Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT về việc ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1629/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH 10 TIÊU CHU N NGÀNH TRANG THI T B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 4/1/2000 Theo ngh c a các Ông V trư ng V Khoa h c - ào t o, V Trang thi t b và Công trình Y t . QUY T NNH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành c a 10 s n phNm Trang thi t b y t (Có danh m c kèm theo). Đi u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c - ào t o, V Trang thi t b và Công trình y t - B Y t , Vi n trư ng Vi n Trang thi t b và Công trình y t , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T Nơi nh n : TH TRƯ NG - Như i u 3 - VPCP (t công báo) - B KHCN và MT - SYT t nh, TP tr c thu c TW - Y t ngành - Phòng Qu n tr HC, VP2 BYT - Các V , C c BYT - Lưu V PC, K2 T, TTB Lê Ng c Tr ng - Lưu tr DANH M C 10 TIÊU CHU N NGÀNH TRANG THI T B Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1629/2001/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2001) 1. 52 TCN - TTB 0002 : 2001 B r a tay vô trùng
  2. 2. 52 TCN - TTB 0003 : 2001 M v t âm o ki u CUSCO 3. 52 TCN - TTB 0004 : 2001 M v t âm o ki u GRAVE 4. 52 TCN - TTB 0005 : 2001 K p c t cung 2 răng 5. 52 TCN - TTB 0006 : 2001 K p sát trùng ki u BOZEMAN 6. 52 TCN - TTB 0007 : 2001 K p gi ng d n tinh 7. 52 TCN - TTB 0008 : 2001 K p mô ALLIS 8. 52 TCN - TTB 0009 : 2001 Vam âm om t u 9. 52 TCN - TTB 0010 : 2001 Vam âm o hai u 10. 52 TCN - TTB 0011 : 2001 Cán dao m s 3 và s 4
Đồng bộ tài khoản