intTypePromotion=1

Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 166/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHÍNH SÁCH H TR U TƯ VÀ HƯ NG L I I V I H GIA ÌNH, C NG NG DÂN CƯ THÔN VÀ CÁC T CH C THAM GIA D ÁN “PHÁT TRI N LÂM NGHI P C I THI N I S NG VÙNG TÂY NGUYÊN” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng năm 2004; Căn c Hi p nh vay s 2269-VIE(SF) ngày 07 tháng 12 năm 2006 gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) cho D án “Phát tri n lâm nghi p c i thi n i s ng vùng Tây Nguyên”; Căn c Quy t nh s 813/Q -TTg ngày 07 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi D án Phát tri n lâm nghi p c i thi n i s ng vùng Tây Nguyên; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Văn b n này quy nh chính sách h tr u tư và hư ng l i i v i h gia ình, c ng ng dân cư thôn, ban qu n lý r ng, lâm trư ng, công ty lâm nghi p, các doanh nghi p v a và nh ư c giao r ng và t lâm nghi p (sau ây g i chung là ch r ng) tr ng r ng, b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng, nông lâm k t h p, c i t o vư n t p theo D án Phát tri n lâm nghi p c i thi n i s ng vùng Tây Nguyên (d án FLITCH) t i các t nh Gia Lai, Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng và Phú Yên. i u 2. Ngu n kinh phí h tr u tư Ngu n kinh phí h tr u tư cho các ho t ng b o v và phát tri n r ng ư c l y t ngu n v n vay ODA c a Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) và v n i ng t ngân sách nhà nư c; ngu n kinh phí m b o cho các h tr k thu t khác ư c s d ng t
  2. ngu n Qu y thác cho ngành lâm nghi p (TFF) và v n i ng c a Chính ph Vi t Nam dành cho d án. i u 3. Chính sách h tr u tư Ch r ng ư c h tr kinh phí b ng ti n Vi t Nam ư c quy i t m c h tr tương ương ô la M (vi t t t là USD) theo t giá quy i t i th i i m thanh toán như sau: 1. i v i r ng c d ng D án giúp các khu b o t n v a d ng sinh h c có m c ưu tiên cao ti p c n v i ngu n v n c a Qu b o t n Vi t Nam h tr kinh phí ti n hành các bi n pháp b o t n trong và xung quanh các khu c d ng theo k ho ch u tư c a d án kh thi ư c duy t; thi t k d toán do y ban nhân dân c p t nh phê duy t. 2. i v i r ng phòng h a) B o v r ng: m c h tr bình quân tương ương 7 USD/ha/năm. b) Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh: - Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh không tr ng b sung: m c h tr bình quân tương ương 15 USD/ha/năm. - Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có tr ng b sung: h tr bình quân tương ương 200 USD/ha i v i năm u tiên tr ng b sung, hai năm ti p theo h tr tương ương 30 USD/ha/năm, sau ó h tr tương ương 15 USD/ha/năm i v i nh ng năm còn l i. M c h tr và th i gian th c hi n c th i v i t ng h ng m c trên do y ban nhân dân t nh quy t nh. c) Tr ng r ng m i t p trung: m c h tr bình quân tương ương 500 USD/ha. Căn c hi n tr ng t c a t ng khu v c và loài cây tr ng, y ban nhân dân c p t nh quy t nh su t u tư; th i gian th c hi n i v i t ng h ng m c h tr u tư. 3. i v i r ng s n xu t. - i v i h gia ình, c ng ng dân cư thôn: m c h tr bình quân tương ương 500 USD/ha i v i tr ng t p trung b ng cây m c nhanh; 300 USD/ha i v i tr ng r ng theo phương th c nông lâm k t h p; 70 USD/ha i v i trư ng h p c i t o vư n t p. - i v i các t ch c: m c h tr bình quân tương ương 400 USD/ha i v i tr ng r ng t p trung b ng cây m c nhanh. M c u tư c th i v i t ng loài cây, t ng khu v c do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. i u 4. Chính sách hư ng l i
  3. 1. i v i r ng c d ng Ch r ng ư c s d ng h p lý tài nguyên t nhiên trong r ng c d ng theo quy nh trong Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng. 2. i v i r ng phòng h a) R ng phòng h là r ng t nhiên (k c r ng ư c khoanh nuôi xúc ti n tái sinh). Ch r ng ư c khai thác t n d ng, t n thu nh ng cây g ch t khô, cây sâu b nh, cây g y và cây nơi có m t l n hơn m t quy nh. ư c khai thác lâm s n ngoài g tr nh ng loài th c v t, ng v t quý hi m quy nh t i Ngh nh s 32/2006/N - CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t, ng v t r ng nguy c p, quý hi m. Khi r ng t tiêu chuNn v phòng h thì ư c ch t ch n theo quy nh trong Quy t nh s 186/2006/Q -TTg nêu trên. Ch r ng ư c hư ng giá tr s n phNm khai thác theo quy nh hi n hành. b) R ng phòng h là r ng tr ng Ch r ng ư c khai thác cây tr ng xen, cây ph tr , t a thưa, t n thu, t n d ng g , khai thác lâm s n ngoài g và ư c hư ng 100% giá tr s n phNm. Khi r ng t tiêu chuNn v phòng h và cây tr ng chính t tiêu chuNn khai thác thì ư c ch t ch n i v i cây tr ng chính theo quy nh trong Quy t nh s 186/2006/Q -TTg nêu trên. Ch r ng ư c hư ng giá tr s n phNm khai thác theo quy nh hi n hành. c) Yêu c u k thu t, trình t , th t c, thNm quy n cho phép khai thác chính, khai thác t n d ng, t n thu r ng t nhiên, r ng tr ng là r ng phòng h th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. i v i r ng s n xu t là r ng tr ng. ư c phép khai thác t n d ng trong quá trình nuôi dư ng r ng tr ng và ư c hư ng 100% s n phNm. Khi r ng t tu i khai thác, ch r ng ư c khai thác chính theo phương th c khai thác tr ng ho c khai thác ch n và ư c hư ng toàn b s n phNm sau khi ã trích n p như sau: a) H gia ình, c ng ng dân cư thôn ph i n p l i giá tr s n phNm khai thác b ng ti n Vi t Nam tương ương v i 150 USD/ha theo t giá quy i t i th i i m thanh toán vào qu phát tri n xã. b) Các t ch c ph i n p l i giá tr s n phNm khai thác b ng ti n Vi t Nam tương ương v i 250 USD/ha theo t giá quy i t i th i i m thanh toán vào ngân sách t nh ho c qu phát tri n lâm nghi p t nh (n u có). c) i v i nh ng di n tích s n xu t ư c d án h tr tr ng r ng theo phương th c nông lâm k t h p, c i t o vư n t p: các h gia ình, c ng ng dân cư thôn ư c hư ng toàn b s n phNm khi khai thác.
  4. d) Yêu c u k thu t, trình t , th t c, thNm quy n cho phép khai thác chính, khai thác t n d ng r ng tr ng là r ng s n xu t th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Các quy n hư ng l i khác Các quy n hư ng l i khác ư c th c hi n theo quy nh hi n hành và theo quy nh trong văn ki n d án ti n kh thi ã ư c phê duy t. i u 5. Nghĩa v c a các ch r ng tham gia d án 1. Th c hi n y cam k t trong h p ng ã ký v i d án; s d ng úng m c ích r ng và t r ng ư c giao nh m b o toàn và phát tri n b n v ng v n r ng. N u vi ph m cam k t ho c gây thi t h i cho các bên liên quan ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch r ng ph i t b v n tr ng l i r ng ho c th c hi n nh ng bi n pháp xúc ti n tái sinh tái t o r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác. 3. Tham gia xây d ng Qu b o v và phát tri n r ng. 4. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh hi n hành và theo quy nh trong văn ki n d án ti n kh thi ã ư c phê duy t. i u 6. Trách nhi m th c hi n B trư ng các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân các t nh Gia Lai, Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng và Phú Yên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và PTNT, Tài chính, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - H ND, UBND các t nh: Gia Lai, Hoàng Trung H i Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng và Phú Yên - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ,
  5. các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NN (5b). Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản