intTypePromotion=3

Quyết định số 1688/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 1688/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu C30 thuộc phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1688/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1688/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH ÁN I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU C30 THU C PHƯ NG 14, QU N 10 VÀ PHƯ NG 6, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 1547/Q -UBND ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t Nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng ô th qu n 10, thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 5239/TTr-SQHKT ngày 26 tháng 12 năm 2007 và Công văn s 457/SQHKT-QHKVI ngày 04 tháng 02 năm 2008 v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu C30 thu c phư ng 14, qu n 10 và phư ng 6, qu n Tân Bình, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu C30 thu c phư ng 14, qu n 10 và phư ng 6, qu n Tân Bình, v i các n i dung chính như sau ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng, t l 1/2000): 1. V trí và quy mô nghiên c u: * Khu quy ho ch thu c phư ng 14, qu n 10 và phư ng 6, qu n Tân Bình. ư c gi i h n như sau: - Phía ông: giáp Khu cư xá B c H i, qu n 10; - Phía Tây: giáp ư ng Lý Thư ng Ki t;
  2. - Phía Nam: giáp Trư ng i h c Bách khoa thành ph và Xí nghi p Dư c phNm; - Phía B c: giáp khu dân cư phư ng 6, qu n Tân Bình. * Quy mô di n tích và dân s nghiên c u: - Quy mô t nghiên c u quy ho ch: 409.498,8m2, trong ó: + Di n tích thu c phư ng 14, qu n 10: 299.576,7m2; + Di n tích thu c phư ng 6, qu n Tân Bình: 109.922,1m2. (so v i di n tích quy ho ch ư c duy t t i Quy t nh s 1994/QHKT-QH ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a S Quy ho ch - Ki n trúc là 410.488m2, chênh l ch 989,2m2). - Dân s d ki n n 2020: 8.000 ¸ 10.000 ngư i. 2. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: - Khu trung tâm thương m i, văn phòng, s n xu t k thu t cao, kinh doanh, d ch v chuyên ngành bưu chính vi n thông; - Khu công trình công c ng ph c v chung; - Công viên t p trung; - Khu nhà ph c v chương trình ch nh trang ô th , tái nh cư cho qu n 10, qu n Tân Bình và khu C30. 3. D báo quy mô t xây d ng: V i quy mô dân s và nhu c u s d ng th c t c a thành ph cũng như c a a phương, d báo qu t xây d ng t i khu C30 như sau: Quy ho ch i u ch nh năm 2007 STT Lo i t Di n tích (ha) T l (%) 1 t 8,0 - 8,5 19,5 - 20,8 - Dân cư hi n h u 1,5 - Dân cư xây m i 6,5 - 7,0 2 t CTCC ph c v chung 3,5 - 3,8 8,5 - 9,3 3 t công viên cây xanh 2,5 - 3,0 6,1 - 7,3 4 t văn phòng giao d ch, kinh 12,0 - 12,5 29,3 - 30,5 doanh, d ch v B - Công trình hi n h u 5,2 - Công trình xây m i 6,8 - 7,3
  3. 5 t công nghi p k thu t cao 3,5 - 4,0 8,6 - 9,8 - Công trình hi n h u 1,2 - Công trình xây m i 2,3 - 2,8 6 t h t ng k thu t 0,17 0,4 7 t giao thông 9,8 - 10,7 23,9 - 26,1 - t giao thông in i 6,2 - 7,1 - t giao thông i ngo i 3,6 T ng c ng: 40,95 100,0 4. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc: - T ng di n tích quy ho ch : 409.498,8m2 - Dân s d ki n : 8.000 - 10.000 ngư i - Ch tiêu t ô th : 45,5 - 51 m2/ngư i * Ch tiêu xây d ng các khu dân d ng: - t dân d ng : 21,2 - 26,5 m2/ngư i + t : 8,1 - 10,1 m2/ngư i + t công trình công c ng : 3,5 - 4,4 m2/ngư i + t cây xanh : 2,8 - 3,5 m2/ngư i + t giao thông n i b : 6,7 - 8,4 m2/ngư i -M t dân cư : 195 - 240 ngư i/ha -M t xây d ng toàn khu : 25 - 30% + Công trình công c ng : 25 - 35% + Nhà : · Nhà liên k : 85 - 90% · Chung cư : 30 - 35% + Nhà văn phòng, d ch v : 30 - 35% + Nhà s n xu t k thu t cao : 45 - 50%
  4. - T ng cao: + Công trình công c ng: t i thi u 3 t ng (t ng cao t i a tùy thu c ch c năng lo i công trình). + Nhà : · Nhà liên k : t 3 - 5 t ng · Chung cư : t 12 - 18 t ng + Nhà văn phòng, d ch v : t 12 - 20 t ng + Nhà s n xu t k thu t cao : t i a 16 t ng · T ng cao i a c a nhà chung cư và nhà văn phòng thương m i d ch v ph thu c cao tĩnh không C m c ng hàng không sân bay Tân Sơn Nh t (t 12 t ng - 20 t ng). - H s s d ng t chung cho toàn khu v c: 3,0. 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. Giao thông: - Giao thông i ngo i: Tuy n ư ng Thành Thái và ư ng B c H i có ch c năng i ngo i l gi i 30m v i di n tích 3,6ha chi m t l 8,9% t ng di n tích khu t, ngoài ra còn có ư ng Lý Thư ng Ki t phía Tây Nam khu v c là tuy n giao thông n i t c a ngõ sân bay Tân Sơn Nh t n các qu n trung tâm thành ph . - Giao thông ô th : Quy ho ch m ng lư i giao thông i n i trên cơ s t n d ng các tuy n ư ng hi n h u và xây d ng thêm các tuy n ư ng ngang t o s n i k t v i khu v c k c n. 5.2. Chu n b k thu t: - Quy ho ch chi u cao: Khu quy ho ch có n n t tương i cao, d c tho i; không ch u nh hư ng th y tri u trên sông r ch; do ó ch c n san i t i ch và hoàn thi n m t ph . + Hư ng d c n n thi t k : t phía Tây v phía ông và ông B c (theo hư ng d c a hình t nhiên). - Quy ho ch thoát nư c mưa: S d ng h th ng c ng ng m t ch c thoát chung cho nư c mưa và nư c th i; sau ó, nư c th i s ư c tách ra b i các gi ng ngăn tràn và ư c ưa v tr m x lý. Hư ng thoát: nư c mưa trong khu quy ho ch ư c hư ng thoát v phía ông ra tuy n c ng h p B c H i x ra kênh Nhiêu L c.
  5. 5.3. C p i n: + Khu C30 hi n ư c c p i n t tr m 110/15-22kV Hòa Hưng m i xây d ng góc Công viên Lê Th Riêng qua tuy n trung th 22kV ch y d c ư ng B c H i. - Lư i i n trung h th hi n h u s c i t o và thay th b ng cáp ng m. 5.4. C p nư c: * Tiêu chuNn c p nư c: - Nư c c p sinh ho t t i ch : qsh = 200 lít/ngư i ngày - Nư c c p d ch v công c ng: qcc = 25 lít/ngư i ngày - Nư c c p ti u th công nghi p qttcn = 20 lít/ngư i ngày - Nư c tư i cây qt = 15 lít/ngư i ngày - Khách vãng lai qk = 10 lít/ngư i ngày * Ngu n c p nư c: S d ng ngu n nư c máy thành ph d a vào tuy n ng c p nư c hi n tr ng trên ư ng Lý Thư ng Ki t, thu c h th ng nhà máy nư c sông Sài Gòn. * M ng lư i ư ng ng: Phát tri n m ng lư i c p nư c phân ph i. 5.5. Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng: * Tiêu chuNn thoát nư c th i: - Nư c th i sinh ho t t i ch : qsh = 200 lít/ngư i ngày - Nư c th i d ch v công c ng: qcc = 25 lít/ngư i ngày - Nư c th i ti u th công nghi p qttcn = 20 lít/ngư i ngày - Nư c th i khách vãng lai qk = 10 lít/ngư i ngày * M ng lư i ư ng c ng: - Xây d ng h th ng c ng thoát nư c chung thu nư c th i sinh ho t. - i v i khu s n xu t c n ph i xây d ng c ng thu nư c th i riêng trong công trình sau ó ưa i x lý c c b t tiêu chuNn, trư c khi x vào c ng chung. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 10, y ban nhân dân qu n Tân Bình và Vi n Quy ho ch xây d ng tri n khai th c hi n nghiên c u án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và trình duy t theo quy nh, quy chuNn c a B Xây d ng. Lưu ý: C n nghiên c u theo hư ng tăng chi u cao công trình, gi m m t xây d ng, m
  6. b o h s s d ng t phù h p, hi u qu t o không gian thông thoáng, nhi u cây xanh cho t ng lô t, cây xanh ư ng ph và dành t cho giao thông n i b trong khu quy ho ch; h n ch t i a xây d ng công trình th p t ng, m t xây d ng cao nhưng h s s d ng t th p gây lãng phí qu t. V h th ng cơ s h t ng k thu t ph i m b o yêu c u k t n i ng b h th ng giao thông n i b , giao thông khu v c, h th ng c p thoát nư c, h th ng x lý nư c th i trư c khi ưa vào h th ng nư c chung thành ph , có gi i pháp x lý rác th i; c n nghiên c u quy ho ch h nư c khu trung tâm v i quy mô di n tích thích h p, v a có ch c năng i u ti t nư c; ng th i t o c nh quan chung c a khu v c này. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n 10 và y ban nhân dân qu n Tân Bình xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t vi c qu n lý t trong ph m vi quy ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông - Công chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n 10, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản