Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1693/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N NHI TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 111/CP ngày 14/7/1969 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Vi n b o v s c kho tr em; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - cán b , V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch B Y t ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a B nh vi n Nhi Trung ương. iêu 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c - cán b , V trư ng các V có liên quan thu c B Y t và Giám c B nh vi n Nhi Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n I UL
  2. T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N NHI TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1693/2004/Q -BYT ngày 14 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B nh vi n Nhi Trung ương (trư c ây là Vi n B o v s c kho tr em) ư c thành l p theo Quy t nh s 111/CP ngày 14 tháng 7 năm 1969 c a Th tư ng Chính ph , là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , ư c s p x p l i theo Ngh nh 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 c a Chính ph . B nh vi n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n theo quy nh c a pháp lu t, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. - Tên B nh vi n: + Tên ti t Vi t: B nh vi n Nhi Trung ương + Tên ti ng Anh: National Hospital of Pediatrics - Tr s : 18 ngõ 879 ư ng La Thành, Phư ng Láng Thư ng, Qu n ng a, thành ph Hà N i - i n tho i: 04 - 8.343176; 04 - 8.343603 - Fax: 04 - 7.754448 - E-mail: nip_vn@hn.vnn.vn - Website: www.Benhviennhitu.org.vn i u 2. T ch c ng và oàn th trong b nh vi n: 1. T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong b nh vi n lãnh o các ho t ng c a b nh vi n theo ch c năng, nhi m v c a t ch c ng, ch th , ngh quy t c a ng và pháp lu t Nhà nư c. 2. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p khác trong b nh vi n ư c thành l p và ho t ng dư i s lãnh o c a ng theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m ph i h p v i chính quy n th c hi n nhi m v chính tr c a b nh vi n và th c hi n ch c năng nhi m v c a toàn th , t ch c xã h i ngh nghi p ã ư c xác nh. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ I TƯ NG PH C V C A B NH VI N
  3. i u 3. B nh vi n có ch c năng khám, c p c u, i u tr , phòng b nh và ph c h i ch c năng cho tr em tuy n cao nh t; nghiên c u khoa h c; ào t o cán b chuyên ngành nhi; ch o tuy n và h p tác qu c t . i u 4. B nh vi n có các nhi m v sau ây: 1. Khám, c p c u, i u tr và ph c h i ch c năng cho tr em tuy n cao nh t: a. Ti p nh n khám, c p c u, i u tr n i trú và ngo i trú m i trư ng h p b nh nhân tr em t sơ sinh n tu i v thành niên vư t quá kh năng c a tuy n t nh và b nh nhân n khám, i u tr theo yêu c u, k c tr em là ngư i nư c ngoài. b. Tham gia khám giám nh y khoa và y pháp khi có yêu c u. c. Ph c h i ch c năng cho tr b d t t bNm sinh ho c m c ph i, b nh nhân sau i u tr t i b nh vi n và ph c h i ch c năng t i c ng ng. 2. Nghiên c u khoa h c: a. Nghiên c u tình hình bi n i s c kho và mô hình b nh t t c a tr em và xu t phương hư ng chi n lư c cho ngành nhi. b. Ph i h p và ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong chNn oán, i u tr và phòng b nh cho tr em. c. Ph i h p v i các chuyên ngành khác trong vi c tri n khai nghiên c u các tài khoa h c có liênquan. d. Nghiên c u n i dung giáo d c s c kho cho tr em. 3. ào t o cán b chuyên ngành Nhi: a. B nh vi n là cơ s th c hành ào t o bác s chuyên ngành nhi b c i h c, sau i h c; chuyên ngành i u dư ng nhi b c trung h c, cao ng, i h c và sau i h c. b. Tham gia gi ng d y và ào t o i h c, sau i h c và trung h c y t trong nư c và qu c t . c. T ch c các l p ào t o l i và c p nh t ki n th c nhi khoa cho cán b b nh vi n và cán b tuy n dư i. d. Ph i h p v i các cơ s ào t o biên so n, in n và phát hành các tài li u theo chương trình ào t o c a b nh vi n. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. Tham mưu cho B Y t ch o m ng lư i nhi khoa trong toàn qu c.
  4. b. Tham mưu cho B Y t xây d ng phác i u tr các b nh thư ng g p tr em và ch o tuy n dư i th c hi n. c. xu t tham mưu cho B Y t trong vi c xây d ng, phát tri n mô hình m ng lư i nhi khoa trong c nư c. d. Tham gia ch o vi c th c hi n các chương trình y t qu c gia. e. Giúp tuy n dư i nâng cao ch t lư ng c p c u, chNn oán và i u tr các b nh chuyên khoa thư ng g p a phương. 5. Phòng b nh: a. Duy trì l ch sinh ho t gia ình ngư i b nh hàng tu n tư v n cho cha m b nh nhân v chăm sóc, nuôi dư ng và cách phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em, phòng lây chéo trong b nh vi n. b. T ch c các câu l c b sinh ho t theo chuyên t i B nh vi n. c. Xây d ng n i dung, hình th c và t ch c giáo d c tuy n thông v b o v chăm sóc s c kho tr em qua các phương ti n thông tin i chúng: sách, báo chí, ài phát thanh, ài truy n hình. d. Tham gia ch o công tác phòng ch ng d ch b nh nh t là i v i các b nh d ch có liên quan n tr em. 6. Qu n lý B nh vi n: a. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a b nh vi n v nhân l c, tài chính, cơ s v t ch t và các trang thi t b y t . b. T ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c h ch toán thu chi theo quy nh c a pháp lu t. c. T o thêm ngu n kinh phí cho b nh vi n t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , các d án u tư trong nư c và qu c t . 7. H p tác qu c t : a. Tích c c ch ng khai thác ngu n vi n tr , u tư và thi t l p m i quan h h p tác v khám ch a b nh, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , cung c p trang thi t b và xây d ng cơ b n v i các t ch c trong và ngoài nư c, xây d ng d án u tư liên doanh, liên k t v i các nư c và các t ch c qu c t k c t ch c phi chính ph , trình B trư ng B y t phê duy t và t ch c th c hi n d án theo quy nh c a Nhà nư c. Tranh th s vi n tr giúp c a nư c ngoài v v t ch t, k thu t, ki n th c cây d ng b nh vi n ngày càng phát tri n. b. Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào theo chương trình h p tác qu c t v i b nh vi n; c cán b i h c t p, nghiên c u công tác nư c ngoài và nh n chuyên gia,
  5. gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i b nh vi n; qu n lý oàn ra, oàn vào theo quy nh c a B Y t . c. T ch c và qu n lý h i ngh , h i th o, l p h c qu c t v lĩnh v c thu c ph m vi b nh vi n qu n lý theo quy nh v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam c a Th tư ng Chính ph và B Y t . B nh vi n tuân th theo quy nh c a pháp lu t v vi c ký k t h p tác v i nư c ngoài. i u 5. B nh vi n ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo phân c p c a B Y t , ch u trách nhi m trư c B Y t và trư c pháp lu t v ho t ng c a mình. i u 6. i tư ng ph c v c a B nh vi n, g m: - B nh nhân t sơ sinh n tu i v thành niên do các tuy n trư c g i n. - B nh nhân t sơ sinh n tu i v thành niên n khám, i u tr . - B nh nhân t sơ sinh n tu i v thành niên là ngư i nư c ngoài. - i tư ng n h c và nghiên c u khoa h c v chuyên ngành Nhi. Chương 3. T CH C VÀ NHÂN S C A B NH VI N i u 7. Quy mô giư ng v nh c a b nh vi n s ư c i u ch nh theo nhu c u th c t . i u 8. Lãnh o B nh vi n g m có Giám c và các Phó Giám c. 1. Giám c và các Phó Giám c B nh vi n do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m và ư c th c hi n theo quy trình, th t c c a B Y t . 2. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a B nh vi n. 3. Phó Giám c giúp Giám c m t s công vi c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c giám c v công vi c ư c giao. i u 9. H i ng Khoa h c k thu t c a B nh vi n: 1. H i ng khoa h c có ch c năng tư v n cho giám c v nh hư ng phát tri n chuyên khoa, nghiên c u khoa h c và ào t o cán b . Nhi m v c th c a H i ng do Giám c B nh vi n quy nh. 2. T ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c th c hi n theo quy nh c a B Khoa h c công ngh và theo Quy ch b nh vi n do B Y t ban hành. i u 10. H i ng thu c và i u tr :
  6. T ch c và ho t ng c a H i ng thu c và i u tr th c hi n theo Quy ch b nh vi n do B Y t ban hành. i u 11. Các H i ng khác c a b nh vi n ư c thành l p theo yêu c u c a Giám c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Cơ c u t ch c c a b nh vi n g m: I. CÁC PHÒNG CH C NĂNG: 08 phòng 1. Phòng T ch c cán b 2. Phòng k ho ch T ng h p 3. Phòng Hành chính Qu n tr 4. Phòng Tài chính K toán 5. Phòng Ch o tuy n - Nghiên c u khoa h c và ào t o 6. Phòng i u dư ng 7. Phòng K thu t thông d ng 8. Phòng V t tư - Thi t b y t . II. CÁC KHOA LÂM SÀNG: 27 khoa 1. Khoa Khám b nh 2. Khoa C p c u 3. Khoa i u tr tích c c 4. Khoa Hô h p 5. Khoa Y h c c truy n 6. Khoa Dinh dư ng lâm sàng 7. Khoa Th n kinh 8. Khoa N i ti t - Chuy n hoá - Di truy n 9. Khoa Th n - Ti t ni u 10. Khoa Huy t h c lâm sàng 11. Khoa Tim m ch
  7. 12. Khoa Tiêu hoá 13. Khoa V t lý tr li u - Ph c h i ch c năng 14. Khoa Ngo i 15. Khoa H i s c ngo i khoa 16. Khoa Sơ sinh 17. Khoa H i s c sơ sinh 18. Khoa Ph u thu t - Gây mê h i s c 19. Khoa Truy n nhi m 20. Khoa Tâm th n 21. Khoa Ung bư u 22. Khoa Ch nh hình Nhi 23. Khoa Tai mũi h ng - M t - Răng hàm m t 24. Khoa Ghép t ng 25. Khoa i u tr t nguy n 26. Khoa S c kho v thành viên 27. Khoa T o hình III. CÁC KHOA C N LÂM SÀNG: 12 khoa 1. Khoa Huy t h c 2. Khoa Sinh hoá 3. Khoa Truy n máu 4. Khoa ChNn oán hình nh 5. Khoa Vi sinh 6. Khoa Gi i ph u b nh 7. Khoa Ch ng nhi m khuNn 8. Khoa Dư c
  8. 9. Khoa Dinh Dư ng ti t ch 10. Khoa Di truy n và Sinh h c phân t 11. Khoa Thăm dò ch c năng 12. Khoa Y h c h t nhân Các ơn v khác c a B nh vi n s ư c B trư ng B Y t quy t nh thành l p khi có nhu c u theo ngh c a Giám c b nh vi n. i u 13. Viên ch c c a b nh vi n ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Viên ch c c a b nh vi n ph i t tiêu chuNn theo quy nh c a ng ch viên ch c, ph i th c hi n nhi m v ư c giao, ph i tôn tr ng ngư i b nh, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i b nh và có trách nhi m tham gia các ho t ng c a b nh vi n, không ng ng h c t p, rèn luy n tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn nghi p v . i u 15. Viên ch c c a b nh vi n có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí làm công tác chuyên môn theo kh năng và chuyên khoa c a mình, ư c l a ch n phương pháp i u tr b nh nhân, ư c ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t; ư c pháp b o v khi th c thi nhi m v và ch c trách c a mình. Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A B NH VI N i u 16. B nh vi n là ơn v d toán c p 2, ư c c p kinh phí ho t ng theo ơn v s nghi p y t , qu n lý tài chính c l p, có tài kho n riêng. B nh vi n ph i ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c v tài chính k toán. i u 17. Ngu n kinh phí ho t ng c a b nh vi n g m: - Ngân sách nhà nư c c p. - Thu t vi n phí, b o hi m y t , các d ch v nghiên c u khoa h c k thu t. - Thu t vi n tr , h p tác qu c t . - Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Các kho n chi c a b nh vi n: - Lương và các kho n ph c p
  9. - Chi thư ng xuyên - Chi phát tri n b nh vi n - Chi thi ua khen thư ng - Chi các kho n khác theo quy nh c a pháp lu t i u 19. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n: 1. Hàng năm, B nh vi n dành kinh phí thư ng xuyên b o dư ng, s a ch a, ki m nh trang thi t b y t , c i t o nâng c p và m r ng cơ s v t ch t c a b nh vi n. 2. Kinh phí u tư mua s m trang thi t b , xây d ng cơ b n u ph i ư c xây d ng thành d án và ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c. 3. Tài s n, thi t b và kinh phí ư c u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu n lý, s d ng theo úng quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính, tài s n c a Nhà nư c và B Y t . i u 20. Qu n lý thu chi tài chính: 1. Hàng năm B nh vi n ph i l p d toán thu, chi và qu n lý s d ng i v i t ng ngu n kinh phí hi n có. Giám c b nh vi n có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán hàng quý, hàng năm v i B Y t . 2. B nh vi n th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC ƠN VN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH YT i u 21. B nh vi n ch u s qu n lý toàn di n c a B trư ng B Y t và t ch u trách nhi m v các ho t ng c a mình. i u 22. B nh vi n là cơ quan ch o v chuyên môn k thu t cho các b nh vi n và các cơ s nhi khoa trong toàn qu c. B nh vi n ư c h p tác v i các cơ quan, ơn v , cá nhân trong và ngoài ngành y t t trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 23. B nh vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v các lĩnh v c ư c quy nh trong ch c năng nhi m v và ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t.
  10. i u 24. B nh vi n ch u s qu n lý lãnh th c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m ch ng ph i h p v i a phương và các t ch c xã h i th c hi n chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Chương 6. KI M TRA, THANH TRA i u 25. - B nh vi n t ch c vi c t ki m tra giám sát theo phân công, phân c p và theo quy nh c a Nhà nư c. - B nh vi n ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a B Y t và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 7. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26. Cá nhân và t p th c a b nh vi n th c hi n t t i u l này, ph n u l p nhi u thành tích óng góp cho s nghi p chăm sóc, b o v s c kho tr em và có công lao óng góp cho b nh vi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Cá nhân, t ch c làm trái v i quy nh c a i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà cá nhân ho c nh ng ngư i ng u t ch c ó s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N CU I CÙNG i u 28. i u l này có 8 chương, 28 i u Trong quá trình th c hi n, trên cơ s ngh c a Giám c B nh vi n, i u l này có th ư c B trư ng B Y t xem xét, s a i cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản