intTypePromotion=3

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM TƯ V N VÀ QUY HO CH PHÁT TRI N TH Y S N B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Căn c Quy t nh s 29/2004/Q -BTS ngày 31/12/2004 c a B trư ng B Th y s n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n, QUY T Đ NH: i u 1. V trí ch c năng Trung tâm tư v n và Quy ho nh phát tri n th y s n (dư i ây g i t t là Trung tâm) là ơn v s nghi p kinh t thu c Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n, có ch c năng tư v n; d ch v chuy n giao công ngh , ào t o, t p hu n và quy ho ch phát tri n th y s n. Trung tâm là ơn v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Tên giao d ch ti ng Anh: Centre for Fisheries Development Consultation and Planning (vi t t t là CFDCP). Tr s c a Trung tâm t t i s 10 Nguy n Công Hoan, qu n Ba ình, thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v 1. Tư v n v quy ho nh phát tri n th y s n, các d án u tư liên quan n quy ho ch th y s n c a các a phương, c a các ngành, t ch c và cá nhân. 2. Thi t k d án quy ho ch phát tri n các lĩnh v c thu c ngành Th y s n và các d án có liên quan n quy ho ch th y s n.
  2. 3. Cung c p các d ch v chuy n giao công ngh , ào t o, t p hu n v các lĩnh v c th y s n và liên quan n th y s n phù h p ch c năng và quy nh c a pháp lu t. 4. Tham gia nghiên c u các v n kinh t xã h i, xu t các chính sánh và chi n lư- c phát tri n ngành Th y s n theo s phân công c a Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n. 5. Tham gia xây d ng và thNm nh các quy ho ch phát tri n th y s n theo s phân công c a Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n. 6. Qu n lý, s d ng lao ng, tài s n và tài chính c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n các lo i hình d ch v khác thu c ch c năng c a Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n. 8. Th c hi n các nhi m v khác do Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n giao. i u 3. Quy n h n và nghĩa v ư c tr c ti p giao d ch, ký k t th c hi n các h p ng d ch v trong các lĩnh v c ư c phép ho t ng nêu t i i u 2. Th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c và v i Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n theo quy nh c a Pháp lu t Tuân th pháp lu t, các quy nh, hư ng d n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c liên quan n lĩnh v c ư c phép ho t ng c a Trung tâm. i u 4. Cơ c u t ch c Trung tâm có Giám c, 1 n 2 Phó giám c, K toán trư ng và các b ph n chuyên môn giúp vi c. Giám c Trung tâm do B trư ng B Th y s n b nhi m theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n. Phó giám c, K toán trư ng do Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n tuy n ch n và b nhi m sau khi ư c s ch p thu n c a B Th y s n, ngoài ra Trung tâm còn có m t s cán b , nhân viên chuyên môn nghi p v làm vi c theo ch h p ng. Cơ c u t ch c và ho t ng c a Trung tâm ư c quy nh t i Quy ch T ch c và ho t ng c a Trung tâm ban hành kèm theo Quy t nh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n. i u 5. Biên ch , kinh phí ho t ng Kinh phí u tư trang thi t b ban u c a Trung tâm do Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n u tư sau khi ư c B Th y s n phê duy t. Trung tâm ho t ng theo cơ ch tài chính ư c quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Biên ch s nghi p c a Trung tâm ư c hư ng lư ng ngân sách g m:
  3. Giám c, các Phó giám c, K toán trư ng và cán b qu n lý các b ph n chuyên môn. Cán b , nhân viên chuyên môn nghi p v làm vi c theo ch h p ng lao ng. i u 6. Hi u l c thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i quy t nh này u bãi b . i u 7. Trách nhi m thi hành Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Vi n, Thanh tra B , Vi n trư ng Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n, Giám c Trung tâm tư v n và Quy ho ch phát tri n th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B TH Y S N T Quang Ng c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản