Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
11
download

Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trạm y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 17/2007/Q -BGD T Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A TR M Y T TRONG CÁC I H C, H C VI N, TRƯ NG I H C, CAO NG VÀ TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch phát tri n t ng th h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Căn c Ch th s 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác y t trong các trư ng h c; Xét ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c và ho t ng c a Tr m Y t trong các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Giám c S Giáo d c và ào t o; Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Vũ Lu n QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A TR M Y T TRONG CÁC I H C, H C VI N, TRƯ NG I H C, CAO NG VÀ TRUNG C P CHUYÊN NGHI P (ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BGD T ngày 24 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v t ch c và ho t ng c a Tr m Y t trong các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p, bao g m: ch c năng, nhi m v và quy n h n; cơ c u t ch c và ch chính sách; cơ s v t ch t. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung là các trư ng). Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ch c năng Giúp cho Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung là Hi u trư ng) trong vi c b o v , giáo d c và chăm sóc s c kh e cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên nhà trư ng. i u 4. Nhi m v 1. Xây d ng n i dung và kinh phí ho t ng c a Tr m Y t cho t ng năm h c, t ng khóa h c.
  3. 2. T ch c th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc s c kh e cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên nhà trư ng, c th : a) T ch c khám s c kh e nh kỳ h ng năm và phân lo i s c kh e; b) Qu n lý và lưu h sơ s c kh e; c) Sơ c u, c p c u, khám b nh, ch a b nh theo phân tuy n k thu t, chăm sóc s c kh e ban u, c p thu c thông thư ng; chuy n b nh nhân lên cơ s y t tuy n trên trong nh ng trư ng h p c n thi t. 3. Tuyên truy n, giáo d c, tư v n các v n liên quan n s c kh e; v n ng h c sinh, sinh viên tham gia b o hi m y t . 4. T ch c th c hi n v sinh h c ư ng, v sinh môi trư ng, phòng ch ng các b nh d ch, b nh, t t h c ư ng, b o m an toàn v sinh th c phNm, phòng ch ng tai n n thương tích, phòng ch ng HIV và AIDS, các b nh xã h i và các ho t ng khác v y t trư ng h c. 5. Ph i h p v i cơ s y t t i a phương, ngành liên quan trong vi c tri n khai, th c hi n các ho t ng y t trư ng h c và các ho t ng y t khác. 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v , oàn th trong trư ng th c hi n công tác y t trư ng h c; xây d ng môi trư ng trư ng h c lành m nh, an toàn. 7. Th c hi n sơ k t, t ng k t và báo cáo k t qu tri n khai công tác y t trư ng h c theo quy nh. i u 5. Quy n h n 1. ư c s d ng con d u riêng theo quy nh giao d ch trong ph m vi công tác chuyên môn. 2. ư c Hi u trư ng y quy n ki m tra công tác y t trư ng h c theo k ho ch. Chương 3: CƠ C U T CH C VÀ CH CHÍNH SÁCH i u 6. Cơ c u t ch c 1. Tr m Y t do Hi u trư ng qu n lý toàn di n và ư c s ch o v chuyên môn, nghi p v c a cơ s y t tuy n trên thu c ngành y t . 2. Tr m Y t có m t Trư ng Tr m là bác s ho c m t ph trách Tr m là y s ( i v i nơi thi u bác s ) thu c biên ch c a nhà trư ng. 3. S lư ng cán b y t làm công tác chuyên môn t i Tr m Y t ư c xác nh theo quy nh c a Nhà nư c
  4. i u 7. Ch chính sách 1. Cán b y t công tác t i Tr m Y t ư c hư ng lương, ch , chính sách, ph c p ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. Trư ng h p cán b làm kiêm nhi m công tác y t trư ng h c ư c hư ng lương, ph c p theo công vi c chính ang làm và hư ng m c ph c p kiêm nhi m theo quy nh hi n hành. 2. Trư ng Tr m Y t , ph trách Tr m Y t ư c hư ng ch ph c p trách nhi m theo quy nh c a Nhà nư c. 3. Cán b y t công tác t i Tr m Y t ư c tham gia các cu c h i th o, l p t p hu n; l p ào t o chuyên môn, nâng cao nghi p v v công tác y t do ngành giáo d c, y t và các ban ngành, cơ quan khác t ch c. Chương 4: CƠ S V T CH T i u 8. a i m và t ch c 1. Tr m Y t ư c b trí v trí thu n l i cho công tác khám b nh, ch a b nh và v n chuy n b nh nhân. Môi trư ng xung quanh khu v c Tr m Y t ư c b o m các yêu c u v v sinh. 2. Tr m Y t ư c b trí y các phòng ch c năng và chuyên môn : sơ c u, c p c u, khám b nh, ch a b nh, chăm sóc s c kh e ban u và c p phát thu c thông thư ng; tư v n, tuyên truy n giáo d c v s c kh e; lưu, theo dõi b nh nhân. i u 9. Trang thi t b 1. Tr m Y t ư c trang b y các trang thi t b chuyên môn thi t y u dùng sơ c u, c p c u, khám b nh, ch a b nh và chăm sóc s c kh e ban u theo quy nh. 2. B trí y các phương ti n làm vi c thông thư ng. 3. Có giư ng khám b nh và giư ng lưu b nh nhân theo dõi. i u 10. Thu c 1. Tr m Y t có t thu c v i cơ s thu c c p c u và thu c thi t y u theo quy nh. 2. Th c hi n ch mua, c p thu c theo quy nh. 3. Có s qu n lý, ki m tra và i chi u thu c theo quy nh. i u 11. Kinh phí 1. Kinh phí th c hi n công tác y t trư ng h c ư c l y t : a) Ngu n ngân sách nhà nư c;
  5. b) Ngu n kinh phí ư c l i t Qu khám, ch a b nh b o hi m y t t nguy n c a h c sinh, sinh viên; c) Các kho n tài tr , h tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; d) Các ngu n thu h p pháp khác (n u có). 2. Kinh phí chi cho công tác y t trư ng h c ư c qu n lý, s d ng úng m c ích, úng ch theo quy nh hi n hành. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a Hi u trư ng nhà trư ng 1. Thành l p Tr m Y t trong trư ng theo quy nh. 2. B nhi m Trư ng Tr m Y t ho c phân công cán b Ph trách Tr m theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. 3. T ch c th c hi n s ch o v chuyên môn, nhi m v c a cơ s y t tuy n trên thu c ngành y t i v i Tr m Y t c a trư ng. 4. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung trong Quy nh này. i u 13. Trách nhi m c a B , ngành ch qu n, a phương 1. Ch o, t ch c Tr m Y t trong nhà trư ng thu c ph m vi ph trách. 2. T ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các n i dung trong Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản