intTypePromotion=3

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 17/2008/Q -UBND Qu n 6, ngày 03 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH V QUY TRÌNH TH C HI N CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN QU N 6 Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình t i Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Căn c Công văn s 3795/UBND-VX ngày 27 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v phân c p qu n lý giao thông ô th ; Xét Báo cáo th m nh s 31/BC-TP ngày 15 tháng 11 năm 2007 c a Trư ng Phòng Tư pháp qu n 6 và T trình s 3822/TTr-VP ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 6, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n 6. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 6, Th trư ng các phòng, ban, ngành qu n; Ch t ch y ban nhân dân các phư ng, các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Th Thu Vân QUY TRÌNH TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A QU N 6 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 6) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy trình này quy nh v vi c qu n lý th c hi n i v i các d án u tư phát tri n không nh m m c ích kinh doanh, s d ng v n ngân sách nhà nư c; ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau, nhưng trong ó v n ngân sách nhà nư c c a qu n có t l l n nh t và chi m t 30% t ng v n u tư tr lên. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v t ch c, th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c. i u 3. Gi i thích t ng 1. H th ng công trình h t ng k thu t bao g m: h th ng giao thông, thông tin liên l c, cung c p năng lư ng, chi u sáng công c ng, c p nư c, thoát nư c, x lý các ch t th i và các công trình khác. 2. H th ng công trình h t ng xã h i bao g m: các công trình y t , văn hóa, giáo d c, th thao, thương m i, d ch v công c ng, cây xanh, công viên, m t nư c và các công trình khác. i u 4. Ch u tư xây d ng công trình Ch u tư là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình. Vi c xác nh ch u tư, nhi m v , quy n h n c a ch u tư th c hi n theo Lu t Xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và theo các Lu t, Ngh nh có liên quan.
 3. i u 5. ThNm quy n quy t nh u tư 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư các d án nhóm C, s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a qu n ho c các d án nhóm C, s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph phân c p cho qu n qu n lý, các d án s d ng các ngu n thu ư c thành ph l i cho qu n chi u tư phát tri n và ngu n v n huy ng c a các thành ph n kinh t chi cho u tư, sau khi danh m c d án ã ư c H i ng nhân dân qu n thông qua. a) Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n u tư c a d án vư t hơn nhóm C, Phòng Tài chính - K ho ch ph i k p th i tham mưu y ban nhân dân qu n báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, cho phép i u ch nh d án u tư. b) i v i d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do các s - ngành thành ph qu n lý, Phòng Qu n lý ô th ph i k p th i tham mưu y ban nhân dân qu n văn b n l y ý ki n c a các s - ngành trư c khi Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư các d án nhóm C do các ơn v tr c thu c qu n làm ch u tư, s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph , sau khi d án này ã ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua ch trương u tư và ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch v n chuNn b u tư. i u 6. Qu n lý u tư theo quy ho ch 1. D án u tư s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c qu n ho c v n ngân sách nhà nư c c a thành ph ph i phù h p quy ho ch ngành ã ư c phê duy t, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu n, ph i tuân th các quy nh chi ti t xây d ng ô th , quy ho ch s d ng t và k ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Các d án chưa có trong quy ho ch ngành, quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t, thì các ch u tư ngh Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Qu n lý ô th cung c p các thông tin liên quan n ch c năng s d ng t, a i m xây d ng, quy ho ch, ki n trúc và quy mô dân s c a d án (n u là d án phát tri n nhà ). Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Qu n lý ô th căn c quy ho ch chung c a qu n cung c p các thông tin nêu trên trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c; trong trư ng h p c n ph i h i ý ki n c a các S thì th i gian có th kéo dài thêm, nhưng t i a không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a ch u tư. 3. i v i các d án s a ch a, nâng c p, nhưng không làm thay i ch c năng, không m r ng di n tích xây d ng; không tăng chi u cao; không vi ph m l gi i và không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng và phù h p v i quy ho ch thì không ph i th c hi n vi c th a thu n v quy ho ch, ki n trúc. i u 7. Các lo i công trình không ph i l p d án u tư xây d ng công trình mà ch c n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình 1. Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; 2. Các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p có t ng m c u tư dư i 07 t ng, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng; tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư xây d ng công trình. Chương 2: XÂY D NG K HO CH U TƯ i u 8. ăng ký và ti p nh n nhu c u u tư
 4. 1. u tháng 6 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch và Phòng Qu n lý ô th g i bi u m u ăng ký nhu c u u tư, s a ch a n các cơ quan ơn v thu c qu n. 2. u tháng 7 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch ti p nh n nhu c u u tư thu c h t ng xã h i (tr s , trư ng h c và các công trình phúc l i công c ng thu c qu n qu n lý), Phòng Qu n lý ô th ti p nh n nhu c u u tư thu c h t ng k thu t (duy tu thoát nư c, s a ch a ư ng, h m, v a hè, công viên…) c a các ơn v . i u 9. Kh o sát, thNm nh xu t nhu c u u tư Tháng 8, 9 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch ch trì, ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , ơn v th hư ng ti n hành kh o sát, thNm nh xu t nhu c u u tư. i u 10. Quy t nh giao ch tiêu k ho ch u tư - xây d ng cơ b n 1. i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph , cu i tháng 10 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m tham mưu y ban nhân dân qu n văn b n g i S K ho ch và u tư thành ph ăng ký nhu c u u tư. 2. i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân qu n: a) i v i d án s d ng ngu n v n ngân sách thành ph phân c p, trư c ngày 31 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu, trình y ban nhân dân qu n quy t nh danh m c các d án s t ch c th c hi n trong năm sau (k c danh m c các d án chuNn b u tư). b) i v i d án s d ng ngu n v n ngân sách qu n, trư c ngày 31 tháng 12 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu, trình y ban nhân dân qu n quy t nh danh m c các d án s t ch c th c hi n trong năm sau. 3. i v i nh ng trư ng h p c p bách (ho c i v i các công trình b hư h ng c n thi t ph i s a ch a ngay), nhưng chưa ư c ghi k ho ch năm, ơn v qu n lý, s d ng có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân qu n xem xét, ch o, c th : a) Giao Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu, trình y ban nhân dân qu n i v i các công trình thu c h t ng xã h i. b) Giao Phòng Qu n lý ô th tham mưu, trình y ban nhân dân qu n i v i các công trình thu c h t ng k thu t. i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , giao Phòng Tài chính - K ho ch tham mưu y ban nhân dân qu n có văn b n g i S - ngành thành ph có liên quan. 4. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì, ph i h p cùng Phòng Qu n lý ô th t ch c h i ngh y ban nhân dân qu n giao Quy t nh k ho ch năm và ph bi n, t p hu n, hư ng d n quy trình qu n lý u tư xây d ng cho các ch u tư. Th i gian tri n khai th c hi n không quá 30 ngày k t khi có Quy t nh giao k ho ch. i u 11. i u ki n ghi k ho ch u tư 1. Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b u tư ph i phù h p v i quy ho ch ư c duy t ho c ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n ch p thu n ch trương u tư b ng văn b n. N i dung xu t ch p thu n ch trương u tư bao g m: tên d án, tên ch u tư, a i m th c hi n d án, s c n thi t ph i u tư, m c tiêu và quy mô u tư, khái toán t ng m c u tư (trong ó có ư c chi phí b i thư ng, gi i t a và tái nh cư), các ngu n v n d ki n huy ng th c hi n d án, ư c chi phí l p d án và th i gian tri n khai d án.
 5. 2. Các d án ư c ghi k ho ch v n th c hi n d án ph i có quy t nh u tư trư c ngày 31 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch và ph i có thi t k , d toán, t ng d toán ư c phê duy t theo quy nh. Các d án có quy t nh u tư sau ngày 31 tháng 10 c a năm trư c ph i ư c y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh vi c ghi k ho ch v n th c hi n d án i v i t ng trư ng h p c th . Các d án ã có quy t nh u tư, nhưng chưa có thi t k , d toán, t ng d toán ư c duy t thì ch ư c ghi k ho ch v n làm công tác chuNn b th c hi n d án. 3. K ho ch u tư xây d ng ư c y ban nhân dân qu n phân b theo kh năng cân i v n và ti n th c hi n c a t ng d án; ư c i u ch nh, b sung hàng quý thông qua công tác giám nh u tư. Th trư ng các Phòng, ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng và các ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n v s v n xu t giao k ho ch và nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. Chương 3: GIAI O N CHU N BN U TƯ i u 12. L a ch n hình th c qu n lý d án u tư xây d ng công trình Căn c i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân, ngư i quy t nh u tư, ch u tư xây d ng công trình quy t nh l a ch n m t trong các hình th c qu n lý d án u tư xây d ng công trình sau ây: 1. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì ch u tư thành l p Ban Qu n lý D án giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án. Ban Qu n lý D án ph i có năng l c t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án theo yêu c u c a ch u tư. Ban Qu n lý D án có th thuê tư v n qu n lý, giám sát m t s ph n vi c mà Ban Qu n lý D án không có i u ki n, năng l c th c hi n nhưng ph i ư c s ng ý c a ch u tư. i v i d án có quy mô nh , ơn gi n, có t ng m c u tư dư i 01 t ng thì ch u tư có th không l p Ban Qu n lý D án mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành d án ho c thuê ngư i có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n d án. 2. Trư ng h p ch u tư thuê t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì t ch c tư v n ó ph i có i u ki n năng l c t ch c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Trách nhi m, quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng th a thu n gi a hai bên. Tư v n qu n lý d án ư c thuê t ch c, cá nhân tư v n tham gia qu n lý nhưng ph i ư c ch u tư ch p thu n và phù h p v i h p ng ã ký v i ch u tư. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy c a mình ho c ch nh u m i ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. i u 13. L p d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) u tư xây d ng công trình 1. Căn c vào quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư, ch u tư t phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí l p d án (bao g m chi phí kh o sát, o v hi n tr ng, l p thi t k cơ s ho c thi t k b n v thi công, l p d án u tư ho c báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và m t s chi phí c n thi t khác). 2. Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p d án u tư ho c l a ch n tư v n l p d án u tư theo quy nh t i i u 5, i u 53 và i u 54 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ; i u 41 Lu t Xây d ng; M c 1 Chương II c a Lu t u th u. Th i gian l p d án ư c tính t khi có quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư n khi ch u tư trình duy t d án. Th i gian l p d án nhóm C không quá 06 (sáu) tháng, c th : a) i v i công trình có t ng m c u tư dư i 100 (m t trăm) tri u ng, th i gian l p d án không quá 30 ngày.
 6. b) i v i công trình có t ng m c u tư t 100 (m t trăm) tri u ng n dư i 01 (m t) t ng, th i gian l p d án không quá 60 ngày. c) i v i công trình có t ng m c u tư t 01 (m t) t ng n dư i 07 (b y) t ng, th i gian l p d án không quá 04 (b n) tháng. d) i v i công trình có t ng m c u tư t 07 (b y) t ng tr lên, th i gian l p d án không quá 06 (sáu) tháng. Trong trư ng h p u th u l a ch n tư v n l p d án ho c ph i t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình, th i gian l p d án ư c kéo dài thêm, nhưng không quá 03 (ba) tháng. Ch u tư ch u trách nhi m hoàn toàn v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án theo quy nh nêu trên. Trư ng h p thuê tư v n l p d án, ch u tư ph i có trách nhi m quy nh rõ trong h p ng ký k t v i ơn v tư v n v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án. Trư ng h p vi ph m, tùy theo tính ch t và m c sai ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . N u d án b ình ch th c hi n do l i c a ơn v tư v n thì ngoài vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n, ch u tư còn có trách nhi m thu h i toàn b kinh phí chuNn b u tư ã ư c t m ng cho ơn v tư v n hoàn tr l i cho ngân sách. Không ư c s d ng ti n ngân sách c p ho c ti n có ngu n g c ngân sách hoàn tr . 3. Căn c quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư, quy t nh phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí nghiên c u l p d án, quy t nh phê duy t k ho ch u th u, quy t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u tư v n l p d án (n u có), h p ng kinh t (n u có), Kho b c Nhà nư c qu n 6 t m ng và thanh toán v n chuNn b u tư cho ch u tư theo quy nh. i u 14. ThNm nh thi t k cơ s 1. Phòng Qu n lý ô th t ch c thNm nh thi t k cơ s i v i các d án nhóm C thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (tr chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông). 2. i v i công trình theo quy nh ph i thNm nh v phòng cháy, ch a cháy, khi thNm nh thi t k cơ s , Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m thNm nh v phương án phòng cháy, ch a cháy. 3. i v i nh ng nơi chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c phê duy t, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m tham mưu y ban nhân dân qu n văn b n l y ý ki n c a các s - ngành có liên quan v vi c u n i các công trình h t ng k thu t (n u c n). 4. Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m k t lu n thi t k cơ s i u ki n hay không i u ki n xem xét phê duy t cùng v i d án u tư xây d ng công trình. Trư ng h p không i u ki n xem xét phê duy t thi t k cơ s ho c c n ph i s a i, b sung, hoàn thi n, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i, b sung hoàn thi n m b o thi t k cơ s i u ki n xem xét phê duy t, trong th i gian t i a không quá 05 (năm) ngày làm vi c i v i d án nhóm C, k t khi nh n ư c h sơ trình thNm nh thi t k cơ s . Ch u tư có trách nhi m ch nh s a và b sung h sơ theo yêu c u c a Phòng Qu n lý ô th trong th i gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c. 5. Th i gian thNm nh thi t k cơ s i v i các d án nhóm C ư c th c hi n không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 6. Trư ng h p ch t lư ng h sơ ư c ngh thNm nh thi t k cơ s không cao, ph i i u ch nh nhi u hơn 02 (hai) l n, nhưng v n không t yêu c u, Phòng Qu n lý ô th ư c quy n ra văn b n không thNm nh, nhưng v n thu l phí thNm nh và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n v hư ng x lý i v i các trư ng h p này. i u 15. ThNm nh d án u tư xây d ng công trình
 7. 1. i v i các công trình thu c h t ng xã h i: a) Ch u tư tr c ti p g i h sơ l y ý ki n thNm nh thi t k cơ s c a Phòng Qu n lý ô th . b) Sau khi có ý ki n thNm nh thi t k cơ s c a Phòng Qu n lý ô th , ch u tư g i h sơ d án n Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh. c) Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m ti p nh n h sơ d án c a ch u tư và g i t i cơ quan có liên quan l y ý ki n (khi c n thi t). Sau khi nh n ư c ý ki n c a các cơ quan có liên quan, Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t d án. d) i v i các d án u tư mua s m máy móc thi t b mà không có xây l p, Phòng Tài chính - K ho ch làm u m i thNm nh v giá máy móc, thi t b trư c khi ch u tư trình thNm nh d án. Th i gian Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh v giá máy móc, thi t b t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Căn c d án u tư ư c duy t, ch u tư ch u trách nhi m l p và phê duy t d toán. 2. i v i các công trình thu c h t ng k thu t: Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m ti p nh n h sơ d án c a ch u tư và g i t i cơ quan có liên quan l y ý ki n (khi c n thi t). Sau khi nh n ư c ý ki n c a các cơ quan có liên quan, Phòng Qu n lý ô th thNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t d án. 3. Khi thNm nh d án, n u t ng m c u tư th c t vư t hơn so v i t ng v n u tư ã ư c y ban nhân dân qu n ch p thu n trong k ho ch chuNn b u tư, nhưng giá tr xây l p và thi t b vư t không quá 15% so v i d ki n ban u, không làm thay i tính ch t c a nhóm d án và không làm nh hư ng n m c tiêu u tư c a d án thì Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th ư c ti p nh n h sơ thNm nh thi t k cơ s , thNm nh d án và trình duy t theo quy nh. Trư ng h p giá tr xây l p và thi t b vư t quá 15% so v i d ki n ban u, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th ph i báo cáo y ban nhân dân qu n xin l i ch trương u tư. 4. Trư c khi trình duy t d án, ch u tư ph i th c hi n ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng và Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng. 5. Th i gian thNm nh d án và quy t nh u tư: a) Th i gian thNm nh d án nhóm C không quá 07 (b y) ngày làm vi c, th i gian quy t nh u tư d án nhóm C không quá 03 (ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b) Trư ng h p chưa i u ki n xem xét thNm nh d án ho c c n ph i s a i, b sung hoàn thi n d án, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i, b sung trong th i gian t i a không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ d án. c) Trư ng h p d án ã ch nh s a nhi u hơn 02 (hai) l n, nhưng v n không t yêu c u, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n v hư ng x lý i v i trư ng h p này. i u 16. ThNm nh báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình 1. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình, g i Phòng Tài chính - K ho ch ( i v i các công trình thu c h t ng xã h i) ho c Phòng Qu n lý ô th ( i v i các công trình thu c h t ng k thu t) các phòng trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t báo cáo kinh t - k thu t.
 8. 2. Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m ti p nh n h sơ báo cáo kinh t - k thu t c a ch u tư và g i t i cơ quan có liên quan l y ý ki n (khi c n thi t). N i dung báo cáo kinh t - k thu t c a công trình xây d ng bao g m s c n thi t ph i u tư, m c tiêu xây d ng công trình; a i m xây d ng; quy mô, công su t; c p công trình; ngu n kinh phí xây d ng công trình; th i h n xây d ng; hi u qu công trình; phòng ch ng cháy, n ; b n v thi t k thi công và d toán công trình. Sau khi nh n ư c ý ki n c a các cơ quan có liên quan Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th thNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. Ch u tư không ph i l p và phê duy t d toán, t ng d toán sau khi có quy t nh phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 3. Th i gian thNm nh báo cáo kinh t - k thu t: Th i gian thNm nh báo cáo kinh t - k thu t không quá 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 17. i u ch nh, ng ng, ình ch d án u tư 1. i u ch nh n i dung d án u tư (ho c báo cáo kinh t - k thu t): Khi i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) không làm thay i quy mô (công su t, di n tích xây d ng, các h ng m c công trình chính, công trình ph và các công trình khác), không làm thay i m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t quy t nh i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t). Trư ng h p i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) làm thay i thi t k cơ s (ho c thi t k b n v thi công) v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh l i. Ngư i quy t nh i u ch nh d án (ho c báo cáo kinh t - k thu t) ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh d án u tư i v i các d án không th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. 2. Trong quá trình thi t k ( i v i công trình ph i l p d án u tư), n u t ng d toán sau khi thNm nh vư t t ng m c u tư ư c duy t thì ch u tư ph i xem xét i u ch nh l i thi t k , t ng d toán và báo cáo l i Ch t ch y ban nhân dân qu n; n u i u ch nh l i thi t k mà t ng d toán v n vư t t ng m c u tư thì ph i trình phê duy t l i d án. Trư ng h p t ng d toán không vư t t ng m c u tư nhưng có s thay i v cơ c u v n so v i t ng m c u tư ư c duy t, ch u tư báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n ch p thu n b ng văn b n trư c khi phê duy t t ng d toán và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 3. D án u tư ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) B nh hư ng b i thiên tai như: ng t, bão, lũ, l t, sóng th n; d ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, tính ch t, m c tiêu c a d án. 4. D án b x lý h y b ho c ng ng trong các trư ng h p sau: a) D án s b h y b (ho c giao cho ch u tư khác th c hi n) n u sau 12 (mư i hai) tháng k t ngày quy t nh u tư, ch u tư không th c hi n tri n khai các bư c ti p theo mà không có ý ki n ch p thu n c a cơ quan quy t nh u tư.
 9. b) D án b ng ng n u ch u tư t thay i m c tiêu c a d án mà không ư c ngư i có thNm quy n cho phép b ng văn b n và ch ư c ti p t c tri n khai th c hi n sau khi làm rõ nguyên nhân, ánh giá l i hi u qu u tư trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét và cho phép th c hi n. c) M i thi t h i do d án th c hi n tri n khai ch m ho c b h y b ho c th c hi n sai so v i quy t nh u tư, ch u tư ph i làm rõ trách nhi m cá nhân, t p th có liên quan và báo cáo ngư i có thNm quy n x lý b i thư ng theo pháp lu t. Chương 4: GIAI O N TH C HI N U TƯ VÀ THI CÔNG i u 18. V l p và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán 1. Th i gian l a ch n tư v n l p thi t k k thu t, d toán, t ng d toán: i v i trư ng h p ch nh th u, t i a không quá 01 (m t) tháng; i v i trư ng h p u th u, t i a không quá 03 (ba) tháng, k t khi có quy t nh u tư và có quy t nh giao v n c a cơ quan có thNm quy n. 2. Th i gian th c hi n hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán không quá 06 (sáu) tháng k t ngày ký h p ng tư v n. Riêng i v i trư ng h p ph i thi t k ba bư c, th i gian th c hi n hoàn thành các n i dung trên ư c kéo dài thêm 03 (ba) tháng. 3. Ch u tư t t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và g i các quy t nhh phê duy t n Ch t ch y ban nhân dân qu n, Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài chính - K ho ch trong th i gian t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. i u 19. V công tác u th u 1. Khi có quy t nh phê duy t thi t k d toán và t ng d toán, ch u tư t ch c l p k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá xét th u, thông qua Phòng Tài chính - K ho ch trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t (tr các trư ng h p ư c ch nh th u quy nh t i kho n 1 i u 20 Lu t u th u, nhưng ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình theo quy nh t i i u 61 Lu t u th u). Sau khi có quy t nh phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá xét th u, ch u tư t ch c u th u theo quy nh và thông qua Phòng Tài chính - K ho ch trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t k t qu u th u. 2. Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m ti p nh n, thNm nh h sơ k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn xét th u và k t qu l a ch n nhà th u c a ch u tư, trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t. 3. Quy nh v th i gian trong u th u th c hi n theo i u 31 Lu t u th u. i u 20. V công tác thi công 1. Khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u, ch u tư t ch c thương th o h p ng v i nhà th u trúng th u, ng th i ký k t h p ng v i các ơn v tư v n giám sát, b o hi m công trình, ki m nh ch t lư ng công trình và t ch c thi công theo quy nh. 2. Ch u tư l p h sơ ngh t m ng, thanh toán kinh phí cho công trình theo quy nh t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 3. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng theo quy nh. Các n i dung v gi y phép xây d ng th c hi n úng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 16/2005/N -
 10. CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; kho n 9 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và theo Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng. 4. Khi công trình hoàn thành, ch u tư yêu c u nhà th u thi công th c hi n nghi m thu n i b các h ng m c công trình trư c khi nhà th u thi công phát hành phi u yêu c u ch công trình nghi m thu. Sau khi nhà th u thi công có biên b n nghi m thu n i b , ch u tư t ch c nghi m thu công trình theo quy nh. Chương 5: GIAI O N QUY T TOÁN CÔNG TRÌNH i u 21. Trách nhi m c a ch u tư 1. Trong th i h n 06 tháng k t ngày ký biên b n nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng, ch u tư hoàn thành h sơ quy t toán và chuy n n Kho b c Nhà nư c qu n 6 (ho c chuy n n Kho b c Nhà nư c thành ph i v i các công trình thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph ) ư c ki m tra i chi u s li u c p v n, cho vay, thanh toán v n u tư. Riêng i v i các d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t thì th i h n hoàn thành h sơ quy t toán là 03 tháng k t ngày ký biên b n nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng. 2. Căn c h sơ ngh thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 07 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c Nhà nư c qu n 6 (ho c Kho b c Nhà nư c thành ph i v i các công trình thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph ) hoàn thành vi c i chi u s li u c p v n, cho vay, thanh toán v n u tư. 3. Ch m nh t là 20 ngày k t khi Kho b c Nhà nư c qu n 6 (ho c Kho b c Nhà nư c thành ph i v i các công trình thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph ) có thông báo k t qu ki m tra ch p nh n s li u thanh toán v n u tư, ch u tư ph i hoàn t t th t c và n p h sơ quy t toán cho Phòng Tài chính - K ho ch. i u 22. Quy t toán v n u tư 1. Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m thNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t quy t toán v n u tư các d án do y ban nhân dân qu n quy t nh u tư theo úng quy nh t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính. 2. Th i gian thNm tra, phê duy t quy t toán giá tr công trình không quá 04 tháng. Riêng i v i các d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t thì th i gian thNm tra quy t toán giá tr công trình không quá 03 tháng. 3. Ch u tư t ch c ki m toán công trình khi có yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. i u 23. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Các ch u tư ph i t ch c th c hi n và ch u trách nhi m theo úng quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t khi có ch trương, n khi th c hi n kh o sát, l p d án ho c báo cáo kinh t - k thu t, thi công và b o hành, b o trì công trình xây d ng theo úng n i dung Ngh nh s 209/2004/N -CP. 2. Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m qu n lý nhà nư c, tham mưu cho y ban nhân dân qu n v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án do y ban nhân dân qu n quy t nh u tư ho c c p gi y phép xây d ng. a) Hàng năm, Phòng Qu n lý ô th qu n - cơ quan ư c giao trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình nêu trên ph i l p k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình và t ch c th c hi n. Sau khi có k t qu
 11. ki m tra ch t lư ng công trình, Phòng Qu n lý ô th tham mưu y ban nhân dân qu n báo cáo hàng quý và báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm g i v S Xây d ng t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph ; th i gian g i báo cáo cho S Xây d ng, i v i báo cáo quý không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý, không quá ngày 25 tháng 06 và ngày 25 tháng 12 i v i báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm. b) Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c ph n ánh c a các cơ quan thông tin i chúng v ch t lư ng xây d ng công trình c th , Phòng Qu n lý ô th ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng; sau khi ki m tra có báo cáo xu t y ban nhân dân qu n các bi n pháp x lý (n u có vi ph m), ng th i tham mưu y ban nhân dân qu n văn b n báo cáo y ban nhân dân thành ph , các cơ quan ch c năng theo quy nh và tr l i cho cá nhân, t ch c ph n ánh. 3. Các cá nhân và t ch c có liên quan th c hi n qu n lý ti n , kh i lư ng thi công, an toàn lao ng, môi trư ng xây d ng theo quy nh t i các i u 31, i u 32, i u 33 và i u 34 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . i u 24. Giám sát, ánh giá u tư 1. Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m th c hi n nhi m v giám sát ánh giá u tư i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n; hư ng d n các ch u tư th c hi n giám sát ánh giá u tư; t ng h p báo cáo công tác giám sát ánh giá u tư g i S K ho ch và u tư theo nh kỳ. 2. Các ch u tư có trách nhi m t ch c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư i v i d án ư c giao làm ch u tư và nh kỳ hàng quý, 6 tháng và c năm báo cáo v Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p tham mưu g i S K ho ch và u tư. 3. V công tác giám sát c a c ng ng: th c hi n theo n i dung quy nh t i Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH T-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a B K ho ch và u tư, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng và Ch th s 34/2006/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c th c hi n công tác giám sát c a c ng ng theo quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Chương 6: T CH C TH C HI N i u 25. Th trư ng các phòng, ban, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các phư ng t ch c th c hi n các nhi m v theo úng quy nh. i u 26. Các quy nh khác trái v i quy nh t i Quy trình này u b bãi b . Các v n vư ng m c (n u có) n y sinh trong quá trình t ch c th c hi n Quy trình này liên quan n lĩnh v c thu c ch c năng cơ quan chuyên môn nào, cơ quan ó có ý ki n xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét ch o gi i quy t. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m t ng h p các vư ng m c, c p nh t quy nh hi n hành và tham mưu cho y ban nhân dân qu n k p th i i u ch nh b sung./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản