Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
155
lượt xem
41
download

Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N XÂY D NG C NG Đ NG AN TOÀN, PHÒNG CH NG TAI N N THƯƠNG TÍCH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 197/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chính sách qu c gia v phòng, ch ng tai n n, thương tích giai đo n 2002-2010; Căn c Quy t đ nh s 243/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Hư ng d n xây d ng c ng đ ng an toàn, phòng ch ng tai n n thương tích". Đi u 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n, ch đ o và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Đi u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B và Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Huongdan
Đồng bộ tài khoản