Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định tạm thời về trả lương cho cán bộ Công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1724/Q -TL Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 1724/Q -TL NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V TR LƯƠNG CHO CÁN B CÔNG OÀN CHUYÊN TRÁCH ANG LÀM VI C T I CÁC DOANH NGI P NGOÀI QU C DOANH OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM Căn c Lu t Công oàn năm 1990 và i u l công oàn Vi t Nam (1998). Căn c Quy t nh s 69/Q -TW ngày 17/5/1993 c a Ban bí thư TW quy nh t m th i ch ti n lương c a CBCNV cơ quan oàn th . Căn c Thông tư s 17/1998/TTLB-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 c a Liên B Lao ng- Thương binh và Xã h i - Tài chính. Căn c Thông báo s 76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 c a Văn phòng Chính ph ; Quy t nh s 1213/Q -TTg ngày 07/ 9/2001 c a Th tư ng Chính ph . Căn c Công văn s 1117/TC-HCSN ngày 14/2/2001 c a B Tài chính và Công văn s 3638/L TBXH-TL ngày 21/11/2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy nh t m th i v tr lương cho cán b công oàn khu v c kinh t ngoài qu c doanh". i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3: Các c p công oàn, các Ban, ơn v tr c thu c TL có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n An Lương ( ã ký) QUY NNH T M TH I V TR LƯƠNG CHO CÁN B CÔNG OÀN KHU V C KINH T NGOÀI QU C DOANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1724/Q -TL ngày 03 tháng 12 năm 2001)
  2. Căn c Lu t Công oàn năm 1990, Ngh nh 133-H BT ngày 20/4/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) hư ng d n thi hành Lu t Công oàn; Căn c Thông báo s 76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 c a Văn phòng Chính ph và Quy t nh s 1213/Q -TTg ngày 07/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v h tr kinh phí tr lương cho cán b công oàn ngoài qu c doanh; Căn c Quy t nh s 69/Q -TW ngày 17/5/1993 c a Ban bí thư Trung ương qui nh t m th i ch ti n lương m i c a cán b công nhân viên cơ quan ng, oàn th ; Căn c Thông báo s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính v hư ng d n x p h ng doanh nghi p nhà nư c; Sau khi tho thu n v i B Tài chính t i Công văn s 1117/TC-HCNS ngày 14/2/2001và v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 3638/L TBXH-TL ngày 21/11/2001, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c tr lương cán b công oàn khu v c kinh t ngoài qu c doanh (NQD) theo tinh th n n i dung Quy t nh s 1213/Q -TTg ngày 7/9/2001 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Vi c tr lương, ph c p có tính ch t lương ho c ti n công cho cán b công oàn ư c nêu trong i m 1, m c II dư i ây là bù p cho s c ng hi n, óng góp c a cán b công oàn trong các cơ s nói trên, t o i u ki n công oàn có th thu hút nh ng cán b công oàn có năng l c, có trình , có b n lĩnh dám u tranh b o v quy n và l i ích công nhân viên ch c lao ng; Có i u ki n khuy n khích cán b công oàn tích c c h c t p nâng cao trình , áp ng yêu c u nhi m v c a t ch c công oàn, nâng cao hi u qu ho t ng công oàn khu v c kinh t NQD, góp ph n n nh quan h lao ng, t o vi c làm, tăng thu nh p cho công nhân lao ng, tr c ti p góp ph n thúc Ny s n xu t phát tri n. 2. Ph m vi áp d ng c a quy nh này là công oàn trong các xí nghi p liên doanh có v n u tư c a nư c ngoài, 100% v n nư c ngoài, doanh nghi p ngoài qu c doanh (doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty TNHH), công oàn các khu công nghi p, khu ch xu t trong c nư c. 3. Qui nh này ư c áp d ng t m th i trong 3 năm t 2001 n 2003. II. QUI NNH C TH 1. V i tư ng i tư ng ư c chi tr ti n lương, ph c p có tính ch t lương ho c ti n công là nh ng cán b công oàn sau ây: - Cán b công oàn trong các xí nghi p liên doanh có v n u tư nư c ngoài (CV TNN), doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. M i cơ s ư c m t nh su t lương.
  3. - Cán b công oàn t i các doanh nghi p ngoài qu c doanh (doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty TNHH) có s d ng t 300 lao ng tr lên. M i cơ s ư c m t nh su t lương. - Cán b công oàn c a công oàn các khu công nghi p, khu ch xu t. 2. V n i dung: Kho n kinh phí này ư c h tr t ngân sách nhà nư c tr ti n lương, ph c p có tính ch t lương ho c ti n công cho nh ng cán b công oàn khu v c kinh t ngoài qu c doanh nêu i m II.1 trên ây theo các m c c th sau: - i v i cán b công oàn các doanh nghi p liên doanh có v n u tư nư c ngoài, 100% v n nư c ngoài, m c tr lương cho m t nh su t 1 ngư i/1 tháng là: 3.000.000 (ba tri u ng/ngư i/tháng (tương ương 200USD)). - i v i cán b công oàn các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, m c tr lương cho m t nh su t 1 ngư i/1 tháng là: 4,32 x m c lương t i thi u hi n hành theo quy nh c a nhà nư c/ngư i/tháng. - i v i cán b công oàn c a công oàn các khu công nghi p, khu ch xu t thì tr theo m c lương hi n hư ng theo N 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Chính ph v ti n lương. 3. V phương th c tr lương và thanh quy t toán ti n lương - Hàng năm L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c báo cáo s lư ng, danh sách cán b công oàn v i m c lương ư c hư ng các i m 1, 2 m c II và kinh phí tr lương cho các i tư ng nêu t i quy nh này v T ng Liên oàn. - T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam t p h p, xem xét cân i v i ngu n m b o ư c c p thNm quy n phê duy t, phân b và thông báo n các L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c TL . - Sau khi ư c TL phân b , các TL t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng công ty tr c thu c TL th c hi n ti p các vi c sau: + Tr c ti p tr lương ho c u quy n cho L L qu n, huy n, ngành a phương, C T ng công ty tr lương cho cán b công oàn ngoài qu c doanh. + 6 tháng m t l n ph i có s li u t ng h p v s lư ng cán b ư c tr lương theo t ng m c ư c quy nh t i các i m 2, m c II và t ng s ti n ã chi tr báo cáo v T ng Liên oàn. + Hàng năm, ch m nh t là 25/12 ph i th c hi n báo cáo quy t toán tr lương theo danh sách v i T ng Liên oàn theo quy nh c a Nhà nư c và c a T ng liên oàn. Cu i năm, T ng Liên oàn t ng h p quy t toán ph n kinh phí do ngân sách Nhà nư c h tr tr lương cho cán b công oàn theo quy nh t i i m 1, m c II báo
  4. cáo B Tài chính B Tài chính t ng h p và ưa vào t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c và trình Qu c h i phê duy t. Và t u quý III năm trư c ph i l p d toán kinh phí xin h tr cho năm sau g i B Tài chính B Tài chính t ng h p ưa vào t ng d toán chi ngân sách nhà nư c năm sau báo cáo Chính ph và trình Qu c h i phê duy t. III. T CH C TH C HI N 1. Ban t ch c T ng liên oàn có trách nhi m: - T ng h p s li u, l p k ho ch quĩ lương, phân b kinh phí cho các L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng công ty tr c thu c TL . - Theo dõi bi n ng v s lư ng cán b công oàn thu c i tư ng tr lương theo hư ng d n này i u ch nh tăng gi m qu lương cho L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng Công ty tr c thu c TL . - Ti p t c nghiên c u i tư ng và m c chi tr giúp oàn Ch t ch T ng Liên oàn ngh các cơ quan h u quan i u ch nh khi c n thi t. - Ph i h p cùng v i Ban Tài chính T ng Liên oàn theo dõi t ng h p báo cáo c a các L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW l p d toán và quy t toán ph n ư c ngân sách nhà nư c h tr tr lương cho cán b công oàn ngoài qu c doanh g i B Tài chính. 2. Ban Tài chính T ng liên oàn có nhi m v : - Chuy n qu lương ư c phân b theo k ho ch ư c oàn ch t ch TL L Vi t Nam phê duy t n t ng L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng công ty tr c thu c T ng liên oàn. - Ch trì ph i h p v i Ban T ch c theo dõi, hư ng d n ki m tra các L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn th c hi n vi c chi tr lương và xét duy t quy t toán theo úng các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách Nhà nư c (ph n do Ngân sách nhà nư c h tr ) và c a T ng Liên oàn (ph n do kinh phí công oàn m b o), t ng h p quy t toán năm trư c và l p d toán năm sau trình oàn Ch t ch TL thông qua báo cáo v i Nhà nư c. 3. Ban thư ng v L L t nh, thành ph , công oàn ngành TW, C T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn: Có trách nhi m t ch c th c hi n vi c chi tr lương cán b công oàn ngoài qu c doanh theo úng i tư ng và m c chi tr lương cho cán b công oàn khu v c ngoài kinh t ngoài qu c doanh quy nh trong hư ng d n này. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Vi c chi tr ti n lương, ph c p có tính ch t lương ho c ti n công cho cán b công oàn ngoài qu c doanh ư c th c hi n t 01/7/2001.
  5. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n vi c chi tr ti n lương, ph c p có tính ch t lương ho c ti n công cho cán b công oàn ngoài qu c doanh, n u có khó khăn vư ng m c c n báo cáo v oàn Ch t ch T ng Liên oàn nghiên c u gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản