intTypePromotion=3

Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1744/2008/QĐ-BKH Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U H SƠ M I TH U GÓI TH U XÂY L P QUY MÔ NH B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c Đi u 67 và kho n 3 Đi u 76 c a Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Đ u th u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “M u h sơ m i th u gói th u xây l p quy mô nh ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp - Các S KH và ĐT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các C c, V , Vi n thu c B KH&ĐT - Lưu Văn thư, C c QLĐT (5b). M UH SƠ M I TH U GÓI TH U XÂY L P QUY MÔ NH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) M u h sơ m i th u này đư c áp d ng cho gói th u xây l p quy mô nh có tính ch t k thu t đơn gi n, thông thư ng theo quy đ nh t i Đi u 33 Ngh đ nh 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng (Ngh đ nh 58/CP) khi th c hi n hình th c đ u th u r ng rãi và đ u th u h n ch trong nư c. Trư ng h p th c hi n theo các hình th c l a ch n nhà th u khác (không ph i là đ u th u r ng rãi và đ u th u h n ch ), ch đ u tư có th s a đ i, b sung m t s n i dung c a M u này đ áp d ng cho phù h p. Đ i v i các d án s d ng v n ODA, n u đư c nhà tài tr ch p thu n thì áp d ng theo M u này, ho c có th s a đ i, b sung m t s n i dung theo yêu c u c a nhà tài tr .
 2. Đ đ m b o tuân th quy đ nh v th i gian đánh giá h sơ d th u t i đa là 12 ngày, ch đ u tư có th phê duy t đ ng th i danh sách nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t và danh sách x p h ng nhà th u đ i v i gói th u xây l p quy mô nh áp d ng M u này. Khi áp d ng M u này, ch đ u tư có th s a đ i, b sung đ phù h p v i tính ch t c a m i gói th u, song các n i dung s a đ i, b sung không đư c trái quy đ nh pháp lu t hi n hành v đ u th u. Vi c đưa ra các yêu c u trong HSMT ph i trên cơ s đ m b o nguyên t c c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ; không đư c đưa ra các đi u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính hư ng d n, minh h a và s đư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u và tính ch t t ng gói th u. Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và Đ u tư đ k p th i xem xét, ch nh lý.
 3. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- H SƠ M I TH U GÓI TH U XÂY L P QUY MÔ NH (tên gói th u) (tên d án) (tên ch đ u tư) ……, ngày …. tháng … năm … Đ i di n h p pháp c a bên m i th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)
 4. M CL C Ph n th nh t. Yêu c u v th t c đ u th u ...................................................................... Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u .................................................................................... A. T ng quát ............................................................................................................................ B. Chu n b h sơ d th u ....................................................................................................... C. N p h sơ d th u .............................................................................................................. D. M th u và đánh giá h sơ d th u ................................................................................... E. Trúng th u ........................................................................................................................... Chương II. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u ................................................................. Chương III. Bi u m u d th u .............................................................................................. Ph n th hai. Yêu c u v xây l p ......................................................................................... Chương IV. Gi i thi u v gói th u ...................................................................................... Chương V. B ng tiên lư ng ................................................................................................. Chương VI. Yêu c u v ti n đ th c hi n ........................................................................... Chương VII. Yêu c u v m t k thu t .................................................................................. Chương VIII. Các b n v ....................................................................................................... Ph n th ba. Yêu c u v h p đ ng ..................................................................................... Chương IX. Đi u ki n c a h p đ ng ................................................................................... Chương X. M u v h p đ ng ............................................................................................... Các ví d ................................................................................................................................. CÁC T VI T T T HSMT H sơ m i th u HSDT H sơ d th u ĐKHĐ Đi u ki n c a h p đ ng TCĐG Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u Gói th u ODA Là gói th u s d ng v n vay ODA t các nhà tài tr Ngh đ nh 58/CP Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng Ph n th nh t. YÊU C U V TH T C Đ U TH U Chương 1. CH D N Đ I V I NHÀ TH U A. T NG QUÁT M C 1. N I DUNG Đ U TH U 1. Bên m i th u m i nhà th u tham gia đ u th u gói th u ______ (nêu tên gói th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t) thu c d án ______ (nêu tên d án đư c duy t). N i dung công vi c ch y u: _____ (nêu n i dung công vi c ch y u).
 5. 2. Th i gian th c hi n h p đ ng: _____ (nêu th i gian c th theo k ho ch đ u th u đư c duy t). 3. Ngu n v n đ th c hi n gói th u: _______ (nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t). M C 2. ĐI U KI N THAM GIA Đ U TH U 1. Có tư cách h p l quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u; 2. Ch đư c tham gia trong m t HSDT v i tư cách là nhà th u đ c l p; 3. B o đ m c nh tranh trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Lu t Đ u th u và Đi u 3 Ngh đ nh 58/CP; 4. Đáp ng đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng theo Đi u 7 c a Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n liên quan; 5. Không thu c di n b c m tham gia đ u th u theo Đi u 12 c a Lu t Đ u th u. M C 3. CHI PHÍ D TH U Nhà th u ph i ch u m i chi phí liên quan đ n quá trình tham gia đ u th u, k t nghi nh n/mua HSMT cho đ n khi thông báo k t qu đ u th u, riêng đ i v i nhà th u trúng th u tính đ n khi ký h p đ ng. M C 4. HSMT, GI I THÍCH LÀM RÕ HSMT VÀ S A Đ I HSMT 1. HSMT bao g m các n i dung đư c li t kê t i M c l c c a HSMT này. 2. Trư ng h p nhà th u mu n đư c gi i thích làm rõ HSMT thì ph i g i văn b n đ ngh đ n bên m i th u đ bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u t i thi u là _____ ngày (nêu s ngày, thông thư ng t 4-5 ngày). Bên m i th u s có văn b n tr l i và g i cho t t c nhà th u nh n HSMT trư c th i đi m đóng th u, đ m b o nhà th u có đ th i gian chu n b HSDT. 3. Trư ng h p c n thi t ph i s a đ i HSMT (bao g m c vi c gia h n th i h n n p HSDT n u c n thi t), bên m i th u g i văn b n s a đ i HSMT t i t t c các nhà th u nh n/mua HSMT trư c th i đi m đóng th u t i thi u là 3 ngày. Tài li u này là m t ph n c a HSMT. Nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u b ng văn b n ho c fax là đã nh n đư c các tài li u s a đ i đó. M C 5. KH O SÁT HI N TRƯ NG Nhà th u ch u trách nhi m kh o sát hi n trư ng ph c v vi c l p HSDT n u th y c n thi t. Bên m i th u t o đi u ki n, hư ng d n đ nhà th u kh o sát hi n trư ng và không ch u trách nhi m pháp lý v nh ng r i ro đ i v i nhà th u phát sinh t vi c kh o sát hi n trư ng như tai n n, m t mát tài s n và các r i ro khác. B. CHU N B H SƠ D TH U M C 6. NGÔN NG S D NG HSDT cũng như t t c văn b n và tài li u trao đ i gi a bên m i th u và nhà th u liên quan đ n vi c đ u th u ph i đư c vi t b ng ti ng Vi t. M C 7. N I DUNG HSDT HSDT do nhà th u chu n b ph i bao g m nh ng n i dung sau: 1. Đơn d th u theo quy đ nh t i M c 9 Chương này; 2. Tài li u ch ng minh tư cách h p l , kinh nghi m và năng l c c a nhà th u theo quy đ nh t i M c 10 Chương này; 3. Đ xu t v m t k thu t theo quy đ nh t i Ph n th hai c a HSMT này; 4. Giá d th u và bi u giá theo quy đ nh t i M c 12 Chương này; 5. B o đ m d th u theo quy đ nh t i M c 13 Chương này. M C 8. THAY Đ I TƯ CÁCH THAM GIA Đ U TH U
 6. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua HSMT thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau: - Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; - Đ i v i đ u th u h n ch , tùy t ng trư ng h p c th mà bên m i th u xem xét, báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p nh n hay không ch p nh n thay đ i tư cách c a nhà th u nhưng ph i đ m b o tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u. Bên m i th u thông báo b ng văn b n cho nhà th u quy t đ nh c a ch đ u tư trư c th i đi m đóng th u. Trư ng h p không ch p thu n vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u c a nhà th u thì bên m i th u ph i nêu rõ lý do phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u. M C 9. ĐƠN D TH U Đơn d th u do nhà th u chu n b và đư c đi n đ y đ theo M u s 1 Chương III, có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u (là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u ho c ngư i đư c y quy n kèm theo gi y y quy n h p l theo M u s 2 Chương III). M C 10. TÀI LI U CH NG MINH TƯ CÁCH H P L , KINH NGHI M VÀ NĂNG L C C A NHÀ TH U 1. Tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u: Nhà th u ph i cung c p các tài li u ch ng minh tư cách h p l c a mình như sau: _______ (nêu yêu c u tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s phù h p v i yêu c u t i M c 2 c a Chương này, ví d như b n ch p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh …). 2. Tài li u ch ng minh kinh nghi m và năng l c c a nhà th u: Các h p đ ng tương t đã th c hi n đư c li t kê theo M u s 3 Chương III và các h p đ ng đang th c hi n đư c li t kê theo M u s 4 Chương III; kê khai cán b ch ch t đi u hành thi công t i công trư ng theo M u s 5 Chương III; kh năng huy đ ng máy móc thi t b thi công đư c li t kê theo M u s 6 Chương III; năng l c tài chính c a nhà th u đư c li t kê theo M u s 7 Chương III. M C 11. Đ XU T BI N PHÁP THI CÔNG TRONG HSDT Trong đ xu t v m t k thu t c a mình, nhà th u đ xu t bi n pháp thi công theo đúng yêu c u c a HSMT. Đ i v i các bi n pháp thi công không b t bu c ph i tuân th nêu trong HSMT, nhà th u đư c đ xu t các bi n pháp thi công khác phù h p v i kh năng c a mình và tính ch t c a gói th u. Đ xu t k thu t c a nhà th u (bao g m c bi n pháp thi công khác, n u có) đư c đánh giá theo TCĐG quy đ nh t i M c 2 Chương II c a HSMT này. M C 12. GIÁ D TH U VÀ BI U GIÁ 1. Giá d th u là giá do nhà th u nêu trong đơn d th u thu c HSDT sau khi tr ph n gi m giá (n u có) 2. Nhà th u ph i đi n đơn giá và thành ti n cho các h ng m c công vi c nêu trong B ng tiên lư ng, theo M u s 9A và M u s 9B Chương III. Đơn giá d th u ph i bao g m các y u t : _______ (nêu các y u t c u thành đơn giá d th u, ch ng h n đơn giá d th u là đơn giá xây d ng t ng h p đ y đ bao g m: chi phí tr c ti p v v t li u, nhân công, máy thi công, chi phí tr c ti p khác; chi phí chung; thu nh p ch u thu tính trư c; thu giá tr gia tăng; chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công). Trư ng h p nhà th u phát hi n tiên lư ng chưa chính xác so v i thi t k , nhà th u có th thông báo cho bên m i th u và l p m t b ng chào giá riêng cho ph n kh i lư ng sai khác này trong HSDT đ ch đ u tư xem xét khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Nhà th u không đư c tính toán giá tr ph n kh i lư ng sai khác này vào giá d th u. 3. Trư ng h p nhà th u có thư gi m giá thì có th n p cùng v i HSDT ho c n p riêng song ph i đ m b o n p trư c th i đi m đóng th u. Trư ng h p thư gi m giá n p cùng v i HSDT thì nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u trư c ho c t i th i đi m đóng th u ho c ph i có m c l c HSDT trong đó có li t kê thư gi m giá. Trong thư gi m giá c n nêu rõ n i dung và cách th c gi m giá vào các h ng m c c th nêu trong B ng tiên lư ng. Trư ng h p không nêu rõ cách th c gi m giá thì đư c hi u là gi m đ u theo t l cho t t c h ng m c nêu trong B ng tiên lư ng.
 7. 4. Đ i v i gói th u áp d ng hình th c h p đ ng tr n gói, giá h p đ ng s không đư c đi u ch nh trong quá trình th c hi n h p đ ng. Đ i v i gói th u áp d ng hình th c h p đ ng theo đơn giá, trong quá trình th c hi n h p đ ng, vi c đi u ch nh giá h p đ ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 19 Chương IX ĐKHĐ. 5. Khi phân tích đơn giá, nhà th u ph i đi n đ y đ thông tin phù h p vào B ng phân tích đơn giá d th u (theo M u s 9C Chương III) và B ng tính giá v t li u trong đơn giá d th u (theo M u s 9D Chương III). 6. Giá d th u đư c chào b ng đ ng ti n Vi t Nam. M C 13. B O Đ M D TH U 1. Khi tham gia đ u th u, nhà th u ph i th c hi n bi n pháp b o đ m d th u trư c th i đi m đóng th u theo các yêu c u sau: - Bi n pháp b o đ m d th u: _______ (Tùy theo yêu c u c a gói th u mà nêu c th bi n pháp b o đ m d th u theo m t ho c nhi u cách: đ t c c, ký qu ho c thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính. N u cho phép nhà th u đư c th c hi n b o đ m d th u theo bi n pháp đ t c c, ký qu thì nêu rõ cách th c hi n. N u yêu c u n p thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính thì s d ng M u s 10 Chương III do m t ngân hàng, t ch c tài chính ho t đ ng h p pháp phát hành. Trư ng h p quy đ nh th c hi n bi n pháp b o đ m d th u theo hình th c n p thư b o lãnh đư c xem xét theo quy đ nh v phân c p ký và phát hành thư b o lãnh c a t ng ngân hàng ho c t ch c tài chính). - Giá tr b o đ m d th u: _______ (nêu s ti n c th v i giá tr tuy t đ i b ng 1% giá gói th u, đư c làm tròn s đ n đơn v trăm nghìn đ ng) - Th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u: ____ ngày k t th i đi m đóng th u. (Ghi rõ s ngày, đư c xác đ nh b ng th i gian có hi u l c c a HSDT quy đ nh trong M c 14 Chương này c ng thêm 30 ngày). 2. Nhà th u không đư c nh n l i b o đ m d th u trong các trư ng h p sau đây: a) Rút HSDT sau khi đóng th u mà HSDT v n còn hi u l c; b) Trong th i h n t i đa 30 ngày k t khi nh n đư c thông báo trúng th u c a bên m i th u mà không ti n hành ho c t ch i ti n hành thương th o, hoàn thi n h p đ ng ho c đã thương th o, hoàn thi n xong nhưng t ch i ký h p đ ng mà không có lý do chính đáng; c) Không th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng trư c khi ký h p đ ng ho c trư c khi h p đ ng có hi u l c. 4. Nhà th u không trúng th u s đư c hoàn tr b o đ m d th u trong th i gian _____ (ghi rõ s ngày, nhưng không quá 30 ngày) k t ngày thông báo k t qu đ u th u. Đ i v i nhà th u trúng th u, b o đ m d th u đư c hoàn tr sau khi nhà th u th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng. M C 14. TH I GIAN CÓ HI U L C C A HSDT 1. Th i gian có hi u l c c a HSDT ph i đ m b o theo yêu c u là ______ ngày k t th i đi m đóng th u. (Ghi rõ s ngày tùy thu c m c đ ph c t p, quy mô c a gói th u, nhưng không nên quy đ nh quá 120 ngày). HSDT có th i gian có hi u l c ng n hơn b coi là không h p l và b lo i. 2. Bên m i th u có th g i văn b n yêu c u nhà th u gia h n th i gian có hi u l c c a HSDT nhưng t ng th i gian c a t t c các l n yêu c u nhà th u gia h n không quá 30 ngày, kèm theo vi c yêu c u nhà th u gia h n tương ng th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u. N u nhà th u không ch p nh n vi c gia h n thì HSDT c a nhà th u này không đư c xem xét ti p và trong trư ng h p này nhà th u đư c nh n l i b o đ m d th u. M C 15. QUY CÁCH C A HSDT VÀ CH KÝ TRONG HSDT 1. Nhà th u ph i chu n b m t b n g c và _____ b n ch p HSDT (ghi rõ s lư ng yêu c u nhưng không nên quá 5 b n), ghi rõ “b n g c” và “b n ch p” tương ng. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c. Trong quá trình đánh giá, n u bên m i th u phát hi n b n ch p có l i k thu t như ch p nhòe, không rõ ch , ch p thi u trang … thì l y n i dung c a b n g c làm cơ s . Trư ng h p b n ch p có n i
 8. dung sai khác so v i b n g c làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT thì b coi là gian l n, HSDT s b lo i, đ ng th i nhà th u s b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương này. 2. HSDT ph i đư c đánh máy, in b ng m c không t y đư c, đánh s trang theo th t liên t c. Các ph n n i dung c a HSDT ph i đư c li t kê theo m c l c. Đơn d th u, thư gi m giá, bi u giá chào và các văn b n gi i thích làm rõ HSDT c a nhà th u ph i đư c đ i di n h p pháp c a nhà th u ký. 3. Nh ng ch vi t chen gi a, t y xóa ho c vi t đè lên b n đánh máy ch có giá tr khi có ch ký bên c nh c a ngư i ký đơn d th u và đư c đóng d u (n u có). C. N P H SƠ D TH U VÀ M TH U M C 16. NIÊM PHONG VÀ CÁCH GHI TRÊN TÚI Đ NG HSDT HSDT ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh d u niêm phong do nhà th u t quy đ nh). Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT đư c quy đ nh như sau: __________ [Nêu c th cách trình bày, ví d : Nhà th u ph i ghi rõ các thông tin sau trên túi đ ng HSDT: - Tên, đ a ch , đi n tho i c a nhà th u: ________________ - Đ a ch n p HSDT (tên, đ a ch c a bên m i th u): _____________ - Tên gói th u: _______________________________ - Không đư c m trư c ___ gi , ngày ____ tháng ___ năm ___ (ghi theo th i đi m m th u) - “B N G C” ho c “B N CH P”. Trư ng h p s a đ i HSDT, ngoài các n i dung nêu trên còn ph i ghi thêm dòng ch “H sơ d th u s a đ i”] M C 17. TH I H N N P HSDT 1. HSDT do nhà th u n p tr c ti p ho c g i đ n đ a ch c a bên m i th u nhưng ph i đ m b o bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u: ___ gi , ngày ____ tháng ____ năm (Nêu c th th i đi m đóng d u tùy theo yêu c u c a t ng gói th u cho phù h p, đ m b o quy đ nh th i gian t khi phát hành HSMT đ n th i đi m đóng th u t i thi u là 10 ngày). 2. Trư ng h p c n gia h n th i h n n p HSDT, bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u đã mua HSMT. Thông báo gia h n th i h n n p HSDT ph i đư c đăng t i t i thi u 1 kỳ trên phương ti n thông tin đ i chúng đã đăng t i thông báo m i th u. Nhà th u đã n p HSDT có th nh n l i và ch nh s a HSDT c a mình (bao g m c th i gian có hi u l c c a HSDT). Trư ng h p nhà th u chưa nh n l i ho c không nh n l i HSDT thì bên m i th u qu n lý HSDT đó theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. M C 18. RÚT HSDT Khi mu n rút HSDT đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh (riêng bi t v i HSDT) và g i t i bên m i th u, đ m b o bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u. M C 19. M TH U 1. Vi c m th u đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u vào lúc ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___, t i ______ (Ghi rõ ngày, gi và đ a đi m ti n hành vi c m th u) trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. 2. Bên m i th u ti n hành m l n lư t HSDT c a t ng nhà th u có tên trong danh sách mua HSMT (bao g m c nhà th u thay đ i tư cách tham d th u) và n p HSDT trư c th i đi m đóng th u theo th t ch cái tên c a nhà th u. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v h u qu ho c s b t l i n u không tuân theo quy đ nh trong HSMT như nhà th u không niêm phong ho c làm m t niêm phong HSDT trong quá trình chuy n t i bên m i th u, không ghi đúng các thông tin trên túi đ ng HSDT theo hư ng d n. HSDT c a nhà th u có văn b n rút HSDT đã n p và HSDT c a nhà th u n p sau th i đi m đóng th u s không đư c m và đư c tr l i nguyên tr ng cho nhà th u. 3. Vi c m HSDT c a t ng nhà th u đư c th c hi n theo trình t như sau: a) Ki m tra niêm phong HSDT;
 9. b) M HSDT; c) Đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u: - Tên nhà th u; - S lư ng b n g c, b n ch p HSDT; - Th i gian có hi u l c c a HSDT; - Giá d th u ghi trong đơn d th u; - Giá d th u sau gi m giá ghi trong thư gi m giá (n u có); - Giá tr , th i h n hi u l c và bi n pháp b o đ m d th u; - Th i gian th c hi n h p đ ng; - Văn b n đ ngh s a đ i HSDT (n u có) theo quy đ nh t i M c 17 Chương này; - Các thông tin khác có liên quan. 4. Biên b n m th u c n đư c đ i di n bên m i th u, đ i di n c a t ng nhà th u có m t và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. B n ch p c a biên b n m th u đư c g i cho t t c nhà th u n p HSDT. 5. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c c a t t c HSDT và qu n lý theo ch đ h sơ “m t”. Vi c đánh giá HSDT đư c ti n hành theo b n ch p. D. ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U M C 20. NGUYÊN T C LÀM RÕ HSDT Trong quá trình đánh giá HSDT, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ n i dung c a HSDT (k c vi c làm rõ đơn giá khác thư ng). Vi c làm rõ HSDT ch đư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có HSDT c n ph i làm rõ và đư c th c hi n dư i hình th c trao đ i tr c ti p (bên m i th u m i nhà th u đ n g p tr c ti p đ trao đ i, nh ng n i dung h i và tr l i ph i l p thành văn b n) ho c gián ti p (bên m i th u g i văn b n yêu c u làm rõ và nhà th u ph i tr l i b ng văn b n). Vi c làm rõ HSDT không làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT đã n p, không thay đ i giá d th u. M C 21. ĐÁNH GIÁ SƠ B HSDT 1. Bên m i th u ki m tra tính h p l và s đ y đ c a HSDT. 2. HSDT không đáp ng m t trong nh ng đi u ki n tiên quy t theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 23 Ngh đ nh 58/CP s b lo i và không đư c xem xét ti p. 3. Đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo TCĐG v năng l c và kinh nghi m quy (1) đ nh t i M c 1 Chương II M C 22. ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Bên m i th u ti n hành đánh giá v m t k thu t các HSDT đã vư t qua bư c đánh giá sơ b trên cơ s các yêu c u c a HSMT và TCĐG nêu t i M c 2 Chương II và đ xu t danh sách nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t. M C 23. ĐÁNH GIÁ V M T TÀI CHÍNH 1. Bên m i th u ti n hành s a l i (n u có) theo nguyên t c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 30 Ngh đ nh 58/CP. Sau khi s a đ i, bên m i th u s thông báo b ng văn b n cho nhà th u. Nhà th u ph i có văn b n thông báo cho bên m i th u v vi c ch p nh n s a l i nêu trên. N u nhà th u không ch p nh n vi c s a l i thì HSDT c a nhà th u đó s b lo i. Trư ng h p HSDT có l i s h c v i t ng giá tr tuy t đ i l n hơn 10% giá d th u cũng s b lo i. L i s h c đư c tính theo t ng giá tr tuy t đ i, không ph thu c vào vi c giá d th u tăng lên hay gi m đi sau khi s a. 2. Bên m i th u th c hi n hi u ch nh sai l ch (n u có) theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 30 Ngh đ nh 58/CP. HSDT có sai l ch v i t ng giá tr tuy t đ i l n hơn 10% giá d th u s b lo i. Giá tr 1 Trư ng h p đánh giá năng l c và kinh nghi m sau khi xác đ nh giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch thì chuy n kho n này vào cu i M c 23 Chương này.
 10. các sai l ch đư c tính theo t ng giá tr tuy t đ i, không ph thu c vào vi c giá d th u tăng lên hay gi m đi sau khi hi u ch nh sai l ch. 3. Trên cơ s giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch, bên m i th u đ xu t danh sách x p h ng nhà th u theo nguyên t c: nhà th u có giá th p nh t (giá đ ngh trúng th u) đư c x p th nh t, nhà th u có giá th p ti p theo đư c x p h ng ti p theo. E. TRÚNG TH U M C 24. ĐI U KI N ĐƯ C XEM XÉT Đ NGH TRÚNG TH U Nhà th u đư c xem xét đ ngh trúng th u khi đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: 1. Có HSDT h p l ; 2. Có kinh nghi m, năng l c đư c đánh giá là đáp ng yêu c u c a HSMT; 3. Có đ xu t v m t k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u c a HSMT; 4. Có giá đ ngh trúng th u không vư t giá gói th u đư c duy t (không g m d phòng). M C 25. THÔNG BÁO K T QU Đ U TH U Ngay sau khi có quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u g i văn b n thông báo k t qu đ u th u cho các nhà th u tham d th u (bao g m c nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u). M C 26. THƯƠNG TH O, HOÀN THI N VÀ KÝ K T H P Đ NG N i dung thương th o, hoàn thi n h p đ ng bao g m các v n đ còn t n t i, chưa hoàn ch nh, đ c bi t là vi c áp giá đ i v i nh ng sai l ch trong HSDT, vi c áp giá đ i v i ph n công vi c mà tiên lư ng tính thi u so v i thi t k đã đư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n cho phép b sung vào gói th u. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng cũng bao g m c vi c nghiên c u các sáng ki n, gi i pháp do nhà th u đ xu t, chi ti t hóa các n i dung còn chưa c th , kh i lư ng th a ho c thi u trong b ng tiên lư ng m i th u so v i thi t k do nhà th u phát hi n và đ xu t trong HSDT … M C 27. B O Đ M TH C HI N H P Đ NG Nhà th u trúng th u ph i th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 3 Chương IX ĐKHĐ đ đ m b o nghĩa v và trách nhi m c a mình trong vi c th c hi n h p đ ng. Nhà th u không đư c nh n l i b o đ m th c hi n h p đ ng trong trư ng h p t ch i th c hi n h p đ ng sau khi h p đ ng có hi u l c. M C 28. KI N NGH TRONG Đ U TH U Nhà th u tham d th u có quy n ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u và nh ng v n đ khác trong quá trình đ u th u khi th y quy n, l i ích c a mình b nh hư ng theo quy đ nh t i Đi u 72 và Đi u 73 Lu t Đ u th u, Chương X Ngh đ nh 58/CP. Đ a ch nh n đơn ki n ngh c a bên m i th u: ____ (nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ). Đ a ch nh n đơn ki n ngh c a ch đ u tư: ____ (nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ). Đ a ch nh n đơn ki n ngh c a ngư i có th m quy n: _____ (nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ). Đ a ch b ph n thư ng tr c giúp vi c c a H i đ ng tư v n: ____ (nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ). M C 29. X LÝ VI PH M TRONG Đ U TH U Trư ng h p nhà th u có các hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u thì tùy theo m c đ vi ph m s b x lý căn c quy đ nh t i Đi u 75 c a Lu t Đ u th u, Chương XI Ngh đ nh 58/CP và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. Chương 2. TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U
 11. Vi c đánh giá HSDT đư c th c hi n theo quy đ nh t M c 20 đ n M c 23 Chương 1. Chương này bao g m TCĐG v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u, TCĐG v m t k thu t. TCĐG dư i đây ch mang tính hư ng d n. Khi so n th o n i dung này c n căn c theo tính ch t gói th u mà quy đ nh cho phù h p. TCĐG ph i công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT ph i tuân th TCĐG nêu trong HSMT, không đư c thay đ i, b sung b t kỳ n i dung nào. M C 1. TCĐG V KINH NGHI M VÀ NĂNG L C C A NHÀ TH U Các TCĐG v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u đư c s d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u ph i “đ t” c 3 n i dung nêu t i các kho n 1, 2 và 3 trong b ng dư i đây thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v kinh nghi m và năng l c. TCĐG kinh nghi m và năng l c c a nhà th u bao g m các n i dung cơ b n sau: (1) TT N i dung yêu c u M c yêu c u t i thi u đư c đánh giá là đáp ng (đ t) 1 Kinh nghi m S lư ng h p đ ng xây l p đã th c hi n có tính ch t Thông thư ng yêu c u t 1-3 (2) tương t … (mô t tính ch t tương t ) h p đ ng 2 Năng l c k thu t (3) 2.1. Nhân s ch ch t (4) 2.2. Thi t b thi công ch y u 3 Năng l c tài chính 3.1. Doanh thu Doanh thu trung bình hàng năm trong th i gian … (ghi (5) s năm) năm g n đây 3.2. Tình hình tài chính lành m nh: (a) S năm nhà th u ho t đ ng không l trong th i gian t 1 năm tr lên yêu c u báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 3.1 M c này. (b) Nhà th u th c hi n nghĩa v thu theo quy đ nh c a Trong toàn b th i gian yêu c u pháp lu t báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 3.1. M c này Ghi chú: (1) Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh n i dung chi ti t v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u cho phù h p (2) H p đ ng xây l p tương t là h p đ ng trong đó công vi c xây l p có các tính ch t tương t v i gói th u đang xét, bao g m: - Tương t v b n ch t: có cùng lo i và c p công trình theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng, đi u ki n thi công g n gi ng như công vi c xây l p c a gói th u đang xét. - Tương t v quy mô công vi c: có giá tr công vi c xây l p b ng ho c l n hơn 70% giá tr công vi c xây l p c a gói th u đang xét. Đ i v i các đ a phương mà năng l c c a nhà th u trên đ a bàn còn h n ch , có th yêu c u giá tr ph n công vi c xây l p c a h p đ ng trư c đó th p hơn 70% giá tr ph n công vi c xây l p c a gói th u đang xét, tuy nhiên v n ph i yêu c u nhà th u đ m b o có h p đ ng thi công tương t v b n ch t đ i v i các h ng m c chính c a gói th u. (3) Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh các nhân s ch ch t và kinh nghi m, năng l c tương ng như ch huy trư ng công trình, đ i trư ng thi công … căn c quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. (4) Yêu c u v thi t b thi công ch y u đư c xác đ nh theo ph m vi và tính ch t c a các công tác thi công trong gói th u. Tùy theo đ c thù c a gói th u mà thi t b thi công ch y u có th bao g m thi t b thi công công tác đ t, thi t b thi công n n, móng …. Đ i v i m i lo i thi t b c n nêu rõ
 12. yêu c u v tính năng k thu t, s lư ng. Thi t b thi công ph i thu c s h u c a nhà th u ho c có th đi thuê nhưng nhà th u ph i ch ng minh đư c kh năng huy đ ng đư c máy móc, thi t b đáp ng yêu c u c a gói th u. (5) Đ i v i yêu c u v doanh thu: - Th i gian yêu c u thông thư ng là 1-3 năm. - Cách tính toán thông thư ng v m c yêu c u t i thi u đ i v i doanh thu trung bình hàng năm: M c yêu c u t i thi u v doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói th u tính theo trung bình năm M C 2. TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ V M T K THU T Áp d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t” đ i v i TCĐG v k thu t. Tùy theo tính ch t c a gói th u mà xác đ nh m c đ yêu c u đ i v i t ng n i dung v k thu t. Đ i v i các n i dung đư c coi là yêu c u cơ b n c a HSMT, ch s d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Đ i v i các n i dung yêu c u không cơ b n, ngoài tiêu chí “đ t”, “không đ t”, đư c áp d ng thêm tiêu chí “ch p nh n đư c” nhưng không đư c vư t quá 30% t ng s các n i dung yêu c u trong TCĐG. M t HSDT đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Ví d v TCĐG theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” đư c nêu t i ph n Các ví d c a M u HSMT này. Trư ng h p cho phép nhà th u chào bi n pháp thi công khác bi n pháp thi công quy đ nh trong HSMT thì ph i quy đ nh rõ cách đánh giá và TCĐG tương ng. Chương 3. BI U M U D TH U M u s 1. ĐƠN D TH U _______, ngày ___ tháng ___ năm _____ Kính g i: ___________________ [ghi tên Bên m i th u] (sau đây g i là Bên m i th u) Sau khi nghiên c u HSMT và văn b n s a đ i HSMT s [ghi s c a văn b n b sung n u có] mà chúng tôi đã nh n đư c, chúng tôi, [ghi tên nhà th u], cam k t th c hi n gói th u [ghi tên gói th u] theo đúng yêu c u c a HSMT v i t ng s ti n là [ghi giá tr b ng s , b ng ch ] cùng v i bi u giá kèm theo. Th i gian th c hi n h p đ ng là ___ ngày/tháng (ghi s ngày ho c tháng phù h p v i t ng ti n đ th c hi n t t c các công vi c c a gói th u nêu trong HSDT). N u HSDT c a chúng tôi đư c ch p nh n, chúng tôi s th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng theo quy đ nh t i M c 27 Chương I và Đi u 3 Chương IX trong HSMT. HSDT này có hi u l c trong th i gian ___ ngày, k t ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___ [ghi th i đi m đóng th u]. (1) Đ i di n h p pháp c a nhà th u [Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u] Ghi chú: (1) Trư ng h p đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u y quy n cho c p dư i ký đơn d th u thì ph i g i kèm theo Gi y y quy n theo M u s 2. Trư ng h p t i đi u l công ty ho c t i các tài li u khác liên quan có phân công trách nhi m cho c p dư i ký đơn d th u thì ph i g i kèm theo b n ch p các văn b n, tài li u này (không c n l p Gi y y quy n theo M u s 2 Chương này). N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b n, tài li u này. Trư ng h p phát hi n
 13. thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương I c a HSMT này. M u s 2. (1) GI Y Y QUY N Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ___, t i ___ Tôi là [ghi tên, s CMND ho c s h chi u, ch c danh c a ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u], là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a [ghi tên nhà th u] có đ a ch t i [ghi đ a ch c a nhà th u] b ng văn b n này y quy n cho [ghi tên, s CMND ho c s h chi u, ch c danh c a ngư i đư c y quy n] th c hi n các công vi c sau đây trong quá trình tham gia đ u th u gói th u [ghi tên gói th u] thu c d án [ghi tên d án] do [ghi tên bên m i th u] t ch c: [- Ký đơn d th u; - Ký các văn b n, tài li u đ giao d ch v i bên m i th u trong quá trình tham gia đ u th u, k c văn b n đ ngh làm rõ HSMT và văn b n gi i trình, làm rõ HSDT; - Tham gia quá trình thương th o, hoàn thi n h p đ ng; - Ký đơn ki n ngh trong trư ng h p nhà th u có ki n ngh ; (2) - Ký k t h p đ ng v i ch đ u tư n u đư c l a ch n] Ngư i đư c y quy n nêu trên ch th c hi n các công vi c trong ph m vi y quy n v i tư cách là đ i di n h p pháp c a [ghi tên nhà th u]. [Ghi tên nhà th u] ch u trách nhi m hoàn toàn v nh ng công vi c do [ghi tên ngư i đư c y quy n] th c hi n trong ph m vi y quy n. (3) Gi y y quy n có hi u l c k t ngày ___ đ n ngày ___ . Gi y y quy n này đư c l p thành ___ b n có giá tr pháp lý như nhau, ngư i y quy n gi ___ b n, ngư i đư c y quy n gi ___ b n. Ngư i đư c y quy n Ngư i y quy n [Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u n u [Ghi tên ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà có] th u, ch c danh, ký tên và đóng d u] Ghi chú: (1) Trư ng h p y quy n thì b n g c gi y y quy n ph i đư c g i cho bên m i th u cùng v i đơn d th u theo quy đ nh t i M c 9 Chương 1. Vi c y quy n c a ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u ch áp d ng đ i v i c p phó, c p dư i, giám đ c chi nhánh, ngư i đ ng đ u văn phòng đ i di n c a nhà th u đ thay m t cho ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u th c hi n m t ho c các n i dung công vi c nêu trên đây. Vi c s d ng con d u (n u có) trong trư ng h p đư c y quy n có th là d u c a nhà th u ho c d u c a đơn v có cá nhân liên quan đư c y quy n. (2) Ph m vi y quy n bao g m m t ho c nhi u công vi c nêu trên. (3) Ghi ngày có hi u l c và ngày h t hi u l c c a gi y y quy n phù h p v i quá trình tham gia đ u th u. M u s 3. KÊ KHAI CÁC H P Đ NG TƯƠNG T (1) ĐÃ TH C HI N C A NHÀ TH U Thông tin v t ng h p đ ng c n đ m b o các n i dung sau đây: Tên và s h p đ ng [đi n tên đ y đ c a h p đ ng, s ký hi u] Ngày ký h p đ ng [đi n ngày, tháng, năm] Ngày hoàn thành [đi n ngày, tháng, năm] Giá h p đ ng [đi n giá h p đ ng]
 14. Trong trư ng h p là thành viên [đi n ph n trăm giá [đi n s ti n] trong liên danh ho c nhà th u ph , h p đ ng trong t ng ghi giá tr ph n h p đ ng mà nhà giá h p đ ng] th u đ m nhi m Tên d án: [đi n tên đ y đ c a d án có h p đ ng đang kê khai] Tên ch đ u tư: [đi n tên đ y đ c a ch đ u tư trong h p đ ng đang kê khai] Đ a ch : [đi n đ y đ đ a ch hi n t i c a ch đ u tư] Đi n tho i/fax: [đi n s đi n tho i, s fax] E-mail: [đi n đ a ch e-mail đ y đ , n u có] (2) Mô t tính ch t tương t theo quy đ nh t i kho n 1 M c 1 Chương II 1. Lo i, c p công trình [đi n thông tin phù h p] 2. V đi u ki n thi công [mô t v đi u ki n thi công c a công trình] 3. Các đ c tính khác [đi n các đ c tính khác theo Chương VII] Ghi chú: (1) Nhà th u ph i g i kèm theo b n ch p các văn b n, tài li u có liên quan đ n các h p đ ng tương t đư c kê khai (ví d xác nh n c a ch đ u tư v h p đ ng theo các n i dung liên quan trong b ng trên, biên b n nghi m thu, bàn giao công trình …). N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b n, tài li u này. Trư ng h p phát hi n thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương I c a HSMT này. (2) Nhà th u ch kê khai n i dung tương t v i yêu c u c a gói th u. M u s 4. (1) KÊ KHAI CÁC H P Đ NG ĐANG TH C HI N Thông tin v t ng h p đ ng c n đ m b o các n i dung sau đây: Tên và s h p đ ng [đi n tên đ y đ c a h p đ ng, s ký hi u] Ngày ký h p đ ng [đi n ngày, tháng, năm] Ngày hoàn thành [đi n ngày, tháng, năm] Tên d án: [đi n tên đ y đ c a d án có h p đ ng đang kê khai] Tên ch đ u tư: [đi n tên đ y đ c a ch đ u tư trong h p đ ng đang kê khai] Giá h p đ ng (ho c giá tr đư c [đi n s ti n] giao th c hi n) Giá tr ph n công vi c chưa hoàn [đi n s ti n và ph n trăm] thành Nhân s đang huy đ ng cho h p [đi n s lư ng nhân viên, tên các cán b gi ch c danh đ ng ch ch t th c hi n h p đ ng] Máy móc đang huy đ ng cho h p [đi n s lư ng máy móc đang huy đ ng đ th c hi n h p đ ng đ ng] Ghi chú: (1) Nhà th u ph i g i kèm theo b n ch p các văn b n, tài li u có liên quan đ n các h p đ ng đó (ví d xác nh n c a ch đ u tư v h p đ ng theo các n i dung liên quan trong b ng trên). N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u
 15. b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b n, tài li u này. Trư ng h p phát hi n thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương 1 c a HSMT này. M u s 5. DANH SÁCH CÁN B CH CH T (1) ĐI U HÀNH THI CÔNG T I CÔNG TRƯ NG STT H và tên Ch c danh d ki n cho Kinh nghi m và năng l c v k gói th u thu t và qu n lý tương ng 1 2 3 … Ghi chú: (1) G i kèm theo b n ch p văn b ng, ch ng ch liên quan c a t ng cán b . N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b ng, ch ng ch này. Trư ng h p phát hi n thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương 1 c a HSMT này. M u s 6. B NG KÊ KHAI MÁY MÓC THI T B THI CÔNG CH Y U DÙNG CHO GÓI TH U Lo i thi t b S lư ng Công Tính Nư c s n Năm s n S h u Ch t thi công su t năng xu t xu t c a nhà lư ng th u hay th c hi n (1) đi thuê hi n nay Ghi chú: (1) Trư ng h p thu c s h u c a nhà th u thì c n có gi y t ch ng minh. Trư ng h p thuê máy móc thi t b thi công thì c n có gi y t xác nh n (ví d : b n ch p h p đ ng ho c b n cam k t cho thuê …). N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b n, tài li u này. Trư ng h p phát hi n thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương I c a HSMT này. M u s 7. KÊ KHAI NĂNG L C TÀI CHÍNH C A NHÀ TH U ______, ngày ___ tháng ___ năm ___ Tên nhà th u: __________________ [ghi tên đ y đ c a nhà th u] A. Tóm t t các s li u v tài chính trong ___ năm tài chính g n đây [ghi s năm theo quy đ nh t i kho n 3 M c 1 Chương II]. Đơn v tính: ______
 16. TT Năm ___ Năm ___ Năm ___ 1 T ng tài s n 2 T ng n ph i tr 3 Tài s n ng n h n 4 N ng n h n 5 Doanh thu 6 L i nhu n trư c thu 7 L i nhu n sau thu 8 Các n i dung khác (n u có yêu c u) B. Tài li u g i đính kèm nh m đ i ch ng v i các s li u mà nhà th u kê khai (Nhà th u ch c n n p b n ch p c a m t trong các tài li u này. N u nhà th u đư c l a ch n trúng th u, trư c khi ký k t h p đ ng, nhà th u ph i trình bên m i th u b n sao đư c công ch ng, ch ng th c c a các văn b n, tài li u này. Trư ng h p phát hi n thông tin kê khai ban đ u là không chính xác thì nhà th u b coi là vi ph m kho n 2 Đi u 12 Lu t Đ u th u và b x lý theo quy đ nh t i M c 29 Chương I c a HSMT này). 1. Báo cáo tài chính đã đư c ki m toán ho c đư c cơ quan có th m quy n xác nh n theo quy đ nh c a pháp lu t trong ___ năm tài chính g n đây [ghi s năm theo quy đ nh t i kho n 3 M c 1 Chương II] 2. T khai t quy t toán thu hàng năm theo quy đ nh c a pháp lu t v thu (có xác nh n c a cơ quan thu là nhà th u đã n p T khai) trong ___ năm tài chính g n đây [ghi s năm theo quy đ nh t i kho n 3 M c 1 Chương II]; 3. Biên b n ki m tra quy t toán thu c a nhà th u (n u có) trong ___ năm tài chính g n đây [ghi s năm theo quy đ nh t i kho n 3 M c 1 Chương II]. Đ i di n h p pháp c a nhà th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u) M u s 8. (1) PH M VI CÔNG VI C S D NG NHÀ TH U PH STT TÊN NHÀ TH U PH M VI KH I GIÁ TR H P Đ NG/VĂN (2) PH (N U CÓ) CÔNG VI C LƯ NG Ư C TÍNH B N TH A THU N CÔNG VI C V I NHÀ TH U CHÍNH (N U CÓ) 1 2 … Ghi chú: (1) Trư ng h p không s d ng nhà th u ph thì không kê khai vào M u này. (2) Trư ng h p nhà th u d ki n đư c tên nhà th u ph thì kê khai vào c t này. Trư ng h p chưa d ki n đư c thì đ tr ng nhưng nhà th u ph i kê khai ph m vi công vi c, kh i lư ng công vi c và giá tr ư c tính dành cho nhà th u ph . M u s 9A. BI U T NG H P GIÁ D TH U
 17. STT H NG M C, N I DUNG CÔNG VI C THÀNH TI N 1 Ph n c c 2 Ph n móng … n Ph n hoàn thi n C ng T NG C NG T ng c ng (b ng ch ): ……………………………………………………. Đ i di n h p pháp c a nhà th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u) M u s 9B. BI U CHI TI T GIÁ D TH U (l p cho t ng h ng m c ho c t ng ph n vi c) STT N I DUNG CÔNG ĐƠN V TÍNH KH I LƯ NG ĐƠN GIÁ D THÀNH TI N VI C M I TH U TH U [1] [2] [3] [4] [5] [6] … T ng c ng Đ i di n h p pháp c a nhà th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u) Ghi chú: + C t [2] v N i dung công vi c: ghi theo các n i dung công vi c như b ng tiên lư ng m i th u + C t [4] v Kh i lư ng: ghi theo đúng kh i lư ng đư c nêu trong B ng tiên lư ng m i th u. Nh ng công vi c ho c kh i lư ng mà nhà th u lư ng trư c s ph i làm nhưng không có trong B ng tiên lư ng m i th u ho c khác v i B ng tiên lư ng m i th u (tăng ho c gi m kh i lư ng) thì nhà th u l p riêng thành 1 b ng, không đi n chung vào bi u này. M u s 9C. B NG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ D TH U H ng m c công vi c: _________ Đơn v tính: ………… TT MÃ HI U N I DUNG ĐƠN V KH I GIÁ THÀNH LƯ NG TI N A CHI PHÍ TR C TI P I V t li u 1 VL.001 Cát m n m3 2 VL.002 G ch ch viên
 18. … … … C ng v t li u II Nhân công 1 NC.001 Nhân công 3/7 công 2 NC.002 Nhân công 3,5/7 công … … … C ng nhân công III Máy 1 M.001 Máy tr n v a 80 lít ca 2 M.002 V n thăng 0,8T ca … … … C ng máy IV Chi phí tr c ti p khác C ng chi phí tr c ti p B CHI PHÍ CHUNG C THU NH P CH U THU TÍNH TRƯ C C ng chi phí XD trư c thu D THU GIÁ TR GIA TĂNG C ng chi phí XD sau thu E CHI PHÍ XD NHÀ T M T I HI N TRƯ NG C NG ĐƠN GIÁ D TH U M u s 9D. B NG TÍNH GIÁ V T LI U TRONG ĐƠN GIÁ D TH U STT Lo i v t li u Đơn v tính Đơn giá g c Chi phí đ n Đơn giá tính trong c a v t li u công trư ng giá d th u 1 2 … M u s 10. (1) B O LÃNH D TH U __________, ngày ___ tháng ___ năm ___ Kính g i: ______________________ [ghi tên bên m i th u] (sau đây g i là bên m i th u) Căn c vào vi c [ghi tên nhà th u tham d th u], sau đây g i là “nhà th u”, s tham d đ u th u gói th u [ghi tên gói th u] thu c d án [ghi tên d án]. Chúng tôi [ghi tên ngân hàng, t ch c tài chính] có tr s đăng ký t i [ghi đ a ch c a ngân hàng, t ch c tài chính], xin cam k t v i bên m i th u b o lãnh cho nhà th u tham d đ u th u gói th u này b ng m t kho n ti n là [ghi rõ giá tr b ng s , b ng ch và đ ng ti n s d ng].
 19. Chúng tôi cam k t s chuy n ngay cho bên m i th u kho n ti n nêu trên khi bên m i th u có văn b n thông báo nhà th u vi ph m các quy đ nh v đ u th u nêu trong HSMT. (2) (3) B o lãnh này có hi u l c trong ______ ngày k t th i đi m ________ . B t c yêu c u nào c a bên m i th u liên quan đ n b o lãnh này thì [ghi tên ngân hàng, t ch c tài chính] ph i nh n đư c trư c khi k t thúc th i h n nói trên. Đ i di n h p pháp c a ngân hàng [Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u] Ghi chú: (1) Ch áp d ng trong trư ng h p bi n pháp b o đ m d th u là thư b o lãnh c a ngân hàng ho c t ch c tài chính. (2) Ghi theo quy đ nh t i kho n 1 M c 13 Chương I. (3) Ghi theo quy đ nh t i kho n 1 M c 17 Chương I. Ph n th hai. YÊU C U V XÂY L P Chương 4. GI I THI U V GÓI TH U Chương này c n gi i thi u khái quát v d án và nêu thông tin v gói th u như ph m vi công vi c c a gói th u, th i h n hoàn thành, đ a đi m xây d ng và nh ng thông tin khác tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u. Chương 5. B NG TIÊN LƯ NG Trong Chương này, bên m i th u li t kê kh i lư ng công vi c mà nhà th u ph i th c hi n làm căn c đ nhà th u tính toán giá d th u. STT H ng m c, n i dung Đơn v tính Kh i lư ng Ghi chú công vi c 1 (Có th nêu yêu c u k thu t tham chi u) 2 … Trư ng h p nhà th u phát hi n tiên lư ng chưa chính xác so v i thi t k , nhà th u có th thông báo cho bên m i th u đ s a đ i HSMT và l p m t b ng riêng cho ph n kh i lư ng sai khác này đ ch đ u tư xem xét khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Nhà th u không đư c tính toán ph n kh i lư ng sai khác này vào giá d th u. Ví d v B ng tiên lư ng đư c nêu t i ph n Các ví d c a M u HSMT này. Ghi chú: 1. Không nên l y toàn b danh m c công vi c trong d toán thi t k đ c u trúc thành b ng tiên lư ng, nên rút g n, đưa danh m c theo tiêu chí c n ki m soát, giám sát nghi m thu. Đ i v i các kh i lư ng liên quan t i bi n pháp thi công mà nhà th u có th ch đ ng c i ti n nh m tăng năng su t, hi u qu thì không nên đưa chi ti t. 2. Danh m c và kh i lư ng công vi c ph i phù h p v i nguyên t c qu n lý thanh toán sau này (tr n gói nghi m thu theo b n v thi công, theo th c t , …) 3. Nh ng công vi c tương t ho c trong chu trình thi công liên t c đ hình thành s n ph m xây l p thì nên c u trúc đ nhà th u chào dư i d ng đơn giá t ng h p.
 20. Chương 6. YÊU C U V TI N Đ TH C HI N Trong Chương này yêu c u v th i gian t khi kh i công t i khi hoàn thành h p đ ng theo ngày/tu n/tháng và ti n đ hoàn thành cho t ng h ng m c công trình (n u c n). Chương 7. YÊU C U V M T K THU T Đ đ m b o m c tiêu c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t trong đ u th u, toàn b các yêu c u v m t k thu t ph i đư c so n th o d a trên cơ s quy t đ nh đ u tư kèm theo các tài li u hình thành quy t đ nh đ u tư, k ho ch đ u th u, h sơ thi t k và các tài li u hư ng d n kèm theo, các quy đ nh pháp lu t v đ u th u. Yêu c u v m t k thu t bao g m các n i dung ch y u sau: 1. Các quy chu n, tiêu chu n áp d ng cho vi c thi công, nghi m thu công trình; 2. Các yêu c u v t ch c k thu t thi công, giám sát; 3. Các yêu c u v ch ng lo i, ch t lư ng v t tư, thi t b (kèm theo các tiêu chu n v phương pháp th ); 4. Các yêu c u v trình t thi công, l p đ t; 5. Các yêu c u v v n hành th nghi m, an toàn; 6. Các yêu c u v phòng, ch ng cháy, n (n u có); 7. Các yêu c u v v sinh môi trư ng; 8. Các yêu c u v an toàn lao đ ng; 9. Các yêu c u v qu n lý ch t lư ng công trình; 10. Các yêu c u khác tùy theo đ c thù c a gói th u. Trong yêu c u v m t k thu t không đư c đưa ra các đi u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng, đ ng th i cũng không đưa ra các yêu c u quá cao d n đ n làm tăng giá d th u, không đư c nêu các yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a v t tư, thi t b ho c ngu n g c c th c a v t tư, thi t b làm gi m tính c nh tranh trong đ u th u. Trư ng h p đ c bi t c n thi t ph i nêu nhãn hi u, catalô c a m t nhà s n xu t nào đó, ho c v t tư, thi t b t m t qu c gia ho c vùng lãnh th nào đó đ tham kh o, minh h a cho yêu c u v m t k thu t c a v t tư, thi t b thì ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương đương” sau nhãn hi u, catalô ho c xu t x nêu ra và quy đ nh rõ khái ni m tương đương nghĩa là có đ c tính k thu t tương t , có tính năng s d ng là tương đương v i các v t tư, thi t b đã nêu đ không t o đ nh hư ng cho m t s n ph m ho c cho m t nhà th u nào đó. Chương 8. CÁC B N V (1) Chương này li t kê các b n v STT Ký hi u Tên b n v Phiên b n/ngày phát hành 1 2 3 … Ghi chú: (1) Ch đ u tư căn c pháp lu t v xây d ng đ đưa ra danh m c các b n v cho phù h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản