Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc giai đoạn 2001 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2001/QĐ-BGD&ĐT Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH ĐI U L THI Đ U GI I VÔ Đ CH C U LÔNG H C SINH TOÀN QU C GIAI ĐO N 2001 - 2005 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh đ nh s 29/CP ngày 30-3-1994 c a Chính ph v nhi m vu, quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và Đào t o; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Giáo d c Th ch t; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Đi u l thi đ u gi i vô đ ch c u lông h c sinh toàn qu c giai đo n 2001-2005. Đi u 2. Gi i vô đ ch c u lông h c sinh toàn qu c đư c t ch c vào kỳ ngh hè hàng năm. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Th ch t, V trư ng các V , các đơn v liên quan và Giám đ c các S Giáo d c và Đào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT/ B TRƯ NG Nơi nh n: B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O - Như Đi u 4 TH TRƯ NG - U ban TDTT - Liên đoàn C u lông VN - Hãng c u 999 và Proacer - Lưu VP B , V GDTD Nguy n Văn V ng ĐI U L THI Đ U GI I C U LÔNG H C SINH PH THÔNG TOÀN QU C GIAI ĐO N 2001 – 2005 (Ban hành theo Quy t đ nh s 18- 2001/QĐ/BGD&ĐTngày 25 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Đi u 1. M c đích.
 2. 1. Hư ng ng phong trào "Toàn dân RLTT theo gương Bác H vĩ đ i". 2. Đ ng viên khuy n khích phong trào t p luy n và thi đ u môn c u lông trong h c sinh ph thông và cán b qu n lý giáo d c ph thông. 3. Tăng cư ng g p g giao lưu, h c t p kinh nghi m và hi u bi t l n nhau góp ph n xây d ng n p s ng văn hoá th thao lành m nh trong nhà trư ng. 4. Phát hi n và tuy n ch n v n đ ng viên c u lông xu t s c cho t nh, thành ph , ngành tham gia thi đ u qu c gia và khu v c. Đi u 2. Yêu c u. 1. Thi đ u tuy n ch n t cơ s trư ng đ n qu n, huy n, t nh, thành ph . 2. V n đ ng viên d thi đúng đ i tư ng, l a tu i theo qui đ nh c a Đi u l . Đi u 3. Tính ch t thi đ u và các lo i gi i. 1. Tính ch t : a) Thi đ u cá nhân và đ ng đ i. b) Thi đ u theo 2 lo i gi i : - Gi i vô đ ch c u lông h c sinh ph thông toàn qu c - Tranh gi i Proacer và Hãng c u 999. - Gi i vô đ ch c u lông cán b , giáo viên ph thông toàn qu c Tranh gi i Proace và Hãng c u 999. c) Các lo i gi i : - Huy chương vàng, b c, đ ng cho gi i đ ng đ i nam và n . - Huy chương vàng, b c, đ ng cho các gi i cá nhân. 2. Các lo i gi i thi đ u c a h c sinh ph thông : a) 13 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . b) 15 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . c) 18 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam-n , đ ng đ i nam, đ ng đ i n . 3. Các lo i gi i thi đ u c a giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ph thông : a) Dư i 40 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . b) Dư i 50 tu i : Đôi nam, đôi n , đôi nam n .
 3. c) Dư i 60 tu i : Đôi nam, đôi n , đôi nam n . 4. Ch t ch c thi đ u khi m i n i dung thi đ u có t i thi u 3 đơn v d thi. Đi u 4. Th i gian và đ a đi m thi đ u. * Năm 2001 : T 20 đ n 27-7-2001 t i Qu ng Ngãi. * Năm 2002 : D ki n t i Ninh Bình. * Năm 2003 : D ki n t i Bình Thu n. * Năm 2004 : Theo Đi u l H i kho Phù Đ ng. * Năm 2005 : D ki n t i B c Giang. Đi u 5. Đ i tư ng tham gia. 1. H c sinh ph thông đang h c t p liên t c trong các lo i hình trư ng ph thông công l p, bán công, dân l p, tư th c, có s c kho t t, h c l c trung bình, h nh ki m khá tr lên. 2. H c sinh ph thông v a d kỳ thi t t nghi p các c p v n đư c d thi đ u t i gi i c u lông h c sinh toàn qu c t ch c li n k . 3. Giáo viên, cán b qu n lý giáo d c ph thông thu c biên ch Phòng Giáo d c Đào t o, S Giáo d c Đào t o. 4. L a tu i c a h c sinh d thi ph i có trình đ h c l c tương đương v i l a tu i đó : - 13 tu i h c l p 6 ho c l p 7. - 15 tu i h c l p 8 ho c l p 9. - 18 tu i h c l p 11 ho c l p 12. 5. H c sinh l a tu i dư i đư c phép đăng ký d thi l a tu i trên, h c sinh l a tu i trên không đư ng đăng ký d thi l a tu i dư i. 6. Cán b , giáo viên l a tu i trên đư c phép đăng ký d thi l a tu i dư i, cán b , giáo viên l a tu i dư i không đư c đăng ký d thi l a tu i trên. Đi u 6. S lư ng v n đ ng viên d thi. 1. Gi i cá nhân : - M i đơn v đư c c 2 đơn, 2 đôi m i n i dung thi. - M i cá nhân ch đư c tham gia t i đa 2 n i dung thi. 2. Gi i đ ng đ i : - M i đơn v đư c c 1 đ i nam (4 đ n 6 VĐV) và 1 đ i n (4 đ n 6
 4. VĐV). 3. H sơ d thi : a) Công văn c a S Giáo d c và Đào t o c đoàn v n đ ng viên d thi. b) 1 b n đăng ký t ng h p danh sách VĐV và 01 b n đăng ký chi ti t các n i dung d thi Chú ý : H sơ d thi g m 2 b g i v : - S Giáo d c và Đào t o t nh đăng cai t ch c gi i. - V Giáo d c Th ch t-B Giáo d c và Đào t o, 49 Đ i C Vi t Hà N i. 4. V n đ ng viên h c sinh ph thông d thi ph i có : a) Phi u v n đ ng viên theo m u : Phi u thi đ u Môn : C u lông nh c 4x6 - H và tên VĐV : nam, n - Ngày tháng năm sinh : - Đ a ch thư ng trú ; - L p : Trư ng : - Qu n (Huy n) : - T nh, Thành ph : Ch ký h c sinh - X p lo i h c l c : H nh ki m : GCCN BGH trư ng Phòng Giáo d c S GD và ĐT
 5. (Ghi rõ h tên) (Ký,đóng d u) (Ký, đóng d u) (Ký, đóng d u) (Đ i v i h c sinh TH, THCS) b) H c b . c) B n sao gi y khai sinh h p l (ho c ch ng minh thư). d) Gi y khám s c kho do cơ quan y t có th m quy n xác nh n có đ s c kho d thi đ u môn c u lông. e) M i VĐV ph i có 01 nh 4 x 6 đ dán th v n đ ng viên. Đi u 7. Th th c và lu t thi đ u. 1. Th th c thi đ u : A. Gi i cá nhân : (đơn - đôi) - M i tr n thi đ u trong 3 hi p : th ng trư c 2 hi p là th ng tr n đó. B. Gi i đ ng đ i : a) Thi đ u g m 5 tr n theo th t sau : Tr n đơn th nh t, tr n đôi th nh t, tr n đơn th 2, tr n đôi th 2, tr n đơn th 3. b) M i tr n (đơn - đôi) thi đ u trong 3 hi p ai th ng trư c 2 hi p là th ng tr n đó. c) Trong 5 tr n đ u, đơn v nào th ng trư c 3 tr n là đơn v đó th ng. 2. N u s lư ng d thi t 12 (đ i, đơn, đôi) tr xu ng s chia b ng đ u vòng tròn 1 lư t giai đo n 1, và đ u lo i tr c ti p giai đo n 2 đ ch n th h ng 1 - 2 - 3 - 4. 3. N u s lư ng d thi quá 12 (đ i, đơn, đôi) s thi đ u theo th th c đ u lo i tr c ti p. 4. Lu t thi đ u : a) áp d ng theo Lu t thi đ u c u lông hi n hành do U ban Th d c Th thao ban hành.
 6. b) 15 phút trư c khi đ u đ ng đ i, hu n luy n viên ho c đ i trư ng ph i đưa danh sách v n đ ng viên cho tr ng tài và không đư c thay đ i, b xung v n đ ng viên dù cho có s c ch n thương c a v n đ ng viên đang thi đ u. 5. C u thi đ u : S d ng c u thi đ u c a Hãng c u 999 lo i c uTL-02 và qu c u PROACER v i các thông s chính : Tr ng lư ng 5g, đư ng kính : 68mm +2, t c đ bay : 760 + 5. Đi u 8. Kinh phí. 1. Các đơn v d thi t túc kinh phí cho các kho n : b i dư ng t p luy n và thi đ u, t u xe, ăn, , đi l i, nư c u ng trong th i gian thi đ u. 2. Chi phí làm th v n đ ng viên và in n tài li u : 10.000đ/ngư i. Đi u 9. Khen thư ng - K lu t - Khi u n i. 1. Khen thư ng : - Cúp, c , gi i thư ng cho gi i đ ng đ i đo t : gi i nh t, nhì, ba (nam, n ). - Huy chương vàng, b c, đ ng và gi i thư ng cho các gi i cá nhân và đ ng đ i. - Gi y ch ng nh n đ t huy chương c a B Giáo d c và Đào t o. - Đư c hư ng các ch đ ưu tiên, khuy n khích theo qui ch thi t t nghi p và qui ch tuy n sinh c a B Giáo d c và Đào t o tính t niên h c li n k v i gi i. 2. K lu t : Các thành viên tham gia gi i vi ph m Đi u l , N i qui thi đ u c a gi i và có nh ng hành vi khi m nhã s b k lu t t c nh cáo đ n tru t quy n thi đ u và thông báo toàn ngành. 3. Khi u n i : - Ch có trư ng đoàn, hu n luy n viên m i có quy n khi u n i v i Ban T ch c khi vi ph m Đi u l , N i qui gi i. - Vi c khi u n i ph i b ng văn b n và Ban T ch c, Ban Tr ng tài có trách nhi m xem xét và x lý k p th i. - Các khi u n i v nhân s do Ban T ch c gi i quy t.
 7. - Các khi u n i v k thu t, chuyên môn do T ng tr ng tài ph i h p v i các tr ng tài gi i quy t t i ch . Đi u 10. Công tác ch đ o gi i và u nhi m đăng cai t ch c gi i. 1. Công tác ch đ o gi i do B Giáo d c và Đào t o ph i h p v i Liên đoàn C u lông Vi t Nam và đơn v đăng cai tr c ti p qu n lý và ch đ o. Cơ quan thư ng tr c là V Giáo d c Th ch t - B Giáo d c và Đào t o. 2. B Giáo d c và Đào t o u nhi m các S Giáo d c và Đào t o ph i h p v i các ngành h u quan đ a phương đăng cai t ch c gi i c u lông h c sinh toàn qu c : * Năm 2001 : S Giáo d c và Đào t o t nh Qu ng Ngãi. * Năm 2002 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh Ninh Bình. * Năm 2003 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh Bình Thu n * Năm 2004 : D ki n u nhi mS Giáo d c và Đào t o t nh Th a Thiên- Hu . * Năm 2005 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh B c Giang. Đi u 11. S a đ i và b sung Đi u l . - Hàng năm B Giáo d c và Đào t o s có hư ng d n chi ti t và b sung, s a đ i Đi u l khi th y c n thi t đ phù h p v i th c t phong trào t p luy n và thi đ u c u lông trong trư ng h c ph thông các c p. KT/ B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH TRƯ NG Nguy n Văn V ng ĐI U L THI Đ U GI I C U LÔNG H C SINH PH THÔNG TOÀN QU C GIAI ĐO N 2001 – 2005 (Ban hành theo Quy t đ nh s 18- 2001/QĐ/BGD&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Đi u 1. M c đích. 1. Hư ng ng phong trào "Toàn dân RLTT theo gương Bác H vĩ đ i". 2. Đ ng viên khuy n khích phong trào t p luy n và thi đ u môn c u lông trong h c sinh ph thông và cán b qu n lý giáo d c ph thông.
 8. 3. Tăng cư ng g p g giao lưu, h c t p kinh nghi m và hi u bi t l n nhau góp ph n xây d ng n p s ng văn hoá th thao lành m nh trong nhà trư ng. 4. Phát hi n và tuy n ch n v n đ ng viên c u lông xu t s c cho t nh, thành ph , ngành tham gia thi đ u qu c gia và khu v c. Đi u 2. Yêu c u. 1. Thi đ u tuy n ch n t cơ s trư ng đ n qu n, huy n, t nh, thành ph . 2. V n đ ng viên d thi đúng đ i tư ng, l a tu i theo qui đ nh c a Đi u l . Đi u 3. Tính ch t thi đ u và các lo i gi i. 1. Tính ch t : a) Thi đ u cá nhân và đ ng đ i. b) Thi đ u theo 2 lo i gi i : Gi i vô đ ch c u lông h c sinh ph thông toàn qu c - Tranh gi i Proacer và Hãng c u 999. Gi i vô đ ch c u lông cán b , giáo viên ph thông toàn qu c Tranh gi i Proace và Hãng c u 999. c) Các lo i gi i : - Huy chương vàng, b c, đ ng cho gi i đ ng đ i nam và n . - Huy chương vàng, b c, đ ng cho các gi i cá nhân. 2. Các lo i gi i thi đ u c a h c sinh ph thông : a) 13 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . b) 15 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . c) 18 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam-n , đ ng đ i nam, đ ng đ i n . 3. Các lo i gi i thi đ u c a giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ph thông : a) Dư i 40 tu i : Đơn nam, đơn n , đôi nam, đôi n , đôi nam n . b) Dư i 50 tu i : Đôi nam, đôi n , đôi nam n . c) Dư i 60 tu i : Đôi nam, đôi n , đôi nam n . 4. Ch t ch c thi đ u khi m i n i dung thi đ u có t i thi u 3 đơn v
 9. d thi. Đi u 4. Th i gian và đ a đi m thi đ u. * Năm 2001 : T 20 đ n 27-7-2001 t i Qu ng Ngãi. * Năm 2002 : D ki n t i Ninh Bình. * Năm 2003 : D ki n t i Bình Thu n. * Năm 2004 : Theo Đi u l H i kho Phù Đ ng. * Năm 2005 : D ki n t i B c Giang. Đi u 5. Đ i tư ng tham gia. 1. H c sinh ph thông đang h c t p liên t c trong các lo i hình trư ng ph thông công l p, ng, dân l p, tư th c, có s c kho t t, h c l c trung bình, h nh ki m khá tr lên. 2. H c sinh ph thông v a d kỳ thi t t nghi p các c p v n đư c d thi đ u t i gi i c u lông nh toàn qu c t ch c li n k . 3. Giáo viên, cán b qu n lý giáo d c ph thông thu c biên ch Phòng Giáo d c Đào t o, S c Đào t o. 4. L a tu i c a h c sinh d thi ph i có trình đ h c l c tương đương v i l a tu i đó : - 13 tu i h c l p 6 ho c l p 7. - 15 tu i h c l p 8 ho c l p 9. - 18 tu i h c l p 11 ho c l p 12. 5. H c sinh l a tu i dư i đư c phép đăng ký d thi l a tu i trên, h c sinh l a tu i trên không đư ng đăng ký d thi l a tu i dư i. 6. Cán b , giáo viên l a tu i trên đư c phép đăng ký d thi l a tu i dư i, cán b , giáo viên l a tu i dư i không đư c đăng ký d thi l a tu i trên. Đi u 6. S lư ng v n đ ng viên d thi. 1. Gi i cá nhân : M i đơn v đư c c 2 đơn, 2 đôi m i n i dung thi. - M i cá nhân ch đư c tham gia t i đa 2 n i dung thi. 2. Gi i đ ng đ i : - M i đơn v đư c c 1 đ i nam (4 đ n 6 VĐV) và 1 đ i n (4 đ n 6 VĐV). 3. H sơ d thi :
 10. a) Công văn c a S Giáo d c và Đào t o c đoàn v n đ ng viên d thi. b) 1 b n đăng ký t ng h p danh sách VĐV và 01 b n đăng ký chi ti t các n i dung d thi Chú ý : H sơ d thi g m 2 b g i v : - S Giáo d c và Đào t o t nh đăng cai t ch c gi i. - V Giáo d c Th ch t-B Giáo d c và Đào t o, 49 Đ i C Vi t Hà N i. 4. V n đ ng viên h c sinh ph thông d thi ph i có : a) Phi u v n đ ng viên theo m u : Phi u thi đ u Môn : C u lông nh c 4x6 - H và tên VĐV : nam, n - Ngày tháng năm sinh : - Đ a ch thư ng trú ; - L p : Trư ng : - Qu n (Huy n) : - T nh, Thành ph : Ch ký h c sinh - X p lo i h c l c : H nh ki m : GCCN BGH trư ng Phòng Giáo d c S GD và ĐT (Ghi rõ h tên) (Ký,đóng d u) Ký, đóng d u) (Ký, đóng d u) (Đ i v i h c sinh TH, THCS)
 11. b) H c b . c) B n sao gi y khai sinh h p l (ho c ch ng minh thư). d) Gi y khám s c kho do cơ quan y t có th m quy n xác nh n có đ s c kho d thi đ u môn c u lông. e) M i VĐV ph i có 01 nh 4 x 6 đ dán th v n đ ng viên. Đi u 7. Th th c và lu t thi đ u. 1. Th th c thi đ u : A. Gi i cá nhân : (đơn - đôi) - M i tr n thi đ u trong 3 hi p : th ng trư c 2 hi p là th ng tr n đó. B. Gi i đ ng đ i : a) Thi đ u g m 5 tr n theo th t sau : Tr n đơn th nh t, tr n đôi th nh t, tr n đơn th 2, tr n đôi th 2, tr n đơn th 3. b) M i tr n (đơn - đôi) thi đ u trong 3 hi p ai th ng trư c 2 hi p là th ng tr n đó. c) Trong 5 tr n đ u, đơn v nào th ng trư c 3 tr n là đơn v đó th ng. 2. N u s lư ng d thi t 12 (đ i, đơn, đôi) tr xu ng s chia b ng đ u vòng tròn 1 lư t giai đo n 1, và đ u lo i tr c ti p giai đo n 2 đ ch n th h ng 1 - 2 - 3 - 4. 3. N u s lư ng d thi quá 12 (đ i, đơn, đôi) s thi đ u theo th th c đ u lo i tr c ti p. 4. Lu t thi đ u : a) áp d ng theo Lu t thi đ u c u lông hi n hành do U ban Th d c Th thao ban hành. b) 15 phút trư c khi đ u đ ng đ i, hu n luy n viên ho c đ i trư ng ph i đưa danh sách v n đ ng viên cho tr ng tài và không đư c thay đ i, b xung v n đ ng viên dù cho có s c ch n thương c a v n đ ng viên đang thi đ u. 5. C u thi đ u : S d ng c u thi đ u c a Hãng c u 999 lo i c uTL-02 và qu c u PROACER v i các thông s chính : Tr ng lư ng 5g, đư ng kính : 68mm +2, t c đ bay : 760 + 5. Đi u 8. Kinh phí. 1. Các đơn v d thi t túc kinh phí cho các kho n : b i dư ng t p luy n
 12. và thi đ u, t u xe, ăn, , đi l i, nư c u ng trong th i gian thi đ u. 2. Chi phí làm th v n đ ng viên và in n tài li u : 10.000đ/ngư i. Đi u 9. Khen thư ng - K lu t - Khi u n i. 1. Khen thư ng : - Cúp, c , gi i thư ng cho gi i đ ng đ i đo t : gi i nh t, nhì, ba (nam, n ). - Huy chương vàng, b c, đ ng và gi i thư ng cho các gi i cá nhân và đ ng đ i. - Gi y ch ng nh n đ t huy chương c a B Giáo d c và Đào t o. - Đư c hư ng các ch đ ưu tiên, khuy n khích theo qui ch thi t t nghi p và qui ch tuy n sinh c a B Giáo d c và Đào t o tính t niên h c li n k v i gi i. 2. K lu t : Các thành viên tham gia gi i vi ph m Đi u l , N i qui thi đ u c a gi i và có nh ng hành vi khi m nhã s b k lu t t c nh cáo đ n tru t quy n thi đ u và thông báo toàn ngành. 3. Khi u n i : - Ch có trư ng đoàn, hu n luy n viên m i có quy n khi u n i v i Ban T ch c khi vi ph m Đi u l , N i qui gi i. - Vi c khi u n i ph i b ng văn b n và Ban T ch c, Ban Tr ng tài có trách nhi m xem xét và x lý k p th i. - Các khi u n i v nhân s do Ban T ch c gi i quy t. - Các khi u n i v k thu t, chuyên môn do T ng tr ng tài ph i h p v i các tr ng tài gi i quy t t i ch . Đi u 10. Công tác ch đ o gi i và u nhi m đăng cai t ch c gi i. 1. Công tác ch đ o gi i do B Giáo d c và Đào t o ph i h p v i Liên đoàn C u lông Vi t Nam và đơn v đăng cai tr c ti p qu n lý và ch đ o. Cơ quan thư ng tr c là V Giáo d c Th ch t - B Giáo d c và Đào t o. 2. B Giáo d c và Đào t o u nhi m các S Giáo d c và Đào t o ph i h p v i các ngành h u quan đ a phương đăng cai t ch c gi i c u lông h c sinh toàn qu c : * Năm 2001 : S Giáo d c và Đào t o t nh Qu ng Ngãi.
 13. * Năm 2002 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh Ninh Bình. * Năm 2003 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh Bình Thu n * Năm 2004 : D ki n u nhi mS Giáo d c và Đào t o t nh Th a Thiên- Hu . * Năm 2005 : D ki n u nhi m S Giáo d c và Đào t o t nh B c Giang. Đi u 11. S a đ i và b sung Đi u l . - Hàng năm B Giáo d c và Đào t o s có hư ng d n chi ti t và b sung, s a đ i Đi u l khi th y c n thi t đ phù h p v i th c t phong trào t p luy n và thi đ u c u lông trong trư ng h c ph thông các c p.
Đồng bộ tài khoản