Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A PHÒNG Y T QU C PHÒNG THU C V K HO CH -TÀI CHÍNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 119/2004/N -CP c a Chính ph ngày 11/5/2004 và Thông tư liên t ch s 135/2005/TTLT-BQP-BNV c a B N i v và B Qu c phòng ngày 14/9/2005 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 119/2004/N -CP c a Chính ph v ki n toàn h th ng t ch c và b trí cán b , công ch c, s quan quân ibi t phái làm công tác qu c phòng t i các B , ngành và a phương; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/ 2004 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Yt ; Căn c Quy t nh s 1945/Q -BYT ngày 01/6/2006 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Phòng Y t qu c phòng thu c V K ho ch - Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch -Tài chính -B Yt , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng. Phòng Y t qu c phòng là t ch c thu c V K ho ch -Tài chính, B Y t có ch c năng giúp V trư ng V K ho ch - Tài chính tham mưu cho B trư ng B Y t th c hi n công tác qu c phòng trong ngành y t . i u 2. Nhi m v , quy n h n: 1. Tham mưu cho Lãnh o B , ch o t ch c tuyên truy n giáo d c qu c phòng toàn dân và th c hi n công tác giáo d c qu c phòng toàn dân cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong các cơ quan ơn v tr c thu c B Y t ; ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n b i dư ng ki n th c qu c phòng cho các i tư ng cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 2. Tham mưu cho Lãnh o B xây d ng k ho ch ng viên th i chi n;giao ch tiêu k ho ch xây d ng l c lư ng d b ng viên và huy ng các ngu n l c c a ngành Y t s n sàng áp ng yêu c u b o v T qu c trong m i tình hu ng. T ch c xây d ng, qu n lý, huy ng l c lư ng d b ng viên c a ngành y t ; xây d ng k ho ch ào t o s quan d b trong các trư ng i h c y, dư c; qu n lý i ngũ s quan d b quân y, quân dư c t i các cơ quan ơn v tr c thu c B Y t ; 3. Tham mưu cho Lãnh o B , ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t ph i h p ch t ch v i cơ quan quân s a phương th c hi n công tác t ch c, hu n luy n, ho t ng c a l c lư ng t v ; t ch c theo dõi , ôn c giám sát vi c th c hi n Lu t nghĩa v quân s trong ngành y t . 4. Ph i h p v i B Qu c phòng và các a phương xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân, xây d ng cơ quan ơn v v ng m nh toàn di n góp ph n xây d ng khu v c phòng th v ng ch c t i a phương. 5. Tham gia xây d ng, góp ý các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n y t qu c phòng, tham mưu cho Lãnh o B v th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o m ngân sách i v i s nghi p qu c phòng, xây d ng l c lư ng vũ trang; th c hi n chính sách h u phương quân i và các chính sách khác có liên quan n công tác qu c phòng. 6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, h ng năm và t ng th i kỳ ti n hành công tác ki m tra, sơ k t, vi c th c hi n nhi m v qu c phòng và chương trình k t h p quân dân y c a B Y t 7. Thư ng tr c Ban i u hành Chương trình k t h p quân dân y, giúp Ban i u hành Chương trình tri n khai các n i dung ho t ng c a Chương trình theo k ho ch ã ư c Lãnh o B phê duy t. 8. Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o B và lãnh o v K ho ch - Tài chính giao. i u 3. V cơ c u t ch c và biên ch 1. Phòng có Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính và V trư ng V T ch c cán b . Trư ng phòng ch u s qu n lý, i u hành c a V trư ng V K ho ch -Tài chính trong vi c t ch c th c hi n nhi m v , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a phòng. Các Phó Trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v nhi m v ư c phân công. 2. Cán b , công ch c c a Phòng Y t qu c phòng g m các cán b , sĩ quan quân ibi t phái làm công tác qu c phòng t i B Y t và các cán b khác ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t và c a B Y t Công ch c trong phòng th c hi n các nhi m v do Trư ng phòng phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v vi c th c hi n nh ng nhi m v ó.
  3. 3. Biên ch c a Phòng Y t qu c phòng n m trong biên ch hành chính c a V K ho ch - Tài chính do B trư ng B Y t quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày,k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Thanh tra B - B Y t ,Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản