intTypePromotion=3

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
11
download

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 18/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 12 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V LIÊN K T U TƯ TR NG R NG, TR NG CÂY CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH. Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Lu t B o v và phát tri n r ng năm 2004; Lu t u tư năm 2005; Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c B Lu t Dân s năm 2005; Căn c Quy t nh 186/2006/Q -TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành quy ch qu n lý r ng; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 399/SNNNT-KH T, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v liên k t u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p trên a bàn t nh. i u 2. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các S , ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã; Giám c các Doanh nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 2; - B Nông nghi p và PTNT; - TT T nh y; - TT H ND t nh; - oàn BQH t nh; - UBMTTQVN t nh; - CT, PCT UBND t nh; L Ng c Cư - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công Báo t nh; - Báo k L k, ài PTTH t nh; - CVP, P.CVP UBND t nh; - Lưu VT, TH, NL, TM.
  2. QUY NNH M T S N I DUNG V LIÊN K T U TƯ TR NG R NG, TR NG CÂY CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2009/Q -UBND ngày 12/5 /2009 c a UBND t nh) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Liên k t u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p (g i t t là liên k t u tư) theo Quy nh này là s ph i h p gi a Doanh nghi p nhà nư c, ơn v s nghi p ư c Nhà nư c cho thuê t, r ng ho c giao t, giao r ng t ch c s n xu t kinh doanh, qu n lý b o v , phát tri n r ng và cây công nghi p khác (g i t t là bên A) v i các t ch c kinh t khác (g i t t là bên B) ti n hành các ho t ng u tư phát tri n r ng, cây công nghi p phù h p, nh m em l i l i ích v kinh t - xã h i và môi trư ng. i u 2. Bên B ph i m b o các i u ki n sau: ư c thành l p h p pháp, có ch c năng kinh doanh tr ng r ng, tr ng cây công nghi p; ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu , úng quy nh pháp lu t (có xác nh n c a chính quy n a phương và cơ quan qu n lý thu nơi Doanh nghi p ng chân); m b o các i u ki n v nhân l c, chuyên môn và năng l c tài chính th c thi d án u tư. Ưu tiên các ơn v trong t nh, ơn v có ti m l c tài chính l n, có kinh nghi m và năng l c trong kinh doanh r ng, tr ng cây công nghi p. i u 3. Các hình th c liên k t u tư tr ng r ng, cây công nghi p. 1. Hai bên thành l p ra t ch c kinh t (Doanh nghi p ho c t ch c kinh t khác theo quy nh c a pháp lu t) ti n hành các ho t ng u tư tr ng r ng, cây công nghi p. 2. Liên k t theo H p ng h p tác kinh doanh: Th c hi n theo pháp lu t v H p ng và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c. 3. H p ng giao khoán u tư tr ng r ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương II. M TS QUY NNH C TH i u 4. D án liên k t u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn, quy ho ch, k ho ch b o v và phát tri n r ng, quy ho ch phát tri n cây công nghi p, quy ho ch k ho ch s d ng t và các quy nh pháp lu t hi n hành khác.
  3. i u 5. V vi c s d ng t ai trong liên k t u tư: 1. t ai ưa vào d án liên k t u tư là t ã ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê tr ng r ng, cây công nghi p, có gi y ch ng nh n quy n s d ng t, không có tranh ch p, không b kê biên b o m thi hành án và còn th i h n s d ng t. 2. Các bên tham gia liên k t ư c hư ng các quy n l i và ch p hành y các nghĩa v trong quá trình qu n lý, s d ng t theo pháp lu t t ai hi n hành. 3. Doanh nghi p Nhà nư c trong quá trình liên k t u tư ư c góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n c a mình g n li n v i t theo quy nh t i Kho n 2, i u 110, Kho n 2, i u 112 – Lu t t ai ( ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, mà ti n s d ng t ã tr không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c). Các trư ng h p khác Doanh nghi p Nhà nư c không ư c s d ng qu t góp v n liên k t u tư. i u 6. V s d ng v n trong liên k t u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p. 1. Doanh nghi p Nhà nư c có qu t tr ng r ng, tr ng cây công nghi p khi liên k t v i các t ch c kinh t khác u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p dư i hình th c H p ng h p tác kinh doanh ho c thành l p Doanh nghi p m i ph i góp v n u tư. Ngu n v n góp có th là v n ngân sách Nhà nư c, v n t qu t c a Doanh nghi p theo Kho n 3, i u 5 Quy nh này, các ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Vi c s d ng v n Nhà nư c góp v n u tư ph i ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh và ch p thu n theo quy nh t i i u 58, 59, 60, 61 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. 2. Bên B có trách nhi m ph i ch ng minh năng l c tài chính, làm rõ ngu n v n góp m b o d án th c thi úng ti n , có hi u qu . i u 7. Vi c tr ng r ng, khai thác s d ng r ng tr ng và phát tri n cây công nghi p ph i tuân th theo Lu t B o v và phát tri n r ng, Lu t t ai, Lu t B o v môi trư ng, Quy ch qu n lý r ng ban hành theo Quy t nh 186/2006/Q -TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph , quy ho ch 3 lo i r ng c a t nh và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c. D án liên k t u tư ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư theo Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph , Quy t nh 147/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 8. Th i h n liên k t u tư: Do 2 bên A và B xác nh trên cơ s phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch, k ho ch b o v và phát tri n r ng và không ư c vư t quá th i h n giao t, cho thuê t. i u 9. V vi c liên k t u tư tr ng r ng trên t r ng phòng h , t r ng s n xu t do Ban qu n lý r ng phòng h và các ơn v s nghi p khác qu n lý: Ch r ng ư c liên k t v i bên B u tư tr ng r ng dư i hình th c H p ng giao khoán tr ng r ng. Bên B u tư 100% v n phát tri n r ng và ư c hư ng thành qu t vi c u tư. Bên A ch hư ng chi phí qu n lý phù h p v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  4. i u 10. Trình t , th t c liên k t u tư. 1. Căn c i u ki n t ai, tài nguyên r ng, phương án qu n lý b o v phát tri n r ng và các i u ki n khác c a bên A, năng l c, i u ki n c a bên B và nguy n v ng chung c a 2 bên v vi c liên k t u tư, 2 bên l p Biên b n ghi nh v vi c h p tác, liên k t, u tư. 2. Bên A chuNn b T trình kèm theo Biên b n ghi nh và các h sơ liên quan, ngh cho ch trương l p d án liên k t u tư. T trình và h sơ liên quan ư c g i n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các ngành liên quan xem xét, xu t UBND t nh. 3. Trư ng h p ư c UBND t nh ch p thu n ch trương, ti p t c xúc ti n các th t c: a) L p d án liên k t u tư: Yêu c u d án ph i làm rõ v s c n thi t ph i liên k t, hình th c liên k t, ti m năng, i u ki n t ai, tài nguyên; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch, k ho ch b o v và phát tri n r ng; quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn; quy ho ch, k ho ch s d ng t trong d án; năng l c tài chính, ngu n v n, ti n u tư; vi c s d ng lao ng; hi u qu v kinh t - xã h i và môi trư ng c a d án. b) ThNm nh d án: Sau khi hoàn thành vi c xây d ng d án, ch d án g i h sơ d án n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i S : K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , các S ngành có liên quan khác, UBND c p huy n nơi có d án, thành l p H i ng thNm nh thNm nh d án và trình UBND t nh. Trư ng h p khu t c a d án ã n m trong quy ho ch s d ng t, quy ho ch k ho ch s d ng r ng; phương án s n xu t kinh doanh ho c d án u tư c a bên A ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì v trình t th t c ch c n thNm nh i v i hình th c liên k t u tư có hình thành pháp nhân m i. c) N u xét th y m b o các i u ki n, UBND t nh s quy t nh cho tri n khai d án và cho phép ch u tư l p các th t c ti p theo tri n khai d án. d) Hai bên A và B ký H p ng h p tác kinh doanh, H p ng giao khoán ho c thành l p doanh nghi p m i u tư; xúc ti n các th t c u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương III. T CH C TH C HI N i u 11. Các Doanh nghi p, ơn v s nghi p, t ch c kinh t liên k t u tư thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này ph i nghiêm ch nh ch p hành Quy nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. N u có sai ph m, tùy theo m c s b x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành, ình ch th c hi n d án. i u 12. Trách nhi m c a các S , ngành:
  5. 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph bi n, hư ng d n, giúp UBND t nh t ch c th c hi n Quy nh này. Ph i h p v i các ngành, a phương liên quan theo dõi, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các d án liên k t u tư trong lĩnh v c tr ng r ng, tr ng cây công nghi p. T ng h p báo cáo UBND t nh. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m giúp UBND t nh theo dõi ki m tra vi c qu n lý, s d ng t ai trong liên k t u tư theo úng các quy nh pháp lu t hi n hành. 3. S Tài chính giúp UBND t nh theo dõi, ki m tra vi c qu n lý s d ng ph n v n c a Nhà nư c trong các d án liên k t u tư tr ng r ng, tr ng cây công nghi p, theo úng quy nh pháp lu t hi n hành. 4. Các cơ quan khác theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy nh này. 5. Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có v n gì vư ng m c phát sinh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các ngành liên quan ph i k p th i ph n ánh và xu t UBND t nh x lý, b sung, i u ch nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản