Quyết định số 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 181/1999/qđ-ttg về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sông công i, tỉnh thái nguyên do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 181/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 181/1999/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P SÔNG CÔNG I, T NH THÁI NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu Công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Xét ngh c a UBND t nh Thái Nguyên t i T trình s 15/TT-UB ngày 22 tháng 6 năm 1999, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 5174BKH/VPT ngày 9 tháng 8 năm 1999, QUY T NNH: i u 1: Thành l p Khu công nghi p Sông Công I, t nh Thái Nguyên. Khu công nghi p Sông Công I, t nh Thái Nguyên ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu Công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Thái Nguyên. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Sông Công I, t nh Thái Nguyên v i các n i dung sau: 1. Tên d án: Khu công nghi p Sông Công I, t nh Thái Nguyên. 2. Ch u tư: Công ty Công trình Giao thông I - t nh Thái Nguyên. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i... nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công ngh p. 4. a i m xây d ng: Th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên.
  2. 5. Di n tích t s d ng: T ng di n tích quy ho ch là 320 ha, trong ó di n tích giai i n I là 69,37 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư giai o n I: 76.985,8 tri u ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Ti n u tư: ư c th c hi n trong th i gian 5 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. i u 3. Công ty Công trình Giao thông I - t nh Thái Nguyên ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công ngh p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Nguyên có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành; l p quy ho ch chi ti t khu công nghi p trình B trư ng B Xây d ng phê duy t; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Nguyên, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a ch nh, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các khu công ngh p Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Thái Nguyên (s thành l p sau), Giám c Công ty Công trình Giao thông I - t nh Thái Nguyên, Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản