Quyết định số 184-BYT/QĐ về việc ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định số 184-BYT/QĐ về việc ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184-BYT/QĐ về việc ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184-BYT/QĐ về việc ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184-BYT/Q Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1975 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 184-BYT/Q NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1975 BAN HÀNH B N QUY CH LÀM NGH CH A B NH B NG PHƯƠNG PHÁP ÔNG Y B TRƯ NG B YT m b o ch t lư ng trong vi c phòng b nh, ch a b nh theo phương pháp ông y và tăng cư ng vi c qu n lý c a Nhà nư c i v i m i ho t ng hành ngh c a lương y nh m c ng c và ti n t i hoàn thi n quan h s n xu t xã h i ch nghĩa. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy ch làm ngh ch a b nh b ng phương pháp ông y. i u 2.- B n quy ch làm ngh ch a b nh b ng phương pháp ông y này có hi u l c t khi ban hành, và thay th quy ch c a B Y t ã ban hành t i công văn s 8209- BYT/KH ngày 10-12-1959. i u 3.- Các th trư ng C c, V , Phòng, Ban thu c B Y t và các S , Ty y t có trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Văn C n ( ã ký) QUY CH V HÀNH NGH CH A B NH B NG PHƯƠNG PHÁP ÔNG Y I. V CHUYÊN MÔN i u 1.- Các lương y ư c phép ăng ký ch a b nh b ng ông y như: - Xem m ch kê ơn. - Ch a b nh b ng các phương thu c gia truy n, n n bó g y xương.
  2. - Ch a b nh b ng các phương pháp châm c u, lê, giác, xoa bóp, b m huy t, t b c... Nh ng ngư i làm các ngh trên, ph i có gi y ch ng nh n ăng ký hành ngh , phân khoa, phân h ng do cơ quan y t có trách nhi m qu n lý c p. i u 2.- Các lương y ư c phép hành ngh ph i t trách nhi m b o v s c kho và kh năng lao ng s n xu t c a b nh nhân lên trên h t. i u 3.- Ph i h i b nh và chNn b nh theo úng nguyên t c chNn oán ông y, không ư c khám qua loa t c trách. i u 4.- ơn thu c ph i in theo m u có ghi rõ tên h , a ch và s ăng ký c a lương y, l i chNn oán b nh, dư i ký tên; ơn ph i vi t rõ ràng, chân phương, không ư c vi t tháu, vi t t t. Ngư i kê ơn ch u hoàn toàn trách nhi m v nh ng ơn thu c c a mình ã kê cho b nh nhân. i u 5.- Ph i có s khám b nh hàng ngày, ghi rõ s th t , h và tên b nh nhân, tu i, ngh nghi p, a ch , b nh tr ng, phương thu c và li u lư ng nh ng v thu c c thu c b ng A, B ã kê ơn cho t ng b nh nhân. Trư ng h p có t vong thì sau 48 gi ngư i ch a b nh ph i làm ki m th o t vong, t ng k t nh ng nh n nh chNn oán và các phương pháp ã áp d ng, phân tích tìm ra nguyên nhân t vong. N u lương y là ngư i ch a b nh trong t p th ông y thì ph i có s tham gia trong t p th . N u là lương y ch a riêng l thì báo cáo cho cơ quan y t qu n lý khi ư c h i n. i u 6.- Ngư i ư c ăng ký ch a b nh lúc i v ng ư c c ngư i có gi y phép ăng ký ch a b nh cùng khoa, cùng phương pháp thay th chăm sóc nh ng b nh nhân ang ch a d dang. i u 7.- T t c nh ng ngư i làm ngh ông y ch xem m ch kê ơn, ch a b nh b ng phương pháp ã ăng ký (lúc xin ăng ký ph i khai rõ ch a v môn gì, phương pháp gì) không ư c làm vư t quá quy nh ghi trong gi y phép ăng ký hành ngh , phân khoa, phân h ng. i u 8.- Nh ng ngư i ư c phép làm ngh xem m ch kê ơn không ư c bán thu c cho b nh nhân và tích tr nh ng lo i thu c thu c di n Nhà nư c qu n lý. (Trư ng h p là ngư i ch a b nh b ng phương pháp gia truy n ã có ăng ký bài thu c thì ư c b c thu c ho c s n xu t theo cao ơn hoàn tán, s nói k i u 16). i u 9.- M i ngư i làm công tác xem m ch, kê ơn, bào ch thu c, b c thu c, ch a b nh b ng các phương thu c gia truy n, b ng các phương pháp châm c u l , giác, xoa bóp, b m huy t, t b c, n n bó g y xương trong t p th chNn tr u ph i có gi y phép làm ngh . T p th chNn tr ph i có n i quy, có ngư i ph trách và ph i báo cáo danh sách do cơ quan y t a phương bi t. i u 10.- T ch c phòng chNn tr , ph i ư c chính quy n và y t t c p huy n tr lên cho phép, cơ s ch a b nh ó ph i ư c cơ quan ki n trúc công nh n i u ki n an toàn, cơ quan y t công nh n nh ng nơi khám bênh, ch a b nh, bào ch , b c thu c i u ki n v sinh; ch phòng i c n có ng nh , thùng rác. Ngoài ra ph i b trí s p
  3. x p có nhà xí, b nh nhân n ch khám, khi c n có th i i ti n, ti u ti n ư c và có b ng hư ng d n b nh nhân d tìm. i u 11.- M i ngư i làm ngh ch a b nh u ph i ư c ch ng nh n có y s c kho (không b mù, i c, l n do tu i già) b b nh lây (lao, h i, hoa li u) ương ti n tri n, tinh th n phân l p. i u 12.- Ngư i ã làm ngh ch a b nh lâu năm (trư c cách m ng tháng Tám) có nhi u kinh nghi m, ư c nhân dân tín nhi m mà b m t trong hai ch ng i c hay mù hi n nay l i có con ho c cháu cũng là lương y, ư c phép cùng làm ngh ó, cùng ng tên ăng ký ch u trách nhi m chung thì ư c phép ti p t c làm ngh ; n u t chNn tr t p th yêu c u k t n p v i tư cách c v n chuyên môn thì cùng ư c phép làm ngh . i u 13.- Cá nhân ho c t ch c chNn tr t p th ã ư c phép ăng ký làm ngh ông y u ph i thi hành úng các th l hi n hành. II. V QUY N L I i u 14.- T t c nh ng cá nhân ho c t p th ch a b nh b ng phương pháp ông y ã ư c ăng ký thì u ư c hư ng các kho n thù lao như sau: - Xem m ch, kê ơn thu c, châm c u, giác, l , xoa bóp, b m huy t, t b c, n n bó g y xương m i l n ư c hư ng t : 0,30 n 0,50 . - Trong khi làm các th thu t ch a b nh, n u c n ph i dùng thu c t i ch thì ngoài ti n thù lao ra, có th thu thêm ti n thu c theo giá quy nh c a Nhà nư c, bài thu c này cũng ph i ư c cơ quan y t xét duy t và cho phép. - Nh ng trư ng h p ngư i ch a b nh ph i i n nhà b nh nhân thăm b nh, thì tuỳ s tho thu n gi a gia ình b nh nhân và ngư i ch a b nh mà thanh toán phí t n i l i. - Vi c thù lao cho nh ng ngư i làm ngh ch a b nh b ng ông y bán chuyên nghi p thu c các dân t c ít ngư i các xã, huy n mi n núi, n u xét th y c n thi t thì U ban hành chính t nh và Ty y t các t nh d a vào quy ch này và căn c tình hình th c a phương mà quy t nh m c ho c phương th c thù lao cho thích h p. i u 15.- Cá nhân ho c t ch c chNn tr t p th ư c S , Ty, Phòng Y t ho c các b nh vi n u nhi m ch a m t s b nh thì cũng ư c hư ng quy n l i như ã quy nh i u 14. i u 16.- Nh ng ngư i ch a b nh b ng các phương thu c gia truy n ã có ăng ký bài thu c thì ư c b c thu c ho c s n xu t thành cao ơn hoàn tán ch a cho b nh nhân già và ph i theo s hư ng d n c a Nhà nư c, tuy t i không ư c bán ra th trư ng. Khi s n xu t các thu c này ph i ch p hành úng các quy nh, các quy ch v dư c c a B Y t . i u 17.- Ngư i làm ngh ông y ư c phép ăng ký nơi mình thư ng trú, n u nh hành ngh t m th i ngoài nơi thư ng trú thì ph i ư c chính quy n a phương nơi
  4. nh n làm ngh cho phép; khi có b nh nhân m i i xa ph i em gi y ăng ký theo; khi i ch sang t nh khác ph i xin i ăng ký. i u 18.- T t c nh ng ngư i làm ngh ch a b nh b ng ông y ph i khai rõ a i m và trình gi y phép ư c làm ngh cho chính quy n và cơ quan y t a phương. i u 19.- T t c nh ng ngư i chuyên làm ngh ch a b nh b ng ông y u ph i có bi n : tên lương y, a i m, chuyên ch a nh ng b nh gì và phương pháp ã ăng ký. III. QUAN H V I CƠ QUAN Y T NHÀ NƯ C i u 20.- Cá nhân và các t ch c làm ngh t p th ông y ư c coi là l c lư ng và cơ s c a ngành y t , các cơ quan y t a phương có trách nhi m giúp i u ki n ho t ng, b i dư ng chuyên môn, hư ng d n ho t ng theo úng nh ng quy ch hành ngh và phương châm nguyên t c c a ngành y t và t ch c h c t p khi c n thi t. i u 21.- Các cá nhân, các t ch c làm ngh t p th ông y ch u s qu n lý v m i m t c a chính quy n và cơ quan y t a phương. i u 22.- Tham gia các công tác v sinh phòng b nh, phòng d ch, ch ng d ch theo quy nh và s phân công c a cơ quan y t a phương. i u 23.- Cá nhân và cơ s chNn tr t p th ph i báo cáo v i cơ quan y t a phương v ho t ng c a mình theo t ng th i gian quy nh. IV. I U KHO N THI HÀNH i u 24.- Quy ch này thay th quy ch do B ã ban hành trư c ây i v i nh ng ngư i làm ngh ch a b nh b ng ông y. i u 25.- M i cá nhân, t ch c làm ngh ch a b nh b ng ông y có trách nhi m tuân theo quy ch này. Nh ng ngư i làm trái v i quy ch gây thi t h i v tài s n và tính m nh c a nhân dân, có th b thu gi y phép làm ngh có th i h n hay vĩnh vi n và b x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 26.- Trong khi thi hành quy ch này cơ quan qu n lý y t các c p c n có s trao i ý ki n và rút kinh nghi m v i các cơ quan h i ông y cung c p, nh m b o m ngư i làm ngh ông y, v a m r ng nâng cao kh năng ph c v v a i vào con ư ng làm ăn t p th xã h i ch nghĩa m t cách v ng ch c. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 184-BYT/Q ngày 6-5-1975 c a B Y t ).
Đồng bộ tài khoản