Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1847/2003/Q -BYT Hà N i , ngày 28 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH KÊ ƠN THU C VÀ BÁN THU C THEO ƠN B TRƯ NG B Y T Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ban hành ngày 11/7/1989 và i u l thu c phòng và ch a b nh cho ngư i ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V i u tr , C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch kê ơn thu c và bán thu c theo ơn. i u 2. Quy ch kê ơn thu c và bán thu c theo ơn áp d ng cho vi c kê ơn và bán thu c, c p thu c theo ơn i u tr ngo i trú, không áp ng cho vi c kê ơn i u tr n i trú và kê ơn, bán thu c y h c c truy n. i u 3. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 488/BYT-Q ngày 08/4/1995 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành t m th i Quy ch kê ơn thu c và bán thu c theo ơn. i u 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i u tr B Y t , c c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, T ng Giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam, Giám c b nh vi n và Vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng y t ngành ch u trách nhi m th hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
 2. QUY CH KÊ ƠN THU C VÀ BÁN THU C THEO ƠN (Ban hành kém do Quy t nh s 18472003/Q -BYT ngày 28/5/2003). Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Bác sĩ có th ghi ch nh i u tr cho ngư i b nh vào ơn thu c ho c s y b , g i chung là kê ơn thu c. ơn thu c là tài li u ch nh dùng thu c c a bác sĩ cho ngư i b nh; Là cơ s pháp lý cho vi c ch nh s d ng thu c, bán thu c và c p thu c theo ơn. i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng c a quy ch . 1. Ph m vi i u ch nh: Kê ơn và bán thu c ho c c p thu c theo ơn i u tr ngo i trú. 2. i tư ng áp d ng: Bác sĩ khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, tư nhân, bán công, dân l p, cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài, cơ s khám ch a b nh t thi n, nhân o. Ngư i bán thu c t i các cơ s hành ngh dư c Nhà nư c và tư nhân. i u 3. i u ki n c a ngư i kê ơn thu c và ngư i bán thu c theo ơn: 1. Ngư i kê ơn thu c ph i áp ng các i u ki n sau: ang hành ngh t i cơ s Nhà nư c có b ng t t nghi p i h c Y khoa và ư c ngư i ng u cơ s phân công khám ch a b nh. ang hành ngh t i cơ s khám ch a b nh tư nhân, bán công, dân l p, v n u tư nư c ngoài (ngoài công l p) có i u ki n khám ch a b nh theo quy nh c a pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, ư c ngư i ng u cơ s phân công khám ch a b nh. 2. Ngư i bán thu c: Theo quy nh hi n hành v hư ng d n hành ngh dư c c a B Y t ban hành. 3. i v i các t nh có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, h i o xa xôi chưa có i ngũ cán b y t . S Y t có văn b n y quy n cho giám c trung tâm y t ch nh ngư i kê ơn, bán thu c thay th cho phù h p v i tình hình a phương. Các cơ s y t tư nhân th c hi n theo hư ng d n hành ngh y, dư c do B Y t b n hành.
 3. i u 4. Nhóm thu c kê ơn và ph i bán theo ơn: 1. Thu c gây nghi n. 2. Thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c 3. Thu c c A, B. 4. Thu c kháng sinh. 5. Thu c n i ti t (tr thu c tránh thai. 6. Thu c tim m ch. 7. D ch truy n. Chương 2: ƠN THU C VÀ KÊ ƠN THU C i u 5. Cơ s khám ch a b nh ph i có y các m u ơn và s sau ây: 1. ơn thu c s d ng cho vi c kê ơn thu c thư ng, thu c c, thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c. (Ph l c 1: theo m u s MS: 17D/BV- 01 ban hành kèm theo Quy t nh 4069/Q - BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 v vi c ban hành m u h sơ b nh án). 2. ơn thu c gây nghi n (Ph l c 2). 3. S i u tr b nh mãn tính (Ph l c 3). V i b nh nhân tâm th n phân li t và ng kinh i u tr ngo i trú th c hi n theo m u s MS: 03D/BV-01 ban hành kèm theo Quy t nh 4069/Q -BVT ngày 28 tháng 9 năm 2001 v vi c ban hành m u h sơ b nh án. 4. M u báo cáo (Ph l c 4). i u 6. Ngư i kê ơn thu c ph i ch u trách nhi m v ơn thu c do mình kê cho ngư i b nh và tuy t i th c hi n các quy nh sau: 1. Ch ư c kê ơn thu c i u tr các b nh ư c phân công khám ch a b nh ho c các b nh trong ph m vi hành ngh ghi trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p. 2. Ch ư c kê ơn thu c sau khi ã: Tr c ti p khám b nh. N m v ng các ch nh, ch ng ch nh, cách dùng, li u dùng, tương tác, tương k , tác d ng không mong mu n, ph n ng có h i c a thu c ch nh cho ngư i b nh. 3. Không kê ơn các trư ng h p sau:
 4. Không nh m m c ích phòng b nh ch a b nh. Theo yêu c u không h p lý c a ngư i b nh. i u 7. Quy nh v ghi ơn thu c: 1. Ghi các m c in trong ơn. ơn thu c vi t b ng bút m c ho c bút bi. Vi t rõ ràng, d c, d hi u. 2. V i tr b nh dư i 24 tháng tu i: Ghi s tháng tu i và ghi tên b ho c m . 3. a ch ngư i b nh ph i ghi chính xác s nhà ư ng ph ho c thôn, xã. 4. Vi t tên thu c theo tên qu c t (DCI) v i thu c có 01 thành ph n; Vi t úng tên bi t dư c v i thu c chi u thành ph n. 5. Ghi tên thu c, hàm lư ng, s lư ng, li u dùng 1 l n và li u dùng 24 gi , cách dùng c a m i th thu c. 6. S lư ng thu c c A và thu c gây nghi n ph i vi t b ng ch , ch u vi t hoa. 7. S lư ng thu c c B và thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c vi t thêm s 0 phía trư c n u s lư ng thu c ch có m t con s . 8. Ký tên bên c nh n u kê ơn cho dùng thu c quá li u t i a ho c s a ch a ơn. 9. Thu c gây nghi n ph i ư c kê ơn riêng (Ph l c 2) m t ơn hai b n ngư i b nh gi 01 b n, nơi bán thu c lưu 01 b n, cơ s khám ch a b nh lưu ph n g c c a ơn. 10. G ch chéo ph n ơn con gi y tr ng. Ký tên, ghi rõ h c v , h tên ngư i kê ơn và óng d u phòng khám ho c d u b nh vi n (n u là phòng khám và b nh vi n có d u riêng) i u 8. Không ư c kê ơn s lư ng thu c dùng quá s ngày quy nh sau ây: BNy (07) ngày i v i các thu c gây nghi n. Riêng morphin clohydrat 10mg/ml ng không quá năm (05) ngày cho b nh nhân ung thư s d ng li u l n hơn 30 mg/ngày. Mư i ngày (10) v i thu c c A, B và thu c hư ng tâm th n. i u 9. i v i b nh mãn tính c n ch nh dùng thu c c tr dài ngày thì dùng s i u tr ngo i trú b nh m n tính thay ơn thu c (Ph l c 3). Bác sĩ ư c ch nh cho b nh nhân s lư ng thu c dùng 01 tháng. i u 10. i v i b nh nhân lao t túc mua thu c, th c hi n vi c kê ơn và bán thu c theo ơn như i v i các b nh m n tính. i v i b nh nhân lao s d ng thu c c a
 5. chương trình phòng ch ng lao, thì kê ơn và c p thu c theo hư ng d n c a chương trình phòng ch ng lao Qu c gia. i u 11. i v i b nh nhân tâm th n vùng sâu ung xa, vùng phương ti n i l i khó khăn, m i l n ư c kê ơn c p thu c 01 tháng (30 ngày). Ngư i nhà b nh nhân ho c tr m y t xã, phư ng, y t cơ quan c a b nh nhân tâm th n ch u trách nhi m mua ho c lĩnh thu c và ph i ký tên và ghi rõ h tên và s ch ng minh thư nhân dân vào ơn thu c lưu. Vi c ngư i b nh tâm th n có ư c t n lĩnh thu c hay không do bác sĩ i u tr quy t nh. i u 12. ơn thu c có giá tr mua thu c trong th i h n 10 ngày k t ngày kê ơn và ư c mua t t c các cơ s bán thu c h p pháp trong c nư c. i u 13. S Y t phân công cơ s bán thu c gây nghi n cho ngư i b nh. Hàng năm cơ s khám ch a b nh ph i ăng ký ch ký c a bác sĩ kê ơn thu c gây nghi n v i cơ s bán thu c gây nghi n. ơn thu c gây nghi n ch ư c mua t i cơ s bán thu c có ăng ký ch ký c a ngư i kê ơn. Chương 3: BÁN THU C THEO ƠN i u 14. Các cơ s bán thu c ph i in y các s xu t nh p thu c gây nghi n, thu c c, thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c theo quy nh c a B Y t và th c hi n quy nh sau: 1. Qu n lý ch t ch t khâu in n, phát hành n s d ng s . 2. N u b m t ph i báo cáo ngay v i cơ quan qu n lý tr c ti p. 3. Lưu s và ơn thu c gây nghi n ít nh t 05 năm t i ơn v , k t ngày dùng h t trang cu i H t th i h n lưu các lo i s và ơn thu c ơn v thành l p H i ng và có biên b n h y s , ơn thu c. i u 15. Ngư i bán thu c ch ư c bán thu c ư c B Y t cho phép lưu hành, không ư c bán các thu c kê ơn mà không có ơn c a bác sĩ. i u 16. Ngư i bán thu c ph i bán úng theo ơn thu c. N u ơn thu c không rõ ràng v tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng thì h i l i ngư i kê ơn tránh nh m l n. Ngư i bán thu c ư c phép t ch i bán thu c theo ơn trong các trư ng h p sau: 1. ơn thu c không h p l . 2. ơn thu c có sai sót ho c nghi v n.
 6. 3. ơn thu c kê không nh m m c ích ch a b nh. i u 17. Ngư i bán thu c ph i bán thu c úng theo ơn; Không ư c t ý thay thu c. Trư ng h p thu c có cùng thành ph n dư c ch t; cùng hàm lư ng, n ng ; cùng d ng bào ch , ch khác tên bi t dư c ngư i bán thu c có th thay th khi ngư i mua ho c ngư i kê ơn ng ý và ghi tên thu c, hàm lư ng, n ng , s lư ng ã thay th vào ơn. i u 18. Ngư i bán thu c ư c bán m t s thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c theo s y b : 1. Ephedrin viên 10 mg m i l n không quá 10 viên 2. Ephedrin ng 10 mg m i l n không quá 5 ng 3. Phenylpropanolamin 25 mg/viên m i l n không quá 10 viên Không bán thu c trên cho tr em dư i 15 tu i i u 19. Sau khi bán thu c, ngư i bán thu c ph i: 1. Ghi rõ ràng s lư ng thu c ã bán vào ơn thu c ho c s y b . N u không bán lo i thu c trong ơn thì ghi s lư ng ã bán vào ơn ngư i b nh có th mua ti p nơi khác. 2. Ghi s xu t thu c v i các thu c gây nghi n, c A, c B và thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c (m u s xu t nh p thu c gây nghi n, thu c c A, B thu c hư ng tâm th n theo quy nh c a B Y t ) 3. Lưu b n chính c a ơn thu c i v i ơn thu c gây nghi n. i u 20. Bác sĩ không ư c bán thu c. Nghiêm c m các cơ s khám ch a b nh mua bán thu c ngoài cơ s thu c c p c u ã quy nh. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 21. Các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy ch này ph i ch u s ki m tra, thanh tra c a B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Tùy m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Các cơ s khám ch a b nh và bán thu c ph i báo cáo ngay cơ quan qu n lý tr c ti p khi có vi ph m quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn (Ph l c 4). i u 23. V trư ng V i u tr , C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, Chánh Thanh tra B ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c
 7. Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi a phương. i u 24. Trong quá trình th c hi n Quy ch kê ơn thu c và bán thu c theo ơn có khó khăn, các ơn v a phương báo cáo v B Y t (V i u tr C c qu n lý Dư c Vi t Nam) k p th i nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh 1847/2003/Q -BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003) S Y t .......................... MS: 17D/BV-01 BV.................................. S ..................... i n tho i ...................... ƠN THU C H và tên ngư i b nh...................................... tu i........................................nam/n a ch ........................................................................................................................ ChuNn oán................................................................................................................. Ch nh dùng thu c:................................................................................................... C ng kho n:............ Ngày tháng năm 200 Bác sĩ khám b nh Khám l i xin mang theo ơn này HƯ NG D N PH L C 1 M U ƠN THU C MS: 17D/BV-01 1. Kích thư c:1/2 gi y kh A4 ngang 2. Gi y tr ng, ch in en 3. M c bác sĩ khám b nh: Ký, ghi rõ h c v , h tên, óng d u ơn v khám b nh. 4. ơn ư c s d ng kê thu c thư ng, thu c c A, c B và thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c. PH L C 2:
 8. ƠN THU C GÂY NGHI N (ban hành kèm theo Quy t nh 1847/2003/Q -BYT ngày 28/5/2003) Tên ơn v : ................................ MS:20/BC-01 a ch : ...................................... S :............ i n tho i: ................................. ƠN THU C “N” H tên ngư i b nh...........................................................tu i..........nam/n a ch ............................................................................................................ ChuNn oán................................................................................................ Ch nh dùng thu c:................................................................................... C ng kho n:........................ Ngày tháng năm 200 Bác sĩ khám b nh (Ký, ghi rõ h c v , h tên) Không dùng quá li u ch nh Tên ơn v .................. MS: 20D/BV-01 a ch ......................... S :.................... i n tho i.................... ƠN THU C “N” H tên ngư i b nh.............................................................tu i................nam/n a ch ................................................................................................................ ChuNn oán......................................................................................................... Ch nh dùng thu c: ......................................................................................... C ng kho n: ..................... Ngày tháng năm
 9. Ngư i mua ho c lĩnh Bác sĩ khám b nh (ký và ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h c v , h tên, óng d u) Không dùng quá li u ch nh Hư ng d n ph l c 2 ơn thu c “N” 1. S d ng m u MS:20D/BV-01 kê ơn thu c gây nghi n 2. onga thành quy n lưu g c ơn 3. Kích thư c: Ph n ơn ưa cho ngư i b nh1/2 kh gi i A4 (14,8cm x 20,9cm) Ph n cu i lưu 7cm x 20,9 cm Chi u r ng v ch en cu i ơn trên có dòng ch không quá li u ch nh r ng 0,5 cm PH L C 3 M u: S I U TRN NGO I TRÚ B NH M N TÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1847/2003/ ngày 28/5/2003) M u: 04D/BV-02 QUY NNH DÙNG S B Y t (ho c S Y t ) 1. Không ư c cho ngư i khác mư n s . Phòng khám 2. Gi gìn s s ch s , không rách nát. B nh vi n 3. Khi m t s ph i báo ngay cho cơ quan c p s bi t. S I U TRN B NH M N TÍNH 4. Tr em (dư i 16 tu i) ph i có ngư i l n S s :................. gi s và i mua ho c lĩnh thu c Năm: 200...... Trang bìa m t trư c (bìa c ng màu xanh da tr i) (Trang bìa m t sau) Trang 1 T trang 2 n trang 24 H và tên:..................................................... KHÁM L N TH : Tu i................................................Nam/n Di n bi n b nh:
 10. a ch :........................................................ Ch nh thu c: Ngh nghi p:.................... …....................... Ngày h n khám l i: Căn b nh...................................................... Ngày… tháng…. năm 200 ..................................................................... Bác sĩ khám b nh ã i u tr n i trú t i:................................... ( Ký, ghi rõ h c v , h tên, óng d u) T ...................... n..................................... S lưu tr b nh án......................................... Ngư i c p s (Ký, ghi rõ h c v , h tên, óng d u) HƯ NG D N PH L C 3 1. Kích thư c s : 112 kh gi y A4 2. S có 24 trang không k bìa, ư c ánh s trang t 1 n 24. 3. Dùng cho các b nh m n tính (tr b nh tâm th n ã có mãn riêng MS: 18D/BV- 01). 4. Kê ơn và bán thu c v i s lư ng theo quy nh c a i u 10. 5. S s do cơ quan ph t hành s ghi và theo dõi. 6. Khi nh n sô m i ph i n p s cũ cho nơi c p s . PH L C 4 M U BÁO CÁO T XU T V VI C TH C HI N QUY CH KÊ ƠN VÀ BÁN THU C THEO ƠN (Ban hành kèm theo Quy t nh s I847/2003/Q -BYT ngày 28/5/2003) ơn v : a ch : S i n tho i: I. Nh ng sai sót phát hi n trong vi c kê ơn và bán thu c theo ơn: 1. S c nh m l n ã x y ra:
 11. 2. ã x lý: a) Bi n pháp kh c ph c h u qu do sai sót trong kê ơn và bán thu c theo ơn: b) Hình th c x lý ngư i vi ph m quy ch : II. ngh : 1. V i cơ quan qu n lý tr c ti p: 2. V i B Y t . Ngày tháng năm 200 Giám c (Ký, ghi rõ h c v , h tên óng d u)
Đồng bộ tài khoản