Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1851/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003; Căn cứ Quyết định số 96/QĐ- BKHCN ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức, triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006; Căn cứ Quyết định số 830/ QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về phương thức, quy trình làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006; Xét các Biên bản họp Hội đồng khoa học cấp Nhà nước tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006 của các Hội đồng khoa học ngành; Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch -Tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt 904 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên thực hiện trong giai đoạn 2006- 2008 với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học là 139625 triệu đồng và 155 đề tài chuyển tiếp của năm 2005 với kinh phí thực hiện là 5455 triệu đồng. Danh mục 1059 đề tài kèm theo Quyết định này (bao gồm 904 đề tài mới và 155 đề tài chuyển tiếp). Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên của các bộ ngành năm 2006 đã được hướng dẫn tại công văn số 3263/BKHCN-KHTC ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch KHCN năm 2006 của các Bộ ngành và tại công văn số 203/BKHCN-XHTN ngày 27 tháng 1 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn phân bổ kinh phí nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006. Điều 2. Giao cho Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên hướng dẫn các bộ, ngành triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên quy định tại Điều 1 theo các quy định hiện hành. Điều 3. Các chủ nhiệm đề tài, Thủ trưởng cơ quan chủ trì, Vụ trưởng các vụ: Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Khoa học các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT, XHTN. Lê Đình Tiến FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh muc de tai
Đồng bộ tài khoản