Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Thông tấn xã Việt Nam do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1858/2008/Q -BCA(A11) Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T C A THÔNG T N XÃ VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c M t c a Thông t n xã Vi t Nam g m nh ng tin trong ph m vi sau: 1. N i dung các cu c àm phán, các văn b n ký k t v i nư c ngoài v h p tác u tư, phát tri n khoa h c, k thu t, công ngh , trang thi t b hi n i hóa Thông t n xã Vi t Nam có liên quan n nư c th 3 theo th a thu n chưa công b ho c không công b ; 2. Tin, tài li u liên quan n chính tr n i b , qu c phòng, an ninh, i ngo i do Thông t n xã Vi t Nam thu ư c chưa công b ho c không công b ; 3. Tin, tài li u do cán b Thông t n xã Vi t Nam thu ư c khi tham d các h i ngh c a ng, Nhà nư c, các B , ngành, oàn th các c p chưa công b ho c không công b ; 4. Tin, tài li u do Thông t n xã Vi t Nam thu ư c có n i dung quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và bí m t nhà nư c g i các ng chí lãnh o c p B , ngành, a phương (tr nh ng tin, tài li u thu c danh m c Tuy t m t, T i m t); 5. Các nh tư li u c a Thông t n xã Vi t Nam có liên quan n l ch s , an ninh, qu c phòng, lãnh o ng, Nhà nư c, Qu c h i, các B , ngành, oàn th , các v vi c chưa ư c công b ho c không công b ; 6. K ho ch thay i phóng viên nư c ngoài hàng năm ã ư c phê chuNn nhưng chưa công b ; 7. Tin, tài li u, ơn, thư khi u n i, t cáo có n i dung liên quan n an ninh qu c gia g i n Thông t n xã Vi t Nam. 8. H sơ nhân s ; k ho ch, quy ho ch ào t o cán b hàng năm; h sơ b t cán b ; k ho ch, quy t nh i u ng cán b c a ngành chưa công b ; 9. Tài li u thanh tra, ki m tra các v vi c ang trong giai o n thNm tra, xác minh ho c ã k t lu n nhưng chưa công b ;
  2. 10. Tài li u v thi t k h th ng máy tính c a ngành; cơ s d li u n i b ư c qu n lý trong h th ng máy tính, máy tính cá nhân và các mã khóa, m t khNu, quy ư c v m b o an ninh, an toàn trong ng d ng công ngh thông tin c a ngành; 11. Sơ h th ng k thu t b o v an ninh, an toàn cơ quan và các ơn v c a Thông t n xã Vi t Nam. Sơ l p t thi t b phòng cháy, ch a cháy t i m t s v trí tr ng i m trong cơ quan Thông t n xã Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 82/2004/Q -BCA ngày 02 tháng 02 năm 2004 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí m t Nhà nư c M t c a Thông t n xã Vi t Nam; cơ quan ch c năng c a Thông t n xã Vi t Nam và B Công an có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; các cơ quan, t ch c nói trong i u 2 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c 28/12/2000 và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - VPCP ( báo cáo Th tư ng CP); - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c Lê H ng Anh - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th TW; - UBND, H ND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; - Lưu: BCA, TTXVN.
Đồng bộ tài khoản