Quyết định số 189/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 189/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 189/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 189/1999/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Tr (Công văn s 833/TT-UB ngày 10 tháng 7 năm 1999) và c a B Xây d ng (Công văn s 29/TTr-BXD ngày 30 tháng 8 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng Quy ho ch chung xây d ng Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o (g i t t là Khu thương m i Lao B o), t nh Qu ng Tr n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: Nh m c th n i dung Quy ch Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr ban hành kèm theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; nh m xác l p cơ s cho vi c qu n lý s d ng t, l p k ho ch u tư phát tri n, qu n lý xây d ng ô th và các khu dân cư nông thôn, cơ s h t ng, b o v môi trư ng; thúc Ny quá trình phát tri n kinh t g n v i b o v an ninh qu c phòng. 2. Ph m vi nghiên c u và nh hư ng phát tri n không gian: Khu thương m i Lao B o n m sát biên gi i t nh Sa-va-na-khét (C ng hòa dân ch nhân dân Lào), trên tr c Qu c l 9, phía Tây t nh Qu ng Tr , bao g m a ph n hành chính th tr n Lao B o, th tr n Khe Sanh và các xã Tân Thành, Tân Long, Tân L p, Tân Liên và Tân H p (huy n Hư ng Hoá), t nh Qu ng Tr . Di n tích t nhiên vùng nghiên c u quy ho ch: 15.804 ha. 3. Tính ch t:
  2. - Là khu v c khuy n khích phát tri n kinh t , thương m i và là c a khNu qu c t quan tr ng, có vai trò thúc Ny quan h h p tác kinh t , thương m i gi a hai nư c Vi t Nam, Lào và các nư c khác; - Là u m i giao thông ư ng b quan tr ng trong nư c và qu c t ; - Là m t trong nh ng trung tâm kinh t c a t nh Qu ng Tr ; - Có v trí r t quan tr ng v an ninh và qu c phòng. 4. Quy mô dân s : - n năm 2010: kho ng 40.000 ngư i; - n năm 2020: kho ng 55.000 ngư i, trong ó: + Th tr n Lao B o: kho ng 20.000 ngư i; + Th tr n Khe Sanh: kho ng 15.000 ngư i; + Dân cư nông thôn thu c 5 xã: kho ng 20.000 ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian: a. H th ng ô th và i m dân cư nông thôn: - Th tr n Lao B o có di n tích t xây d ng ô th kho ng 550 ha, bao g m th tr n Lao B o và Khu d ch v , thương m i Lao B o; - Th tr n Khe Sanh là th tr n huy n l huy n Hư ng Hoá, có di n tích t xây d ng ô th kho ng 420 ha; - Các th t trung tâm các xã ch y u n m trên tr c Qu c l 9; t ng di n tích xây d ng các khu dân cư nông thôn thu c 5 xã kho ng 250 ha. b. Phân khu ch c năng: - Khu d ch v , thương m i Lao B o (di n tích kho ng 100 ha): b trí t i th tr n Lao B o g m trung tâm h i ch tri n lãm qu c t , khu công nghi p s ch, trung tâm thương m i Lao B o, các c a hàng gi i thi u s n phNm, cơ s gia công tái ch , kho ngo i quan. - Các c a khNu: + T i c a khNu Lao B o b trí tr m ki m soát liên h p, các cơ quan qu n lý c a khNu, các công trình d ch v , kho ngo i quan; + B trí tr m ki m soát liên ngành t i xã Tân H p có ch c năng qu n lý ki m soát xu t nh p khNu, thu thu , ki m soát liên h p, qu n lý c a khNu.
  3. - Các khu công nghi p bao g m: + Khu công nghi p s ch t i th tr n Lao B o (kho ng 21 ha); + Khu công nghi p t i th tr n Khe Sanh (kho ng 10 ha); + Khu công nghi p t i xã Tân Thành (kho ng 50 ha). - Trung tân hành chính huy n Hư ng Hoá k t h p trung tâm hành chính c a Khu thương m i Lao B o b trí t i th tr n Khe Sanh. - Trung tâm văn hoá, th d c th thao, du l ch, d ch v , giáo d c, ào t o, y t c a huy n Hư ng Hoá và c a Khu thương m i Lao B o b trí t i th tr n Khe Sanh. - t qu c phòng: Dành t áp ng nhi m v b o v an ninh, qu c phòng theo yêu c u c a B Qu c phòng và B Công an. - B o v r ng phòng h , r ng sinh thái, các vùng nông lâm nghi p b o m môi trư ng sinh thái b n v ng trong khu v c. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t: a. Giao thông: T ch c ng b và liên hoàn m ng lư i giao thông i ngo i và các công trình u m i; giao thông n i b th tr n Khe Sanh, th tr n Lao B o và các i m dân cư nông thôn. b. C p nư c: Ngu n nư c l y t sông Sê Pôn, h A Chùm, h Khe Sanh; trong tương lai ư c b sung nư c t h thu i n Rào Quán ph c v nhu c u s n xu t và sinh ho t trong khu v c. c. C p i n: Ngu n c p i n t m ng lư i i n qu c gia; xây d ng tuy n cao th 110 KV ông Hà - Lao B o. d. Thoát nư c và v sinh môi trư ng: T ch c m ng lư i thoát nư c và x lý nư c th i t i các th tr n, khu công nghi p b o m v sinh môi trư ng khu v c. 7. Xây d ng t u n năm 2010: Ưu tiêu xây d ng h th ng h t ng Khu thương m i Lao B o, bao g m: - D án tái nh cư kho ng 100 h dân gi i phóng m t b ng xây d ng khu d ch v , thương m i Lao B o; - D án u tư các công trình u m i h t ng k thu t chung toàn khu và và các công trình h t ng k thu t cho khu d ch v , thương m i Lao B o; - D án u tư khu v c c a khNu như: Qu c Môn, n biên phòng Lao B o, Tr m ki m soát Tân H p, các cơ quan qu n lý c a khNu; - D án u tư khu d ch v , thương m i Lao B o;
  4. - D án u tư xây d ng nhà và các công trình phúc l i xã h i. 8. Các gi i pháp ch y u: th c hi n n i dung nh hư ng quy ho ch chung ã ra, U ban nhân dân t nh Qu ng Tr c n t ch c th c hi n và tri n khai nghiên c u các bi n pháp ng b v cơ ch , chính sách phù h p v i i u ki n c a khu v c, theo Quy t nh s 219/1998/Q - TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph nh m huy ng ư c các ngu n l c trong và ngoài nư c; c th hoá b ng các d án quy ho ch s d ng t, quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, các d án u tư; xây d ng k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n i u hành và qu n lý. i u 2. U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, h tr a phương trong quá trình th c hi n nh m b o m s th ng nh t gi a nh hư ng quy ho ch chung xây d ng Khu thương m i Lao B o v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t - xã h i, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, c a vùng B c Trung B và c a c nư c. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr phê duy t h sơ thi t k quy ho ch, ban hành i u l qu n lý xây d ng theo nh hư ng quy ho ch chung xây d ng Khu Thương m i Lao B o n năm 2020 sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng; t ch c công b nh hư ng quy ho ch chung nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản