intTypePromotion=1

Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi điều chỉnh danh mục B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002-Cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính Phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 190/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I, I U CH NH DANH M C B VÀ C BAN HÀNH T I PH L C KÈM THEO NGHN NNH S 35/2002/N -CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2002 C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c i u 3 Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 03 năm 2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1.S a i, i u ch nh Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (Danh m c B), Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (Danh m c C) t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). i u 2.Quy nh ưu ãi u tư: 1. D án u tư t i a bàn thu c Danh m c B, C quy nh t i i u 1 Quy t nh này th c hi n và ư c hư ng các ưu ã u tư quy nh t i Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 và Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). Riêng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. i v i các d án u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư nay không thu c Danh m c B và C quy nh t i i u 1 Quy t nh này thì v n ư c hư ng th i gian ưu ãi còn l i.
  2. 3. i v i các d án u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, n u thu c Danh m c B và C quy nh t i i u 1 Quy t nh này, mà nhà u tư có h sơ ăng ký i u ch nh, b sung ưu ãi u tư thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i u ch nh, b sung ưu ãi cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 3.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4.Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) DANH M C B S A I, I U CH NH M T S NA DANH THU C NA BÀN CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I KHÓ KHĂN 1. T nh Qu ng Ninh - Th xã Móng Cái 2. T nh Vĩnh Phúc - Huy n Tam o 3. T nh i n Biên - Thành ph i n Biên Ph - Th xã Mư ng Lay - Huy n i n Biên 4. T nh Lào Cai - Thành ph Lào Cai 5. T nh Hà Giang - Huy n Quang Bình 6. T nh Bình Phư c
  3. - Huy n Chơn Thành 7. T nh k Nông - Huy n k Mil - Huy n Cư Jút - Huy n k RL p 8. T nh Gia Lai - Th xã An Khê - Huy n k Pơ - Huy n Ia Pa 9. T nh B c Liêu - Huy n Hòa Bình 10. T nh Cà Mau - Huy n Phú Tân - Huy n Năm Căn 11. T nh ng Nai - Huy n CNm M 12. T nh H u Giang - Huy n Long M - Huy n V Th y DANH M C C S A I, I U CH NH M T S NA DANH THU C NA BÀN CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I C BI T KHÓ KHĂN 1. T nh B c C n - Huy n Pác N m 2. T nh Cao B ng - Huy n B o Lâm
  4. 3. T nh Lai Châu - Th xã Lai Châu - Huy n Than Uyên 4. T nh i n Biên - Huy n Mư ng Chà - Huy n T a Chùa - Huy n Tu n Giáo - Huy n i n Biên ông - Huy n Mư ng Nhé. 5. T nh Lào Cai - Huy n Si Ma Cai 6. T nh Sơn La - Huy n S p C p 7. T nh Qu ng Ngãi - Huy n Tây Trà. 8. T nh Ninh Thu n - Huy n Bác Ái - Huy n Thu n B c 9. T nh Bình Phư c - Huy n Bù p. 10. T nh Qu ng Nam - Huy n ông Giang - Huy n Tây Giang - Huy n B c Trà My - Huy n Nam Trà My
  5. 11. T nh Phú Yên - Huy n ông Hòa - Huy n Tây Hòa 12. T nh k Nông - Th xã Gia Nghĩa - Huy n k Song - Huy n Krông Nô - Huy n k Glong 13. T nh Gia Lai - Huy n k oa 14. T nh Lâm ng - Huy n am Rông 15. T nh Kon Tum - Huy n Tu Mơ Rông 16. T nh Sóc Trăng - Huy n Ngã Năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản