Quyết định số 190/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 190/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 190/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ CÔNG CH C, VIÊN CH C C A Y BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan Nhà nư c; Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v phân c p qu n lý công ch c, viên ch c c a y ban Th d c th thao” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các văn b n trư c ây trái v i Quy nh này b bãi b . i u 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái QUY NNH
  2. V PHÂN C P QU N LÝ CÔNG CH C, VIÊN CH C C A Y BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 190/2006/Q -UBTDTT) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh, ph m vi áp d ng 1. i tư ng i u ch nh: a) Cán b , công ch c, công ch c d b , viên ch c các v , ơn v thu c y ban; b) Lao ng th c hi n m t s lo i công vi c theo Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph ; c) Cán b qu n lý, viên ch c chuyên môn, nghi p v các doanh nghi p nhà nư c. 2. Ph m vi áp d ng: a) Các t ch c giúp B trư ng, Ch nh m y ban Th d c th thao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c (sau ây g i chung là các v tr c thu c y ban); b) Các ơn v s nghi p tr c thu c y ban Th d c th thao; c) Các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c y ban th d c th thao. i u 2. N i dung qu n lý công ch c, viên ch c bao g m 1. Tuy n d ng, b trí, phân công công tác i v i công ch c, viên ch c. 2. T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng và phân công, phân c p qu n lý công ch c, viên ch c. 3. Quy ho ch, ào t o, b i dư ng công ch c, viên ch c. 4. B nhi m, mi n nhi m công ch c, viên ch c. 5. Nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t công ch c, viên ch c. 6. Th c hi n ch , chính sách i v i công ch c, viên ch c. 7. Qu n lý biên ch , ng ch, b c công ch c, viên ch c. 8. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 3. Nguyên t c qu n lý công ch c, viên ch c
  3. 1. Qu n lý công ch c, viên ch c ư c th c hi n theo quy nh phân c p qu n lý cán b , công ch c c a Nhà nư c. 2. B o m nguyên t c t p trung dân ch , t p th quy t nh i ôi v i th c hiên y trách nhi m cá nhân trong công tác qu n lý công ch c, viên ch c. i u 4. Trách nhi m qu n lý công ch c, viên ch c 1. y ban Th d c th thao th ng nh t qu n lý công ch c, viên ch c và th c hi n phân c p cho các ơn v tr c ti p qu n lý công ch c, viên ch c thu c ơn v ; 2. Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý công ch c, viên ch c ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m y ban v công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a mình. Chương 2: TH M QUY N VÀ TRÁCH NHI M QU N LÝ CÔNG CH C, VIÊN CH C i u 5. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao 1. Lãnh o, ch o t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a ng và Nhà nư c v công ch c, viên ch c thu c thNm quy n vi ph m qu n lý y ban. 2. B nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i các ch c danh: a) Th tư ng, Phó th tư ng các v , ơn v tr c thu c y ban; b) Các ch c danh khác có h s ph c p ch c v lãnh o t 0,8 tr lên; c) Giám c, Phó Giám c và K toán trư ng các doanh nghi p tr c thu c y ban. 3. Quy t nh ho c phê duy t ch tiêu biên ch i v i ơn v s nghi p thu c y ban do Nhà nư c c p toàn b chi phí ho c t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; giao ch tiêu biên ch i v i các v tr c thu c y ban. 4. Quy t nh công nh n k t qu thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, viên ch c thu c thNm quy n c a y ban (tr các ch c danh ã ư c B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao y quy n); b nhi m vào ng ch chuyên viên chính và tương ương i v i công ch c, viên ch c t k t qu thi nâng ng ch lên chuyên viên chính và tương ương; chuy n ng ch công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên theo quy nh. 5. Quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên và trư c th i h n i v i th trư ng, phó th trư ng các v và các ơn v ; giám c, phó giám c và k toán trư ng các doanh nghi p tr c thu c y ban và công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương.
  4. 6. Quy t nh ti p nh n, i u ng, luân chuy n, bi t phái, chuy n công tác iv i công ch c, viên ch c thu c các ch c danh do B trư ng b nhi m. 7. Quy t nh c công ch c, viên ch c thu c các ch c danh do B trư ng b nhi m i công tác, ào t o, b i dư ng trong nư c; quy t nh c công ch c, viên ch c thu c y ban i công tác, ào t o, b i dư ng nư c ngoài. 8. ánh giá hàng năm công ch c, viên ch c là th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban theo quy nh. 9. Quy t nh ngh hưu, thôi vi c i v i công ch c, viên ch c thu c các ch c danh do B trư ng b nhi m. 10. Quy t nh k lu t i v i công ch c, viên ch c thu c các ch c danh do B trư ng bi63 nhi m, công ch c thu c các ơn v hành chính tr c thu c y ban. Quy t nh k lu t b ng hình th c h b c lương, h ng ch, bu c thôi vi c i v i công ch c, viên ch c lãnh o do B trư ng quy t nh nâng b c lương, nâng ng ch, tuy n d ng. 11. Phê duy t k ho ch thanh tra công v hàng năm. i u 6. V trư ng V T ch c Cán b 1. ư c y nhi m th c hi n các công vi c dư i ây sau khi ã ư c B trư ng phê duy t: a) Ký quy t nh phân b ho c phê duy t ch tiêu biên ch i v i các v và các ơn v s nghi p tr c thu c y ban; b) Ký quy t nh tuy n d ng và phân b công ch c v làm vi c t i các v tr c thu c y ban, ký quy t nh tuy n d ng và phân công t p s i v i công ch c d b , b nhi m vào ng ch công ch c khi công ch c d b t yêu c u ho c ch m d t hi u l c quy t nh tuy n d ng khi công ch c b không t yêu c u; c) Ký quy t nh nâng ng ch, chuy n ng ch công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng; d) Ký ti p nh n công ch c, viên ch c t ơn v ngoài y ban v công tác t i các v và ơn v tr c thu c y ban, quy t nh, i u ng, bi t phái, luân chuy n, chuy n công tác i v i công ch c, viên ch c các v và ơn v tr c thu c y ban (tr các i tư ng t i kho n 6 i u 5 c a Quy nh này và công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương); ) Quy t nh c viên ch c các ơn v tr c thu c y ban (tr các ch c danh thu c kho n 7 i u 5 c a Quy nh này) i ào t o, b i dư ng trong nư c b ng kinh phí ào t o, b i dư ng viên ch c c p t ngân sách nhà nư c; công ch c thu c các v tr c thu c y ban (tr các ch c danh thu c kho n 7 i u 5 c a Quy nh này) i ào t o, b i dư ng trong nư c b ng các ngu n kinh phí khác.
  5. e) Thanh tra, ki m tra các ơn v tr c thu c y ban v công tác t ch c cán b , t ch c thanh tra công v theo k ho ch ã ư c B trư ng phê duy t. 2. Th c hi n theo y quy n các công vi c dư i ây: a) Ký quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên và trư c th i h n i v i công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng c a các v tr c thu c y ban. b) Phê duy t danh sách nâng b c lương thư ng xuyên và trư c th i h n i v i viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương c a các ơn v tr c thu c y ban. c) Qu n lý h sơ công ch c thu c các v c a y ban và viên ch c là lãnh o các ơn v tr c thu c y ban. d) Gi i quy t ch ngh hưu, thôi vi c i v i công ch c thu c các v tr c thu c y ban. ) Th c hi n th ng kê, báo cáo nh kỳ s lư ng, ch t lư ng công ch c thu c các v c a y ban. i u 7. V trư ng các v , Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng y ban Th d c th thao 1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c lãnh o, ch o, t ch c th c hi n các ch trương, chính sách, quy nh c a Nhà nư c và y ban v công ch c thu c ơn v . 2. Phân công công tác cho các công ch c trong ơn v mình. 3. ánh giá, nh n xét công ch c hàng năm theo quy nh. 4. ngh c p có thNm quy n b nhi m c p phó và các ch c lãnh o khác c a ơn v. 5. ngh vi c ào t o, b i dư ng, tuy n ch n, ti p nh n công ch c; khen thư ng, k lu t công ch c và th c hi n các chính sách i v i công ch c. i u 8. Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao 1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c lãnh o, ch o, t ch c th c hi n các ch trương, chính sách, quy nh c a Nhà nư c và y ban v cán b , viên ch c thu c ơn v 2. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i các ch c danh lãnh o thu c ơn v (tr các ch c danh thu c kho n 2, i u 5, c a Quy nh này) sau khi ư c B trư ng phê duy t. 3. Phân b ch tiêu biên ch cho các t ch c tr c thu c ơn v sau khi có quy t nh ho c thông báo ch tiêu biên ch c a B trư ng.
  6. 4. Ti p nh n và b trí công tác i v i công ch c, viên ch c ư c y ban i u ng v ơn v công tác. 5. Ký h p ng làm vi c v i viên ch c theo quy t nh công nh n k t qu trúng tuy n c a B trư ng; quy t nh b nhi m vào ng ch viên ch c khi ngư i h p ng làm vi c l n u t yêu c u ho c h y b h p ng khi ngư i h p ng làm vi c l n u không t yêu c u; h p ng lao ng v i các viên ch c c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t. 6. Quy t nh i u ng, bi t phái i v i viên ch c do ơn v tr c ti p qu n lý trong ph m vi n i b ơn v . 7. Quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên và nâng b c lương trư c th i h n i v i viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương sau khi B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao phê duy t danh sách. Quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên và nâng b c lương trư c th i h n i v i viên ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng; chuy n ng ch viên ch c ng ch cán s và tương ương tr xu ng. 8. Quy t nh c , cho phép viên ch c ơn v i công tác, ào t o, b i dư ng trong nư c (tr các ch c danh thu c kho n 7 i u 5 và i m kho n 1 i u 6 c a Quy nh này). 9. Nh n xét, ánh giá viên ch c do ơn v tr c ti p qu n lý theo hư ng d n c a y ban. 10. Quy t nh ngh hưu, thôi vi c i v i viên ch c do ơn v tr c ti p qu n lý (tr các ch c danh thu c kho n 9 i u 5 c a Quy nh này); l p s b o hi m xã h i, gi i quy t các ch ngh hưu, thôi vi c i v i viên ch c thu c ơn v . 11. Quy t nh khen thư ng, k lu t viên ch c thu c ơn v (tr các ch c danh thu c kho n 10 i u 5 c a Quy nh này). 12. Qu n lý h sơ viên ch c thu c ơn v (tr lãnh o ơn v ). 13. Th c hi n vi c th ng kê, báo cáo nh kỳ s lư ng, ch t lư ng viên ch c thu c ơn v theo quy nh c a y ban. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m ki m tra vi c th c hi n V trư ng V T ch c Cán b có trách nhi m theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 10. Trách nhi m th c hi n
  7. Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v báo cáo b ng văn b n v y ban Th d c th thao xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản