Quyết định số 1905/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 1905/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1905/2003/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp ở trẻ em” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1905/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1905/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N OÁN VÀ X TRÍ B NH VIÊM NÃO C P TR EM” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B y t ; Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y T . QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n chNn oán và x trí b nh viêm não c p tr em”. i u 2: “Hư ng d n chNn oán và x trí b nh viêm não c p tr em” là tài li u hư ng d n ư c áp d ng trong t t c các cơ s khám, ch a b nh c a nhà nư c, bán công và tư nhân. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: Các Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y T , Giám c b nh vi n tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng y t ngành ch u thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG GS. TS. Lê Ng c Tr ng HƯ NG D N CH N OÁN VÀ X TRÍ B NH VIÊM NÃO C P TR EM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1905/2003/Q -BYT ngày 04/6/2003 c a b trư ng B Y t ) 1. i cương: - Viêm não c p là b nh nhi m khuNn c p tính h th n kinh trung ương. Có nhi u nguyên nhân gây viêm não, ch y u là do vi rút. - Tùy lo i vi rút, b nh có th lây qua trung gian mu i t( i v i viêm não Nh t B n). ư ng hô h p ho c ư ng tiêu hóa… - B nh thư ng x y ra tr nh v i các tu i khác nhau. B nh thư ng kh i phát c p tính, di n bi n n ng và có th d n n t vong nhanh ho c l i di ch ng n ng n . 2. D ch t hoc: B nh xu t hi n r i rác quanh năm, nhi u a phương khác nhau, s ngư i m c b nh có xu hư ng tăng vào th i gian n ng nóng t tháng 3 n tháng 8 hàng năm. + Viêm não Nh t B n: Lưu hành h u h t các t nh, thành.
  2. Xu t hi n r i rác quanh năm, thư ng x y ra thành d ch vào các tháng 5, 6, 7 trong năm. Lây truy n qua trung gian mu i t. B nh g p m i l a tu i, nhi u nh t là tr t 2 n 8 tu i. + Viêm não do vi rút khác như: - Virus ư ng ru t (Enterovirus): B nh x y ra quanh năm, thư ng vào các tháng 3, 4, 5, 6 B nh lây truy n qua ư ng tiêu hóa. Thư ng g p tr nh . - Virus Herpes simplex: Thư ng là Herpes simplex typ 1 (HSV1). B nh x y ra r i rác quanh năm, lây truy n qua ư ng hô h p. Thư ng g p tr trên 2 tu i. - Virus khác 3. Ch n oán ChNn oán d a vào: + Y u t d ch t h c + Các tri u ch ng và di n bi n lâm sàng + C n lâm sàng + Lo i tr các b nh có bi u hi n th n kinh nhưng không ph i viêm não. 3.1. Y u t d ch t : Căn c vào tu i, mùa, nơi cư trú, s ngư i m c trong cùng th i gian. 3.2. Lâm sàng 3.2.1. Giai o n kh i phát: + S t: S t là tri u ch ng ph bi n, x y ra t ng t, s t liên t c 39 – 400 C nhưng cũng có khi s t không cao. + Nh c u, qu y khóc, kích thích, kém linh ho t. + Bu n nôn, nôn ói. + Có th có các tri u ch ng khác như: - Tiêu ch y, phân không có nhày, máu. - Ho, ch y nư c mũi. - Phát ban: mNn , b ng nư c ho c ban máu lòng bàn tay, bàn chân kèm loét mi ng (h i ch ng chân - tay - mi ng, g p viêm não do Enterovirus 71) 3.2.2. Giai an toàn phát: Sau giai o n kh i phát nhanh chóng xu t hi n các bi u hi n th n kinh: + R i lo n tri giác t nh n n ng như ng gà, li bì, lơ mơ n hôn mê. + Thư ng thì co gi t. + Có th có các d u hi u th n kinh khác: h i ch ng màng não, các d u hi u th n kinh khu trú (li t n a ngư i ho c t chi), tăng ho c gi m trương l c cơ… + Có th có suy hô h p ho c s c. 3.2.3. Các th lâm sàng: + Th t i c p: S t cao liên t c, hôn mê sâu, suy hô h p, tr y m ch và d n n t vong nhanh. + Th c p tính: di n bi n c p v i các bi u hi n lâm sàng n ng, i n hình. + Th nh : R i lo n tri giác m c nh và ph c h i nhanh chóng.
  3. 3.3. C n lâm sàng: + D ch não t y: - D ch trong, áp l c bình thư ng ho c tăng. - T bào bình thư ng ho c tăng t vài ch c n vài trăm/ml, ch y u là b ch c u ơn nhân. - Protein bình thư ng ho c tăng nh dư i 1g/lít. - Glucose bình thư ng. Không ch c dò d ch não t y trong trư ng h p có d u hi u tăng áp l c n i s , ang s c, suy hô h p n ng. + Máu: - Công th c máu: S lư ng b ch c u tăng nh ho c bình thư ng - Ký sinh trùng s t rét âm tính. - i n gi i và ư ng huy t thư ng trong gi i h n bình thư ng. + Các xét nghi m xác nh nguyên nhân (áp d ng t i các cơ s có i u ki n): - Ph n ng ELISA d ch não t y ho c huy t thanh tìm kháng th IgM, - Ph n ng khuy ch i chu i gen PCR trong d ch não t y. - Phân l p virus t d ch não t y, máu, b ng nư c da, d ch mũi h ng, phân. - Phân l p virus t mô não b nh nhân t vong. + Các xét nghi m khác: - i n não . - Ch p c t l p vi tính (CT scan) ho c ch p c ng hư ng t (MRI) não ( n u có i u ki n). 3.4. ChNn oán phân bi t: + Co gi y do s t cao + Viêm màng não mũ + Viêm màng não do lao + Ng cc p + S t rét th não + Ch y máu não – màng não + ng kinh +H ư ng huy t + R i lo n chuy n hóa, i n gi i. 4. i u tr : - Viêm não do virus là m t b nh n ng, nguy cơ t vong và di ch ng cao, c n ư c i u tr s m. - Hi n t i chưa có i u tr c hi u tr viêm não do Herpes simplex. Vì v y, i u tr tri u ch ng và i u tr h tr là ch y u. Nguyên t c i u tr : + H nhi t + Ch ng co gi t +B o m thông khí, ch ng suy hô h p + Ch ng phù não + i u ch nh r i lo n nư c, i n gi i, ư ng huy t (n u có)
  4. +B o m tu n hoàn + m b o chăm sóc và dinh dư ng + i u tr nguyên nhân + Ph c h i ch c năng s m 4.1. H nhi t - Cho tr u ng nư c, n i r ng qu n áo, tã lót và lau mát. - N u s t cao trên 38,50 C h nhi t b ng Paracetamol 15 mg/kg/ l n, u ng ho c t h u môn (có th nh c l i sau 6 gi , ngày 4 l n n u còn s t cao). 4.2. Ch ng co gi t: - Diazepam: s d ng theo m t trong các cách dư i ây: + ư ng tiêm b p: li u 0,2 – 0,3 mg/kg + ư ng tĩnh m ch: li u 0,2 – 0,3 mg/kg, tiêm tĩnh m ch ch m, (ch th c hi n cơ s có i u ki n h i s c vì có th gây ng ng th ). + ư ng tr c tràng: Li u 0,5 mg/kg Cách th c: L y lư ng thu c ã tính (theo cân n ng) t ng Diazepam d ng tiêm vào bơm tiêm 1ml. Sau ó rút b kim. ưa bơm tiêm vào tr c tràng 4 – 5 cm và bơm thu c K p gi mông tr trong vài phút. - N u sau 10 phút v n còn co gi t thì cho li u Diazepam l n th 2. - N u v n ti p t c co gi t thì cho li u Diazepam l n th 3, ho c Phenobarbital (Gardenal) 5 – 8 mg/kg/24 gi chia 3 l n, tiêm b p. 4.3. B o m thông khí, ch ng suy hô h p + Luôn b o m thông ư ng hô h p: t tr n m ng a, kê g i dư i vai, u ng a ra sau và nghiêng v m t bên, hút m rãi khi có hi n tư ng t c ư ng hô h p do xu t ti t, ng. + N u suy hô h p: Th oxy, ch nh t n i khí qu n, bóp bóng ho c th máy. Th oxy: - Ch nh: Co gi t, suy hô h p, bão hòa oxy SaO2 < 92 % ( n u o ư c) - Phương pháp: Th ôxy qua ng thông, m t n v i li u lư ng 1 – 3 lít/phút tùy theo l a tu i và m c suy hô h p. t n i khí qu n và th máy: - Ch nh: Nghưng th ho c có cơn ng ng th , th t b i khi th oxy - Phương pháp: + Các thông s ban u khi th máy: Ch : Th ki m soát th tích FiO2 ban u: 100% Th tích khí lưu thông (TV): 10 -15 ml/kg T n s th : dư i 1 tu i: 25 l n/phút; t 1 – 5 tu i: 20 l n/phút; trên 5 tu i: 15 l n/phút/ T l hít vào/ th ra (I/E): ½ Cài t PEEP: 4cm H2O + i u ch nh các thông s d a trên di n bi n, áp ng lâm sàng và SaO2, khí máu. + Trong trư ng h p không t ư c n i khí qu n thì bóp bóng giúp th qua m t n . N u không có máy th thì bóp bóng qua n i khí qu n. T n s bóp bóng t 20 n 30 l n/phút.
  5. + D ng th máy và rút n i khí qu n khi b nh nhân t th kèm theo h t co gi t, huy t ng h c n nh, X quang ph i bình thư ng, khí máu bình thư ng v i FiO2 < 40% và PEEP
  6. - Khi b i nhi m. 5. Phân tuy n i u tr 5.1. Tuy n xã: Phát hi n các trư ng h p nghi ng , x trí c p c u ban u, ch ng co gi t (n u có) và chuy n lên tuy n trên. 5.2. Tuy n huy n: - ChuNn oán và x trí th nh . - Chuy n lên tuy n trên các trư ng h p n ng và các trư ng h p th nh nhưng không có i u ki n ch c dò d ch não t y. 5.3. Tuy n t nh: - Ti p nh n khám và i u tr cho t t c các trư ng h p viêm não c p. - Ch chuy n lên tuy n trên khi b nh nhân n ng, vư t quá kh năng v chuyên môn trong chNn oán và i u tr . 5.4. Tuy n Trung ương: - Ti p nhân khám và i u tr t t c các trư ng h p viêm não c p và các trư ng h p do tuy n dư i chuy n lên. - Ch o và h tr tuy n dư i trong chNn oán, i u tr . - Ti n hành các xét nghi m chNn oán nguyên nhân. 6. Phòng b nh 6.1. V sinh phòng b nh - V sinh cá nhân, n m màn ch ng mu i t. - V sinh ăn u ng tránh lây nhi m m m b nh qua ư ng tiêu hóa. - V sinh ngo i c nh, không nuôi gia súc g n nhà, g n khu dân cư. - Di t côn trùng, ti t túc trung gian truy n b nh, di t b g y, di t mu i. 6.2. Tiêm ch ng: 6.2.1. Tiêm phòng viêm não Nh t B n: - Tiêm dư i da; - Li u lư ng: 0,5 ml cho tr dư i 5 tu i; 1ml cho tr trên 5 tu i Mũi 1: b t u tiêm; Mũi 2: 7 ngày sau mũi 1; Mũi 3: 1 năm sau mũi 2. - Tiêm nh c l i sau 3 n 4 năm. 6.2.2. Tiêm ch ng V c xin b i li t, s i, quai b , th y u./.
Đồng bộ tài khoản