Quyết định số 1919/2003/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1919/2003/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1919/2003/QĐ-UBTDTT về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1919/2003/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1919/2003/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V PHÁP CH B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang b . Căn c Ngh nh 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao. Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b . QUY T NNH: i u 1: V trí và ch c năng V Pháp ch là t c c c a y ban Th d c Th thao, có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao qu n lý nhà nư c v th d c th thao trong ph m vi c nư c b ng pháp lu t và công tác giáo d c chính tr , tư tư ng trong ngành th thao. i u 2: Nhi m v và quy n h n 2.1. V công tác xây d ng pháp lu t: 2.1.1. Trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao d ki n chương trình xây d ng pháp lu t c a y ban Th d c Th thao và ch i trách nhi m ôn c, tri n khai t c hi n chương trình sau khi ư c phê duy t 2.1.2. Ch trì so n th o và tham gia so n th o các văn abnr quy ph m pháp lu t ư c giao. 2.1.3. ThNm nh, tham gai ý ki n v m t pháp lý i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các v , ơn v so n th o trư c khi trình B trư ng, CH nhi m y ban Th d c Th thao. 2.1.4. Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v chuNn b h sơ v các d th o văn abnr quy ph m pháp lu t v th d c th thao ngh các cơ quan, t ch c ng góp ý ki n, B Tư pháp thNm nh và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph
  2. 2.1.5. Tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao tham gia ý ki n vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các B ngành và a phương g i l y ý ki n 2.2. V công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t 2.2.1. Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t v th d c th thao và các văn b n có liên quan. 2.2.2. Trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao phương án x lý k t qu rà soát văn abnr quy ph m pháp lu t 2.3. V công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 2.3.1.Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao tri n khai vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do các b , H ng Nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành phát hi n nh ng quy nh do các cơ quan ó ban ahnhf không úng thNm quy n ho c trái các văn b n quy ph m pháp lu t do y ban Th d c Th thao ban hành. 2.3.2. Báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao k t qu ki m tra văn abnr quy ph m pháp lu t và xu t phương án x lý. 2.4 . V công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t 2.4.1. Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t 2.4.2. Ph i h p v i Thanh tra y ban Th d c Th thao ki m tra vi c th c hi n pháp lu t t i các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao 2.4.3. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n pháp lu t, t ng k t th c ti n thi hành pháp lu t trong toàn ngành. 2.5. Tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ch o th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c chính tr , tư tư ng và o c ngh nghi p trong toàn ngành: 2.6. Qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t: 2.7. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao Phân công. i u 3: Cơ c u t ch c V Pháp ch 3.1 V Pháp ch có V trư ng, m t s Phó V trư ng và các cán b , công ch c.
  3. 3.2. V trư ng v pháp ch có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a V trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao và i u hành công vi c c a V theo quy ch ư c duy t. i u 4: Hi u l c thi hành: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th quy t nh s 774/1998/QD- UBTDTT ngày 13/8/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V pháp ch . i u 5: Trách nhi m thi hành V trư ng V pháp ch , Th trư ng các v , ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN Nơi nh n: TDTT - Như i u 5 - Các /c Lãnh o - U ban TDTT - Lưu VT, TC Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản