intTypePromotion=3

Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG về việc phê duyệt đề án "phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 192/2006/QĐ-TTG Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2006 PHÊ DUY T Đ ÁN "PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH LAI CHÂUĐ N NĂM 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr (khoá IX) v Phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và đ m b o qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c b đ n năm 2010; Căn c Quy t đ nh s 87/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Lai Châu th i kỳ 2006 - 2020; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Lai Châu t i T trình s 230/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006 và c a B K ho ch và Đ u tư t i công văn s 3065/BKH-TĐ&GSĐT ngày 03 tháng 5 năm 2006 và công văn s 4141/BKH-TĐ&GSĐT ngày 07 tháng 6 năm 2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án "Phát tri n kinh t - xã h i t nh Lai Châu đ n năm 2010" v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu phát tri n đ n năm 2010 M c tiêu t ng quát: Đ y nhanh t c đ tăng trư ng kinh t , đưa Lai Châu thoát ra kh i tình tr ng đ c bi t khó khăn, rút ng n kho ng cách phát tri n so v i các t nh trong vùng và trong c nư c. C i thi n rõ r t h th ng h t ng kinh t - xã h i. Phát huy l i th v c a kh u, các tài nguyên khoáng s n, th y đi n, đ t đai, khí h u đ phát tri n các ngành kinh t ; t p trung xóa đói gi m nghèo, hoàn thành cơ b n đ nh canh đ nh cư; b o v và phát tri n tài nguyên r ng; b o t n và phát huy b n s c văn hóa các dân t c, nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. G n phát tri n kinh t v i b o đ m qu c phòng - an ninh, n đ nh chính tr , b o v v ng ch c ch quy n biên gi i qu c gia. M t s ch tiêu ch y u đ n năm 2010: - V kinh t : T c đ tăng trư ng bình quân Th i kỳ 2006 -2010 GDP 14 - 15% Nông - lâm nghi p, th y s n 5 - 6% Công nghi p- xây d ng 26 - 27% D ch v 17 - 18% Cơ c u kinh t c a t nh Lai Châu đ n năm 2010 là: nông, lâm nghi p, th y s n - công nghi p - d ch v 32 - 35 - 33%. Đ n năm 2010 GDP bình quân đ u ngư i (giá năm 2006) đ t 7 tri u đ ng (tăng 2 l n so v i năm 2005, b ng 45% bình quân c nư c). Thu ngân sách trên đ a bàn đ t 160 t đ ng. T ng giá tr hàng xu t kh u s n xu t t i đ a phương đ t 10 tri u USD. T ng s n lư ng lương th c đ t trên 150.000 t n, lương th c bình quân đ u ngư i đ t kho ng 400 kg/ngư i/năm, di n tích cây chè đ t 4.500 ha, trong đó tr ng m i 500 ha, di n tích cây th o qu đ t 3.000 ha, trong đó tr ng m i 1.000 ha, t l tăng đàn gia súc đ t 6 - 7%. - V xã h i: t l tăng dân s trung bình giai đo n 2006 - 2010 đ t 2,2%/năm; quy mô dân s đ n năm 2010 là 368 ngàn ngư i. M c gi m t l sinh trung bình hàng năm 1,02 ‰. C ng c và gi v ng k t qu ph c p giáo d c ti u h c, xóa mù ch , đ t chu n ph c p giáo d c ti u h c đúng đ tu i vào năm 2008, hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s vào năm 2009, phát tri n giáo d c m m non. Đ n năm 2010, 50% s xã có tr m y t đ t tiêu chu n qu c gia, ph n đ u đ t 5 bác sĩ/1 v n dân, 50%
  2. s tr m y t xã có bác sĩ. Không còn h đói, gi m t l h nghèo xu ng dư i 30% (theo chu n nghèo m i); gi i quy t vi c làm cho 4.000 - 4.500 ngư i/năm, t l lao đ ng đư c đào t o đ t 25%; cai nghi n ma túy cho 1.000 lư t ngư i/năm. Hàng năm có 100 làng, b n, khu ph đăng ký xây d ng cơ s văn hóa, trong đó có ít nh t 30% đư c công nh n đ t c p huy n và c p t nh; 90% t l gia đình đ t danh hi u gia đình văn hóa; tăng cư ng và c ng c các cơ s Đ ng, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a chính quy n các c p, xây d ng các t ch c đoàn th v ng m nh. - V an ninh, qu c phòng: hoàn thành cơ b n vi c đưa dân tr l i biên gi i; gi v ng an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i trên đ a bàn biên gi i, xây d ng biên gi i Vi t - Trung hoà bình, h u ngh , h p tác cùng phát tri n; ưu tiên đ u tư đ ng b các h t ng thi t y u đ ph c v s n xu t và dân sinh v i các d án đưa dân ra biên gi i, các đi m dân cư g n c t m c biên gi i. - V h t ng: đ n năm 2007, ph n đ u 100% s xã (hi n có) có đư ng ô tô đ n trung tâm xã, đ n năm 2010 có trên 70% tuy n đư ng giao thông nông thôn đi l i đư c các mùa trong năm. Đ n năm 2010, 100% s xã và 80% s h đư c s d ng đi n; 100% s xã có m ng Internet đ n trung tâm xã; 100% th tr n đư c ph sóng đi n tho i di đ ng; trên 80% s dân đô th và 30% dân s nông thôn đ- ư c s d ng nư c s ch; trên 90% h dân đư c nghe đài phát thanh, trên 80% h dân đư c xem truy n hình b ng ti ng dân t c. - V môi trư ng: đ che ph c a r ng đ t trên 45% vào năm 2010. - Di dân tái đ nh cư: th c hi n tái đ nh cư cho các h dân n m trong vùng ng p c a d án th y đi n Sơn La và các d án th y đi n khác; đ m b o cho các h dân tái đ nh cư có cu c s ng t t hơn nơi cũ. 2. Đ nh hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c a) Nông, lâm nghi p, th y s n và phát tri n nông thôn: đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, l a ch n m t s cây, con có ưu th đ t p trung phát tri n, chuy n sang s n xu t hàng hóa, g n v i công nghi p ch bi n và các th trư ng trong nư c và xu t kh u. - Nông nghi p: b o đ m an ninh lương th c trên đ a bàn, đ n năm 2010 đ t m c bình quân 400 kg/ngư i/năm. Đ y m nh thâm canh, tăng v , áp d ng r ng rãi công ngh gi ng và k thu t canh tác tiên ti n vào s n xu t đ tăng năng su t lúa, ngô. Hình thành các vùng s n xu t lương th c t p trung năng su t cao. Phát tri n cây chè theo hư ng thâm canh tăng năng su t, ch t lư ng cao, đ n năm 2010 có 4.500 ha. Phát tri n cây th o qu , khuy n khích phát tri n nh ng cây công nghi p ng n ngày thích h p v i đi u ki n c a t nh như: bông, l c, đ u tương v.v… cung ng gi ng có ch t lư ng cao trong chăn nuôi, làm t t công tác thú y, v n đ ng đ ng bào chuy n đ i t p quán chăn th sang chăn nuôi theo các trang tr i. Tăng nhanh s lư ng đàn trâu, bò, đ n năm 2010 đ t 111.500 con trâu, 20.700 con bò, hàng năm có kho ng 8 - 10 nghìn t n th t trâu, bò hơi cung c p cho th trư ng. C n có cơ ch và gi i pháp phù h p đ đ y m nh vi c tiêu th s n ph m cho nông dân. - Th y s n: phát tri n nuôi tr ng th y s n, ti n t i nuôi tr ng t p trung, quy mô l n khi các h th y đi n Sơn La, Lai Châu, Hu i Qu ng, B n Chát v.v… đưa vào s d ng. - Lâm nghi p: làm t t công tác b o v và phát tri n r ng, ph n đ u nâng đ che ph r ng t 37,5% năm 2005 lên trên 45% vào năm 2010 đ phát huy ch c năng r ng phòng h đ u ngu n, đi u ti t ngu n nư c cho các công trình thu đi n. Phát tri n tr ng r ng t p trung đ c bi t là các lo i cây g l n và g nguyên li u công nghi p, lâm s n có năng su t và giá tr kinh t cao ph c v ngành công nghi p ch bi n tiêu dùng trong nư c và xu t kh u như công nghi p gi y, ván dăm, hàng m c gia d ng. Giai đo n 2006 - 2010 ph n đ u tr ng m i 10.000 ha, khoanh nuôi tái sinh thêm 100.000 ha r ng. B o t n khu v c r ng nguyên sinh, hình thành khu b o t n thiên nhiên sư n Tây Nam dãy Hoàng Liên Sơn và phát tri n du l ch sinh thái. Có chính sách đ u tư th a đáng cho các xã đ c bi t khó khăn vùng cao, biên gi i, thi u đ t s n xu t nông nghi p chuy n sang s ng b ng ngh tr ng, khoanh nuôi b o v r ng phòng h . Xem xét vi c phát tri n cây cao su trên đ a bàn các xã biên gi i thu c các huy n Phong Th , Sìn H , Mư ng Tè. - Xây d ng nông thôn: quy ho ch s p x p l i dân cư, đ nh canh, đ nh cư, n đ nh và c i thi n đ i s ng đ ng bào các dân t c. Xây d ng các công trình th y l i, các đi m tái đ nh cư, khai hoang 3.000 ha ru ng nư c giai đo n 2006 - 2010. Xây d ng k t c u h t ng nông thôn bao g m đi n, đư ng giao thông, nư c sinh ho t, th y l i, h th ng trư ng h c, tr m xá… hình thành thêm nhi u làng ngh và trang tr i kinh t nông - lâm nghi p. b) Công nghi p - xây d ng: phát tri n các ngành công nghi p có ưu th như th y đi n, công nghi p ch bi n nông - lâm s n, s n xu t v t li u xây d ng, khai thác khoáng s n, ti u th công nghi p truy n th ng và các cơ s công nghi p ph c v chương trình tái đ nh cư các d án th y đi n. T nay đ n 2010 ph n đ u hình thành khu công nghi p Phong Th (s n xu t xi măng, ch bi n khoáng s n,
  3. s n xu t v t li u xây d ng) và hình thành m t s c m công nghi p t i th xã Lai Châu, N m Hàng (M- ư ng Tè), Pu Sam Cáp (Sìn H ), th tr n Than Uyên… - Th y đi n: cùng v i vi c tri n khai xây d ng các nhà máy th y đi n Lai Châu, B n Chát và Hu i Qu ng, ti n hành kh o sát, quy ho ch và đ u tư xây d ng các công trình th y đi n v a và nh . - Khoáng s n: thăm dò khai thác m vàng Pu Sam Cáp. Đi u tra thăm dò các m đ t hi m, đ ng, chì, k m, t ch c khai thác thu gom các m nh , khuy n khích các doanh nghi p đ u tư khai thác g n v i ch bi n khoáng s n trên đ a bàn. - S n xu t v t li u xây d ng: m r ng công su t khai thác đá đen N m Ban (Sìn H ), nghiên c u thăm dò khai thác, ch bi n đá màu, đá tr ng ph c v xây d ng và xu t kh u. Xây d ng nhà máy g ch Tuynel, nhà máy xi măng v i công su t phù h p t i khu v c ngã ba Mư ng So nh m đáp ng nhu c u xây d ng dân d ng, các công trình dân d ng và th y l i trong t nh. - Ch bi n nông - lâm s n: nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh c a nhà máy gi y Lai Châu g n v i đa d ng hóa s n ph m. Tăng công su t và ch t lư ng s n ph m các nhà máy chè Tam Đư ng, Thân Thu c. T ng bư c hình thành cơ s ch bi n nông s n t i các vùng s n xu t t p trung như ch bi n th c ăn gia súc, gi t m gia súc v.v… - Công nghi p khác: phát tri n cơ khí s n xu t d ng c c m tay và khuy n khích xây d ng các xư ng cơ khí do tư nhân đ u tư. c) Thương m i - d ch v : đ y nhanh phát tri n các ngành d ch v đ tr thành ngành chi m t tr ng cao trong GDP c a T nh. Phát tri n đ ng b k t c u h t ng thương m i, các trung tâm thương m i các th xã, th tr n, th t , các trung tâm c m xã. M r ng các lo i hình d ch v thương m i đ khai thác l i th c a kh u như: kinh doanh t m nh p tái xu t, v n chuy n giao nh n hàng quá c nh, b o qu n hàng hoá, kho tàng, kho ngo i quan, ch c a kh u. Trư c m t, ưu tiên xây d ng m t s ch khu v c biên gi i. Đ m b o cung ng các m t hàng thi t y u cho đ ng bào vùng cao và bình n giá c th trư ng. Phát tri n du l ch ngh dư ng, sinh thái và du l ch văn hóa dân t c, đưa du l ch thành m t trong nh ng ngành quan tr ng, t o đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, th c hi n chương trình xóa đói gi m nghèo, gi v ng an ninh, qu c phòng và tr t t , an toàn xã h i. Phát tri n d ch v v n t i hàng hóa, hành khách trên các tuy n v n t i liên t nh, n i t nh và hư ng t i v n t i liên v n qu c t khi có đi u ki n, khai thác các tuy n v n t i đư ng th y khi các h th y đi n hình thành. d) Giao thông, th y l i, c p nư c sinh ho t, c p đi n: - Xây d ng đư ng tránh và nâng c p qu c l 4D, qu c l 12, qu c l 32 (giai đo n 2). Xây d ng các tuy n đư ng tránh ng p qu c l 12, qu c l 32, t nh l 127, qu c l 279..., b o đ m giao thông liên hoàn trong t nh và khu v c khi xây d ng các công trình th y đi n; xây d ng các đư ng n i t nh l , qu c l v i khu di dân tái đ nh cư do xây d ng các công trình thu đi n. S m đ u tư tuy n đư ng vành đai biên gi i: Pa T n - Hua Bum - Mư ng Tè - P c Ma n i v i tuy n P c Ma - A Pa Ch i - Chung Ch i - Mư ng Nhé c a t nh Đi n Biên và tuy n Pa T n - Phong Th - Bát Xát c a t nh Lào Cai. Xây d ng m t s đư ng liên thông. C i t o, nâng c p các tuy n t nh l . Đ u tư các tuy n đư ng giao thông đ n trung tâm các xã chưa có đư ng ôtô. C i t o, nâng c p và b o đ m 70% đư ng giao thông nông thôn đi l i đư c các mùa trong năm. - Kh o sát, xây d ng m t s c ng đư ng thu trên sông Đà đ phát tri n giao thông đư ng thu khi các công trình thu đi n l n trên đ a bàn đư c xây d ng. - Th y l i: giai đo n 2006 - 2010, xây d ng m i và nâng c p các công trình th y l i, ph c v tư i n đ nh cho 8.805 ha lúa 2 v . Ưu tiên đ u tư 4 h ch a (Đ ng Pao, Pa Khóa, Hoàng H , N m M Dao); 8 c m công trình th y l i Mư ng Kim, Mư ng Than, Thân Thu c (Than Uyên), Bình Lư (Tam Đư ng), Phong Th , Dào San, Sìn H và Mư ng Mô - N m Hàng. - Đ u tư xây d ng các h th ng c p nư c s ch cho th xã Lai Châu và các th tr n Tam Đư ng, Phong Th , Sìn H , Mư ng Tè, Thân Thu c. Phát tri n h th ng nư c sinh ho t cho các vùng nông thôn bao g m nư c sinh ho t t p trung và các công trình nh l . - Đ y m nh đ u tư các d án thu đi n, lư i đi n theo Quy ho ch đi n đã đư c phê duy t. Ph n đ u đ n năm 2010: 100% s xã trên đ a bàn t nh có đi n lư i qu c gia; 80% s h đư c s d ng đi n; ch đ ng tri n khai xây d ng các tr m thu đi n v a và nh đ c p đi n t i ch và k t h p c p nư c sinh ho t và s n xu t cho đ ng bào. đ) H th ng đô th :
  4. T p trung đ u tư h th ng giao thông, c p thoát nư c, c i t o m t b ng, đi n chi u sáng đô th ... đ u tư th xã Lai Châu quy mô kho ng 1000 ha; th tr n Phong Th và th tr n Tam Đư ng v i quy mô m i th tr n kho ng 60 ha; c a kh u Ma Lù Thàng quy mô kho ng 45 ha và các đô th khác. e) Phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i: Xây d ng các trư ng trung h c ph thông và các trư ng ph thông dân t c n i trú t nh, huy n Tam Đư ng và huy n Phong Th ; phát tri n các trư ng bán trú dân nuôi t i trung tâm c m xã, trung tâm xã đáp ng đ nhu c u. Tăng cư ng trang thi t b cho vi c d y và h c theo chương trình đ i m i giáo d c ph thông. Đ u tư xây d ng nhà cho cán b , giáo viên, đ c bi t là các trư ng vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i. Xây d ng Trư ng Cao đ ng c ng đ ng, Trư ng Chính tr t nh, Trung tâm d y ngh t nh và m t s Trung tâm d y ngh c p huy n, c m v.v… v i quy mô phù h p. + Y t : đ u tư xây d ng B nh vi n đa khoa t nh quy mô 300 giư ng b nh, chu n b th t c đ kh i công B nh vi n đa khoa Phong Th và Tam Đư ng, nâng c p s a ch a B nh vi n đa khoa Sìn H và huy n Mư ng Tè. Xây d ng m i Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i, Trung tâm y t th xã Lai Châu. Đ y nhanh vi c nâng c p các tr m y t xã b o đ m đ tiêu chu n theo quy đ nh. + Văn hóa: đ u tư xây d ng trung tâm thư vi n, trung tâm văn hóa, nhà b o tàng t nh, huy n. Trùng tu tôn t o các di tích l ch s , b o t n các di s n văn hóa vùng lòng h th y đi n Lai Châu. Xây d ng h th ng thi t ch văn hóa thôn, b n phù h p v i truy n th ng văn hóa c a t ng dân t c. + H th ng công s : kh n trương hoàn thi n cơ s h t ng các cơ quan Đ ng, đoàn th , chính quy n các c p v i quy mô phù h p, đáp ng yêu c u, góp ph n nâng cao năng l c qu n lý. g) Tái đ nh cư các d án th y đi n: y ban nhân dân t nh Lai Châu ch trì, ph i h p v i ch đ u tư hoàn thành vi c chuy n dân tái đ nh cư thu c các d án thu đi n Sơn La, B n Chát, Hu i Qu ng đúng Quy ho ch và ti n đ quy đ nh. Đ ng th i, chu n b đi u ki n th c hi n công tác di dân tái đ nh cư d án thu đi n Lai Châu theo yêu c u ti n đ đ ra. K t h p vi c s p x p l i dân cư, cơ c u l i s n xu t, phát tri n cơ s h t ng v i th c hi n chính sách h tr cho đ ng bào dân t c thi u s khó khăn đ đ m b o cho đ ng bào tái đ nh cư có cu c s ng nơi m i t t hơn. h) Văn hóa - xã h i: + Giáo d c và đào t o: ph n đ u hoàn thành ph c p trung h c cơ s vào năm 2009. Hàng năm s h c sinh đ n l p tăng 4,47%. Làm t t công tác đào t o cán b cho cơ s , đ c bi t là cán b dân t c ít ngư i, cán b n , nâng cao t l lao đ ng qua đào t o. Phát tri n d y ngh cho ngư i lao đ ng, cho lao đ ng nông thôn và thanh niên dân t c, đ c bi t là lao đ ng vùng chuy n đ i m c đích s d ng đ t trong di n tái đ nh cư các thu đi n và vùng chuy n đ i cơ c u kinh t góp ph n chuy n d ch cơ c u lao đ ng. + Y t và chăm sóc s c kh e nhân dân: c ng c m ng l i y t và chăm sóc s c kh e c ng đ ng. Cơ b n ki m soát các lo i d ch s t rét, lao, ngăn ch n có hi u qu HIV/AIDS. Gi m t l tr em suy dinh dư ng dư i 5 tu i xu ng còn 25% năm 2010. Gi m t l tr sơ sinh nh cân xu ng dư i 8%, b o đ m trên 96% tr em đư c tiêm ch ng 6 lo i văcxin. M r ng b o hi m y t và các hình th c h tr đ ng bào dân t c các xã vùng sâu, vùng xa đư c chăm sóc s c kh e. + Phát tri n dân s : th c hi n k ho ch hóa gia đình và các chương trình s c kh e sinh s n đ nâng cao ch t lư ng dân s . Khuy n khích dân cư t các đ a phương khác đ n l p nghi p theo quy ho ch và k ho ch c a T nh. Quy mô dân s năm 2010 kho ng 368.000 ngư i (trong đó t l tăng t nhiên bình quân hàng năm kho ng 1,8%, tăng cơ h c 0,4%). + V văn hóa - thông tin: nâng cao m c đ hư ng th văn hóa - thông tin, b o t n phát huy các giá tr văn hóa c a các dân t c ít ngư i. B o đ m qu đ t cho xây d ng h th ng cơ s văn hoá - thông tin và b o t n di s n văn hoá. T t c các xã đ u có đi n tho i và đi m bưu đi n văn hóa xã đ cung c p sách báo, thông tin cho đ ng bào. Xây d ng đài phát thanh truy n hình t nh đ m r ng ph m vi ph sóng, phát tri n các tr m thu sang truy n hình VTRO t i các b n có đi u ki n v đi n. Phát tri n r ng kh p các ho t đ ng th d c, th thao trong qu n chúng, ph n đ u có huy chương trong các kỳ đ i h i th thao các dân t c c a khu v c và c nư c. Xây d ng các cơ s luy n t p và thi đ u th thao t i các t nh l , th tr n huy n l các xã, phư ng đ u có đ a đi m, qu đ t làm nơi ho t đ ng th d c, th thao. + Xóa đói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm: là nhi m v quan tr ng và xuyên su t trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i c giai đo n. T p trung ngu n l c xóa đói gi m nghèo cho các xã đ c bi t khó khăn vùng cao, vùng biên gi i và đ ng bào các dân t c thi u s (M ng, La H , Khơ Mú...) đ cơ b n không còn h đói, gi m t l h nghèo còn dư i 30% (theo chu n nghèo m i) vào năm 2010. Hàng năm t o vi c làm cho 4.000 - 5.000 ngư i. Đ y nhanh chuy n d ch cơ c u lao đ ng nh m gi i
  5. quy t vi c làm, tăng năng su t lao đ ng, tăng t l th i gian lao đ ng nông thôn lên 78 - 80% và gi m t l th t nghi p khu v c đô th xu ng dư i 3%. + Gi i quy t t t v n đ thi u đ t , đ t s n xu t, cơ s h t ng nông thôn vùng cao đ đ nh canh đ nh cư, xóa b t p quán du canh, du cư và di cư t do m t s dân t c. i) V n đ tôn giáo và phòng ch ng các t n n xã h i: + Tăng cư ng tuyên truy n, v n đ ng, giáo d c đ ng bào theo đ o th c hi n t t các chính sách v tôn giáo c a Đ ng và Nhà nư c; kiên quy t ch ng truy n đ o trái phép. + Tăng cư ng tuyên truy n, v n đ ng đ ng bào các dân t c ít ngư i gi gìn và phát huy truy n th ng b n s c văn hóa dân t c. Có bi n pháp ngăn ch n âm mưu và hành đ ng l i d ng t do tín ngư ng lôi kéo, kích đ ng chia r đoàn k t dân t c. + Ti p t c th c hi n tri t đ vi c tri t phá cây thu c phi n, ki m soát và x lý nghiêm các hành vi tàng tr , buôn bán, nghi n hút các ch t ma túy. T ch c t t vi c cai nghi n và gi i quy t công ăn vi c làm cho các đ i tư ng sau cai nghi n, tránh tình tr ng tái nghi n. + Tăng cư ng công tác ki m tra, t p hu n gi gìn tr t t an toàn giao thông, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. k) Phát tri n kinh t theo không gian, lãnh th : căn c vào đ c đi m t nhiên, kinh t - xã h i, phát tri n t nh Lai Châu theo 3 vùng kinh t như sau: - Vùng kinh t đ ng l c qu c l 32 và qu c l 4D (bao g m th xã Lai Châu, các huy n Phong Th , Tam Đư ng và Than Uyên): là vùng có nhi u ti m năng đ phát tri n toàn di n c v nông - lâm nghi p, công nghi p khai khoáng và thương m i, d ch v . Đ nh hư ng phát tri n c a vùng là phát tri n thương m i, d ch v kinh t c a kh u, phát tri n s n xu t nông - lâm nghi p hàng hoá và công nghi p ch bi n nông - lâm s n v i các m t hàng ch l c là chè, lúa g o, th o qu , th t trâu, bò, s a; khai thác ch bi n khoáng s n và s n xu t v t li u xây d ng... - Vùng kinh t lâm - nông nghi p sinh thái sông Đà (bao g m 2 huy n Mư ng Tè và các xã vùng th p huy n Sìn H ) là vùng phòng h đ c bi t xung y u c a sông Đà, n m d c sông Đà. Đ nh hư ng phát tri n chính c a vùng là khoanh nuôi, b o v di n tích r ng t nhiên hi n có, phát tri n m nh tr ng r ng phòng h k t h p v i phát tri n chăn nuôi trâu, bò; tr ng dư c li u; khai thác l i th giao thông c a đư ng thu sông Đà, sông N m Na, N m M , các tr c đư ng giao thông qu c l 12, t nh l 127 đ phát tri n d ch v v n t i, luân chuy n hàng hoá, du l ch sinh thái và công nghi p ch bi n lâm s n. Có phương án phát tri n ngh nuôi tr ng, khai thác và ch bi n th y s n, khai thác có hi u qu di n tích m t nư c c a các h th y đi n Sơn La, Lai Châu. - Vùng kinh t , du l ch sinh thái, văn hoá dân t c và nông nghi p ch t lư ng cao g m 9 xã vùng cao huy n Sìn H : T a Sín Ch i, Làng Mô, T Ng o, Xà D Phìn, T Phìn, Phăng Xô Lin, H ng Thu, Phìn H , th tr n Sìn H . Đ nh hư ng phát tri n chính c a vùng là phát tri n vùng thành khu du l ch sinh thái, du l ch văn hoá, ngh dư ng g n v i phát tri n nông nghi p ch t lư ng cao, phát tri n cây dư c li u, hoa, cây ăn qu ôn đ i. l) Đi u ch nh đ a gi i hành chính: 2 Trong giai đo n 2006 - 2010 nghiên c u chia tách các xã có di n tích l n trên 100 km , ti n t i n đ nh quy mô 130 xã, phư ng, th tr n. 3. Các gi i pháp: a) Rà soát, đi u ch nh, b sung quy ho ch các vùng kinh t c a T nh và quy ho ch xây d ng k t c u h t ng c a các ngành, lĩnh v c, b o đ m phù h p v i quy ho ch chung c a các B , ngành và đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i toàn vùng. Nâng cao ch t lư ng các nghiên c u, d báo v th trư ng trong các d án quy ho ch, b o đ m phát tri n ch đ ng và b n v ng. Đ y nhanh ti n đ xây d ng các quy ho ch và nâng cao ch t lư ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và các quy ho ch ngành, lĩnh v c... làm t t công tác k ho ch hóa đ u tư và chu n b đ u tư. b) Phát tri n ngu n nhân l c: th c hi n t t chính sách đào t o phát tri n ngu n nhân l c, ưu tiên đào t o t i ch , cán b n , cán b dân t c thi u s ; xây d ng chính sách đãi ng đ c bi t cho cán b công tác các xã biên gi i, các xã đ c bi t khó khăn. Hình thành Trung tâm d y ngh c a t nh, huy n có ch t lư ng cao đ đào t o, xây d ng đ i ngũ lao đ ng có tay ngh cao đáp ng yêu c u phát tri n c a kinh t và xã h i... Tăng cư ng cán b giáo d c, y t , khuy n nông, chi n s biên phòng... phát huy vai trò c a các già làng, trư ng b n đ v n đ ng ngư i dân th c hi n t t các chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. c) Đ y m nh ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh (trong lâm nghi p, công nghi p, thông tin...). d) Gi i pháp huy đ ng ngu n l c cho đ u tư
  6. - Nhu c u v v n đ u tư: t ng nhu c u đ u tư xã h i trên đ a bàn t nh giai đo n 2006 - 2010 c n kho ng 23.000 t đ ng, trong đó bao g m v n đ u tư cho phát tri n s n xu t kinh doanh các ngành, lĩnh v c kinh t ; v n đ u tư xây d ng k t c u h t ng xã h i; v n đ u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t (giao thông, th y l i, lư i đi n, nư c sinh ho t, thông tin liên l c); v n đ u tư xây d ng h th ng h t ng đô th ; v n đ u tư xây d ng h th ng công s các cơ quan Đ ng, Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i; v n phát tri n h t ng thương m i du l ch; v n th c hi n các chương trình tái đ nh c- ư các d án th y đi n; v n th c hi n chương trình xóa đói gi m nghèo; v n th c hi n chương trình ph c h i r ng phòng h ; v n th c hi n chương trình đào t o đ i ngũ cán b công ch c; v n th c hi n các chương trình phát tri n hàng xu t kh u và phát huy l i th kinh t c a kh u; v n th c hi n chư- ơng trình phát tri n kinh t - xã h i k t h p v i b o đ m an ninh qu c phòng. - Ngu n v n: cùng v i vi c quan tâm đ u tư v n t ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i đ y m nh vi c huy đ ng v n trong dân doanh; tranh th v n đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài và v n ODA. - Gi i pháp huy đ ng ngu n v n đ u tư: rà soát, b sung cơ ch , chính sách ưu đãi, khuy n khích thu hút đ u tư trên đ a bàn t nh đ huy đ ng m i ngu n l c cho đ u tư phát tri n. Ưu tiên đ u tư cơ s h t ng các đô th m i, các chương trình kinh t tr ng đi m, vùng biên gi i và các đi m có đi u ki n phát tri n du l ch đ thu hút đ u tư. Làm t t công tác chu n b d án đ b trí v n đ u tư c a Nhà nư c phát tri n k t c u h t ng k thu t, h t ng kinh t - xã h i, v n h tr t các chương trình qu c gia, các chương trình v xóa đói gi m nghèo. Tranh th các ngu n v n đ u tư c a nư c ngoài, v n ODA. Có chính sách k t h p gi a ngu n ngân sách t nh h tr v i khuy n khích các huy n, xã, tăng cư ng huy đ ng n i l c đ phát tri n k t c u h t ng nông thôn. Ti p t c l ng ghép các chương trình, d án đ u tư phát tri n kinh t - xã h i trên đ a bàn t nh đ nâng cao hi u qu đ u tư. Xây d ng và xúc ti n các d án đ u tư s n xu t kinh doanh vào các lĩnh v c có l i th , nâng cao hi u qu s d ng v n đ u tư, xây d ng cơ c u đ u tư h p lý t o ra kh năng chuy n d ch cơ c u kinh t nhanh. Kêu g i các d án v b o v tài nguyên môi trư ng và đa d ng sinh h c, b o v qu đ t, ngu n tài nguyên n- ư c, k t h p phát tri n các ngành du l ch và d ch v khác. Tăng cư ng phát tri n h th ng doanh nghi p, doanh nhân, kêu g i, thu hút các doanh nghi p đ u tư vào t nh. đ) C ng c , m r ng quan h s n xu t. Tăng cư ng vai trò c a kinh t nhà nư c, phát tri n, khuy n khích và t o đi u ki n cho các thành ph n kinh t phát tri n. Hình thành các h p tác xã cung c p các d ch v s n xu t, ch bi n và tiêu th s n ph m cho nông dân. e) Rà soát, b sung và ban hành các cơ ch , chính sách cho phát tri n: c i cách th t c hành chính, chính sách dân t c, chính sách phát tri n s n xu t, kinh doanh, chính sách ưu đãi, khuy n khích phát tri n th trư ng và hoàn thi n cơ ch ho t đ ng thương m i; cơ ch khuy n khích phát tri n du l ch trên đ a bàn t nh. g) Tăng cư ng qu n lý, khai thác, s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên g n v i b o v môi tr- ư ng: tài nguyên đ t, tài nguyên khoáng s n, tài nguyên r ng, tài nguyên nư c. h) C ng c qu c phòng - an ninh, đ i ngo i: tăng cư ng giáo d c qu c phòng, an ninh; xây d ng n n qu c phòng toàn dân v ng ch c. Ưu tiên xây d ng h th ng đư ng ra biên gi i, đư ng tu n tra biên gi i và các đ n biên phòng. Phát tri n quan h h p tác toàn di n v i t nh Vân Nam (Trung Qu c), ch đ ng tranh th các ngu n v n đ u tư và tài tr c a nư c ngoài và các t ch c qu c t đ phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. i) Đi u tra, đánh giá đ i ngũ cán b , công ch c, trên cơ s đó quy ho ch, xây d ng k ho ch đào t o, đào t o l i, b i dư ng, qu n lý đ i ngũ cán b , công ch c, đ c bi t là cán b t i ch , cán b n , cán b ngư i dân t c. Hoàn thi n ch đ tuy n d ng cán b , công ch c, b i dư ng cán b , thu hút cán b , luân chuy n cán b v cơ s . Xây d ng h th ng chính tr và đ i ngũ cán b các c p đáp ng yêu c u nhi m v , nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c. Ti p t c th c hi n cu c v n đ ng ch nh đ n Đ ng. Đi u 2. Đ án đư c phê duy t s là đ nh hư ng cho quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Lai Châu đ n năm 2010, làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch 5 năm và hàng năm; l p và đ xu t các chương trình phát tri n cũng như các d án đ u tư c th trên đ a bàn t nh. Đi u 3. Giao y nhân dân t nh Lai Châu: 1. Thành l p Ban Ch đ o th c hi n Đ án do Ch t ch y ban nhân dân t nh làm Trư ng ban, S K ho ch và Đ u tư là cơ quan thư ng tr c. Ban Ch đ o có trách nhi m t ch c ch đ o th c hi n Đ án đã đư c phê duy t.
  7. 2. Nghiên c u, c th hoá các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i. Trong quá trình th c hi n ph i thư ng xuyên c p nh t thông tin. Khi có nhu c u b sung, đi u ch nh Đ án ph i báo cáo k p th i v i c p có th m quy n quy t đ nh. 3. Rà soát, xác đ nh rõ th t ưu tiên đ i v i phát tri n ngành, lĩnh v c và các danh m c d án đ đ u tư đúng hư ng và tránh tình tr ng dàn tr i. Ch đ o đ u tư có tr ng đi m đ nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên đ u tư h t ng đô th , h t ng k thu t ph c v s n xu t và h t ng xã h i, t o đ ng l c phát tri n các ngành và lĩnh v c. 4. Ch đ ng ph i h p v i các B , ngành Trung ương nghiên c u, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách phù h p v i đi u ki n c a t nh nh m khuy n khích các thành ph n kinh t đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh d ch v , m r ng th trư ng, ch đ ng h i nh p kinh t , b o v qu c phòng, an ninh. 5. Th c hi n đ i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính. T ng bư c t o môi trư ng thu n l i đ khuy n khích đ u tư trong và ngoài nư c. Phát huy m nh m ti m năng và th m nh c a t nh, t ng b- ư c phát huy nhân t tích c c, h n ch các m t tiêu c c c a cơ ch th trư ng trong quá trình phát tri n. 6. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a chính quy n đ a phương các c p, cùng v i vi c đ i m i công tác s p x p, luân chuy n cán b ch ch t, phân công, phân c p và đ cao trách nhi m cá nhân, t ch c b máy qu n lý. Đi u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Lai Châu c th hoá Đ án "Phát tri n kinh t - xã h i t nh Lai Châu đ n năm 2010" đã đư c phê duy t b ng các chương trình, d án đ u tư phát tri n trên đ a bàn t nh Lai Châu. Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng và các B , ngành liên quan t p trung gi i quy t nh ng v n đ b c xúc c a t nh Lai Châu như sau: 1. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, N i v và các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u đ ra chính sách ưu tiên hơn n a cho Lai Châu trong vi c đào t o, b i dư ng cán b , nh t là cán b dân t c t t nh đ n cơ s ; cơ ch , chính sách thu hút lao đ ng có trình đ đ n làm vi c t i Lai Châu. 2. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan ưu tiên b trí v n theo quy đ nh đ xây d ng các tuy n đư ng tránh ng p d án thu đi n Sơn La, Lai Châu, B n Chát, Hu i Qu ng và tuy n đư ng vành đai biên gi i Pa T n - Mư ng Tè - P c Ma đ ph c v cho công tác tái đ nh cư. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i t nh và các B , ngành liên quan nghiên c u vi c đưa các tuy n đư ng Chăn Nưa - Sìn H - N m Lo ng vào tuy n tránh ng p thu đi n Sơn La; tuy n Mư ng Kim - Mư ng La vào tuy n tránh ng p thu đi n B n Chát - Hu i Qu ng - Sơn La, t o ra m ng lư i giao thông liên hoàn khi các h ch a nư c hoàn thành. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Công nghi p và các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch phân c p cho t nh qu n lý, khai thác các m khoáng s n nh , xem xét b trí kinh phí theo quy đ nh đ đi u tra, kh o sát, l p b n đ khoáng s n trên đ a bàn t nh, t o đi u ki n cho Lai Châu ch đ ng xây d ng k ho ch t ch c khai thác, ch bi n, xu t kh u khoáng s n. 4. Chương trình th c hi n Ngh quy t s 37-NQ/TW: hàng năm, tăng v n đ u tư đ giúp t nh Lai Châu gi m b t khó khăn, hoàn thành m c tiêu, nhi m v theo tinh th n Ngh quy t s 37-NQ/TW c a B Chính tr , c th : - H tr v n đ hoàn thành các tuy n đư ng ô tô đ n trung tâm các xã (hi n có) trong năm 2006 - 2007, các tuy n đư ng tu n tra biên gi i và ra biên gi i, gi i quy t căn b n v n đ giao thông nông thôn, b o đ m đi l i thu n l i c 4 mùa. - Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư xem xét trình duy t theo quy đ nh hi n hành các d án đ u tư xây d ng B nh vi n đa khoa t nh và B nh vi n hai huy n m i chia tách. - Giao các B , ngành liên quan nghiên c u, h tr đ u tư xây d ng các cơ s đào t o: Trư ng Cao đ ng c ng đ ng, Trư ng Chính tr t nh, Trung tâm d y ngh t nh và các huy n, Trung tâm giáo d c thư ng xuyên t nh và các huy n, Trư ng Quân s t nh. - Giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph v vi c tăng v n h tr đ u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u khu kinh t c a kh u c a t nh. 5. V đ nh m c cân đ i ngân sách đ a phương:
  8. V chi thư ng xuyên: giao B Tài chính xây d ng đ nh m c phân b cho t nh Lai Châu trên cơ s các tiêu chí: di n tích t nhiên; m t đ dân s , cơ c u dân t c; s xã, b n đ c bi t khó khăn; t l đói nghèo; t nh mi n núi cao, biên gi i; v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh; xa các trung tâm kinh t l n; t nh m i chia tách v.v… theo nguyên t c trong giai đo n 2007 - 2010 tăng 1,5 l n so v i giai đo n 2004 - 2006. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản