intTypePromotion=3

Quyết định số 1952/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 1952/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1952/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TRÀ VINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1952/Q -UBND Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÂN B V N U TƯ XDCB NĂM 2007 (H TR CÓ M C TIÊU) CHO CÁC HUY N - THN XÃ QU N LÝ V N CÁC D ÁN THU C NHÓM C CÓ M C V N DƯ I 1 T NG U BAN NHÂN DÂN T NH TRÀ VINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Quy t nh s 219/2006/Q -TTg ngày 29/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i Quy t nh s 151/2006/Q -TTg ngày 29/6/2006 và Quy t nh s 210/2006/Q - TTg ngày 12/9/2006 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 161/Q -BKH ngày 15/11/2006 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư phát tri n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c năm 2007; Căn c Ngh quy t s 65/2006/NQ-H ND ngày 08/12/2006 c a H i ng nhân dân t nh khóa VII- kỳ h p th 10 v vi c phân b v n u tư XDCB năm 2007 (h tr có m c tiêu) cho các huy n - th xã qu n lý v n các d án thu c nhóm C có m c v n dư i 1 t ng; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phân b v n u tư xây d ng cơ b n năm 2007 (h tr có m c tiêu) cho các huy n - th xã qu n lý v n, quy t nh u tư xây d ng các d án xây d ng cơ b n thu c nhóm C có m c v n dư i 1 t ng, c th : 1. T ng ngu n v n ngân sách t nh h tr : 14,4 t ng Ngu n v n ngân sách t nh h tr cho m i huy n, th xã là 1,8 t ng (1,5 t ng như năm 2006 và 0,3 t ng xây d ng tr s làm vi c chung c a Công an và Quân s xã, phư ng, th tr n). Các a phương có các xã, phư ng, th tr n ư c thành l p m i theo Ngh nh c a Chính ph ư c h tr thêm 500 tri u ng/xã, phư ng, th tr n m i thành l p xây d ng m i tr s làm vi c t m th i. 2. M c tiêu h tr u tư g m: - H tr u tư xây d ng tr s làm vi c cơ quan qu n lý nhà nư c c p huy n, xã, phư ng, th tr n; - H tr u tư xây d ng tr s ng u xã, phư ng, th tr n; - H tr u tư xây d ng h t ng các ch c p II, ...; - H tr u tư xây d ng các d án thu l i ph c v m c tiêu chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi,...
  2. - u tư xây d ng tr s làm vi c chung c a Công an, Quân s xã, phư ng, th tr n (150 tri u ng/1 tr s ), m i huy n, th xã 01 năm xây d ng 02 tr s . i u 2. Cơ ch i u hành - Giao Ch t ch UBND huy n, th xã ch n danh m c và quy t nh u tư các d án có m c v n u tư dư i 01 t ng. - Giao S K ho ch và u tư, S Tài chính giám sát vi c th c hi n các m c tiêu u tư và chuy n v n thanh toán kh i lư ng khi công trình có báo cáo ti n th c hi n c a huy n, th xã theo quy nh. - Th t c th c hi n úng theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c S : Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng; Th trư ng S , Ban ngành t nh có liên quan; Ch t ch UBND huy n, th xã căn c Quy t nh này thi hành. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Khiêu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản