Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg về việc quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 197/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ HOÁ CH T VÀ CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ YT TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao B Y t ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v hoá ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 2. B Y t ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v hoá ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản