Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 199/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 199/2003/Q -BTC NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2003 BAN HÀNH I U L T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY MUA, BÁN N VÀ TÀI S N T N NG C A DOANH NGHI P B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t doanh nghi p nhà nư c ngày 30/4/1995; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 69/2003/N -CP ngày 12/7/2002 c a Chính ph v qu n lý và x lý n t n ng i v i doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 109/2003/Q -TTg ngày 05/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p; Theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) I U L T M TH I
 2. V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY MUA, BÁN N VÀ TÀI S N T N NG C A DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 199/2003/Q -BTC ngày 05 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Tên g i, a ch 1. Tên g i: - Tên ti ng Vi t: Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p (vi t t t là Công ty mua, bán n và tài s n) - Tên giao d ch qu c t : Debt and Assets trading Company. - Tên vi t t t: DATC 2. Công ty mua, bán n và tài s n có tr s chính t i Hà N i và các chi nhánh, văn phòng i di n t i m t s t nh, thành ph . 3. a ch : S 4, ngõ Hàng chu i 1, ph Hàng chu i, phư ng Ph m ình H , qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. S i n tho i: 04- 9722037, 04- 9722038, 04- 9722039 Telex: Fax: 04- 9722040 i u 2. Khuôn kh pháp lý cho ho t ng c a Công ty mua, bán n và tài s n. 1. Công ty ư c thành l p và ho t ng theo Quy t nh s 109/2003/Q -TTg ngày 5 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và theo các qui nh t i i u l này. 2. i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a Công ty ư c xây d ng trên cơ s Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các văn b n pháp lu t hi n hành. i u 3. Công ty mua, bán n và tài s n có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2.V n i u l là 2000 (hai nghìn) t ng ư c hình thành t ngu n ngân sách c p và t các ngu n h p pháp khác. 3. Con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng thương m i trong nư c, nư c ngoài theo qui nh c a pháp lu t.
 3. 4. V n và tài s n, ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n, tài s n ư c giao. 5. B ng cân i k toán, các qu theo qui nh c a pháp lu t. i u 4. Cơ c u t ch c qu n lý và i u hành c a Công ty mua, bán n và tài s n. Công ty ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c. B máy t ch c c a Công ty bao g m H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c, các phòng ch c năng giúp vi c, các chi nhánh, văn phòng i di n và ư c quy nh c th t i Chương III i u l này. i u 5. T ch c ng, oàn th trong Công ty mua, bán n và tài s n. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các qui nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ NGHĨA V C A CÔNG TY MUA, BÁN N VÀ TÀI S N M C I: NHI M V C A CÔNG TY i u 6. Mua các kho n n và tài s n t n ng c a các doanh nghi p (bao g m c tài s n và quy n s d ng t ư c s d ng b o m cho các kho n n ) b ng các hình th c: tho thu n tr c ti p, u giá ho c theo ch nh c a các c p có thNm quy n. i u 7. Ti p nh n x lý các kho n n và tài s n ã ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p khi th c hi n s p x p, chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c. i u 8. X lý các kho n n và tài s n ã mua, ti p nh n b ng các hình th c sau: 1. T ch c òi n tr c ti p ho c thông qua các t ch c tài chính trung gian. 2. Bán các kho n n và tài s n ã mua, ti p nh n b ng cách tho thu n tr c ti p ho c t ch c u giá. 3. S d ng các kho n n , tài s n ã mua, ti p nh n u tư b ng các hình th c: góp v n c ph n, góp v n liên doanh, h p tác kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 4. B o qu n, s a ch a, nâng c p nh ng tài s n ã mua, ti p nh n bán, cho thuê, u tư, t ch c s n xu t kinh doanh, liên doanh khai thác tài s n. i u 9. Tư v n, môi gi i x lý n và tài s n t n ng
 4. 1. Tư v n, môi gi i cho các doanh nghi p òi n và x lý các kho n n , tài s n t n ng. 2. Tư v n xây d ng cơ ch , chính sách có liên quan n vi c x lý, cơ c u l i các kho n n làm lành m nh tài chính và s p x p, chuy n i s h u doanh nghi p theo yêu c u c a doanh nghi p ho c theo nhi m v Nhà nư c giao. i u 10. ư c s d ng v n u tư b ng các hình th c mua c phi u, trái phi u, góp v n liên doanh và các hình th c khác theo qui nh c a pháp lu t. M C II: QUY N H N C A CÔNG TY i u 11. Quy n v t ch c b máy, qu n lý kinh doanh 1. T ch c b máy qu n lý, kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao. 2. t các chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty phù h p v i yêu c u ho t ng kinh doanh và qui nh c a pháp lu t. 3. Tuy n, thuê, b trí, s d ng, ào t o, khen thư ng, k lu t i v i ngư i lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng, quy t nh m c lương theo hi u qu ho t ng và các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo qui nh c a B Lu t lao ng và các qui nh khác c a pháp lu t. 4. ư c m i i tác kinh doanh trong nư c và nư c ngoài tham gia các ho t ng c a Công ty; c i di n Công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, kh o sát theo qui nh c a pháp lu t. i u 12. Quy n v t ch c kinh doanh: 1. Ch ng kinh doanh các lĩnh v c phù h p v i ngành ngh ăng ký kinh doanh và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng qui mô kinh doanh theo kh năng và nhi m v t ng th i kỳ theo qui nh c a pháp lu t. 2. ư c s d ng v n và các Qu h p pháp c a công ty kinh doanh theo nguyên t c b o toàn và có hi u qu . 3. ư c áp d ng các hình th c huy ng v n m r ng kinh doanh theo qui nh c a pháp lu t. 4. ư c phát hành trái phi u mua n mua m t kho n n nh t nh có giá tr l n, có tài s n b o m. 5. ư c ngân sách Nhà nư c h tr chi phí khi th c hi n nhi m v x lý n và tài s n t n ng t i doanh nghi p nhà nư c theo ch nh c a c p có thNm quy n; hư ng ch tr c p, tr giá ho c ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v Nhà nư c giao.
 5. 6. ư c s d ng l i nhu n trích l p Qu u tư phát tri n và các qu khác sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c theo ch qui nh. i u 13. Công ty ư c khai thác thông tin, d li u có liên quan th c hi n nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng các d li u, thông tin theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Công ty có quy n yêu c u các doanh nghi p nhà nư c ã s p x p, chuy n i s h u chuy n giao n và tài s n t n ng ã lo i tr khi xác nh giá tr doanh nghi p kèm theo các tài li u liên quan. i u 15. Th c hi n các quy n quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác. M C III: NGHĨA V C A CÔNG TY i u 16. Công ty có trách nhi m th c hi n các nghĩa v c a doanh nghi p nhà nư c theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, các văn b n pháp lu t khác và các nghĩa v sau: 1. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n, tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v do Nhà nư c giao. 2. Th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo qui nh c a B Lu t lao ng. 4. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán tài chính, báo cáo nh kỳ theo qui nh c a Nhà nư c; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 5. Ch u s giám sát c a i di n ch s h u; tuân th các qui nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo qui nh c a pháp lu t. 6. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin khác v ho t ng c a Công ty theo qui nh c a Nhà nư c. Cung c p cho khách hàng y thông tin có liên quan n ho t ng mua, bán các kho n n và tài s n t n ng do công ty th c hi n. Chương 3: T CH C QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÔNG TY I. H I NG QU N TRN. i u 17.
 6. 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng i di n ch s h u tr c ti p v n và tài s n nhà nư c t i Công ty, có nghĩa v qu n lý ho t ng c a Công ty và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính v m i ho t ng và s phát tri n c a Công ty. 2. H i ng qu n tr có các nhi m v , quy n h n sau: a. Nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho công ty. b. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong công ty; vi c qu n lý và s d ng các ngu n l c Nhà nư c giao; vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a lu t pháp; vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c; ki m tra giám sát T ng giám c Công ty trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v theo lu t nh. c. Thông qua phương án t ch c qu n lý (bao g m c vi c thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th các Chi nhánh, Văn phòng i di n), t ch c kinh doanh, b máy qu n lý, l c lư ng lao ng c a Công ty và các Chi nhánh, Văn phòng i di n và i u ch nh khi c n thi t trên cơ s ngh c a T ng giám c. d. Thông qua ngh c a T ng giám c v vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và m c lương i v i Giám c Chi nhánh và Trư ng Văn phòng i di n. . Ban hành và giám sát vi c th c hi n quy ch dân ch , quy ch qu n lý, tuy n d ng, s d ng, thôi vi c, tr lương c a Công ty phù h p v i qui nh pháp lu t trên cơ s ngh c a T ng giám c. e. Quy t nh phương án u tư, phương án mua, bán n , tài s n, các h p ng kinh t , huy ng v n có giá tr t 30 t ng tr lên n dư i 50 t ng; quy t nh các d án u tư, góp v n, phương án mua, bán, cho thuê, thanh lý tài s n c a Công ty có giá tr t 3 t n dư i 5 t ng theo quy nh c th t i Quy ch tài chính c a Công ty. ThNm nh, trình B trư ng B Tài chính phê duy t phương án u tư, phương án mua, bán n , tài s n, h p ng kinh t , góp v n, huy ng v n có giá tr b ng ho c l n hơn 50 t ng. g. Trình B trư ng B Tài chính phê duy t, s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng, Quy ch tài chính c a Công ty. h. Phê chuNn Quy ch t ch c và ho t ng c a các Chi nhánh, Văn phòng i di n theo ngh c a T ng giám c. i. Phê duy t các nh m c kinh t , nh m c lao ng, nh m c chi phí do T ng giám c trình. k. Thông qua, trình B trư ng B Tài chính phê duy t chi n lư c phát tri n c a Công ty theo ngh c a T ng giám c. l. Trình B trư ng B Tài chính quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính hàng năm; k ho ch huy ng v n (dư i m i
 7. hình th c); k ho ch s d ng và thanh lý tài s n phù h p quy nh t i Quy ch tài chính c a Công ty. m. Xem xét báo cáo ho t ng hàng Quý, 6 tháng và hàng năm c a Công ty; thông qua báo cáo tài chính (trong ó có b ng cân i k toán) hàng năm c a Công ty do T ng giám c trình; phê duy t phương án s d ng l i nhu n sau thu c a Công ty. n. Trình B trư ng B Tài chính b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên c a H i ng qu n tr , T ng giám c và các Phó T ng giám c, K toán trư ng Công ty. o. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát. p. S d ng b máy và con d u c a Công ty th c hi n nhi m v . q. Th c hi n quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i s v n Công ty u tư vào doanh nghi p khác; c , bãi mi n, thay th , khen thư ng, k lu t i v i ngư i i di n v n c a Công ty t i doanh nghi p khác. r. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo qui nh c a pháp lu t. i u 18. 1. H i ng qu n tr có không quá 5 thành viên do B trư ng B Tài chính quy t nh b nhi m, mi n nhi m. 2. H i ng qu n tr g m: m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban ki m soát; có th có t 1 n 2 thành viên kiêm nhi m khác. 3. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr không quá 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m ho c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t và vi ph m i u l Công ty. b. Không trình , năng l c th c hi n nhi m v ư c giao. c. B h n ch năng l c hành vi dân s . d. Không trung th c trong th c thi nhi m v , l m d ng quy n h n thu l i cho b n thân và gia ình; báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a doanh nghi p. . Xin t ch c. e. Có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác.
 8. 4. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr ư c quy nh t i kho n 2 i u 17 i u l này. 5. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 19. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ hàng quý xem xét và quy t nh nh ng v n c n thi t. H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Công ty. Vi c tri u t p h p b t thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c ho c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr ngh ; Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n tri u t p và ch trì cu c h p. 2. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên có m t. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình; 3. N i dung k t lu n các cu c h p c a H i ng qu n tr ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i Công ty. 4. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , k c ti n lương, ph c p ư c tính vào chi phí qu n lý c a Công ty. i u 20. Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr 1. Thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c Nhà nư c, hư ng lương theo ch ti n lương c a doanh nghi p do Nhà nư c qui nh và ti n thư ng tương ng v i hi u qu ho t ng c a Công ty. Các thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n tr ư c hư ng ph c p trách nhi m theo qui nh c a Nhà nư c và ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu ho t ng c a Công ty. 2. Thành viên H i ng qu n tr không ư c nhân danh cá nhân thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; tr trư ng h p ư c c làm i di n ho c tr c ti p qu n lý v n c a Công ty u tư vào doanh nghi p khác; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t là ch s h u ho c gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các t ch c ó. 3. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c gi ch c v k toán trư ng, th qu t i Công ty và t i các Chi nhánh c a Công ty.
 9. 4. Các thành viên H i ng qu n tr ph i cùng ch u trách nhi m trư c ngư i quy t nh b nhi m và pháp lu t v các quy t nh c a H i ng qu n tr , k t qu và hi u qu ho t ng c a Công ty; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l Công ty, quy t nh vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n gây thi t h i cho Công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo qui nh c a pháp lu t. II. BAN KI M SOÁT i u 21. 1. H i ng qu n tr thành l p Ban Ki m soát th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i kho n 2 i u 17 c a i u l này. 2. Ban Ki m soát có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau: a. Th c hi n các nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và Chi nhánh, Văn phòng i di n trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ho t ng tài chính, k toán và vi c ch p hành i u l c a Công ty, Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . b. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong Công ty. c. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t do c ý ho c bao che. i u 22. 1. Ban Ki m soát có 3 thành viên, trong ó Trư ng Ban là thành viên H i ng qu n tr ; các thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t. 2. Thành viên Ban ki m soát là ngư i không ph i v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , Phó T ng giám c, K toán trư ng Công ty và không ư c kiêm nhi m b t c ch c v nào trong b máy i u hành c a Công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p khác. 3. Tiêu chuNn c a thành viên Ban ki m soát: a. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam. b. Có trình i h c tr lên, chuyên ngành kinh t , tài chính - k toán; có thâm niên công tác lĩnh v c, chuyên ngành ào t o không dư i 5 năm. c. Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t .
 10. d. Có s c kho th c hi n nhi m v . 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban Ki m soát không quá 5 năm. Thành viên Ban Ki m soát có th ư c b nhi m l i ho c thay th khi c n thi t. 5. Ti n lương, ti n thư ng c a thành viên Ban Ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh theo qui nh c a Nhà nư c. III. T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 23. T ng giám c là i di n pháp nhân c a Công ty, là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. T ng giám c do B trư ng B Tài chính quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr Công ty. i u 24. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a T ng giám c: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác ư c Nhà nư c giao cho Công ty. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng, báo cáo H i ng qu n tr thông qua ho c H i ng qu n tr trình c p trên phê duy t phương án mua, bán n và tài s n t n ng, góp v n, huy ng v n, h p ng vay v n, cho thuê tài s n vư t thNm quy n . Theo phân c p c a H i ng qu n tr , ư c quy t nh phương án mua, bán n và tài s n t n ng, h p ng vay v n có giá tr không quá 30 t ng, quy t nh các d án u tư, góp v n, phương án mua, bán, cho thuê, thanh lý tài s n c a Công ty có giá tr dư i 3 t ng theo quy nh c th t i Quy ch tài chính c a Công ty. 3. Xây d ng, trình H i ng qu n tr quy t nh theo thNm quy n ho c H i ng qu n tr trình B trư ng B Tài chính quy t nh chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm c a công ty, d án u tư, án t ch c qu n lý Công ty, quy ho ch ào t o lao ng, các bi n pháp th c hi n h p ng ã ký k t. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án và các bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. T ch c i u hành m i ho t ng c a Công ty; tri n khai th c hi n các Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr và c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v ho t ng kinh doanh c a Công ty và th c hi n ch báo cáo theo quy nh; th c hi n ch công khai tài chính c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t; trình H i ng qu n tr phương án phân ph i, s d ng l i nhu n sau thu c a Công ty. 5. ngh H i ng qu n tr trình B trư ng B Tài chính quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, K toán trư ng Công ty. 6. Trình H i ng qu n tr thông qua án t ch c qu n lý công ty, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c b máy qu n lý c a Công ty và các Chi nhánh, Văn phòng i di n.
 11. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Giám c Chi nhánh, Trư ng Văn phòng i di n sau khi ư c H i ng qu n tr phê duy t; Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c Chi nhánh, Phó Văn phòng i di n, Trư ng, Phó phòng ch c năng và các ch c danh tương ương khác. 7. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các nh m c kinh t , nh m c lao ng, nh m c chi phí, các Qui ch dân ch , Qui ch lao ng, Qui ch v ti n lương, quy t nh phương án tr lương trong Công ty theo hi u qu ho t ng kinh doanh và k t qu th c hi n nhi m v ư c giao, quy ch khen thư ng, k lu t áp d ng trong công ty. 8. Ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Công ty; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính, H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v th c hi n các nhi m v ư c giao. 9. Ch o b máy giúp vi c cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát; chuNn b tài li u cho các cu c h p c a H i ng qu n tr . 10. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n pháp lu t và các qui nh c th t i i u l này. 11. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; ng th i ph i báo cáo ngay v i H i ng qu n tr và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. 12. Theo phân c p c a H i ng qu n tr , ư c quy t nh các d án u tư, góp v n, phương án mua, bán, cho thuê, thanh lý tài s n c a Công ty không quá 3 t ng; Trình H i ng qu n tr phê duy t theo thNm quy n ho c H i ng qu n tr trình c p trên phê duy t các d án u tư, phương án vư t quá thNm quy n; t ch c th c hi n các d án, phương án ư c phê duy t, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v k t qu vi c th c hi n. i u 25. Giúp vi c cho T ng giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và các phòng, Chi nhánh và Văn phòng i di n. 1. Phó T ng giám c giúp T ng giám c i u hành công ty theo s phân công và u quy n c a T ng giám c, ch u trách nhi m trư c T ng giám c v nhi m v ư c phân công và u quy n. 2. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a công ty, th c hi n nhi m v , quy n h n theo qui nh c a pháp lu t và i u l công ty. 3. H th ng các phòng, Chi nhánh và Văn phòng i di n có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c c a Công ty. H i ng qu n tr công ty quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c b máy giúp vi c trên cơ s ngh c a T ng giám c.
 12. Chương 4: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG CÔNG TY i u 26. i h i công nhân viên ch c c a Công ty là hình th c ngư i lao ng tr c ti p tham gia qu n lý Công ty. i h i công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng Tho ư c lao ng t p th làm cơ s ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c. 2. Th o lu n, thông qua Quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Công ty. 3. Th o lu n, góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Công ty. i u 27. i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. Chương 5: TÀI CHÍNH C A CÔNG TY i u 28. Công ty là ơn v h ch toán kinh t c l p, th c hi n ch t ch v tài chính; ch k toán, báo cáo k toán, báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo Quy ch tài chính c a Công ty do B trư ng B Tài chính ban hành và các văn b n pháp lu t v tài chính có liên quan. i u 29. V n và ngu n v n 1. V n i u l c a Công ty là 2000 (hai nghìn) t ng do ngân sách Nhà nư c c p. 2. Ph n l i nhu n sau thu ư c trích b sung v n theo qui nh hi n hành. 3. V n tín d ng, phát hành trái phi u, v n huy ng t các ngu n h p pháp khác theo nhu c u c a ho t ng kinh doanh. i u 30. Ho t ng kinh doanh mua, bán n và tài s n t n ng c a Công ty th c hi n theo cơ ch th trư ng, b o m kinh doanh có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i doanh nghi p. Trư ng h p Công ty th c hi n nhi m v x lý n và tài s n t n ng t i doanh nghi p nhà nư c theo ch nh c a c p có thNm quy n ư c ngân sách nhà nư c h tr chi phí theo hư ng d n c a B Tài chính i u 31. Doanh thu, chi phí kinh doanh c a Công ty mua bán n và tài s n.
 13. 1. Doanh thu c a Công ty g m: a. S ti n th c t thu ư c do òi n , bán l i các kho n n ; b. Ti n thu t bán tài s n; c. Ti n thu t ho t ng s n xu t kinh doanh; d. Các kho n thu t góp v n liên doanh, góp v n c ph n h p tác kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; . Phí và hoa h ng ư c hư ng t các ho t ng tư v n, môi gi i x lý n và tài s n t n ng; e. Giá tr thu h i t ho t ng bán c ph n ho c chuy n như ng v n góp; g. Ti n thu t ho t ng cho thuê, liên doanh khai thác tài s n; h. Ti n thu khác. 2. Chi phí kinh doanh c a Công ty g m: a. Chi phí mua n , tài s n; b. Chi phí òi n ; c. Chi phí ho t ng s n xu t kinh doanh; d. Chi phí tư v n, môi gi i x lý n và tài s n t n ng; . Chi phí cho ho t ng bán n , bán c ph n và chuy n như ng v n góp; e. Chi phí b o qu n, s a ch a, nâng c p tài s n; g. Chi phí khác có liên quan n mua, bán, ti p nh n x lý n và tài s n t n ng; h. Chi phí qu n lý Công ty. i u 32. Công ty ư c quy n quy t nh giá mua và giá bán các kho n n và tài s n t n ng theo nguyên t c tho thu n ho c u giá (tr các kho n n và tài s n t n ng ư c Công ty mua, bán theo giá ch nh c a c p có thNm quy n). i u 33. Các qu c a Công ty ư c trích l p và s d ng theo qui nh c a B Tài chính trong Quy ch tài chính c a Công ty. i u 34. L i nhu n - phân ph i l i nhu n
 14. L i nhu n và cơ ch phân ph i l i nhu n c a Công ty ư c th c hi n theo qui nh i v i doanh nghi p Nhà nư c và Quy ch tài chính c a Công ty do B trư ng B Tài chính phê duy t. i u 35. H ch toán 1. Công ty th c hi n h ch toán k toán theo úng ch k toán - th ng kê Nhà nư c ã ban hành và Quy ch tài chính c a Công ty ã ư c B Tài chính phê duy t. 2. Năm tài chính c a Công ty b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Năm tài chính u tiên b t u t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và k t thúc vào 31 tháng 12 cùng năm. 3. H i ng qu n tr thông qua quy t toán tài chính năm báo cáo B Tài chính và các cơ quan có liên quan theo ch Nhà nư c qui nh. Chương 6: T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N i u 36. Vi c t ch c l i Công ty do B trư ng B Tài chính quy t nh khi c n thi t. i u 37. Gi i th 1. Công ty gi i th trong các trư ng h p sau: a. Khi Th tư ng Chính ph yêu c u gi i th . b. Có nhu c u gi i th và ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. 2. Khi gi i th , Công ty ph i ti n hành thanh lý theo qui nh c a pháp lu t. i u 38. Trư ng h p Công ty m t kh năng thanh toán n n h n thì x lý theo qui nh t i Lu t Phá s n doanh nghi p. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 39. H i ng qu n tr , T ng giám c Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n i u l này. Vi c b sung, s a i, thay th nh ng quy nh t i i u l này do H i ng qu n tr Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p trình B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản