Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Y T D PHÒNG VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 432/Q -TTg ngày 20/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam thu c B Y t và i tên C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS thành C c Y t d phòng Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b M c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIVAIDS ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - B Y t , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Y T D PHÒNG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 20/2005/Q -BYT ngày 26 tháng 07 năm 2005) I. CH C NĂNG 1. C c Y t d phòng Vi t Nam là C c qu n lý chuyên ngành thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và th c thi pháp lu t, ch o, i u hành các ho t ng chuyên môn v lĩnh v c y t d phòng trong ph m vi c nư c. 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. II. NHI M V , QUY N H N 1. Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v y t d phòng, bao g m các n i dung: Ki m soát các b nh truy n nhi m gây d ch, ki m d ch y t biên gi i, phòng ch ng b nh xã h i, s c kh e môi trư ng, s c kh e ngh nghi p, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, phòng ch ng tai n n thương tích, qu n lý v c xin, sinh phNm y t và hoá ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ch trì xây d ng, s a i, b sung ho c quy nh m i các văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v lĩnh v c y t d phòng trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành. 3. Ch trì ho c ph i h p xây d ng quy nh chuyên môn, quy trình k thu t, phân tuy n k thu t, tiêu chuNn v chuyên môn, k thu t và danh m c thu c các lĩnh v c: phòng ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch; ki m d ch y t biên gi i; phòng ch ng b nh xã h i; s c kh e môi trư ng; s c kh e ngh nghi p; s c kh e trư ng h c; dinh dư ng c ng ng; phòng ch ng tai n n thương tích; v c xin, sinh phNm y t ; các hóa ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trình c p có thNm quy n ban hành. 4. Qu n lý, ch o các ho t ng chuyên ngành h th ng y t d phòng trong ph m vi c nư c; qu n lý và ch o ho t ng chuyên môn các Vi n thu c h y t d phòng; làm u m i qu n lý, ch o ho t ng chuyên môn y t d phòng c a các B , ngành. 5. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các n i dung sau: a) Các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng các b nh xã h i, ki m d ch y t biên gi i trên ph m vi c nư c. Trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình Chính ph phê duy t nh ng bi n pháp c bi t d p t t d ch b nh theo quy nh c a pháp lu t. Xây d ng d tr qu c gia hàng năm và nh m c s d ng
  3. thu c, hóa ch t, phương ti n phòng ch ng d ch cho a phương, các ngành và các ơn v; b) S c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c và dinh dư ng c ng ng; giám sát ch t lư ng nư c u ng, nư c sinh ho t, các công trình v sinh; b o v môi trư ng trong ngành y t ; xây d ng, ch o phong trào phòng b nh, v sinh môi trư ng và nâng cao s c kh e c ng ng; c) Ki m tra, giám sát môi trư ng lao ng, chăm sóc s c kh e ngư i lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p, phòng ch ng tai n n thương tích và xây d ng c ng ng an toàn; d) Ki m tra vi c s n xu t, s d ng, xu t, nh p khNu, phân ph i v c xin, sinh phNm y t ; hóa ch t, ch phNm, di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 6. Xây d ng n i dung và ch o, tri n khai công tác thông tin - giáo d c - truy n thông s c kh e v y t d phòng, b i dư ng chuyên môn nghi p v v lĩnh v c y t d phòng cho cán b y t d phòng. 7. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra và xu t các bi n pháp x lý vi ph m trong ho t ng chuyên ngành y t d phòng theo quy nh c a pháp lu t; tham gia các oàn thanh tra v ho t ng chuyên ngành y t d phòng. 8. Quy t nh theo thNm quy n vi c c p, ình ch ho c thu h i s ăng ký lưu hành và các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y t , hoá ch t di t côn trùng và di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; t ch c thu phí, l phí và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c y t d phòng. 10. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 11. Ch trì,ph i h p v i C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, C c An toàn v sinh th c phNm và các V , C c, Văn phòng, Thanh tra c a B Y t trong vi c ch o các ho t ng chuyên môn cho m ng lư i y t d phòng tuy n dư i. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. Lãnh oC c Lãnh o C c Y t d phòng Vi t Nam g m C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c.
  4. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c c a C c a) Văn phòng C c; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Ki m soát b nh truy n nhi m - V c xin; d) Phòng Ki m d ch - Qu n lý hoá ch t; ) Phòng S c kho môi trư ng và c ng ng; e) Phòng S c kho ngh nghi p - Tai n n thương tích. 3. Cơ ch ho t ng a) C c Y t d phòng Vi t Nam ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các Phòng thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a Văn phòng, các Phòng trong C c do C c trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o Văn phòng, các Phòng thu c C c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; d) Các ch c danh lãnh o C c, Văn phòng và các Phòng thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a C c Y t d phòng Vi t Nam ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng.
Đồng bộ tài khoản