intTypePromotion=1

Quyết định số 202/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 202/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/QĐ-TTg về lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 202/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V L A CH N HÌNH TH C TH U I V I CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG THU C ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V CHO GIÁO VIÊN GIAI O N 2008 – 2012 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 11 năm 2008 s 29/2008/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; y nhanh ti n th c hi n án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai o n 2008 – 2012; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i văn b n s 259/BGD T-CSVCTB CTE ngày 12 tháng 01 năm 2009 v ch nh th u các d án xây d ng vùng khó khăn thu c án Ki n c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai o n 2008 – 2012, QUY T NNH: i u 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các t nh: L ng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Phú Th , Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, B c Giang, H i Dương, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Bình Phư c, B c Liêu, H u Giang, Cà Mau, i n Biên, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cao B ng quy t nh và ch u trách nhi m v vi c l a ch n hình th c th u i v i các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c và trái phi u Chính ph , có t ng v n u tư không quá 05 t (năm t ) ng các xã vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn thu c án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai o n 2008 – 2012 ã ư c phê duy t th c hi n các m c tiêu theo Quy t nh s 20/2008/Q -TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  2. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản