Quyết định số 2083/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 2083/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2083/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HƯNG YÊN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 2083/Q -UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN C NG C , PHÁT TRI N Y DƯ C H C C TRUY N T NH HƯNG YÊN N NĂM 2010 U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03/11/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chính sách qu c gia v Y dư c h c c truy n n năm 2010; Căn c Quy t nh s 765/Q -BYT ngày 22/03/2005 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t k ho ch th c hi n chính sách qu c gia v Y dư c h c c truy n n năm 2010; Căn c ý ki n c a Ban Thư ng v T nh u t i Thông báo s 73-TB/TU ngày 21/07/2006; Xét ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 771/TTr-YT ngày 09/11/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án c ng c , phát tri n y dư c h c c truy n t nh Hưng Yên n năm 2010 g m nh ng n i dung chính như sau: I- M C TIÊU 1- M c tiêu chung: K th a, b o t n và phát tri n y dư c h c c truy n, k t h p v i y h c c truy n (YHCT) v i y h c hi n i, t ng bư c nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh b ng YHCT trong chăm sóc s c kho nhân dân. 2- M c tiêu và các ch tiêu c th t ư c vào năm 2010: 2.1- Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý v y dư c h c c truy n (YDHCT): - Năm 2008: Có cán b chuyên trách y dư c h c c truy n t i S Y t . - n năm 2010: Có phòng qu n lý YDHCT. - Thành l p H i Dư c li u t nh Hưng Yên. - Phòng Y t huy n: 10/10 huy n, th xã có cán b chuyên trách theo dõi công tác y dư c h c c truy n trên a bàn.
  2. - 100% Tr m y t xã có cán b làm công tác YHCT. 2.2- C ng c h th ng khám ch a b nh b ng YHCT: - ưa B nh vi n y h c c truy n quy mô 100 giư ng b nh lên quy mô 150 giư ng b nh vào năm 2010. - 10/10 huy n, th có Khoa c l p ho c b ph n YHCT v i s giư ng b nh b ng 7 - 10% t ng s giư ng b nh. - 80% tr m y t xã t tiêu chuNn qu c gia v YHCT, có b ph n khám ch a b nh b ng YHCT. 2.3- T l khám, ch a b nh và s d ng thu c b ng YHCT trong t l KCB chung: - Tuy n t nh: 20% so v i t ng s ngư i b nh. - Tuy n huy n: 25% so v i t ng s ngư i b nh. - Tuy n xã b ng 40% so v i t ng s ngư i b nh. 2.4- K th a, phát huy, phát tri n YDHCT; k t h p YHCT v i y h c hi n i: Có 7 - 10 bài thu c YHCT ư c ki m ch ng lâm sàng và áp d ng trên toàn qu c vào năm 2010. 2.5- Nuôi tr ng dư c li u và s n xu t thu c YDHCT: - Năm 2010 có t 2 - 3 ơn v s n xu t; t 5 - 7 lo i thu c YHCT ư c phép lưu thông trên th trư ng. - 100% Tr m y t xã có vư n thu c nam 60 cây; 30% s h gia ình có khóm thu c nam ch a m t s b nh thông thư ng. - Th c hi n d án vư n cây thu c nam 6.000m2 t i B nh vi n Y h c c truy n. - Xây d ng 02 - 03 làng ngh chuyên thâm canh cây dư c li u và s n xu t bào ch t i ch thu c thành phNm YHCT. 2.6- Qu n lý hành ngh YDHCT: - 100% các phòng chNn tr tư nhân ư c qu n lý. - Thành l p Trung tâm ng d ng YDHCT. II- GI I PHÁP CH Y U 1- Tuyên truy n giáo d c trong lĩnh v c YDHCT:
  3. - Duy trì, phát tri n chuyên m c “S c kho cho m i ngư i” trên ài Phát thanh - Truy n hình Hưng Yên, l ng ghép ph bi n chuyên “Ch a b nh thông thư ng b ng YHCT”. - ưa n i dung hư ng d n nuôi tr ng, s d ng cây thu c nam vào chương trình ngo i khóa c a các trư ng h c. - M r ng và phát huy vai trò c a các câu l c b thu c nam, châm c u trong c ng ng dân cư. 2- Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý: - Thành l p phòng qu n lý y dư c h c c truy n t i S Y t ; trư c m t, có cán b ph trách công tác YDHCT. - Phòng y t huy n có 01 cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT. - M i Tr m y t xã, phư ng, th tr n có m t cán b v YDHCT. 3- C ng c và phát tri n h th ng khám ch a b nh YHCT: - B nh vi n y h c c truy n t nh: u tư xây d ng, mua s m trang thi t b y t và phát tri n quy mô 150 giư ng vào năm 2010; t ch c s n xu t t i ch m t s lo i thu c thành phNm như thu c bao viên, hoàn tán, cao l ng,. ph c v b nh nhân thay th d n cho thu c s c. - Khoa YHCT c a B nh vi n huy n, th xã: Thành l p khoa YHCT c l p ho c b ph n YDHCT l ng ghép; s giư ng b nh YHCT m b o theo quy nh c a B Y t và phù h p v i a phương. - Tr m y t xã, phư ng, th tr n: C ng c và t ch c xây d ng vư n thu c nam t i 100% Tr m y t xã, phư ng và s d ng thu c nam, phương pháp i u tr không dùng thu c trong chăm sóc b o v s c kho nhân dân. - Xây d ng mô hình i m v YDHCT: t i huy n Khoái Châu và m i huy n 01 n 02 Tr m y t xã, phư ng, th tr n sơ k t rút kinh nghi m vào tháng 12/2007. 4- K th a, phát huy, phát tri n YDHCT, k t h p y h c hi n i v i YDHCT: - t ch tiêu khám ch a b nh và s d ng thu c YHCT: Tuy n t nh 20%, tuy n huy n 25%, tuy n xã 40%. - Sưu t m, xác minh, nghiên c u ng d ng 7 - 10 bài thu c ch a các b nh c thù có ngu n dư c li u a phương; năm 2010, t ch c ánh giá hi u qu và lưu hành trên toàn qu c. - Năm 2010, m i huy n có 60% s xã có câu l c b thu c nam ho t ng có hi u qu . - n h t năm 2008, trên 80% cơ s hành ngh YHCT tư nhân ư c qu n lý; năm 2010 có 100% cơ s hành ngh YHCT tư nhân ư c qu n lý.
  4. - Liên doanh, liên k t thành l p 3 - 4 phòng khám YHCT, k t h p ti n b khoa h c công ngh hi n i trên a bàn t nh, Trung tâm k th a YDHCT Liêu Xá, Yên M t p h p các c lương y có kinh nghi m t ch c khám ch a b nh b ng YDHCT cho nhân dân. 5- y m nh nuôi tr ng dư c li u và s n xu t bào ch thu c YHCT: - ưa vi c tr ng chuyên canh cây dư c li u thành mũi nh n m ts a phương: Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm. - L a ch n nhà s n xu t thu c ông dư c: s n xu t 5 - 7 m t hàng thu c thành phNm YHCT có ngu n nguyên li u t i ch tiêu chuNn lưu hành trên toàn qu c. - Khoa Dư c B nh vi n YHCT: t ch c s n xu t m t s lo i thu c ph c v cho công tác i u tr t i B nh vi n và các cơ s khám ch a b nh y dư c h c c truy n: viên bao, viên hoàn, d ng c m, trưng c t cao l ng, rư u thu c, - Xây d ng vư n thu c dư c li u 6.000m2 có y các lo i cây thu c cung c p cho các a phương và nh m b o t n gen các lo i cây thu c quí hi m. 6- Công tác ào t o chuyên ngành: - n 2010, Lãnh o B nh vi n YHCT và Trư ng khoa YHCT B nh vi n a khoa t nh có trình Th c sĩ, chuyên khoa c p II; Trư ng khoa B nh vi n YHCT và Trư ng khoa YHCT c a TTYT các huy n, th xã có trình chuyên khoa c p I chuyên ngành YHCT. - Năm 2010, ào t o và tuy n d ng 83 cán b YDHCT các Tr m y t còn thi u. - Xây d ng k ho ch c cán b sang tu nghi p v Y h c c truy n t i Trung Qu c ho c các nư c có y h c c truy n phát tri n. Năm 2008, B nh vi n Y h c c truy n, các làng ngh trên a bàn t nh là cơ s th c hành c a H c vi n Y h c c truy n Vi t Nam. 7- Th c hi n xã h i hóa công tác YDHCT: Trên cơ s lu t pháp quy nh, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia vào các ho t ng khám ch a b nh, s n xu t thu c ch a b nh trong lĩnh v c YDHCT. 8- Cơ ch chính sách và m b o tài chính: - Có chính sách ưu ãi khuy n khích các Công ty s n xu t dư c li u b o tr nuôi tr ng, thu mua dư c li u, u tư dây truy n s n xu t thu c ông dư c trên a bàn t nh t tiêu chuNn GMP. - H tr các Lương y gi u kinh nghi m tham gia b t m ch, kê ơn, tr c ti p i u tr t i các cơ s y t công l p, m c chi c th , giao S Y t và S Tài chính trình UBND t nh phê duy t..
  5. - H p tác qu c t : M i các ông y Trung Qu c có trình , kinh nghi m tham gia khám ch a b nh t i các cơ s công l p và ngoài công l p. Trao i chuyên gia, h p ng cung c p ngu n dư c li u, thu c thành phNm Y dư c h c c truy n v i nư c b n Lào. - S Y t ch trì, ph i h p v i H i ông y t nh, các cơ quan liên quan nghiên c u trình UBND t nh xem xét quy t nh thành l p qu khen thư ng khuy n khích các t p th , cá nhân có nhi u óng góp trong lĩnh v c Y h c nói chung và Y dư c h c c truy n nói riêng. - Kinh phí th c hi n án ư c b trí trong d toán ngân sách Nhà nư c h ng năm theo phân c p ngân sách Nhà nư c hi n hành và công tác xã h i hóa y t . 9- Ti n th c hi n: * Năm 2008: - B trí cán b chuyên trách YDHCT t i S Y t và Phòng y t huy n. - Sưu t m 7 - 10 bài thu c c thù ưa vào i u tr t i BVYHCT. - Mua s m trang thi t b y t B nh vi n YHCT và khoa ông y các huy n. - Xây d ng án phát tri n 1 - 2 làng ngh nuôi tr ng ch bi n dư c li u, quy trình, dây truy n s n xu t thu c ông dư c. - Tri n khai vư n thu c dư c li u 6000m2. - Xây d ng mô hình 01 huy n i m, 02 xã i m s d ng thu c nam t i nhà c a huy n Khoái Châu. - Thành l p H i Dư c li u t nh Hưng Yên. - Xây d ng chuyên m c “Ch a b nh thông thư ng b ng YHCT” trên ài PTTH, Báo Hưng Yên trên cơ s Chuyên m c “S c kho cho m i ngư i”. * Năm 2009: - Nâng quy mô B nh vi n YHCT lên 150 giư ng. - Xây d ng B nh vi n YHCT là cơ s th c hành c a H c vi n YDHCT. -L p án xây d ng Trung tâm ng d ng YDHCT. - T ch c ho t ng dây truy n s n xu t 5 - 7 lo i thu c thành phNn YHCT t GMP ăng ký lưu hành toàn qu c. - M i huy n có 30% s xã tri n khai mô hình s d ng thu c nam t i nhà. - Xây d ng k ho ch 27 xã t chuNn qu c gia v YDHCT.
  6. * Năm 2010: - Thành l p Phòng qu n lý y dư c h c c truy n tr c thu c S Y t có t 3 - 5 cán b . i u 2. Phân công th c hi n án 1- S Y t : - Là cơ quan thư ng tr c có trách nhi m ch trì, ph i h p v i H i ông y, các s , ban ngành liên quan, xây d ng k ho ch ho t ng c th t ng năm v chương trình phát tri n y dư c h c c truy n. - Ch o B nh vi n Y h c c truy n, trư ng Trung h c Y t và các ơn v trong ngành tri n khai có hi u qu các ho t ng theo k ho ch ư c duy t. 2- H i ông y, châm c u: - Ch trì, ph i h p v i S Y t l a ch n nh ng bài thu c c thù k th a y thu t c a i danh y H i Thư ng Lãn Ông; ưa vào nghiên c u ng d ng t i B nh vi n Y h c c truy n và các phòng chNn tr ; sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m và công b r ng rãi hi u qu trong ch a b nh. - Qu n lý, phát tri n H i viên tích c c ho t ng khám ch a b nh b ng y h c c truy n, bào ch thành phNm y h c c truy n ph c v chăm sóc s c kho nhân dân theo úng quy nh c a pháp lu t. Ph i h p v i H i châm c u nghiên c u, ng d ng, k th a các phương pháp ch a b nh không dùng thu c ưa vào áp d ng trong các cơ s i u tr : châm c u, xoa bóp, b m huy t, xông hơi thu c,... 3- S Khoa h c và Công ngh : - Ch trì, ph i h p v i S Y t , H i ông Y trong qu n lý, nghiên c u khoa h c ng d ng các bài thu c c a các Danh y; các bài thu c thành phNm y dư c h c c truy n trư c khi xin phép lưu hành trong toàn qu c. - Tham mưu xu t kinh phí dành cho nghiên c u khoa h c v lĩnh v c y dư c h c c truy n. 4- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công nghi p: Ch trì, ph i h p v i S Công nghi p, các ngành ch c năng, các a phương xây d ng phương án chuy n d ch cơ c u cây tr ng, phát tri n nuôi tr ng dư c li u t i các a phương có th m nh: Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm trình U ban nhân dân t nh phê duy t vào quý II năm 2008. S Công nghi p ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ngành ch c năng xây d ng án phát tri n 02 - 03 làng ngh v s n xu t, sơ ch dư c li u YHCT trình UBND t nh xem xét, phê duy t vào quý II năm 2008. 5- S N i v :
  7. Ch trì, ph i h p v i S Y t xây d ng k ho ch b sung ngu n nhân l c y h c c truy n cho các ơn v y t t t nh n xã, phư ng, th tr n trình U ban nhân dân t nh phê duy t vào quý I/2008. 6- S K ho ch và u tư, S Tài chính: Ph i h p v i S Y t xây d ng k ho ch m b o ngu n l c c n thi t h ng năm chi cho các ho t ng trình UBND t nh phê duy t. 7- S Giáo d c và ào t o: Ch trì, ph i h p v i ngành Y t xây d ng k ho ch ch o vi c t ch c b i dư ng ki n th c v y dư c h c c truy n cho h c sinh, sinh viên, t ch c tr ng cây thu c nam t i các vư n th c t p, vư n hoa cây c nh; hư ng d n h c sinh, sinh viên cách tr ng, s d ng có hi u qu . 8- Các oàn th : ngh U ban M t tr n T qu c, các oàn th chính tr , xã h i, H i ngư i cao tu i, các H i có liên quan. ph i h p v i S Y t tuyên truy n và v n ng các h i viên s d ng các cây dư c li u, thu c y h c c truy n trong i u tr các b nh thông thư ng; t ch c các câu l c b tuyên truy n gi i thi u ki n th c thông thư ng v y h c c truy n trong chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho nhân dân. 9- UBND các huy n, th xã: Ch o các ơn v tr c thu c, Ban chăm sóc s c kho ban u xây d ng k ho ch tri n khai có hi u qu các n i dung c a án theo phân c p và ph i h p v i các s , ban, ngành ch c năng trong vi c t ch c th c hi n có hi u qu án phát tri n y dư c h c c truy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Kim Loan
Đồng bộ tài khoản