intTypePromotion=3

Quyết định số 217/2005/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 217/2005/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217/2005/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ Y, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217/2005/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 217/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T C A KH U QU C T B Y, T NH KON TUM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 05 tháng 01 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án: phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a kh u B Y và Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum t i t trình s 11/TT-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005, c a B K ho ch và u tư t i t trình s 4606/BKH- QLKTTW ngày 12 tháng 7 năm 2005 và ý ki n các B , ngành liên quan, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, t nh Kon Tum. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Ngo i giao, Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Thương m i, Tài nguyên và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) QUY CH
 2. T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T C A KH U QU C T B Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 217/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.Quy ch này quy nh ho t ng, m t s chính sách và t ch c qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng u tư, kinh doanh hàng hoá, d ch v , u tư xây d ng k t c u h t ng t i Khu kinh t c a khNu này. i u 2.Khu kinh t c a khNu qu c t B Y là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia v i các khu ch c năng, có môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i nh t theo các quy nh hi n hành bao g m h t ng kinh t - xã h i và chính sách, cơ ch qu n lý thu n l i cho các ho t ng kinh doanh, phù h p v i cơ ch th trư ng. Khu kinh t c a khNu qu c t B Y có di n tích 68.570 ha, bao g m các xã Sa Loong, B Y, k Sú, k Nông, k D c và th tr n Plei K n huy n Ng c H i, t nh Kon Tum có a gi i như sau: - Phía B c giáp huy n k Glei; - Phía Nam giáp huy n Sa Th y; - Phía ông giáp huy n k Tô và xã k Ang (huy n Ng c H i); - Phía Tây giáp Lào và Campuchia (có chung ư ng biên gi i v i Lào 30km, Campuchia 25 km). i u 3.M c tiêu phát tri n ch y u c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y: 1. Xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu qu c t B Y tr thành Vùng ng l c, trung tâm liên k t trên hành lang kinh t ông - Tây trong tam giác phát tri n ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia. 2. Xây d ng Khu trung tâm, Khu kinh t c a khNu qu c t B Y tr thành ô th biên gi i, khai thác có hi u qu các i u ki n v v trí a lý, chính tr , kinh t , văn hoá và xã h i trong quá trình giao lưu kinh t qu c t thúc Ny phát tri n kinh t , phát huy tác d ng lan to c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y i v i tam giác phát tri n ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia trong quá trình h i nh p. 3. Thúc Ny phát tri n khu v c nông thôn, biên gi i và h n ch tác ng tiêu c c n môi trư ng sinh thái, văn hoá, xã h i, dân t c, tr t t an ninh qu c phòng trên cơ s t o ư c nhi u vi c làm, thúc Ny ào t o, nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c.
 3. 4. T o i u ki n b o v ch quy n lãnh th và an ninh biên gi i qu c gia, gi i quy t có hi u qu các v n xã h i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, b o m oàn k t dân t c, tăng cư ng m i quan h h p tác h u ngh v i các qu c gia trong khu v c. i u 4.Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y trong các lĩnh v c: xu t nh p khNu, t m nh p, tái xu t, v n chuy n hàng hoá quá c nh phù h p v i Hi p nh v n t i quá c nh hàng hoá, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu, các chi nhánh i di n, các công ty trong và ngoài nư c, ch c a khNu, u tư cơ s h t ng, du l ch, d ch v tài chính, ngân hàng,... theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. i u 5.Các t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài c a Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ch u s i u ch nh và ư c hư ng các ưu ãi quy nh t i Quy ch này, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 6.Ngoài nh ng quy n ư c hư ng các ưu ãi trên, các doanh nghi p ho t ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c hư ng thêm các ưu ãi sau: 1. S d ng không ph i tr ti n các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và s d ng có tr ti n các d ch v do các doanh nghi p kinh doanh cung c p theo m t giá. 2. ư c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i m c ích s d ng t c ad án ã ư c u tư. Trong trư ng h p có s thay i v m c ích u tư ban uc a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam và t i các t ch c tín d ng nư c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t. i u 7.Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c phát tri n b ng các ngu n v n ch y u sau ây: - V n ngân sách trung ương h tr u tư các công trình k t c u h t ng thi t y u c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; - V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; - V n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c; - V n c a các t ch c tín d ng, v n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài;
 4. - Phát hành trái phi u Chính ph i v i nh ng d án u tư xây d ng k t c u h t ng có quy mô l n, gi vai trò quan tr ng i v i s phát tri n Khu kinh t c a khNu theo quy nh v phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n u tư; - ư c s d ng qu tt ov n u tư xây d ng k t c u h t ng. Các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c ưa vào Danh m c d án kêu g i v n h tr phát tri n chính th c (ODA). Chương 2: HO T NG C A KHU KINH T C A KH U QU C T B Y i u 8.Xu t c nh, nh p c nh, cư trú, t m trú t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 1. Xu t c nh, nh p c nh c a công dân Lào và Cămpuchia thu c Tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam - Lào - Cămpuchia: Công dân nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào (sau dây g i t t là công dân Lào) và công dân Vương qu c Campuchia (sau ây g i t t là công dân Campuchia) cư trú t i các t nh trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia ư c qua l i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y b ng gi y ch ng minh biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Lào và Campuchia c p. Th i h n ư c phép t m trú t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y không quá 15 ngày. 2. Xu t c nh, nh p c nh, cư trú, t m trú t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. - Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mang h chi u nư c ngoài vào tìm hi u th trư ng, làm vi c, ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t c nh, nh p c nh có giá tr nhi u l n. Trư ng h p vào làm vi c u tư, kinh doanh s ư c xem xét c p th t m trú, th i h n c a th t m trú t i a là 3 năm. - B Công an hư ng d n Công an Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c hi n vi c qu n lý xu t c nh, nh p c nh, cư trú, t m trú t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. i u 9. Ngân sách trung ương h tr có m c tiêu trong d toán ngân sách hàng năm u tư t p trung phát tri n nhanh cơ s h t ng Khu kinh t c a khNu qu c t B Y (trong th i h n c a D án). Ngoài ngu n v n ngân sách trung ương còn ư c huy ng các ngu n v n c a các thành ph n kinh t khác cũng như ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) phát tri n cơ s h t ng. i u 10. u tư, tín d ng, t ai và lao ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y: 1. Các d án u tư kinh doanh Khu du l ch sinh thái thu c Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c.
 5. 2. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, s n xu t, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c Qu H tr phát tri n xem xét cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n các kho n l sang năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 05 năm. 4. T ch c, cá nhân có d án u tư vào Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c mi n ti n thuê t trong 11 năm u, k t ngày ký h p ng thuê t và ư c hư ng m c giá thuê t b ng 30% giá thuê t áp d ng cho các huy n mi n núi t nh Kon Tum k t năm th 12 tr i. 5. T ch c, cá nhân có công g i v n u tư t ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c u tư vào các công trình kinh t - xã h i t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c hư ng m t kho n ti n thư ng nh t nh t ngu n ngân sách a phương theo quy nh c a B Tài chính, sau khi d án u tư i vào ho t ng, có s n phNm lưu thông, th c hi n trên th trư ng trong, ngoài nư c. Chương 3: HO T NG C A KHU THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P THU C KHU KINH T C A KH U QU C T B Y i u 11.Khu kinh t c a khNu qu c t B Y bao g m: các Khu thương m i và công nghi p, Khu qu n lý hành chính, Khu qu n lý và ki m soát c a khNu qu c t , Khu ô th và dân cư, Khu du l ch và d ch v , Khu v c phát tri n nông lâm nghi p. Quy mô, v trí t ng khu ư c xác nh trong quy ho ch chung và chi ti t c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. Khu thương m i và công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu qu c t B Y (sau ây g i t t là Khu thương m i và công nghi p) ư c ngăn cách v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và n i a b ng h th ng tư ng rào c ng, có c ng và c a ra vào, b o m s ki m soát v ngư i, hàng hoá và phương ti n v n t i c a các cơ quan ch c năng có liên quan. Trong Khu thương m i và công nghi p không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) cư trú thư ng xuyên. i u 12. Xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v c a Khu thương m i và công nghi p: - Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a Khu thương m i và công nghi p v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu và n i a là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam; ph i th c hi n các th t c h i quan theo quy nh c a pháp lu t v h i quan Vi t Nam. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu thương m i và công nghi p v i nư c ngoài ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài.
 6. - Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu thương m i và công nghi p ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. - Các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu kinh t c a khNu và n i a ch ư c nh p t Khu thương m i và Công nghi p nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu, xu t khNu vào Khu thương m i và công nghi p nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. - Hàng hoá, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu thương m i và công nghi p ho c hàng hoá, d ch v t Khu thương m i và công nghi p xu t khNu ra nư c ngoài, ư c mi n thu nh p khNu, thu xu t khNu. - Hàng hoá, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu thương m i và công nghi p không ph i ch u thu giá tr gia tăng. - Hàng hóa d ch v trong Khu thương m i và công nghi p; hàng hóa d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu thương m i và công nghi p không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng; hàng hóa, d ch v t các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu và t n i a ưa vào Khu thương m i và công nghi p hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%; hàng hóa, d ch v t Khu thương m i và công nghi p ưa vào các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu và vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong Khu thương m i và công nghi p và hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t nh p khNu t nư c ngoài và t n i a Vi t Nam vào Khu thương m i và công nghi p không ph i ch u thu tiêu th c bi t, tr ô tô thu c di n ch u thu tiêu th c bi t. - Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu thương m i và công nghi p xu t khNu ra nư c ngoài không ph i ch u thu tiêu th c bi t. - Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu thương m i và công nghi p ưa vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t. - Hàng hóa s n xu t gia công, tái ch , l p ráp t i Khu thương m i và công nghi p có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài theo quy nh hi n hành v qu n lý nh p khNu; khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n c u thành trong s n phNm, hàng hóa ó. Trư ng h p không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam thì không ph i n p thu nh p khNu. i u 13. u tư vào Khu thương m i và công nghi p - Các d án u tư tr c ti p nư c ngoài vào Khu thương m i và công nghi p ư c ch p nh n theo quy trình ăng ký c p gi y phép u tư. Các d án u tư trong nư c ư c xem xét, phê duy t theo quy nh hi n hành v i th t c ơn gi n nh t.
 7. T t c các d án u tư vào Khu thương m i và công nghi p ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t , các h p ng thương m i a phương ho c song phương mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. - Các d án u tư vào Khu thương m i và công nghi p ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian b n năm k t khi có thu nh p ch u thu , ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong chín năm k ti p; ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh. - D án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i t i a là b n năm và gi m 50% s thu ph i n p t i a là b y năm ti p theo. - Trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh các m c ưu ãi khác nhau v cùng m t v n thì ư c áp d ng m c ưu ãi quy nh t i văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn. - Trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v cùng m t v n do cùng m t cơ quan ban hành mà có quy nh khác nhau, thì áp d ng quy nh c a văn b n ư c ban hành sau. i u 14. i v i khách du l ch trong và ngoài nư c khi vào Khu thương m i và công nghi p nêu t i i u 8 c a Quy ch này ư c phép mua các lo i hàng hoá nh p khNu mi n thu mang v n i a m c dư i 500.000 /ngư i/ngày. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T C A KH U QU C T B Y i u 15.Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y 1. Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y tr c thu c Th tư ng Chính ph . 2. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n vi c xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu qu c t B Y theo quy ho ch, k ho ch, ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và theo quy ch ho t ng nh m th c hi n vi c qu n lý nhà nư c t p trung, th ng nh t các ho t ng trên m i lĩnh v c u tư, phát tri n kinh t - văn hoá - xã h i t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y.
 8. 3. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y có tư cách pháp nhân, có con d u mang hình qu c huy, có tr s làm vi c, có biên ch , kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p và là u m i k ho ch, d toán c p I ư c cân i v n xây d ng cơ b n t ngu n v n ngân sách nhà nư c. i u 16. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: 1. Tri n khai th c hi n quy ho ch chung xây d ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và nghiên c u xu t i u ch nh, b sung quy ho ch; m r ng khu ô th ; l p quy ho ch chi ti t phát tri n Khu kinh t c a khNu qu c t B Y trình Th tư ng Chính ph ho c c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 2. Xây d ng k ho ch u tư, quy t nh danh m c các d án u tư xây d ng cơ b n hàng năm thu c nhóm B và C, l p danh m c nhóm A trình Th tư ng Chính ph ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. C p, gia h n và thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư, gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân và doanh nghi p trong và ngoài nư c, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, gi y phép lao ng, ch ng ch xu t x hàng hoá và các ch ng ch khác theo u quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 4. Toàn b di n tích t, m t nư c ã quy ho ch cho u tư phát tri n Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ư c giao m t l n cho Ban Qu n lý Ban Qu n lý giao ho c cho các nhà u tư thuê th c hi n d án u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Xây d ng, ban hành các khung giá, phí và l phí th c hi n t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 6. Là u m i gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư, kinh doanh và ho t ng t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, k c các hình th c BOT, BO, BTO. 7. Qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên và môi trư ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, ph i h p ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh v b o v tài nguyên và môi trư ng c a các t ch c, cá nhân ho t ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 8. Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y phù h p v i Quy ch ho t ng và t ch c c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 9. Th c hi n vi c qu n lý các ngu n u tư, qu n lý s d ng các d án xây d ng b ng ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y theo úng quy nh.
 9. 10. T ch c, tri n khai, gi i thi u, àm phán xúc ti n u tư thương m i, du l ch trong và ngoài nư c. 11. Nghiên c u m t s cơ ch qu n lý kinh t m i v xu t c nh, nh p c nh, xu t khNu, nh p khNu, h p tác qu c t , chính sách dân t c áp d ng thí i m t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 12. Qu n lý t ch c b máy biên ch , tài chính, tài s n và ào t o. Th c hi n vi c ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan trong vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo và gi i quy t các khi u n i, vi ph m trong các lĩnh v c ho t ng t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, ch ng tham nhũng, lãng phí tiêu c c, b o m an ninh, tr t t xã h i. 13. Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng và B Công an th c hi n t t các d án liên quan n an ninh qu c phòng. 14. Th c hi n các k ho ch h p tác h tr phát tri n gi a các t nh trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia; ph i h p qu n lý gi a chính quy n các t nh b o m ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y phù h p v i các Hi p nh, tho thu n hi n hành gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào và Chính ph Vương qu c Campuchia cũng như các tho thu n gi a các t nh trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia. 15. nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph , các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh Kon Tum v tình hình phát tri n, tri n khai quy ho ch và k ho ch xây d ng, th c hi n các chính sách t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 16. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao trong t ng th i kỳ. i u 17. T ch c b máy c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 1. Lãnh o Ban: Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y có Trư ng ban và các Phó Trư ng ban. Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B N i v . Các Phó Trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a Trư ng ban sau khi có ý ki n c a B N i v . 2. B máy giúp vi c c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y g m có: - Văn phòng chính t t i Trung tâm Khu kinh t c a khNu; - Thanh tra; - Ban T ch c, ào t o và Văn xã; - Ban K ho ch và u tư ;
 10. - Ban Tài chính doanh nghi p; - Ban Tài nguyên và Môi trư ng; - Ban Công nghi p - Thương m i và Du l ch; - Ban Qu n lý Tr m ki m soát liên h p c a khNu qu c t B Y; - Cơ quan i di n Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y t i Hà N i; - Các ơn v s nghi p tr c thu c. 3. Biên ch c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y: a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y do B trư ng B N i v giao theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; b) Biên ch s nghi p c a Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y do Trư ng ban quy t nh theo phân c p sau khi có ý ki n c a B trư ng B N i v . 4. Các B : Thương m i, Qu c phòng, Công an, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, T ng c c Du l ch, các cơ quan Trung ương liên quan và U ban nhân dân t nh Kon Tum theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình u quy n, hư ng d n Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c hi n cơ ch qu n lý m t c a, t i ch có hi u qu . i u 18.Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh Kon Tum 1. U ban nhân dân t nh Kon Tum ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y t ch c th c hi n t t các chính sách dân t c, tái nh cư và các chính sách xã h i, gi i quy t vi c làm m b o i s ng c a nhân dân và i u ki n sinh ho t, làm vi c cho ngư i lao ng trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 2. Quy t nh vi c h tr chi phí ào t o ngh cho ngư i lao ng áp ng yêu c u phát tri n c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và các t nh phía Lào và Campuchia trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam - Lào - Campuchia theo quy nh pháp lu t hi n hành. 3. Ch o U ban nhân dân các huy n và các cơ quan ch c năng c a T nh ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c hi n các bi n pháp b o m an ninh tr t t , an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p, th c thi có hi u qu công tác ch ng buôn l u, gian l n thương m i và các hành vi trái phép khác trên a bàn t nh liên quan n ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. 4. Tho thu n b ng văn b n v i chính quy n c a các t nh trong tam giác phát tri n ba nư c Vi t Nam, Lào và Cămpuchia v nh ng nguyên t c h p tác h tr và ph i h p qu n lý ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y trên cơ s pháp lu t hi n
 11. hành c a m i nư c và phù h p v i s phát tri n quan h h p tác gi a các nư c trong khu v c. i u 19.Trách nhi m c a các B , ngành trong qu n lý nhà nư c t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y Các B , ngành liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và u quy n cho Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c hi n các ch c năng, nhi m v thu c ph m vi thNm quy n i v i các lĩnh v c phát tri n kinh t , u tư, xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Quy ch này. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, y quy n cho Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, các B , ngành Trung ương và U ban nhân dân t nh Kon Tum th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c b ng cách c i di n ho c t ch c b ph n thư ng tr c t i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y th c thi nhi m v theo thNm quy n c a mình, nh m t o thu n l i cho ho t ng c a các nhà u tư và các doanh nghi p. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20.Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong Khu kinh t c a khNu qu c t B Y không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Khi các cơ ch , chính sách m i ưu ãi hơn ư c ban hành phù h p v i các ho t ng c a Khu kinh t c a khNu thì ư c áp d ng cho Khu kinh t c a khNu qu c t B Y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản