intTypePromotion=3

Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 217/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V LIÊN THÔNG GI I QUY T M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng 2003; Căn c Lu t t ai 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p năm 2005; Căn c Lu t u tư năm 2005; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 và các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Quy t nh s : 214/2006/Q -UB ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 960/TTr-KH& T ngày 24/11/2006, Báo cáo th m nh s : 1624/STP-VBPQ ngày 23/11/2006 c a S Tư pháp Hà N i; T trình b sung s : 991/TTr-KH& T ngày 06/12/2006 c a S K ho ch và u tư Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v liên thông gi i quy t m t s th t c hành chính trong qu n lý các d án u tư và xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; Các quy nh c a UBND Thành ph trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , ( báo cáo); - TT Thành y ( báo cáo); - TT H ND Thành ph ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B KH& T, XD; - Các /c PCT UBND Thành ph ; Nguy n Qu c Tri u - Tòa án, Vi n ki m sát, MTTQ TP; - ài: PT&THHN, Báo KT T ( ưa tin); - Như i u 3; - Lưu VT. QUY NNH V LIÊN THÔNG GI I QUY T M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t nh s 217/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng B n Quy nh này quy nh v nguyên t c, th t c hành chính, trách nhi m c a t ch c, cá nhân liên quan trong vi c ph i h p liên thông gi i quy t m t s th t c hành chính qu n lý d án u tư và xây d ng trên a bàn thu c thNm quy n gi i quy t c a thành ph Hà N i. i u 2. Các th t c hành chính liên thông gi i quy t Th c hi n liên thông gi i quy t th t c hành chính liên quan n nhi u s ngành, bao g m các th t c sau: 1. i v i các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph : ThNm nh d án u tư (bao g m thNm nh thi t k cơ s )
  3. 2. i v i các d án u tư không s d ng ngu n v n ngân sách: Ch p thu n c a UBND Thành ph cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh. ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư. ThNm nh thi t k cơ s (trư ng h p d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau liên quan n nhi u ngành gi i quy t). i u 3. Nguyên t c liên thông gi i quy t các th t c hành chính 1. Giao m t cơ quan ch trì làm u m i l y ý ki n các S , Ngành liên quan gi i quy t th t c hành chính liên thông. 2. Ch u tư ho c nhà u tư ch làm vi c v i m t cơ quan um i n p h sơ và nh n k t qu gi i quy t th t c hành chính. 3. Cơ quan ph i h p gi i quy t có trách nhi m tr l i b ng văn b n úng th i gian, úng n i dung khi ư c cơ quan ch trì, u m i yêu c u và ch u trách nhi m v nh ng v n c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. Văn b n tr l i ph i rõ n i dung nh ng v n ng ý, nh ng v n không ng ý, nh ng n i dung c n b sung hoàn ch nh. Quá th i gian quy nh n u không tr l i ư c coi là ch p thu n, ng th i cơ quan ph i h p ư c h i ý ki n ph i ki m i m, báo cáo UBND Thành ph v vi c không tr l i ó và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c UBND Thành ph v n i dung d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. Cơ quan ch trì, u m i th c hi n các bư c ti p theo ã ư c quy nh. i u 4. X lý các trư ng h p c bi t 1. Thành l p T công tác liên thông gi i quy t th t c hành chính qu n lý d án u tư thu c Thành ph gi i quy t th t c hành chính i v i nh ng d án u tư ph c t p, mang tính c thù ho c còn có ý ki n khác nhau gi a các S , Ngành thu c Thành ph . 2. T công tác liên thông gi i quy t th t c hành chính qu n lý d án u tư thu c Thành ph do Giám c S K ho ch và u tư làm t trư ng, thành viên T công tác g m lãnh o các s : Quy ho ch Ki n trúc, Tài nguyên môi trư ng và nhà t, Tài chính, lãnh o các s : S qu n lý xây d ng chuyên ngành, S chuyên ngành, lãnh o UBND các Qu n, Huy n liên quan n d án. Danh sách các thành viên và quy ch làm vi c c a T công tác do UBND Thành ph quy t nh. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH M C 1. LIÊN THÔNG GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH IV I CÁC D ÁN U TƯ S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH i u 5. Th m nh d án u tư
  4. 1. Cơ quan, t ch c u m i thNm nh: a. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm nh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph và S K ho ch và u tư. b. Phòng K ho ch - Kinh t các Qu n, huy n là u m i t ch c thNm nh các d án u tư, Báo cáo kinh t - k thu t thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Qu n, Huy n theo phân c p. c. Các S , Ngành ư c UBND Thành ph y quy n quy t nh u tư có trách nhi m giao cho m t ơn v chuyên môn tr c thu c làm u m i t ch c thNm nh d án theo quy nh trư c khi quy t nh u tư. d. Cơ quan, t ch c u m i thNm nh ch u trách nhi m v k t qu thNm nh và các n i dung d án trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c thNm nh: a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan, t ch c u m i thNm nh d án có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan (bao g m c n i dung thNm nh thi t k cơ s ) theo quy nh. b. Th i gian tr l i ý ki n thNm nh k t khi nh n ư c văn b n yêu c u là: 7 ngày làm vi c i v i d án nhóm C, 10 ngày làm vi c i v i d án nhóm B và 15 ngày làm vi c i v i d án nhóm A. Th i gian thNm nh thi t k cơ s theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 Quy nh này. c. Cơ quan u m i thNm nh d án có trách nhi m t ng h p ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan (bao g m k t qu thNm nh thi t k cơ s ) và thông báo k t qu thNm nh d án b ng văn b n ch u tư hoàn ch nh h sơ trình phê duy t d án. Trư ng h p h sơ d án y theo quy nh, cơ quan thNm nh thi t k cơ s óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh g i cơ quan u m i thNm nh d án l p báo cáo thNm nh và trình c p thNm quy n phê duy t d án. d. Trư ng h p h sơ d án ph i b sung hoàn ch nh theo thông báo k t qu thNm nh d án, ch u tư hoàn ch nh h sơ d án, h sơ thi t k cơ s và làm vi c v i cơ quan thNm nh thi t k cơ s óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh trư c khi trình phê duy t d án. 3. Th i gian thNm nh, phê duy t d án u tư: a. Th i gian thNm nh d án u tư: - D án thu c nhóm C: 18 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 27 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 54 ngày làm vi c.
  5. - Trư ng h p c bi t, th i gian thNm nh d án có th kéo dài hơn nhưng ph i ư c ngư i quy t nh u tư cho phép và thông báo cho ch u tư bi t. b. Th i gian thNm nh d án i v i d án ph i b sung hoàn ch nh theo thông báo k t qu thNm nh d án: - D án thu c nhóm C: 08 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 12 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 24 ngày làm vi c. c. Th i gian xem xét phê duy t u tư d án c a c p có thNm quy n: - D án thu c nhóm C: 02 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 03 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 06 ngày làm vi c. - Trư ng h p c bi t, th i gian phê duy t d án có th kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm vi c. M C 2. LIÊN THÔNG GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH IV I CÁC D ÁN U TƯ S D NG NGU N V N NGOÀI NGÂN SÁCH i u 6. Xác nh a i m u tư 1. i v i các d án u tư có xây d ng công trình, có s d ng t, vi c xác nh, l a ch n a i m l p d án u tư c a nhà u tư ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác. a i m nghiên c u l p d án u tư do UBND Thành ph thông qua b ng văn b n, c th như sau: a. Quy t nh phê duy t k t qu trúng u giá quy n s d ng t, u th u l a ch n nhà u tư có s d ng t th c hi n d án c a cơ quan có thNm quy n. b. Văn b n ch p thu n c a UBND Thành ph cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh ngoài trư ng h p quy nh t i i m a Kho n 1 i u này. 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm tra l y ý ki n c a các cơ quan liên quan, trình UBND Thành ph ch p thu n ho c t ch i ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh trong các trư ng h p quy nh t i i m b Kho n 1 i u này. 3. T ch c thNm tra trình duy t ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh
  6. a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan u m i thNm tra có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n thNm tra c a các cơ quan liên quan v n i dung xem xét thNm tra. b. Cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i ý ki n thNm tra k t khi nh n ư c văn b n yêu c u là 7 ngày làm vi c. c. Cơ quan u m i có trách nhi m t ng h p ý ki n thNm tra c a các cơ quan liên quan, báo cáo UBND Thành ph xem xét trong th i h n là 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ý ki n thNm tra c a các cơ quan liên quan. d. Th i gian xem xét phê duy t văn b n ch p thu n ho c t ch i ch p thu n c a UBND Thành ph trong th i h n là 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n ngh c a S K ho ch và u tư. i u 7. Th m tra, c p gi y ch ng nh n u tư 1. Cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm tra, c p gi y ch ng nh n u tư a. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i hư ng d n, ti p nh n, thNm tra, trình UBND Thành ph c p, i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư ngoài các khu công nghi p t p trung do Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i qu n lý. b. Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i là cơ quan u m i hư ng d n, ti p nh n, thNm tra, c p, i u ch nh gi y ch ng nh n u tư i v i các u tư trong các khu công nghi p t p trung do Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i qu n lý. 2. Quy trình thNm tra c p gi y ch ng nh n u tư, i u ch nh b sung gi y ch ng nh n u tư a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án u tư, cơ quan ti p nh n h sơ ki m tra tính h p l c a h sơ và g i h sơ l y ý ki n thNm tra c a s , ngành liên quan; trư ng h p c n thi t thì g i h sơ l y ý ki n các B , ngành liên quan. Trư ng h p h sơ không h p l , cơ quan ti p nh n h sơ thông báo b ng văn b n cho nhà u tư bi t s a i, b sung h sơ. b. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án u tư, cơ quan ư c h i có ý ki n thNm tra b ng văn b n và ch u trách nhi m v nh ng v n c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. c. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S K ho ch và u tư l p báo cáo thNm tra, trình UBND Thành ph c p gi y ch ng nh n. Trư ng h p d án u tư thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 25 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S K ho ch và u tư l p báo cáo thNm tra báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét ký trình Th tư ng Chính ph quy t nh v ch trương u tư;
  7. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm tra c a S K ho ch và u tư ho c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph ( i v i trư ng h p d án u tư thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph ), y ban nhân dân Thành ph c p Gi y ch ng nh n u tư. d. i v i d án do Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i c p Gi y ch ng nh n u tư: trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i t ng h p ý ki n các cơ quan ư c h i ý ki n c p Gi y ch ng nh n u tư. Trư ng h p d án u tư thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 25 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i l p báo cáo thNm tra báo cáo trình Th tư ng Chính ph quy t nh v ch trương u tư. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i c p gi y ch ng nh n u tư. e. Trư ng h p d án u tư không ư c ch p thu n, cơ quan ti p nh n h sơ d án u tư g i thông báo b ng văn b n cho nhà u tư, trong ó nêu rõ lý do. i u 8. Th m nh thi t k cơ s công trình xây d ng 1. Cơ quan u m i t ch c thNm nh thi t k cơ s : ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s i v i d án nhóm A th c hi n theo quy nh t i Kho n 5 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP c a Chính ph : S Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành (tr công nghi p v t li u xây d ng). S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C u tư xây d ng công trình th y l i, ê i u; S Giao thông công chính t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C u tư xây d ng công trình giao thông, h t ng k thu t ô th ; S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s d án u tư (nhóm A) xây d ng m t công trình dân d ng dư i 20 t ng, các d án nhóm B, C u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, các d án còn l i ngoài các d án ã giao cho S Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông công chính. i v i d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s là m t trong các S nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án. S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các S qu n lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan thNm nh thi t k cơ s . 2. T ch c thNm nh thi t k cơ s :
  8. a. N i dung thNm nh thi t k cơ s : Th c hi n theo quy nh t i M c 6 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . b. Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan, t ch c u m i thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m g i h sơ thi t k cơ s l y ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan (n u bao g m nhi u lo i công trình khác nhau) theo quy nh. Th i gian tr l i ý ki n thNm nh c a cơ quan ư c h i ý ki n k t khi nh n ư c văn b n yêu c u là: 5 ngày i v i d án nhóm C, 10 ngày i v i d án nhóm B. c. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m k t lu n v k t qu thNm nh thi t k cơ s và óng d u xác nh n h sơ ã thNm nh ch u tư phê duy t d án theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . Trư ng h p thi t k cơ s chưa i u ki n phê duy t d án theo quy nh, cơ quan ch trì thNm nh ph i thông báo k t qu thNm nh b ng văn b n (m t l n), văn b n thNm nh ph i rõ n i dung nh ng v n ng ý, nh ng v n không ng ý, nh ng n i dung c n b sung hoàn ch nh và g i cho ch u tư b sung hoàn thi n trình cơ quan thNm nh thi t k cơ s óng d u xác nh n h sơ ã thNm nh trư c khi phê duy t d án. 3. Th i gian thNm nh thi t k cơ s : Th i gian thNm nh thi t k cơ s i v i d án u tư nhóm C không quá 10 ngày làm vi c, d án u tư nhóm B không quá 15 ngày làm vi c, nhóm A không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Th i gian ki m tra, óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh ( i v i h sơ d án ph i b sung hoàn ch nh h sơ thi t k cơ s ) không quá 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a các S Ngành liên quan 1. Th trư ng các S , Ngành Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n, căn c ch c năng nhi m v ư c giao, có trách nhi m phân công n i b , t ch c th c hi n nghiêm túc các n i dung quy nh t i Quy nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 2. S N i v có trách nhi m trình UBND Thành ph quy t nh thành l p và ban hành quy ch ho t ng c a T công tác liên thông gi i quy t th t c hành chính qu n lý d án u tư thu c Thành ph . 3. Cơ quan u m i ti p nh n h sơ liên thông gi i quy t th t c hành chính có trách nhi m th ng nh t v i các cơ quan ph i h p gi i quy t v danh m c, n i dung h sơ d án u tư và niêm y t công khai t i cơ quan u m i t ch c th c hi n.
  9. i u 10. Ki m tra, x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân ư c giao trách nhi m gi i quy t th t c liên thông gi i quy t các th t c hành chính trong qu n lý các d án u tư và xây d ng công trình thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. S N i v có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n gi i quy t th t c hành chính liên thông, ch trì t ch c thanh tra công v theo k ho ch, báo cáo UBND Thành ph có hình th c x lý i v i các t ch c, cá nhân vi ph m trong vi c gi i quy t th t c hành chính liên thông trong qu n lý u tư và xây d ng. i u 11. S a i b sung Quy nh Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph , các ch u tư d án c n ph n nh k p th i v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản