intTypePromotion=1

Quyết định số 2188/QĐ-CĐBVN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 2188/QĐ-CĐBVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2188/QĐ-CĐBVN về việc Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2188/QĐ-CĐBVN

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Ư NG B VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2188/Q -C BVN Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C: QUY NNH T M TH I TRÌNH T , TH T C TRÌNH DUY T TH M NNH, TH M TRA D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THU C TH M QUY N C A C C TRƯ NG C C Ư NG B VI T NAM C C TRƯ NG C C Ư NG B VI T NAM Căn c Quy t nh s 2567/2003/Q - BGTVT, ngày 29/8/2003 c a B trư ng B GTVT v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ư ng b Vi t Nam Căn c Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Ngh nh 112/2006/ N - CP ngày 29/9/2006 v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N - CP; Ngh nh s 209/2004/N - CP ngày 16/12/2004/N - CP c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Ngh nh s 99/2007/N - CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư 02/2007/TT- BXD ngày 14/ 02/2007 hư ng d n m t s n i dung v : l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N - CP và các quy nh khác c a pháp lu t. Theo ngh c a Trư ng phòng Th m nh giá & th ch . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “ Quy nh t m th i v trình t , th t c trình duy t thNm nh, thNm tra d án u tư xây d ng công trình giao thông v n t i thu c thNm quy n c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng C c; Trư ng phòng ThNm nh, Giá và th ch ; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3, - TT. Ngô Th nh c( B/C) - C c trư ng ( B/C) - Các Phó C c trư ng - Lưu VT, T
  2. Vũ B y QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C TRÌNH DUY T TH M NNH, TH M TRA D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THU C TH M QUY N QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C Ư NG B VI T NAM. (Ban hành kèm theo quy t nh s : 2188 Q -C BVN ngày 24 tháng 10 năm 2007 c a C c ư ng b Vi t Nam ) I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình giao thông thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n do C c ư ng b Vi t Nam quy t nh u tư và làm ch u tư ( bao g m các d án u tư b ng ngu n v n t ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c). 2. Quy nh này ư c áp d ng i v i các Ch u tư xây d ng công trình do C c quy t nh u tư, Các Ban Qu n lý d án ư c C c giao nhi m v qu n lý d án, các Ban Qu n lý d án ư c C c ký h p ng qu n lý, i u hành d án ( sau ây g i chung là ơn v qu n lý d án ); Tư v n l p d án u tư công trình và kh o sát thi t k bư c thi t k k thu t, thi t k b n v thi công ( i v i công trình thi t k 2 bư c); Tư v n thNm tra d án do C c quy t nh u tư và các d án C c là ch u tư . 3. Quy nh này nh m m b o hoàn thành nhi m v ư c giao, t o m i i u ki n cơ quan trình thNm nh và cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duy t d án u tư, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán xây d ng công trình ph i h p thNm nh th t khách quan, m b o ch t lư ng thNm nh c a d án, không gây phi n hà, không tư v n và các ơn v qu n lý d án ph i m t nhi u th i gian i l i và ch nh s a h sơ nhi u l n, gi m thi u t i a các th t c hành chính. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. V vi c thuê tư v n thNm nh d án, thNm tra thi t k k thu t, d toán và t ng d toán. 1.1. Bư c l p d án: a) i v i các d án do B GTVT quy t nh u tư th c vi c l a ch n tư v n thNm nh, thNm tra theo quy t nh c a B .
  3. b) i v i các d án C c quy t nh u tư: Tùy thu c vào quy mô, tính ch t ph c t p c a t ng d án, ơn v qu n lý d án xu t d án ho c h ng m c c a d án c n ph i th c hi n thNm tra báo cáo lãnh o C c quy t nh, vi c l a ch n tư v n thNm tra ư c quy t nh sau khi nghe báo cáo u kỳ ơn v qu n lý d án th c hi n l a ch n tư v n thNm tra, 1.2. Bư c th c hi n d án: i v i d án C c làm ch u tư, tùy thu c vào quy mô, tính ch t ph c t p c a t ng d án, t ng công trình ơn v qu n lý d án xu t trình lãnh o C c quy t nh thuê tư v n thNm tra thi t k , d toán, t ng d toán toàn b d án ho c h ng m c c a d án. Trư c khi ti n hành thNm tra, Tư v n ph i l p cương và d toán thNm tra trình C c phê duy t. i v i d án C c quy t nh u tư, ơn v qu n lý d án l a ch n và quy t nh vi c thNm tra thi t k , d toán, t ng d toán toàn b d án ho c h ng m c công trình c a d án. 1.3. Trình t , n i dung công tác thNm tra có quy nh riêng. 2. V trình t , th t c thNm nh d án: 2.1. Ti p nh n, ki m tra h sơ: Khi nh n ư c h sơ do ơn v qu n lý d án trình duy t, cán b c a C c ư c giao nhi m v th lý h sơ thNm nh ph i cùng i di n ơn v qu n lý d án , Tư v n thi t k ki m tra tính y c a h sơ trình duy t theo quy nh. - Trư ng h p phát hi n có nh ng sai sót nh , ho c thi u h sơ do sơ xu t chưa c p nh t y mà có th kh c ph c ư c ngay thì trong thNm quy n ư c giao chuyên viên thNm nh cùng th ng nh t v i Tư v n và i di n ơn v qu n lý d án ch nh s a ho c c p nh t h sơ ti n hành thNm nh. - Trư ng h p h sơ trình còn nhi u t n t i, chưa i u ki n thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t thì l p biên b n yêu c u ch nh s a b sung ( biên b n do lãnh o phòng ký ư c nêu y các t n t i c n ph i b sung và quy nh th i gian b sung hoàn thi n h sơ trình duy t, biên b n ph i có xác nh n c a ngư i i di n ư c y quy n c a ơn v qu n lý d án và Tư v n thi t k ). - Trong trư ng h p không th ng nh t ư c các ý ki n gi a phòng ư c giao thNm nh v i ơn v qu n lý d án và Tư v n thi t k thì lãnh o phòng ph i báo cáo lãnh o C c xem xét ch o gi i quy t. Th i gian ti p nh n và ki m tra h sơ trình duy t ( k t khi nh n h sơ theo yêu c u) không quá 03 ngày làm vi c i v i d án u tư ho c báo cáo u tư; không quá 05 ngày làm vi c i v i h sơ thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công; không quá 03 ngày làm vi c i v i h sơ d toán và t ng d toán. 2.2. ThNm nh d án u tư:
  4. a. i v i d án do B GTVT quy t nh u tư : - Trư c khi ngh C c BVN xem xét trình B GTVT thNm nh d án u tư, ngoài vi c ki m tra tính y c a h sơ tài li u theo quy nh hi n hành ơn v qu n lý d án ph i ki m tra k n i dung h sơ d án do tư v n l p trong ó ph i bao hàm các ý ki n k t lu n c a ngư i có thNm quy n t i các t báo cáo u kỳ, gi a kỳ và cu i kỳ do B GTVT ch trì, các ý ki n k t lu n c a lãnh o C c t i các cu c h p tri n khai d án. - Kèm theo t trình và h sơ d án ph i có báo cáo thNm tra d án u tư c a ơn v qu n lý d án v các n i dung h sơ d án do Tư v n l p, ý ki n th ng nh t ho c không th ng nh t v i k t qu thNm tra c a Tư v n thNm tra ( n u có ), các ki n ngh khác. - Th i gian xem xét d án u tư t i C c trình B GTVT thNm nh và phê duy t ( k t khi nh n h sơ), không quá 20 ngày làm vi c i v i d án nhóm A; không quá 15 ngày làm vi c i v i d án nhóm B; không quá 10 ngày làm vi c i v i d án nhóm C. b. Các d án do C c quy t nh u tư: th c hi n theo i u 9 Ngh nh s :16/2005/N - CP và kho n 5 i u 1 Ngh nh 112/2006/ N - CP ngày 29/9/2006 v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph . 2.3. ThNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán và t ng toán công trình: a. Trình duy t và thNm nh h sơ thi t k k thu t, thi t k b n v thi công: ơn v qu n lý d án trình duy t h sơ thi t k k thu t ho c h sơ thi t k b n v thi công v C c ph i m b o y các h sơ và n i dung theo quy nh t i i u 13,14,15,16 Ngh nh 209/2004/N - CP c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Th i gian thNm nh và trình lãnh o C c phê duy t ( k t ngày nh n h sơ theo yêu c u) như sau: không quá 30 ngày làm vi c i v i d án nhóm A ( chưa phân chia gói th u); không quá 20 ngày làm vi c i v i d án nhóm B và Gói th u ư c phân chia theo k ho ch u th u ã ư c duy t. Trong quá trình thNm nh h sơ thi t k k thu t, h sơ thi t k b n v thi công ( i v i công trình thi t k 2 bư c), Tư v n thi t k , ngư i i di n c a ơn v qu n lý d án ph i b o v trư c ch u tư v n i dung và ch t lư ng c a h sơ thi t k mb o phù h p theo thi t k cơ s ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh khác c a ngư i có thNm quy n ( n u có ). Quá trình thNm nh, n u có nh ng vư ng m c v ch trương ho c nh ng v n c n ph i ti p t c nghiên c u l a ch n gi i pháp thi t k , thì trư ng phòng nghi p v ư c giao th lý h sơ c a C c báo cáo lãnh o C c xem xét gi i quy t. Trư ng h p c n thi t thì xu t lãnh o C c tri u t p các cu c h p v i các t ch c có liên quan
  5. th o lu n gi i quy t k p th i các vư ng m c m b o hoàn thành t t vi c l p h sơ thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công. b. ThNm nh d toán, t ng d toán công trình: Trư c khi trình duy t d toán, ơn v qu n lý d án ph i ki m tra v s hoàn thi n c a h sơ trình duy t ph i m b o phù h p v i quy t nh phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công c a c a c p có thNm quy n, ki m tra s phù h p gi a kh i lư ng d toán v i kh i lư ng thi t k ; ki m tra tính úng n, h p lý c a vi c áp d ng, v n d ng ơn giá xây d ng công trình, nh m c t l , chi phí tư v n và các kho n m c chi phí khác trong d toán công trình, kèm theo thông báo giá v t li u, các ch chính sách c a cơ quan có thNm quy n t i a phương. i v i các l ai v t tư c ch ng không có trong thông báo giá ho c báo giá c a a phương chưa sát v i giá th trư ng thì ơn v qu n lý d án ch o Tư v n l y giá bình quân t i thi u c a 03 nhà cung ng. Th i gian thNm nh và trình lãnh o c c phê duy t d toán ( k t ngày nh n h sơ theo yêu c u) như sau: không quá 25 ngày làm vi c i v i d án nhóm A ( chưa phân chia gói th u); không quá 20 ngày làm vi c i v i d án nhóm B; không quá 15 ngày làm vi c i v i d toán gói th u. T ng d toán ho c i u ch nh t ng d toán công trình nhóm A không quá 30 ngày làm vi c; d án nhóm B không quá 20 ngày làm vi c. Trong quá trình thNm nh d toán, t ng d toán: ơn v qu n lý d án, Tư v n thi t k ph i b o v trư c ch u tư v tính úng n c a vi c bóc tách kh i lư ng c a d toán phù h p v i h sơ thi t k ã ư c duy t, vi c áp d ng ơn giá, nh m c và các kho n chi phí phù h p theo quy nh hi n hành. Quá trình thNm nh, khi có s a i v kh i lư ng ho c ơn giá, nh m c c a d toán thì chuyên viên thNm nh cùng ơn v qu n lý d án và tư v n thi t k l p biên b n t ng h p v các n i dung s a i ã th ng nh t gi a ba bên, ký xác nh n lưu vào h sơ thNm nh. Trư ng h p n i dung yêu c u s a i c a Phòng thu c C c ư c giao thNm nh chưa th ng nh t ư c v i ơn v qu n lý d án và Tư v n thì Trư ng phòng báo cáo lãnh o C c xem xét ch o gi i quy t. III. T CH C TH C HI N: 1. Các Phòng tham mưu giúp vi c C c trư ng; th trư ng các ơn v ư c quy nh t i ph n I, m c 2 nêu trên căn c vào quy nh này th c hi n. 2. i v i các d án do C c quy t nh u tư, trong bư c th c hi n d án Ch u tư có th v n d ng quy nh này t ch c th c hi n. 3. th i i m cu i c a m t giai o n c a d án ho c t xu t ( n u th y c n thi t) vào kho ng gi a giai o n c a d án các phòng nghi p v t ng h p các biên b n làm vi c nêu trên , báo cáo Lãnh o C c, g i cho th trư ng ơn v qu n lý d án và tư v n liên quan bi t các l i c a cán b c p dư i có bi n pháp i u ch nh ho c x lý: - Phòng ThNm nh, Giá và th ch t ng h p báo cáo i v i các giai o n l p báo cáo u tư, d án u tư, thi t k k thu t, t ng d toán và d toán trư c u th u.
  6. - Các Phòng: Qu n lý d án v n Trong nư c, Qu n lý d án v n Nư c ngoài iv i giai o n th c hi n u tư. 4. Quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ho c c n có s i u ch nh h p lý v trình t , th t c, quy trình x lý trong công tác thNm nh d án c a C c, các ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v C c k p th i xem xét i u ch nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản