Quyết định số 22/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc chuyển giao Bệnh viện đa khoa Cần Thơ từ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Bộ Y tế quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/Q -TTG Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N GIAO B NH VI N A KHOA C N THƠ T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ V B Y T QU N LÝ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ (Công văn s 1525/UB ngày 11 tháng 5 năm 2004). B Y t (T trình s 9509/TTr-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2004). B Tài chính (Công văn s 13385/TC-HCSN ngày 1 7 tháng 11 năm 2004); B N i v (Công văn s 3039/BNV-TCBC ngày 26 tháng 11 năm 2004) v vi c chuy n giao B nh vi n a khoa C n Thơ t y ban nhân dân thành ph C n Thơ v B Y t qu n lý. QUY T Đ NH: i u 1. Chuy n giao B nh vi n a khoa C n Thơ thu c y ban nhân dân thành ph C n Thơ v B Y t qu n lý. i u 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ, B trư ng B Y t t ch c ch o th c hi n vi c bàn giao, ti p nh n nguyên tr ng B nh vi n a khoa C n Thơ; trong quá trình th c hi n bàn giao, m i ho t ng khám, ch a b nh c a B nh vi n v n ph i b o m bình thư ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Y t , K ho ch và u tư, N i v , Tài chính và Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản