intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 2231/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Chia sẻ: Trần Văn San | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2231/2019/QĐ-UBND công bố sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Chuyển nhượng dự án đầu tư tại mục IV, lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2231/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SƠN LA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2231/QĐ­UBND Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI  QUYẾT ĐỊNH SỐ 902/QĐ­UBND NGÀY 19/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC  CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN  LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành  chính và Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 902/QĐ­UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh  mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu  tư; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 396/TTr­SKHĐT ngày  06/9/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành  chính Chuyển nhượng dự án đầu tư tại mục IV, lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Quyết định số  902/QĐ­UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục  hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có danh  mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch  UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.   KT. CHỦ TỊCH
  2. Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ­ Cục KSTTHC ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Thường trực tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Trung tâm PVHCC tỉnh; ­ Trung tâm thông tin tỉnh; ­ Lưu: VT, KSTTHC,N (40b). Tráng Thị Xuân   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, QUẢN LÝ  NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2231/QĐ­UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch   UBND tỉnh) Địa  Thủ tục  Thời hạn giải  điểm  Cách thức  Phí, lệ  STT hành  Căn cứ pháp lý quyết thực  thực hiện phí chính hiện 1 Chuyển  ­ Đối với dự án  Trung  Tổ chức, cá  Không ­ Luật Đầu tư số  nhượng  thuộc diện điều  tâm Phục nhân lựa  67/2014/QH13 ngày  dự án đầu  chỉnh quyết định  vụ hành  chọn gửi hồ  26/11/2014; tư chủ trương đầu tư  chính  sơ, thủ tục  của Thủ tướng  công tỉnh hành chính  ­ Nghị định số  Chính phủ: Không  (bao gồm cả  118/2015/NĐ­CP  quá 47 ngày. nhận kết  ngày 12 tháng 11 năm  quả giải  2015 của Chính phủ  ­ Đối với dự án  quyết) trong  quy định chi tiết và  thuộc diện điều  những cách  hướng dẫn thi hành  chỉnh quyết định  thức sau: một số điều của  chủ trương đầu tư  Luật Đầu tư; của UBND tỉnh:  ­ Trực tiếp; Không quá 28  ­ Thông tư số  ngày; ­ Qua dịch  16/2015/TT­BKHĐT  vụ bưu  của Bộ kế hoạch và  ­ Đối với dự án  chính Đầu tư ngày  hoạt động theo  18/11/2015 Quy định  Giấy CNĐKĐT do  biểu mẫu thực hiện  Sở Kế hoạch và  thủ tục đầu tư và báo  Đầu tư cấp:  cáo hoạt động đầu tư  Không quá 10  tại Việt Nam. ngày.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2