intTypePromotion=3

Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
12
download

Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 – 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 225/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN NÂNG C P B NH VI N HUY N VÀ B NH VI N A KHOA KHU V C GIAI O N 2005 – 2008 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, thành ph , th xã thu c t nh; Căn c Ch th s 06 CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; Ngh quy t s 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; Theo ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án nâng c p m t s b nh vi n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là b nh vi n huy n) và m t s b nh vi n a khoa khu v c liên huy n (sau ây g i chung là b nh vi n a khoa khu v c) giai o n t 2005 n năm 2008 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu Nâng c p v cơ s h t ng, trang thi t b và nâng cao năng l c chuyên môn cho i ngũ cán b y t c a các b nh vi n huy n và m t s b nh vi n a khoa khu v c nh m ưa các d ch v k thu t y t v g n dân; t o i u ki n thu n l i cho ngư i nghèo, ngư i dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa ư c ti p c n các d ch v y t có ch t lư ng ngày m t t t hơn, ng th i gi m tình tr ng quá t i cho các b nh vi n tuy n trên. 2. Nhi m v ch y u - u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p cơ s h t ng m t s b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c (bao g m m t s phòng khám a khoa khu v c);
  2. - Mua s m trang thi t b y t thi t y u theo danh m c do B Y t quy nh phù h p v i quy mô c a t ng lo i b nh vi n; - ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t , ưu tiên t p trung ào t o, b i dư ng ngay trong 2 năm u th c hi n án k p có cán b năng l c s d ng, phát huy hi u qu c a trang thi t b ư c u tư m i. 3. Th i gian th c hi n: n năm 2008. 4. Ngu n v n u tư: a) Ngu n v n u tư ư c huy ng t các ngu n v n sau ây: - Ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho các a phương; - V n c a các d án ODA; - Ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác. b) Ngân sách trung ương b sung có m c tiêu ưu tiên nâng c p m t s b nh vi n huy n, b nh vi n a khoa khu v c bao g m c phòng khám a khoa khu v c thu c các vùng khó khăn, các huy n m i chia tách; các b nh vi n huy n có cơ s v t ch t và trang thi t b ã quá xu ng c p nhưng chưa ư c u tư nâng c p; các b nh vi n huy n mi n núi, vùng sâu, vùng xa ho c quá xa b nh vi n t nh; các b nh vi n huy n theo quy ho ch s ư c nâng c p thành b nh vi n a khoa khu v c. M c h tr th c hi n theo nguyên t c sau: - Các b nh vi n các huy n mi n núi: ngân sách trung ương h tr 100%; - Các b nh vi n các huy n, th xã ng b ng thu c các t nh mi n núi: ngân sách trung ương h tr 80%, ngân sách a phương b trí 20%; - Các b nh vi n các huy n thu c các t nh còn l i: ngân sách trung ương h tr 70%, ngân sách a phương b trí 30%; - Riêng i v i 9 t nh, thành ph có ngu n thu l n g m Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bà R a - Vũng T u, Khánh Hòa, C n Thơ, Bình Dương do a phương t cân i ngân sách th c hi n án; ngân sách trung ương ch h tr cho m t s b nh vi n huy n mi n núi, h i o c a a phương và m t s b nh vi n huy n theo quy ho ch s tr thành b nh vi n a khoa khu v c. c) Kinh phí ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c c a án do B Y t và các a phương b trí theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ưu tiên b trí t ngân sách a phương b o m ngu n v n th c hi n m c tiêu c a án. iv im ts a phương không th b trí kinh phí th c hi n, ph i làm vi c v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Y t th ng nh t, xu t báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, x lý.
  3. i u 2. T ch c th c hi n 1. Thành l p Ban Ch o án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c giai o n 2005 - 2008 Trung ương do B trư ng B Y t là Trư ng ban, y viên g m i di n lãnh o các B , cơ quan: Y t , K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph . Ban Ch o có trách nhi m giúp Th tư ng ch o tri n khai th c hi n án. 2. B Y t là cơ quan thư ng tr c c a án có nhi m v : a) T ng h p, xây d ng d toán chi hàng năm c a án và ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng phương án phân b kinh phí t ngu n ngân sách trung ương b sung cho các a phương, báo cáo Th tư ng Chính ph . Thông báo m c v n b sung t ngân sách trung ương ư c duy t các a phương tri n khai th c hi n. b) Hư ng d n các a phương tri n khai th c hi n án; hàng năm t ch c ki m tra, ánh giá ti n th c hi n án t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . c) Hư ng d n, ôn c các a phương t ch c qu n lý, tri n khai vi c xây d ng, c i t o, m r ng cơ s h t ng, u th u mua s m trang thi t b theo Quy ch u tư xây d ng và Quy ch u th u c a nhà nư c. d) T ch c và ch o các S Y t m các l p ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cho cán b y t tuy n huy n. ) Trong quá trình th c hi n án, n u có v n m i phát sinh, B Y t có trách nhi m t ng h p, xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, i u ch nh cho phù h p. 3. B K ho ch và u tư có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i và b trí v n u tư hàng năm t ngân sách trung ương theo quy nh nêu t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này các a phương tri n khai th c hi n. b) Hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí ph n v n do a phương t cân i trong ngân sách a phương b o m th c hi n án. c) Ph i h p v i B Tài chính hư ng d n v cơ ch tài chính các a phương b o m ngu n v n do a phương t cân i. 4. B Tài chính có nhi m v : a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí và b o m ngu n v n th c hi n án theo k ho ch và ti n hàng năm.
  4. b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n v cơ ch tài chính các a phương b o m ngu n v n o a phương t cân i. c) Hư ng d n các a phương b trí kinh phí v n hành, duy tu, b o dư ng máy móc trang thi t b nh m nâng cao hi u qu c a thi t b ư c u tư. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : a) Thành l p Ban Ch o án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c c a a phương. b) Ch o S Y t ph i h p v i các ban, ngành có liên quan căn c vào quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh c a a phương ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t xây d ng các d án theo úng Quy ch u tư xây d ng c a nhà nư c. c) Ch u trách nhi m toàn di n trong vi c thNm nh, quy t nh u tư, phê duy t các d án u tư, ch o vi c tri n khai th c hi n d án theo úng Quy ch hi n hành v u th u và qu n lý u tư và xây d ng. ng th i ch o vi c t ch c, b trí vi c s d ng cơ s v t ch t và trang thi t b m t cách có hi u qu , tránh lãng phí, th t thoát. d) Hàng năm b trí t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung c a a phương tăng u tư cho y t t i thi u là 20%, trong ó dành t i thi u 30% u tư cho y t tuy n huy n. B trí t ngu n tăng thu và các ngu n tài chính h p pháp khác b o m ph n v n do ngân sách a phương t cân i theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư. S d ng úng m c ích ngu n v n h tr t ngân sách trung ương cho các d án. B trí kinh phí v n hành và b o dư ng cơ s v t ch t và máy móc thi t b ư c u tư. ) Xây d ng l trình c th và kh thi b o m ngu n nhân l c y t có ch t lư ng cho tuy n huy n. B trí và b o m kinh phí t ngu n chi thư ng xuyên t ch c ho c c cán b i ào t o, b i dư ng, nâng cao năng l c chuyên môn và k năng v n hành trang thi t b . e) T ch c giao ban nh kỳ hàng quý ánh giá k t qu th c hi n, báo cáo Ban Ch o Trung ương, B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . H i ng nhân dân các c p ph i t ch c ki m tra, giám sát ch t ch trong su t quá trình tri n khai th c hi n án theo ch c năng ư c giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản