Quyết định số 227/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 227/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban Chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 227/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 227/1999/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH K HO CH D PHÒNG QU C GIA NG PHÓ S C MÁY TÍNH NĂM 2000 VÀ THÀNH L P BAN CH HUY QU C GIA TH C HI N K HO CH D PHÒNG QU C GIA NG PHÓ S C MÁY TÍNH NĂM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ch th s 43/1998/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phòng x lý và kh c ph c nh hư ng ''s c năm 2000'' trong các lĩnh v c có s d ng công ngh thông tin; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Trư ng ban Ch o kh c ph c s c năm 2000, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch d phòng Qu c gia ng phó s c máy tính năm 2000 kèm theo Quy t nh này. i u 2. Thành l p Ban Ch huy th c hi n K ho ch d phòng Qu c gia ng phó s c máy tính năm 2000 (sau ây g i t t là Ban Ch huy Qu c gia) g m: - Trư ng ban: Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm; - Phó Trư ng ban: B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Trư ng Ban Ch o kh c ph c s c năm 2000; Các thành viên: - B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; - B trư ng B Qu c phòng; - B trư ng B Công an; - B trư ng B K ho ch và u tư;
  2. - B trư ng B Tài chính; - B trư ng B Y t ; - B trư ng B Giao thông v n t i; - B trư ng B Công nghi p; - Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T ng c c Trư ng T ng c c Bưu i n; - C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam; - T ng Giám c T ng Công ty i n l c Vi t Nam; - T ng Giám c T ng Công ty D u khí Vi t Nam; - T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam; - T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam; - Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i; - Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch huy Qu c gia là Ban Ch o kh c ph c s c năm 2000 c a Chính ph . Tr s làm vi c: 14 Lê H ng Phong, qu n Ba ình, Hà N i; Ban Thư ký c a Ban Ch o kh c ph c s c năm 2000 c a Chính ph th c hi n trách nhi m Văn phòng thư ng tr c c a Ban Ch huy Qu c gia. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là cơ quan, ơn v ) thành l p Ban Ch huy th c hi n K ho ch d phòng ng phó s c máy tính năm 2000 c a mình (sau ây g i t t là Ban Ch huy cơ quan, ơn v ). Trư ng Ban Ch huy cơ quan, ơn v là Th trư ng cơ quan, ơn v ho c i di n lãnh o c a cơ quan, ơn v ư c y quy n. Thành ph n c a Ban Ch huy cơ quan, ơn v do Th trư ng cơ quan, ơn v ch nh. Ban Ch o kh c ph c s c năm 2000 c a cơ quan, ơn v là b ph n tham mưu, thưòng tr c c a Ban Ch huy cơ quan, ơn v mình. i u 4. 1. Ban Ch huy Qu c gia có trách nhi m ch o và i u hành vi c th c hi n K ho ch d phòng Qu c gia.
  3. 2. Ban Ch huy cơ quan, ơn v có trách nhi m ch o và i u hành vi c th c hi n K ho ch d phòng c a cơ quan, ơn v mình. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Trư ng Ban Ch huy th c hi n K ho ch d phòng ng phó s c máy tính năm 2000, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) K HO CH D PHÒNG QU C GIA NG PHÓ S C MÁY TÍNH NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 227/1999/Q -TTg ngày 15 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) S c máy tính năm 2000 (sau ây g i t t là SC 2000) là m t s c k thu t bi t trư c và ã tri n khai các bi n pháp kh c ph c, nhưng không th d oán ư c y và chính xác m i di n bi n cũng như h u qu c a nó. Do ó, c n có K ho ch d phòng Qu c gia ng phó v i m i b t tr c có th x y ra nh m gi m nh các nguy cơ và thi t h i do nh ng b t tr c này gây ra. Th tư ng Chính ph yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, căn c vào m c tiêu, n i dung c a K ho ch d phòng Qu c gia ng phó SC 2000 (sau ây g i t t là K ho ch d phòng Qu c gia) ch o các ơn v tr c thu c ch nh lý, b sung K ho ch d phòng c a ơn v , chuNn b y và s n sàng các phương ti n, i u ki n c n thi t khi c n có th nhanh chóng tri n khai th c hi n. I. M C TIÊU C A K HO CH D PHÒNG QU C GIA M c tiêu c a K ho ch d phòng Qu c gia nh m: - H n ch , gi m n m c th p nh t nh hư ng c a SC2000 trong m i tình hu ng; - B o m vi c i u hành liên t c và ph i h p liên ngành c a Chính ph trong nh ng tình hu ng khNn c p, c bi t trong nh ng ngày có nguy cơ x y ra SC2000 và khi x y ra SC2000; -B o m ho t ng liên t c c a các ngành kinh t k thu t tr ng i m c a Nhà nư c; -B o m ho t ng bình thư ng c a xã h i và cu c s ng c a nhân dân. II. N I DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1. M t i n di n r ng, làm nh hư ng n các ngành kinh t tr ng i m
  4. a) ánh giá kh năng m t i n di n r ng do SC2000: trung bình; b) ng phó k thu t: theo k ho ch d phòng c a T ng công ty i n l c và do T ng Giám c T ng công ty tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . K ho ch d phòng này ph i b o m cung c p i n liên t c cho: ư- Các cơ quan c a Trung ương ng, Qu c h i và Chính ph - Các cơ quan ngo i giao và các t ch c qu c t - Các cơ s s n xu t quan tr ng c a nhà nư c và c a các thành ph n kinh t khác - Các thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. c) Ngành i n c n có k ho ch ph i h p cùng ngành d u khí và vi n thông m b o s n xu t và i u ph i i n cho c nư c; d) Khi s c xNy ra, T ng công ty i n l c ph i thông báo ngay v m c c as c cho các h tiêu th quan tr ng và báo cáo Ban Ch huy Qu c gia. e) Các cơ quan, ơn v , các t ch c kinh t và xã h i Trung ương và a phương c n có k ho ch c th d phòng cho trư ng h p m t i n. 2. M t phương ti n truy n thông công c ng (n i h t, ư ng dài và qu c t ) a) ánh giá kh năng m t liên l c i n tho i trên di n r ng do SC2000: trung bình; b) ng phó k thu t: theo k ho ch d phòng c a T ng c c Bưu i n và T ng công ty Bưu chính Vi n thông, do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n i u hành và T ng Giám c T ng công ty tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . K ho ch d phòng này ph i b o m liên l c i n tho i và vi n thông liên t c cho: - Các cơ quan c a Trung ương ng, Qu c h i và Chính ph ; - Các cơ quan ngo i giao và các t ch c qu c t ; - M ng máy tính di n r ng c a Chính ph và c a Ban Ch o kh c ph c SC2000; - Các cơ s s n xu t quan tr ng c a nhà nư c và c a các thành ph n kinh t khác; - Các thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. c) Ch các m ng vi n thông dùng riêng quan tr ng như i n l c, d u khí, hàng không, hàng h i, qu c phòng, công an v.v... c n ch ng ph i h p v i ch m ng vi n thông công c ng b o m ho t ng thông tin liên l c theo k ho ch ã th ng nh t. d) T ng công ty Bưu chính vi n thông ph i thông báo ngay m c c a s c cho các h s d ng quan tr ng và báo cáo Ban Ch huy Qu c gia.
  5. e) Các cơ quan nhà nư c tr ng i m Trung ương và a phương c n ăng ký trư c ngày 20 tháng 12 năm 1999 v i các doanh nghi p Bưu i n hi n ang tr c ti p cung c p d ch v bưu chính vi n thông cho cơ quan mình danh m c các s i n tho i thư ng tr c có k ho ch ưu tiên s d ng trong trư ng h p x y ra s c m t phương ti n truy n thông công c ng di n r ng. 3. M ng máy tính c a tài chính, ngân hàng, h i quan b ng ng ho t ng a) ánh giá kh năng các m ng máy tính c a các ngành ngân hàng, tài chính, h i quan, b ng ng ho t ng do SC2000: trung bình; b) ng phó k thu t: theo các k ho ch d phòng c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c H i quan, do B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c H i quan tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . Các k ho ch d phòng này ph i b o m ho t ng liên t c c a các h th ng sau ây, k c trong trư ng h p b t m ng ng cung c p i n ho c liên l c i n tho i, vi n thông: - H th ng qu n lý ngân sách; - H th ng kho b c nhà nư c; - H th ng thu ; - Các h th ng thu nh p khNu c a h i quan; - Các h th ng thanh toán ngân hàng trong nư c và qu c t ; h th ng k toán khách hàng c a các ngân hàng; - Các h th ng chi tr qu ti t ki m c a nhân dân; - Các h th ng qu n lý và chi tr các lo i b o hi m xã h i. 4. H th ng giao thông b hư h ng ho c b nh hư ng vì SC2000 a) Kh năng x y ra s c : trung bình; b) ng phó k thu t: theo k ho ch d phòng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, B Giao thông v n t i và các thành ph Hà N i, H Chí Minh, do C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, B trư ng B Giao thông v n t i ( i v i h th ng giao thông ư ng th y, ư ng b và ư ng s t), Ch t ch y ban nhân dân các thành ph Hà N i và thành ph H chí Minh ch o tri n khai khi có s c . 5. H th ng phương ti n, thi t b chNn oán, i u tr , pha ch s n xu t thu c... c a ngành y t b nh hư ng b i SC2000 a) ánh giá kh năng các phương ti n, thi t b chNn oán, i u tr , pha ch s n xu t thu c... c a ngành y t b nh hư ng b i SC2000: trung bình;
  6. b) ng phó k thu t: theo k ho ch d phòng c a B Y t do B trư ng B Y t i u hành và tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . K ho ch d phòng này ph i b o m an toàn tính m ng và s c kho cho cán b , nhân dân; h tr k p th i cho các cơ quan ngo i giao và các t ch c qu c t trong nh ng trư ng h p c n n các d ch v y t khNn c p; c) Ngành y t c n ph i h p và h tr các ngành có h th ng y t riêng cũng như các t nh thành ph có các cơ s y t , b nh vi n tr c thu c theo k ho ch chung c a toàn ngành và các k ho ch riêng ư c tho thu n gi a các bên. 6. Các h th ng công ngh thông tin và i u khi n thu c lĩnh v c qu c phòng và an ninh a) ánh giá kh năng xNy ra SC2000 trong các h th ng công ngh thông tin và i u khi n: trung bình; b) ng phó k thu t: theo các k ho ch d phòng c a B Qu c phòng và B Công an, do B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Công an i u hành và tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . Các k ho ch này ph i b o m ho t ng liên t c và an toàn c a các h th ng ch ch t: thông tin ch huy, khí tài quân s , tr t t , an toàn xã h i, xu t nh p c nh t i các c a khNu qu c t ... 7. Các h th ng tr ng i m khác a) ánh giá kh năng x y ra SC2000 trong các ngành và ơn v tr ng i m khác: trung bình; b) ng phó k thu t: theo k ho ch d phòng c a các cơ quan, ơn v , do Th trư ng cơ quan, ơn v i u hành và tr c ti p ch o tri n khai khi x y ra s c . Các k ho ch d phòng này ph i b o m nh ng ho t ng kinh t , xã h i quan tr ng trong ph m vi qu n lý c a m i ngành và m i a phương không b ình tr do nh ng nh hư ng có th có c a SC2000 x y ra t bên trong ho c bên ngoài, b o m ho t ng bình thư ng c a xã h i. c) Các cơ quan, ơn v c n có k ho ch ph i h p c th m b o s ch o, qu n lý gi a ngành d c và a phương ư c nh t quán và h tr l n nhau trong quá trình tri n khai th c hi n k ho ch d phòng. III. NH NG TH I GIAN TR NG I M CÓ TH X Y RA S C NĂM 2000 bao quát chung các s ki n trên toàn th gi i, có th liên quan t i Vi t Nam nh ng th i gian tr ng i m mà SC2000 có th x y ra c n ư c quan tâm c bi t trong K ho ch d phòng Qu c gia là: - T 18 gi ngày 31 tháng 12 năm 1999 n 18 gi ngày 03 tháng 01 năm 2000, theo gi Hà N i. - T 18 gi ngày 28 tháng 02 năm 2000 n 18 gi ngày 01 tháng 03 năm 2000, theo gi Hà N i.
  7. IV. K HO CH NG PHÓ T T I 31 THÁNG 12 NĂM 1999 NH T NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2000 VÀ T T I NGÀY 28 THÁNG 02 NH T NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2000 Các cơ quan, ơn v c n hoàn thành m i công tác chuNn b tri n khai k ho ch d phòng trư c 18 gi ngày 31 tháng 12 năm 1999; - T 18 gi n 23 gi ngày 31 tháng 12 năm 1999, các cơ quan, ơn v tr ng i m ph i báo cáo v i Ban Ch huy Qu c gia tình hình chuNn b s n sàng cho năm 2000 c a cơ quan, ơn v mình. - 23 gi 45', Ban Ch huy Qu c gia t ng h p tình hình chuNn b c a các cơ quan, ơn v tr ng i m báo cáo Th tư ng Chính ph . T 19 gi ngày 31 tháng 12 năm 1999 gi Hà N i, m t s nư c s có thông tin s m v SC2000, theo th t như sau: Wellington (Niu Di lân), Tân Calê ônia (lúc 20 gi Hà N i), Vladivostok, Melbourne, Sydney, Canberra (lúc 21 gi Hà N i), Tokyo, Seoul (22 gi Hà N i), B c Kinh, Singapore, ài Loan (23 gi Hà N i). Ban Ch huy Qu c gia ph i c cán b theo dõi liên t c di n bi n c a SC2000 các nư c nói trên và thông báo k p th i cho các ngành liên quan. Trong các ngày 01 tháng 01 năm 2000 (ngày u tiên c a năm 2000) và ngày 03 tháng 01 năm 2000 (ngày làm vi c u trong trong năm 2000) các cơ quan, ơn v c n có K ho ch ng phó c th , phân công rõ ràng g m: - Danh sách ngư i tr c và l ch tr c c a t ng ngư i trong các ngày nói trên, a i m tr c, các s i n tho i liên l c và g i các thông tin này cho Ban Ch o kh c ph c SC2000 c a Chính ph trư c ngày 25 tháng 12 năm 1999; - Nhi m v c th c a t ng ngư i và quy trình thao tác, x lý công vi c cho m i nhi m v ; ư- Danh sách các i tác và nhà cung c p nh ng h th ng k thu t quan tr ng, a ch và các s i n tho i liên l c; - Các phương ti n ph c v tr c và ngư i ph trách t ng phương ti n; - Phương th c báo cáo, liên l c khi m ng i n tho i công c ng có s c . V. T CH C TH C HI N 1. Nhi m v c a các Ban Ch o kh c ph c SC2000, cơ quan tham mưu thư ng tr c c a Ban Ch huy các c p: Ban Ch o kh c ph c SC2000 c a Chính ph có nhi m v : a) D th o và trình chương trình k ho ch làm vi c c a Ban Ch huy Qu c gia làm cơ s th ng nh t hành ng;
  8. b) T ch c tr c 24/24, c bi t trong nh ng ngày gi tr ng i m giúp Ban Ch huy Qu c gia ch o t t vi c th c hi n k ho ch d phòng ng phó v i SC2000 trong c nư c, c bi t gi a các ngành tr ng i m. C th : - Thu th p thông tin, t ng h p báo cáo v i Ban Ch huy Qu c gia v các s ki n di n bi n trong và ngoài nư c; truy n t, ph bi n k p th i nh ng ý ki n ch o c a Ban Ch huy Qu c gia trong nh ng tình hu ng khNn c p t i các cơ quan, ơn v ; -Ki m tra công tác chuNn b ng phó và s n sàng cho vi c th c hi n k ho ch d phòng c a các cơ quan, ơn v c bi t là c a các cơ quan, ơn v tr ng i m trong nh ng ngày tr ng i m; - xu t vi c i u ph i liên ngành và huy ng các l c lư ng, phương ti n c n thi t trong nh ng tình hu ng c p bách khi x y ra SC2000 có nh hư ng nghiêm tr ng t i chính tr , kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nư c; - Ki n ngh v i Ban Ch huy Qu c gia nh ng bi n pháp c p bách nh m duy trì ho t ng c a các khu v c b nh hư ng; - Tham gia ho t ng canh phòng qu c t (SC2000 Global Watch) c a Trung tâm h p tác qu c t v SC2000 c a Liên hi p qu c (IY2KCC), nh m cung c p thông tin c a Vi t Nam và thu th p thông tin qu c t v SC2000 cung c p cho các ngành trong nư c. c) Ban Ch o kh c ph c SC2000 c a cơ quan, ơn v có nhi m v : - Thu th p thông tin, t ng h p báo cáo v i Ban Ch huy cơ quan, ơn v v các s ki n di n bi n trong ph m v cơ quan, ơn v mình c bi t trong nh ng ngày tr ng i m; truy n t, ph bi n k p th i nh ng ý ki n ch o c a cơ quan, ơn v trong nh ng tình hu ng khNn c p t i các ơn v tr c thu c; - Ki m tra công tác chuNn b ng phó và s n sàng cho vi c th c hi n K ho ch d phòng c a các ơn v tr ng i m trong nh ng ngày tr ng i m; - xu t vi c i u ph i liên ngành và huy ng các l c lư ng, phương ti n c n thi t trong nh ng tình hu ng c p bách khi x y ra SC2000 có nh hư ng nghiêm tr ng t i toàn ngành ho c a phương; - Ki n ngh v i Ban Ch huy Qu c gia cơ quan, ơn v nh ng bi n pháp c p bách nh m duy trì ho t ng c a các khu v c b nh hư ng; - Báo cáo ngay v i Ban Ch o kh c ph c SC2000 c a Chính ph khi quy t nh chuy n sang th c hi n K ho ch d phòng c a cơ quan, ơn v mình. ng th i t ng h p tình hình x y ra SC2000 trong ph m vi qu n lý ư c giao và báo cáo Ban Ch o kh c ph c SC2000 c a Chính ph . 2. Trách nhi m h tr ph i h p chung c a các ngành trong trư ng h p khNn c p - Văn phòng Chính ph : s m trình Th tư ng nh ng trư ng h p c bi t khNn c p;
  9. - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: thu th p thông tin chung trong nư c và trên th gi i v SC2000, c bi t thông qua Trung tâm i u ph i qu c t v Y2K (IYCC) và t ng h p trình Chính ph ; - B Tài chính: chuNn b k ho ch h tr tài chính cho các cơ quan, ơn v tr ng i m c a nhà nư c khi x y ra s c có th tri n khai nhanh vi c th c hi n k ho ch d phòng; - B K ho ch và u tư: khNn trương xem xét và trình Chính ph duy t các k ho ch t xu t c a các cơ quan, ơn v nh m kh c ph c h u qu c a SC2000, n u x y ra; - B Y t : ch o vi c huy ng cán b y t , các phương ti n c p c u và thu c men trong trư ng h p c n thi t; - B Công an: chuNn b và huy ng l c lư ng phòng cháy, ch a cháy, c nh sát giao thông, b o m an toàn, tr t t an toàn xã h i; an toàn và an ninh thông tin; ngăn ng a l i d ng SC2000 gây t i ph m; - B Qu c phòng: ch o vi c huy ng l c lư ng h tr c n thi t ng c u trong trư ng h p c n thi t; - B Ngo i giao: thông báo cho các S quán và t ch c qu c t trong và ngoài nư c v tình hình SC2000 c a Vi t Nam h an tâm và c ng tác trong nh ng trư ng h p c n thi t; - Ngân hàng Nhà nư c: m b o các giao d ch ngân hàng ư c k p th i h tr cho các ho t ng ng phó, kh c ph c nh hư ng c a SC2000; - T ng c c Bưu i n: có k ho ch ưu tiên m b o ư ng truy n thông thông su t t i các i m tr ng i m c a c nư c và qu c t ; h tr k thu t và chuyên gia cho các m ng truy n thông dùng riêng c a m t s cơ quan, ơn v tr ng i m trong trư ng h p c n thi t; - T ng công ty i n l c Vi t Nam: có k ho ch ưu tiên phân ph i i n cho nh ng nơi tr ng i m, c bi t không các thành ph Hà N i và H Chí Minh b m t i n nghiêm tr ng; - T ng công ty D u khí Vi t Nam và T ng công ty Xăng d u: có k ho ch d tr và b sung nhiên li u, xăng d u, khí t s n sàng cung c p cho các cơ quan, ơn v khi c n tri n khai k ho ch d phòng; - Hàng không dân d ng Vi t Nam và B Giao thông v n t i: chuNn b t t các phương ti n giao thông c u h c n thi t. - Trung tâm Khoa h c T nhiên và Công ngh Qu c gia, U ban nhân dân các thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh: ch o vi c chuNn b và huy ng l c lư ng chuyên môn k thu t k p th i s a ch a, khôi ph c i v i các h th ng k thu t b SC2000;
  10. - ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam: thông tin tuyên truy n k p th i v tình hình và di n bi n kh c ph c SC2000 cho nhân dân bi t. VI. TH I I M B T U TRI N KHAI K HO CH D PHÒNG: 18 GI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1999.
Đồng bộ tài khoản