intTypePromotion=3

Quyết định số 2278/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 2278/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2278/2005/QĐ-BTM về việc ủy quyền ban quản lý khu kinh tế Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Dung Quất do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2278/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2278/2005/Q -BTM Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH C A B THƯƠNG M I S 2278/2005/Q -BTM NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2005 V VI C U QUY N BAN QU N LÝ KHU KINH T DUNG QU T QU N LÝ HO T NG XU T NH P KH U VÀ HO T NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG KHU KINH T DUNG QU T B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 50/2005/Q -TTg ngày 11/3/2005 v vi c thành l p và ban hành quy ch ho t ng khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi và s 72/2005/Q -TTg ngày 5/4/2005 v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Ban qu n lý Khu Kinh t Dung Qu t; Theo ngh c a Ban qu n lý Khu Kinh t Dung Qu t t i Công văn s 362/BQL- TMXNK ngày 16/8/2005, QUY T NNH i u 1.U quy n cho Ban qu n lý Khu Kinh t Dung Qu t (sau ây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong khu kinh t Dung Qu t. i u 2.Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu và qu n lý ho t ng thương m i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong khu kinh t Dung Qu t theo n i dung sau: 1. Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p danh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh u tư trong khu kinh t Dung Qu t, b o m th c hi n úng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 19/6/2000, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh, Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n qu n lý i u hành xu t nh p khNu. Vi c xét duy t k ho ch nh p khNu bao g m các n i dung sau ây:
  2. 1.1. Duy t k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư t o tài s n c nh, k ho ch nh p khNu nguyên li u s n xu t và xác nh n mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, ph tùng l p t u tư t o tài s n c nh, bao g m c vi c nh p khNu t o tài s n b ng phương th c thuê mua tài chính c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trong khu kinh t Dung Qu t. 1.2. Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài, chưa có trong dây chuy n công ngh , ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.3. Duy t k ho ch nh p khNu v t tư, nguyên li u cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Gi y phép u tư phù h p v i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005, Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001. 2. Duy t thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 c a B Thương m i . 3. Duy t k ho ch nh p khNu thành phNm k t h p v i s n phNm xu t khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 3.Hàng quý Ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. i u 4.B Thương m i nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh trong Quy t nh u quy n này theo quy nh c a pháp lu t. i u 5.Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 0467/2001/Q -BTM ngày 08/5/2001 c a B Thương m i v vi c u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i c a các doanh nghi p khu công nghi p. Lê Danh Vĩnh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản