Quyết định số 228/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ tố tụng hình sự trong ngành hải quan

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
7
download

Quyết định số 228/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ tố tụng hình sự trong ngành hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 228/qđ-tchq của tổng cục trưởng tổng cục hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ tố tụng hình sự trong ngành hải quan', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ tố tụng hình sự trong ngành hải quan

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 228/Q -TCHQ Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH M U N CH VÀ B N HƯ NG D N S D NG M U N CH T T NG HÌNH S TRONG NGÀNH H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c B lu t T t ng hình s ngày 26/11/2003; Căn c Lu t H i quan ngày 29/06/2001; Căn c Pháp l nh T ch c i u tra hình s ngày 20/08/2004; Căn c Ngh nh 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Theo ngh c a C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này m u n ch và B n hư ng d n s d ng m u n ch t t ng hình s trong ngành H i quan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c T ng c c H i quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tài chính ( báo cáo); - Lưu VT, TCBL (15 b n). Nguy n Văn C n B N HƯ NG D N S D NG M U N CH T T NG HÌNH S TRONG NGÀNH H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 228/Q -TCHQ ngày 09 tháng 02 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) m b o vi c s d ng các lo i m u quy t nh, l nh và biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t, công ch c h i quan làm công tác i u tra ph i n m v ng các quy nh c a B lu t T t ng hình s (BLTTHS), Pháp l nh T ch c i u tra hình s (Pháp l nh t ch c THS) và các văn b n hư ng d n khác có liên quan n kh i t , i u tra các v án hình s thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan h i quan. T ng c c H i quan hư ng d n vi c s d ng các lo i m u n ch ư c ban hành kèm theo Quy t nh s /2009/Q -TCHQ như sau:
  2. I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Th th c văn b n Th th c và k thu t trình bày văn b n ph i tuân theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 c a B N i v - Văn phòng Chính ph hư ng d n v th th c và k thu t trình bày văn b n. i v i quy t nh ghi S /Q -Tên ơn v (vi t t t), L nh: S /L-Tên ơn v (vi t t t). Ví d : Quy t nh, L nh c a C c H i quan H i Phòng ghi là S /Q -HQHP, S /L-HQHP. 2. Ngôn ng và ch vi t trong văn b n Ngôn ng trong văn b n là ngôn ng ti ng Vi t, ph i chính xác, rõ ràng và ch t ch . Không ư c vi t t t trong m i trư ng h p. Không ư c tNy, xóa, thêm b t t ng trong m u s d ng trái m c ích c a t ng lo i m u. Không ư c vi t ho c ánh máy b ng m c ho c b ng hai lo i m c trong m t văn b n. Không ư c hai ngư i cùng vi t m t văn b n (tr m c ý ki n khác). 3. N i dung văn b n Ph i ghi y các tiêu chí, n i dung có trong m u quy nh và theo các hư ng d n t i ph n chú thích cu i trang. i v i biên b n, ngư i l p biên b n và nh ng ngư i liên quan ph i ký và ghi rõ h tên vào biên b n theo quy nh. Biên b n có nhi u trang ho c có ch b s a trong biên b n thì ngư i l p biên b n và nh ng ngư i có liên quan ph i ký xác nh n vào t ng trang và ch b s a trư c khi thông qua biên b n. Trư ng h p ngư i có nghĩa v ký biên b n không bi t ch thì i m ch vào ph n ch ký. 4. Vi c in m u n ch T t c các m u n ch các ơn v h i quan t nh, thành ph t in t máy vi tính theo m u ban hành kèm theo Quy t nh s /2009/Q -TCHQ s d ng. II. HƯ NG D N S D NG T NG LO I M U m b o vi c s d ng các lo i m u quy t nh, l nh và biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t, cán b , công ch c h i quan làm công tác i u tra ph i n m v ng các quy nh c a BLTTHS, Pháp l nh T ch c THS và các văn b n hư ng d n khác có liên quan n kh i t , i u tra các v án hình s thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan H i quan. Ngoài nh ng quy nh chung, khi s d ng các m u c th c n lưu ý m t s i m sau: 1. Quy t nh kh i t v án hình s (M u HS-01) M u này s d ng trong trư ng h p xác nh hành vi vi ph m có d u hi u c a t i buôn l u ( i u 153, B lu t Hình s ) ho c t i v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i ( i u 154, B lu t Hình s ), cơ quan H i quan kh i t v án theo thNm quy n. Ph n căn c ghi rõ n i dung v vi c (ho c tin báo t i ph m), trong ó nêu rõ nh ng d u hi u c a t i ph m. Ph n quy t nh ghi rõ kh i t v án hình s v t i buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i. 2. Quy t nh không kh i t v án hình s (M u HS-02) M u này s d ng trong trư ng h p nh n ư c tin báo t i ph m ho c thông tin vi ph m pháp lu t nhưng không kh i t v án theo quy nh t i i u 107 BLTTHS. Ph i ghi rõ k t qu ki m tra, xác minh t giác, tin báo v t i ph m, s vi c: hành vi vi ph m, nơi x y ra hành vi.
  3. 3. Quy t nh h y b quy t nh kh i t v án hình s (M u HS-03) M u này s d ng trong trư ng h p khi cơ quan H i quan ã kh i t v án hình s , nhưng sau ó phát hi n có m t trong nh ng căn c quy nh t i i u 107 BLTTHS. 4. Quy t nh y nhi m (M u HS-04) M u này s d ng i v i trư ng h p trong quá trình ti n hành các ho t ng i u tra theo thNm quy n, th trư ng cơ quan H i quan y nhi m cho c p phó tr c ti p c a mình th c hi n các quy n h n c a c p trư ng quy nh t i kho n 2, i u 20 Pháp l nh T ch c THS khi v ng m t. 5. Quy t nh phân công Phó th trư ng cơ quan h i quan i u tra v án hình s (M u HS-05) M u này s d ng i v i trư ng h p trong quá trình ti n hành ho t ng i u tra, th trư ng cơ quan H i quan phân công cho c p phó ti n hành i u tra v án theo thNm quy n. 6. Quy t nh phân công cán b i u tra v án hình s (M u HS-06) M u này s d ng i v i trư ng h p trong quá trình i u tra v án, th trư ng cơ quan H i quan phân công cho cán b i u tra v án theo thNm quy n. 7. Quy t nh thay i cán b i u tra v án hình s (M u HS-07) M u này ư c s d ng i v i trư ng h p trong quá trình i u tra v án, th trư ng cơ quan H i quan quy t nh thay i cán b i u tra v án theo thNm quy n. 8. Quy t nh kh i t b can (M u HS-08) M u này s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan kh i t v án, ti n hành ho t ng i u tra theo i m a kho n 1 i u 20 Pháp l nh T ch c i u tra hình s . Trong quy t nh kh i t b can ghi rõ h tên ngư i có thNm quy n kh i t b can; s , ngày, tháng, năm c a quy t nh kh i t v án hình s ; c i m nhân thân c a b can (h tên, gi i tính, tên g i khác, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ăng ký h khNu thư ng trú, ch hi n t i, ngh nghi p hi n t i, qu c t ch, dân t c, trình văn hóa, ti n án, ti n s ); hành vi ph m t i và t i danh c th ư c quy nh trong B lu t hình s (t i buôn l u hay t i v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i). 9. Quy t nh b sung quy t nh kh i t b can (M u HS-09) M u này s d ng trong trư ng h p có căn c xác nh b can còn th c hi n hành vi ph m t i khác, ngoài hành vi ph m t i ã b kh i t . 10. Quy t nh thay i quy t nh kh i t b can (M u HS-10) M u này s d ng trong trư ng h p có căn c xác nh hành vi ph m t i c a b can không ph m vào t i ã b kh i t mà có căn c xác nh hành vi c a b can ph m vào t i khác. Ghi rõ tên t i danh ã b kh i t , tên t i danh m i b kh i t và i u lu t ư c quy nh trong B lu t hình s . Ví d : ã kh i t b can v i t i danh v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i, nhưng k t qu i u tra xác nh b can ph m t i buôn l u thì ph i thay i Quy t nh kh i t b can. 11. Quy t nh x lý v t ch ng (M u HS-11) M u này s d ng khi x lý v t ch ng trong giai o n cơ quan H i quan ang th lý v án. Ghi rõ tên, ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, c i m cơ b n c a v t ch ng; các hình th c x lý v t ch ng (t ch thu, sung qu Nhà nư c; tiêu h y, bán u giá hay tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý h p
  4. pháp). Trư ng h p tr l i cho ch s h u ho c ngư i s d ng h p pháp ph i ghi rõ h tên cá nhân, tên, a ch cơ quan, ơn v t ch c; 12. Quy t nh trưng c u ngư i phiên d ch (M u HS-12) M u này s d ng trong trư ng h p trong quá trình ti n hành ho t ng i u tra v án, có ngư i tham gia t t ng là ngư i dân t c, ngư i nư c ngoài không nói ư c ti ng Vi t. Ghi rõ h tên, a ch , trình chuyên môn c a ngư i phiên d ch ư c trưng c u. 13. Quy t nh trưng c u giám nh (M u HS-13) M u này s d ng trong quá trình ti n hành ho t ng i u tra, cơ quan H i quan c n xác nh: tình tr ng tâm th n, tu i c a b can trong trư ng h p có s nghi ng v năng l c trách nhi m hình s c a h ; tình tr ng tâm th n c a ngư i làm ch ng trong trư ng h p nghi ng v kh năng nh n th c và khai báo úng n i v i nh ng tình ti t c a v án; xác nh ti n, vàng, b c, kim khí quý, á quý, c , ch t n , ch t cháy, ch t c, ch t phóng x là gi hay th t. Ghi rõ tên ngư i ư c trưng c u giám nh hay tên cơ quan ti n hành giám nh; Ghi tóm t t di n bi n s vi c liên quan n vi c giám nh; tên, s lư ng, c i m m u v t g i giám nh; yêu c u giám nh. 14. Quy t nh trưng c u giám nh b sung (M u HS-14) M u này s d ng trong trư ng h p n i dung k t lu n giám nh chưa rõ, chưa y ho c khi phát sinh nh ng v n m i liên quan n nh ng tình ti t c a v án ã ư c k t lu n trư c ó. Ghi rõ căn c ra quy t nh trưng c u giám nh b sung; h tên ngư i ư c trưng c u giám nh ho c tên cơ quan ti n hành giám nh; n i dung yêu c u giám nh b sung; tóm t t n i dung s vi c; m u v t g i giám nh; th i h n g i k t lu n giám nh, nơi nh n k t lu n giám nh. 15. Quy t nh trưng c u giám nh l i (M u HS-15) M u này s d ng trong trư ng h p khi có nghi ng v k t qu giám nh ho c có mâu thu n trong các k t lu n giám nh v cùng m t v n c n giám nh. Trong ó chú ý các n i dung: m u c n giám nh và m u so sánh (ghi rõ tên, ch ng lo i, s lư ng, c i m c a m u), yêu c u giám nh (nêu ra n i dung c th c n giám nh ưa ra k t lu n giám nh tương ng). 16. Quy t nh thu gi v t, tài li u liên quan n v án hình s (M u HS-16) M u này s d ng trong quá trình ti n hành ho t ng i u tra v án, cơ quan H i quan t m gi v t, tài li u liên quan n v án ti n hành i u tra. Ph i ghi y rõ tên, s lư ng, c i m t m gi . 17. L nh khám ngư i (M u HS-17) M u này ư c s d ng khi ti n hành ho t ng i u tra theo t t ng hình s , ngư i có thNm quy n i u tra c a cơ quan H i quan th y có căn c cho r ng trong ngư i có công c , tài s n, v t, tài li u liên quan n v án. 18. L nh khám xét (M u HS-18) M u này s d ng khi ti n hành ho t ng i u tra theo t t ng hình s , ngư i có thNm quy n i u tra c a cơ quan H i quan th y có căn c cho r ng phương ti n v n t i, nơi oa tr trong khu v c ki m soát h i quan có công c , phương ti n ph m t i, v t, tài s n do ph m t i mà có ho c v t, tài li u khác có liên quan n v án. 19. Biên b n khám xét (M u HS-19)
  5. M u này s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan thi hành l nh khám ngư i ho c khám xét nơi oa tr trong khu v c ki m soát c a h i quan. Biên b n khám xét ghi nh n quá trình khám xét, lưu ý th i gian, a i m ti n hành khám xét; c i m nhân thân c a i tư ng b khám xét. Các v t, tài li u t m gi có liên quan n v án (n u là gi y t , tài li u ph i yêu c u ương s ho c i di n gia ình ký tên (ho c i m ch ) xác nh n vào t ng trang; n u là v t, tài li u c n niêm phong thì ph i niêm phong t i ch và ghi vào biên b n). Ý ki n c a các ương s trong quá trình th c hi n l nh khám; th i gian k t thúc vi c khám xét; s lư ng biên b n ư c l p và ghi y h tên, ch ký (ho c i m ch ) c a ương s cũng như nh ng ngư i tham gia khám xét. 20. B n th ng kê nh ng v t b t m gi khi khám xét và giao cho cá nhân, cơ quan, t ch c b o qu n (M u HS-20) M u này s d ng trong trư ng h p th c hi n thu gi và giao b o qu n nh ng v t có liên quan n v án. B n th ng kê ph i ghi rõ thông tin v v t ư c thu gi : tên, s lư ng, tr ng lư ng, tình tr ng, c i m c a t ng v t. 21. Biên b n b t ngư i ph m t i qu tang (M u HS-21) M u này s d ng trong trư ng h p khi phát hi n ngư i ang th c hi n t i ph m ho c ngay sau khi th c hi n t i ph m thì b phát hi n ho c b u i b t, theo quy nh t i i u 82 BLTTHS. N i dung biên b n ph i ghi rõ n i dung s vi c và l i khai c a ngư i b h i, ngư i làm ch ng, ngư i b b t và nh ng v t, tài li u thu gi ; n u là v t, tài li u c n niêm phong thì ph i niêm phong t i ch và ghi vào biên b n. 22. Biên b n giao, nh n ngư i b b t (M u HS-22) M u này s d ng trong trư ng h p b t ngư i ph m t i qu tang, sau ó bàn giao cho cơ quan có thNm quy n. Biên b n giao, nh n ph i ghi rõ n i dung vi c bàn giao; tình tr ng s c kh e c a ngư i b b t; kèm theo các biên b n l y l i khai, v t, tài li u ã thu th p ư c. 23. Biên b n t m gi v t, tài li u (M u HS-23) M u này s d ng trong quá trình i u tra, cơ quan H i quan ti n hành t m gi v t, tài li u có liên quan n v án do ngư i ang n m gi t nguy n n p cho cơ quan H i quan. Biên b n ph i ghi rõ c i m nhân thân c a ngư i n p v t, tài li u; các thông tin c th v v t, tài li u, th i gian, a i m t m gi v t, tài li u. 24. Biên b n v vi c tr l i tài s n (M u HS-24) M u này s d ng trong quá trình i u tra v án cơ quan H i quan ti n hành tr l i tài s n cho ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp. Biên b n ph i ghi y h tên, ch c v , ơn v công tác c a cán b i u tra; nh ng c i m v nhân thân c a cá nhân, cơ quan t ch c nh n l i tài s n; thông tin v tài s n ư c tr l i (ghi rõ tên, s lư ng, tình tr ng và c i m tài s n). 25. Biên b n h i cung b can (M u HS-25) M u này ư c s d ng trong trư ng h p h i cung b can. Biên b n ph i ghi y l i trình bày c a b can; trư ng h p có b sung và s a ch a trong biên b n thì b can và cán b h i cung ph i cùng ký xác nh n. N u biên b n có nhi u trang thì b can ký vào t ng trang c a biên b n. Trư ng h p h i cung có ngư i phiên d ch, thì ngư i phiên d ch và b can cùng ký vào t ng trang c a biên b n h i cung. Trong trư ng h p ngư i bào ch a ư c h i b can thì trong biên b n ph i ghi y câu h i c a ngư i bào ch a và tr l i c a b can. 26. Biên b n ghi l i khai (M u HS-26)
  6. M u này ư c s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan l y l i khai c a ngư i làm ch ng, ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan v.v… Biên b n ph i ghi rõ tư cách tham gia t t ng c a ngư i b tri u t p l y l i khai; ghi y l i trình bày c a h , các câu h i và câu tr l i; trư ng h p có b sung và s a ch a trong biên b n thì ngư i b tri u t p l y l i khai và cán b l y l i khai ph i cùng ký xác nh n. N u biên b n có nhi u trang thì ngư i khai ký vào t ng trang c a biên b n. Trư ng h p l y l i khai có ngư i phiên d ch, thì ngư i phiên d ch và ngư i khai cùng ký vào t ng trang c a biên b n. 27. Biên b n i ch t (M u HS-27) M u này ư c s d ng trong trư ng h p có s mâu thu n trong l i khai gi a hai hay nhi u ngư i v cùng m t n i dung, tình ti t c a v án theo quy nh t i i u 138 BLTTHS ph i ti n hành i ch t. 28. Biên b n giao, nh n v t, tài li u (M u HS-28) M u này s d ng trong trư ng h p v t ch ng không th ưa vào h sơ v án nhưng ph i ư c b o qu n nguyên v n, không m t mát, l n l n và hư h ng và ư c niêm phong, b o qu n theo quy nh trên cơ s quy nh t i i u 75 BLTTHS. Biên b n này do bên giao l p, ph i ghi rõ tên, s lư ng, kh i lư ng, c i m, tình tr ng c a v t, tài s n ư c giao, nh n; th i gian giao nh n; h tên, ơn v c a ngư i giao và ngư i nh n. 29. Biên b n giao, nh n h sơ v án (M u HS-29) M u này ư c s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan ti n hành chuy n giao h sơ v án cho cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i i u 111 BLTTHS. Biên b n ph i ghi rõ h tên, ch c v và ơn v công tác c a ngư i giao, ngư i nh n; s lư ng t p h sơ, t ng s trang trong h sơ; kèm theo b ng th ng kê tài li u có trong h sơ v án (ghi rõ s th t , tên tài li u, s t , s trang, b n chính hay b n sao) và tang v t kèm theo h sơ v án. 30. Biên b n m niêm phong v t, tài li u b t m gi (M u HS-30) M u này ư c s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan c n l y v t, tài li u ang b niêm phong. Biên b n ph i ghi rõ căn c m niêm phong v t, tài li u b t m gi ; tình tr ng niêm phong; tình tr ng v t, tài li u sau khi m niêm phong; h tên ngư i nh n v t, tài li u b niêm phong; m c ích c a vi c nh n v t, tài li u b niêm phong. 31. Biên b n niêm phong v t, tài li u (M u HS-31) M u này ư c s d ng trong trư ng h p cơ quan H i quan ti n hành niêm phong nh m b o qu n nguyên v n các v t ch ng trong v án. Biên b n ph i ghi rõ căn c niêm phong v t ch ng, tình tr ng và cách th c niêm phong v t ch ng. 32. Biên b n nh n d ng (M u HS-32) M u này ư c s d ng trong trư ng h p cơ quan i u tra c n c ng c các ch ng c trong v án, ti n hành cho ngư i làm ch ng, ngư i b h i ho c b can nh n d ng ngư i, v t có liên quan n v án. 33. Lý l ch b can (M u HS-33) M u này ư c s d ng sau khi cơ quan H i quan ra quy t nh kh i t b can. Ngư i l p lý l ch ph i ghi rõ các m i quan h xã h i liên quan n ho t ng ph m t i c a b can như: quan h và hoàn c nh gia ình; m i quan h v i các b can khác trong v án, nh ng ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan trong v án …; quá trình ho t ng c a b n thân. Trong quá trình s d ng m u n ch hình s n u có vư ng m c, các ơn v t ng h p báo cáo v T ng c c H i quan (C c i u tra ch ng buôn l u) s a i, b sung và hư ng d n k p th i.
  7. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Văn C n PH L C DANH M C M U N CH T T NG HÌNH S TRONG NGÀNH H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 195/Q -TCHQ ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) 1. M u HS-01: Quy t nh kh i t v án hình s 2. M u HS-02: Quy t nh không kh i t v án hình s 3. M u HS-03: Quy t nh h y b quy t nh kh i t v án hình s . 4. M u HS-04: Quy t nh y nhi m. 5. M u HS-05: Quy t nh phân công Phó th trư ng cơ quan H i quan i u tra v án hình s . 6. M u HS-06: Quy t nh phân công cán b i u tra v án hình s . 7. M u HS-07: Quy t nh thay i cán b i u tra v án hình s . 8. M u HS-08: Quy t nh kh i t b can. 9. M u HS-09: Quy t nh b sung quy t nh kh i t b can. 10. M u HS-10: Quy t nh thay i quy t nh kh i t b can. 11. M u HS-11: Quy t nh x lý v t ch ng 12. M u HS-12: Quy t nh trưng c u ngư i phiên d ch. 13. M u HS-13: Quy t nh trưng c u giám nh. 14. M u HS-14: Quy t nh trưng c u giám nh b sung. 15. M u HS-15: Quy t nh trưng c u giám nh l i. 16. M u HS-16: Quy t nh thu gi v t, tài li u liên quan n v án hình s . 17. M u HS-17: L nh khám ngư i. 18. M u HS-18: L nh khám xét. 19. M u HS-19: Biên b n khám xét.
  8. 20. M u HS-20: B n th ng kê nh ng v t b t m gi khi khám xét và giao cho cá nhân, cơ quan, t ch c b o qu n. 21. M u HS-21: Biên b n b t ngư i ph m t i qu tang. 22. M u HS-22: Biên b n giao, nh n ngư i b b t. 23. M u HS-23: Biên b n t m gi v t, tài li u. 24. M u HS-24: Biên b n v vi c tr l i tài s n. 25. M u HS-25: Biên b n h i cung b can. 26. M u HS-26: Biên b n ghi l i khai 27. M u HS-27: Biên b n i ch t. 28. M u HS-28: Biên b n giao, nh n v t v t, tài li u. 29. M u HS-29: Biên b n giao, nh n h sơ v án. 30. M u HS-30: Biên b n m niêm phong v t, tài li u b t m gi . 31. M u HS-31: Biên b n niên phong v t, tài li u. 32. M u HS-32: Biên b n nh n d ng. 33. M u HS-33: Lý l ch b can. 34. Gi y tri u t p. 35. Gi y m i.
Đồng bộ tài khoản