Quyết định số 23/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 23/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2002/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 23/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2002 QUY T Đ NH V/V ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 29, pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: i u 1. Cho ăng ký c cách 01 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t nam (có danh m c kèm theo). i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu hàng hoá th i kỳ 2001-2005. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau l5 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng v khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Bùi Bá B ng B NÔNG NGHI P VÀ PTNT THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 23/2001/QĐ-BNN ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S Tên ho t Tên thương M c đích xin Tên t ch c TT ch t xin m i xin đăng đăng ký đăng ký ký chính chính th c th c Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Phosphorous Agri – Fos 400 Tr b nh th i r do Công ty công ngh acid Phytophthora sp h i sinh h c (DONA – s u riêng Techno) QL 1A, th tr n Xuân L c, h. Long Khánh, t. ng Nai, tel: (061)879281, fax: 870062
Đồng bộ tài khoản