intTypePromotion=3

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
11
download

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định lập và thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 23/2007/Q -UBND B n Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH L P VÀ TH M NNH THI T K CƠ S C A D ÁN U TƯ XÂY D NG, THI T K B N V THI CÔNG C A BÁO CÁO KINH T K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH B N TRE U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng Hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng; Căn c Báo cáo k t qu th m nh văn b n s 203/BC-STP ngày 24 tháng 4 năm 2007 c a S Tư pháp; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 150/SXD- QLXD ngày 11 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh l p và thNm nh thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng, thi t k b n v thi công c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình trên a bàn t nh B n Tre. Nh ng v n khác ngoài n i dung này ph i th c hi n theo úng Lu t Xây d ng, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n Lu t Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký; bãi b Công văn s 238/SXD- QLXD ngày 24 tháng 8 năm 2005 v vi c hư ng d n n i dung, th t c hành chính l p, thNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng, thi t k b n v thi công các báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình c a S Xây d ng B n Tre. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c các S : Xây d ng, Giao thông v n t i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th t nh; Ch u tư xây d ng công trình; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
  2. Cao T n Kh ng QUY NNH V VI C L P VÀ TH M NNH THI T K CƠ S C A D ÁN U TƯ XÂY D NG, THI T K B N V THI CÔNG C A BÁO CÁO KINH T K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23 /2007/Q -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh B n Tre) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh chi ti t, n i dung, trình t l p, thNm nh thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình, thi t k b n v thi công c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, ê i u và công trình h t ng k thu t thu c thNm quy n qu n lý c a a phương t nh B n Tre. Quy nh này áp d ng cho m i ngu n v n u tư xây d ng công trình; riêng khu công nghi p do Chính ph thành l p th c hi n theo quy nh c a Chính ph , B ngành Trung ương. i v i d án u tư xây d ng công trình c thù vi c l p, thNm nh d án, thi t k cơ s , thi t k , d toán công trình theo quy nh t i Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có liên quan n ho t ng xây d ng t i a bàn t nh B n Tre. Trư ng h p quy nh c a Trung ương ho c i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i văn b n này thì áp d ng quy nh c a Trung ương, i u ư c qu c t ó. Chương II L P, TH M NNH THI T K CƠ S C A D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 3. Th m quy n th m nh thi t k cơ s 1. S Xây d ng: ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh thi t k cơ s công trình thu c d án u tư xây d ng m t công trình dân d ng dư i 20 t ng i v i d án nhóm A, không phân bi t ngu n v n; các công trình thu c d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h t ng k thu t ô th i v i d án nhóm B, C, không phân bi t ngu n v n (tr các d án nhóm B, C quy nh t i i m c, d kho n 5 i u 3 Chương II c a Quy nh này), bao g m: a) Công trình nhà : nhà chung cư, nhà t p th , nhà công v , nhà khách, nhà tr , khách s n, nhà cho các i tư ng c bi t (tr công trình xây d ng nhà riêng l c a dân, quy nh t i kho n 5 i u 35 c a Lu t Xây d ng).
  3. b) Công trình văn hóa: thư vi n, b o tàng, nhà tri n lãm, nhà văn hóa, câu l c b , nhà bi u di n, nhà hát, r p chi u bóng, r p xi c, ài phát thanh, ài truy n hình, vư n thú, vư n th c v t, công viên văn hóa. c) Công trình giáo d c: nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p, trư ng i h c và cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh , trư ng công nhân k thu t, trư ng nghi p v và các lo i trư ng khác. d) Công trình y t : tr m y t , b nh vi n, phòng khám b nh, nhà h sinh, nhà i u dư ng, nhà ngh , nhà dư ng lão, các cơ quan y t phòng ch ng d ch b nh. e) Công trình th d c th thao: các lo i sân v n ng, nhà th thao, các lo i nhà luy n t p th d c - th thao, công trình th thao dư i nư c. f) Công trình thương nghi p, d ch v : ch , c a hàng, trung tâm thương m i, siêu th , hàng ăn, gi i khát, tr m d ch v công c ng: gi t, là, c t tóc, t m, may vá, s a ch a thi t b , dùng gia d ng, ... g) Nhà làm vi c: văn phòng làm vi c, tr s làm vi c. h) Nhà ph c v thông tin liên l c: nhà bưu i n, bưu c c, nhà l p t thi t b thông tin. k) Công trình truy n thanh, truy n hình: tháp thu, phát sóng vi n thông, truy n thanh, truy n hình. l) Nhà ph c v giao thông: nhà ga, b n xe các lo i,... m) Công trình công nghi p v t li u xây d ng: nhà máy s n xu t xi măng; g ch ceramic, g ch granite, g ch xây và g ch - á p lát khác trong xây d ng công trình; s v sinh; kính xây d ng; s n xu t t m l p nhà, t m tr n xây d ng; nhà máy s n xu t h n h p bê tông, c u ki n bê tông. n) Công trình h t ng k thu t ô th : c p nư c, thoát nư c; rác th i ô th ; chi u sáng; công viên cây xanh, m t nư c; nghĩa trang; bãi xe trong ô th và m t s công trình khác do U ban nhân t nh giao. 2. S Công nghi p: ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án u tư xây d ng công trình công nghi p i v i d án nhóm B, C, không phân bi t ngu n v n (tr các d án nhóm B, C quy nh t i i m c, d kho n 5 i u 3 Chương II c a Quy nh này), bao g m: công trình khai thác than, khai thác qu ng; công trình khai thác d u, khí; công trình hoá ch t, hoá d u; công trình kho xăng, d u, khí hóa l ng và tuy n ng phân ph i khí, d u; công trình luy n kim; công trình cơ khí, ch t o; công trình công nghi p i n t - tin h c; công trình năng lư ng; công trình công nghi p nh ; công trình công nghi p th c phNm; công trình s n xu t và kho ch a v t li u n công nghi p (không bao g m công trình công nghi p v t li u xây d ng). 3. S Giao thông v n t i: ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án u tư xây d ng công trình giao thông i v i các d án nhóm B, C, không phân bi t ngu n v n (tr các d án nhóm B, C quy nh t i i m c, d kho n 5 i u 3 Chương II c a Quy nh này), bao g m: công trình ư ng b ; công trình ư ng s t; công trình ư ng thu ; c u; h m; sân bay. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án u tư xây d ng công trình th y l i, ê i u i v i d án nhóm B, C, không phân bi t ngu n v n (tr các d án nhóm B, C quy nh t i i m c, d kho n 5 i u 3 Chương II c a Quy nh này), bao g m: h ch a nư c; p; c ng; tr m bơm; gi ng; ư ng ng d n nư c; kênh; công trình trên kênh và b bao các lo i ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn. 5. ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s cho trư ng h p c bi t: a) i v i d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thu c các d án nhóm B, C không phân bi t ngu n v n, tr các d án nhóm B, C ư c quy nh t i i m c, d c a kho n này thì s ch trì t ch c
  4. thNm nh thi t k cơ s là m t trong 4 s (S Xây d ng, S Công nghi p, S Giao thông v n t i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án. S ch trì t ch c thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các s qu n lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan thNm nh thi t k cơ s . b) i v i các d án u tư xây d ng công trình có k thu t ph c t p, áp d ng công ngh m i, công ngh cao, ... thì s có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s báo cáo U ban nhân dân t nh ngh B có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s quy nh t i m c 6 kho n 5 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP t ch c thNm nh thi t k cơ s . c) i v i các d án nhóm B, C do B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i, B Xây d ng, các T p oàn kinh t và T ng công ty Nhà nư c quy t nh u tư thu c chuyên ngành do mình qu n lý thì các B , doanh nghi p này t t ch c thNm nh thi t k cơ s sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân t nh B n Tre v quy ho ch xây d ng và b o v môi trư ng. d) i v i các d án nhóm B, C có công trình xây d ng theo tuy n i qua t nh khác và i qua t nh B n Tre thì các B có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s quy nh t i m c 6 kho n 5 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP t ch c thNm nh thi t k cơ s sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân t nh B n Tre v quy ho ch xây d ng và b o v môi trư ng. i u 4. N i dung h sơ trình th m nh thi t k cơ s 1. Công văn ngh thNm nh thi t k cơ s c a cơ quan u m i thNm nh d án (ho c công văn ngh thNm nh thi t k cơ s c a ch u tư kèm theo gi y u quy n c a cơ quan u m i thNm nh d án); 2. Văn b n v ch trương u tư xây d ng công trình; 3. Thuy t minh d án u tư xây d ng công trình; 4. Thuy t minh thi t k cơ s (kèm theo phê duy t nhi m v thi t k c a ch u tư); 5. Các b n v thi t k cơ s ; 6. Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng (kh o sát a hình; kh o sát a ch t, th y văn công trình ...); 7. Biên b n c a ch u tư nghi m thu thi t k cơ s ; nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng; 8. Các văn b n c a c p có thNm quy n v quy ho ch xây d ng; quy n s d ng t; phòng ch ng cháy n ; b o v môi trư ng sinh thái ( i v i các d án u tư xây d ng có liên quan tr c ti p n an toàn môi trư ng sinh thái); s d ng h th ng h t ng k thu t bên ngoài công trình, an toàn v n hành công trình ng m và các văn b n có liên quan khác (n u có); 9. B n sao Gi y ăng ký kinh doanh c a nhà th u thi t k , nhà th u kh o sát xây d ng; b n sao Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư và các lo i gi y t khác xác nh n các cá nhân tham gia ho t ng thi t k cơ s , kh o sát xây d ng i u ki n năng l c th c hi n; 10. K t qu thi tuy n thi t k ki n trúc công trình i v i trư ng h p có thi tuy n. i u 5. Hình th c, nơi ti p nh n, th i h n gi i quy t các h sơ trình th m nh thi t k cơ s 1. Hình th c h sơ: b h sơ trình thNm nh thi t k cơ s ư c s p x p th t theo danh m c nêu t i i u 4 c a Quy nh này và t trong c p h sơ bên ngoài ghi rõ tên công trình, ch u tư, a ch và s i n tho i liên l c, danh m c tài li u (s lư ng b n v trình thNm nh: 03 b ); các b n v thi t k kh gi y t A3 n A1 ư c g p l i kh A4.
  5. 2. Nơi ti p nh n h sơ: cơ quan u m i thNm nh d án n p h sơ y t i t ti p nh n h sơ và tr k t qu c a cơ quan thNm nh và nh n “Phi u giao nh n h sơ” trong ó có ghi th i i m nh n và giao tr h sơ. H sơ không n i dung quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy nh này, cơ quan thNm nh ư c phép t ch i ti p nh n nhưng có trách nhi m hư ng d n hoàn ch nh h sơ. Trư ng h p c n thi t, m b o thu n ti n, ơn v u m i có th u quy n cho ch u tư tr c ti p g i h sơ d án và gi i trình v i cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s . 3. Th i h n gi i quy t h sơ: Thi t k cơ s thu c d án u tư xây d ng công trình nhóm C: không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh. Thi t k cơ s thu c d án u tư xây d ng công trình nhóm B: không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh. 4. óng d u xác nh n tính pháp lý c a b n v ã thNm nh: sau khi thNm nh thi t k cơ s , cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m óng d u xác nh n b n v thi t k cơ s ã ư c thNm nh. i u 6. N i dung l p thi t k cơ s 1. Yêu c u chung i v i thi t k cơ s : Thi t k cơ s ph i m b o các yêu c u sau ây: a) Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng và các quy nh v ki n trúc; b) H p lý v b trí m t b ng, tuy n công trình, các i m u n i v i công trình h t ng k thu t ...; c) Phù h p v i quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình, các s li u s d ng trong thi t k , các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng; d) áp ng yêu c u s d ng c a ch u tư; e) m b o các yêu c u v phòng cháy n , b o v môi trư ng an ninh qu c phòng; f) Th hi n n i dung ch y u c a các gi i pháp thi t k phù h p v i phương án thi t k ư c l a ch n; g) mb o i u ki n xác nh t ng m c u tư xây d ng công trình; h) i v i trư ng h p thi t k hai bư c: i u ki n tri n khai thi t k b n v thi công; i) i v i trư ng h p thi t k ba bư c: i u ki n tri n khai thi t k k thu t. 2. Căn c l p thi t k cơ s : 2.1. Thi t k cơ s ư c l p d a trên các căn c : a) Phương án ki n trúc ư c l a ch n ( i v i trư ng h p có thi tuy n thi t k ki n trúc); b) Các quy nh v quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng và ki n trúc; c) Phương án công ngh ư c l a ch n;
  6. d) Các s li u v i u ki n t nhiên, a lý, phong t c, t p quán, văn hoá, xã h i, công trình k thu t h t ng, hi n tr ng ch t lư ng công trình ( i v i trư ng h p c i t o, s a ch a) và các i u ki n khác t i a i m xây d ng; e) Các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t áp d ng; f) Các yêu c u khác c a ch u tư. 2.2. i v i công trình không ph i thi tuy n thi t k ki n trúc ho c không có yêu c u v ki n trúc thì nhà th u l p thi t k cơ s ph i căn c nhi m v thi t k ã ư c ch u tư phê duy t, l p m t s phương án thi t k ch u tư l a ch n phương án thi t k t i ưu làm căn c cho vi c l p thi t k cơ s . 3. N i dung thi t k cơ s : 3.1. Ph n thuy t minh: ư c trình bày riêng ho c trình bày trên các b n v di n gi i thi t k , c th bao g m: a) Gi i thi u chung: tóm t t nhi m v thi t k ; quan h c a công trình v i quy ho ch chung c a khu v c; các s li u và ngu n cung c p các s li u dùng trong thi t k ; các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng. b) Thuy t minh ph n công ngh : gi i thi u tóm t t phương án công ngh và sơ công ngh ; danh m c thi t b công ngh v i các thông s k thu t ch y u liên quan n thi t k xây d ng. c) Thuy t minh ph n xây d ng: - T ng m t b ng: gi i thi u v trí các h ng m c công trình, di n tích chi m t, m t xây d ng, h s s d ng t, di n tích xây d ng, cao xây d ng, cao san n n, ch gi i xây d ng, ch gi i ư ng , di n tích cây xanh, các công trình k thu t h t ng trên t ng m t b ng, và các i m u n i, các n i dung c bi t khác. i v i công trình xây d ng theo tuy n: gi i thi u tóm t t c i m tuy n công trình, cao và t a xây d ng, phương án x lý các chư ng ng i v t chính trên tuy n, hành lang b o v tuy n và các c i m khác c a công trình n u có. - Ph n ki n trúc: gi i thi u phương án ki n trúc c a công trình và c a các h ng m c công trình chính v i các thông s k thu t ch y u; i v i công trình có yêu c u ki n trúc: gi i thi u tóm t t m i liên h c a công trình v i quy ho ch xây d ng t i khu v c và các công trình lân c n, ý tư ng c a phương án thi t k ki n trúc, màu s c công trình, các gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n khí h u, môi trư ng, văn hóa, xã h i t i khu v c xây d ng. - Ph n k thu t: + Gi i thi u tóm t t c i m a ch t công trình, phương án gia c n n, móng, các k t c u ch u l c chính, h th ng k thu t công trình (c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn, thoát nư c mưa, i n ng l c, i u hoà không khí, thông tin liên l c, phòng cháy ch a cháy và ch ng sét… bên trong công trình), công trình k thu t h t ng (c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn, thoát nư c mưa, giao thông … bên ngoài công trình), san n n c a công trình và c a các h ng m c công trình chính v i các thông s k thu t ch y u; danh m c các ph n m m s d ng. + Mô t c i m t i tr ng và tác ng i v i công trình. + Gi i thi u tóm t t phương án phòng ch ng cháy n và b o v môi trư ng. + D tính kh i lư ng các công tác xây l p ho c di n tích s d ng t ng h ng m c công trình, v t tư, máy móc thi t b ch y u m b o i u ki n xác l p t ng m c u tư và xác nh sơ b th i gian xây d ng công trình. 3.2. Ph n b n v :
  7. a) Ph n công ngh (t l 1/50¸1/200): th hi n sơ dây chuy n công ngh v i các thông s k thu t ch y u. b) Ph n xây d ng: + T ng m t b ng công trình (t l 1/100¸1/1000) v i các kích thư c ch y u: th hi n v trí các h ng m c công trình, cao xây d ng, cao san n n, ch gi i xây d ng, ch gi i ư ng , di n tích cây xanh, các công trình k thu t h t ng trên t ng m t b ng và các i m u n i, các n i dung c bi t khác; phương án tuy n công trình, góc i hư ng tuy n, hành lang b o v tuy n i v i công trình xây d ng theo tuy n. + Ph n ki n trúc (t l 1/50¸1/200): th hi n các m t b ng, m t c t, m t ng công trình v i các kích thư c ch y u; ph i c nh, mô hình (n u có). + Ph n k thu t (t l 1/50¸1/200): th hi n gi i pháp thi t k , c th g m: các m t b ng, sơ và m t c t ch y u v i các kích thư c, v t li u và thông s k thu t ch y u c a x lý n n, móng (kèm theo m t c t a ch t công trình tương ng), k t c u ch u l c chính, h th ng k thu t công trình (c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn, thoát nư c mưa, i n ng l c, i u hoà không khí, thông tin liên l c, phòng cháy ch a cháy và ch ng sét… bên trong công trình), công trình k thu t h t ng (c p i n, c p nư c, thoát nư c bNn, thoát nư c mưa, giao thông…bên ngoài công trình), san n n c a công trình (chưa yêu c u tri n khai v t li u); phương án tuy n công trình, các m t c t i n hình các o n tuy n, các giao c t ch y u trên tuy n, phương án x lý chư ng ng i v t trên tuy n i v i công trình xây d ng theo tuy n. i v i trư ng h p thi t k hai bư c: th hi n các chi ti t liên k t i n hình, các chi ti t và liên k t ph c t p (nút khung, nút dàn, m i n i ch u l c, i m u n i k thu t, neo c t thép i v i k t c u bê tông c t thép ng su t trư c…) trong công trình v i các kích thư c, v t li u và thông s k thu t ch y u t l 1/10 ¸1/50 (chưa yêu c u tri n khai v t li u). c) B n v phương án phòng ch ng cháy, n : th hi n sơ h th ng phòng ch ng cháy, n . Chương III L P, TH M NNH THI T K B N V THI CÔNG C A BÁO CÁO KINH T K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 7. i tư ng công trình l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình Khi u tư xây d ng các công trình sau ây, ch u tư không ph i l p d án u tư xây d ng công trình mà ch l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t: 1. Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo. 2. Các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p có t ng m c u tư dư i 7 t ng, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng; tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư xây d ng công trình. i u 8. Th m quy n th m nh thi t k b n v thi công 1. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình ngư i quy t nh u tư thNm nh và phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm tra thi t k , d toán công trình toàn b ho c m t ph n các n i dung quy nh t i kho n 2, 3 i u 16 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP làm cơ s cho vi c thNm nh; t ch c tư v n thNm tra thi t k ph i có i u ki n năng l c thi t k i v i lo i và c p công trình nh n thNm tra. i v i các công trình có liên quan n môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n ; an ninh, qu c phòng thì khi thNm nh thi t k b n v thi công ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v nh ng lĩnh v c này.
  8. Sau khi báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình ư c phê duy t, ch u tư ch n th u thi công xây d ng. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng công trình, tr trư ng h p mi n gi y phép xây d ng ư c quy nh t i kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP. 2. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán ư c l p theo m u Ph l c s 4 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng; 3. Các s qu n lý xây d ng chuyên ngành: Xây d ng, Giao thông v n t i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn không thNm nh thi t k b n v thi công - d toán c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình. i u 9. H sơ th m nh thi t k b n v thi công H sơ thNm nh thi t k b n v thi công g m có: 1. Văn b n v ch trương u tư xây d ng công trình c a c p quy t nh u tư; 2. Thuy t minh báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; 3. Thuy t minh thi t k b n v thi công (kèm theo phê duy t nhi m v thi t k c a ch u tư); 4. T p b n v thi t k thi công; 5. Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng: kh o sát a hình; kh o sát a ch t, th y văn công trình (n u có); 6. Biên b n c a ch u tư nghi m thu thi t k b n v thi công, nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng; 7. Các văn b n c a c p có thNm quy n (n u có) v quy ho ch xây d ng, quy n s d ng t, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng sinh thái và các văn b n liên quan khác (n u có); 8. K t qu thi tuy n thi t k ki n trúc công trình i v i trư ng h p có thi tuy n; 9. B n sao Gi y ăng ký kinh doanh c a nhà th u thi t k , nhà th u kh o sát xây d ng và ch ng ch hành ngh k sư, ki n trúc sư i v i ngư i ch trì thi t k . i u 10. Hình th c h sơ th m nh thi t k b n v thi công 1. Th i h n thNm nh thi t k b n v thi công: không quá 10 ngày làm vi c k t ngày ch u tư có h sơ theo quy nh nêu t i i u 9 c a Quy nh này. 2. Xác l p tính pháp lý c a b n v thi t k ã ư c phê duy t: trư c khi ưa ra thi công, b n v thi t k thi công ph i ư c ch u tư xác nh n b ng ch ký và óng d u vào b n v thi t k (m u d u xác nh n b n v th c hi n theo hư ng d n t i Ph L c 1D c a Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng). i u 11. N i dung l p thi t k b n v thi công 1. Yêu c u chung i v i thi t k b n v thi công: Thi t k b n v thi công ph i i u ki n tri n khai thi công xây d ng, i u ki n l p d toán h ng m c, d toán công trình. B n v thi t k thi công ph i có kích c , t l , khung tên và ư c th hi n theo các tiêu chuNn xây d ng. Trong khung tên t ng b n v ph i có ký tên, ch ký c a ngư i tr c ti p thi t k , ch trì thi t k , ch nhi m thi t k , ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u thi t k và d u c a nhà th u thi t k xây d ng công trình, tr trư ng h p nhà th u thi t k là cá nhân hành ngh
  9. c l p. Ph n thuy t minh và b n v thi t k ph i óng thành t p h sơ có danh m c, ánh s , ký hi u tra c u và b o qu n lâu dài. Các b n v thi t k kh gi y t A3 n A1 ư c g p l i kh A4. 2. Căn c l p thi t k b n v thi công: Nhà th u tư v n thi t k l p m t s phương án thi t k theo nhi m v thi t k do ch u tư phê duy t ch u tư l a ch n phương án t i ưu làm căn c cho vi c tri n khai thi t k b n v thi công c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; trư ng h p có thi tuy n ki n trúc thì phương án ki n trúc ư c l a ch n là căn c l p thi t k b n v thi công; ngoài ra, ch u tư có th s d ng thi t k m u, thi t k i n hình do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. Các tiêu chuNn xây d ng và ch d n k thu t ư c áp d ng; các yêu c u khác c a ch u tư. 3. N i dung thi t k b n v thi công: H sơ thi t k b n v thi công bao g m 02 ph n: ph n thuy t minh và ph n b n v thi t k ; ph n thuy t minh ph i gi i thích y các n i dung mà b n v không th hi n ư c ngư i tr c ti p thi công xây d ng th c hi n úng theo thi t k ; b n v thi t k thi công ph i th hi n chi ti t t t c các b ph n c a công trình, các c u t o v i y các kích thư c, v t li u và thông s k thu t thi công chính xác và i u ki n l p d toán thi công xây d ng công trình. Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m qu n lý ch t lư ng thi t k cơ s , thi t k b n v thi công xây d ng công trình 1. Cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s , thi t k - d toán công trình có trách nhi m t ch c lưu tr h sơ thNm nh theo quy nh t i Thông tư s 02/2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình xây d ng. 2. Các s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và U ban nhân dân các huy n, th xã: t ch c hư ng d n, tri n khai quán tri t n các ch u tư, ơn v tư v n xây d ng và các ơn v qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c ph m vi qu n lý th c hi n úng quy nh pháp lu t hi n hành v l p, thNm nh thi t k cơ s , thNm nh và phê duy t thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán công trình xây d ng. 3. Các s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và U ban nhân dân các huy n, th xã: t ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ, t xu t vi c ch p hành pháp lu t v tuân th trình t , th t c l p, thNm nh thi t k cơ s , thNm nh và phê duy t thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán công trình xây d ng. T ch c, cá nhân vi ph m ph i kiên quy t l p biên b n và x lý nghiêm theo thNm quy n ho c ki n ngh U ban nhân dân t nh x lý. 4. Ch u tư, nhà th u thi t k th c hi n lưu tr h sơ theo Thông tư s 02/2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 v vi c hư ng d n lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình xây d ng./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản