intTypePromotion=3

Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung cư xây dựng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 235/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH VÙNG TÀU, T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng (t trình s 54/TTr-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2005), c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu (công văn s 5112/UBND- VP ngày 07 tháng 9 năm 2005), v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a - Vũng Tàu n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a - Vũng Tàu n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Ph m vi, quy mô: bao g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph v i t ng di n tích 14.012 ha. 2. Tính ch t: là trung tâm kinh t , văn hoá, d ch v công c ng và u m i giao lưu quan tr ng c a vùng ông Nam B , c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và c a t nh Bà R a - Vũng Tàu; là trung tâm du l ch, d ch v hàng h i, phát tri n c ng và khai thác d ch v d u khí c a c nư c; có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng và b o v môi trư ng bi n. 3. Quy mô dân s : - n năm 2010: dân s toàn thành ph kho ng 350.000 ngư i, trong ó dân s n i thành kho ng 320.000 ngư i. - n năm 2020: dân s toàn thành ph kho ng 500.000 ngư i v i t l ô th hoá 100%. 4. Quy mô t xây d ng: - n năm 2010: quy mô t xây d ng kho ng 5.467 ha v i ch tiêu 156 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 2.744 ha v i ch tiêu 78 m2/ngư i.
  2. - n năm 2020: quy mô t xây d ng kho ng 9.903 ha v i ch tiêu 198 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 4.640 ha v i ch tiêu 93 m2/ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th : a) Hư ng phát tri n ô th : + Hư ng Tây B c, b bi n phía Tây n i k t sang khu v c Long Sơn - Gò Găng: phát tri n công nghi p, c ng và các ô th v tinh c a thành ph ; + Hư ng ông - ông B c: phát tri n du l ch bi n và các ô th v tinh phía ông khu v c Long H i và Phư c T nh, n i k t v i vùng du l ch duyên h i Bà R a - Vũng Tàu; + Hư ng B c: vùng b o v sinh thái sông r ch ng p m n, ngo i vi c a thành ph và n i k t gi a 2 ô th Vũng Tàu và Bà R a. b) Phân khu ch c năng: - Các khu (2.565 ha) bao g m: + Khu ô th trung tâm (khu Nam sân bay): ư c b trí t i các phư ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và phư ng Th ng Tam (630 ha) ư c c i t o, ch nh trang và qu n lý ch t ch v quy ho ch, ki n trúc, b o v các di s n l ch s - ki n trúc c nh quan có giá tr , quy mô dân s kho ng 160.000 - 180.000 ngư i. + Các khu phát tri n m i: Khu Chí Linh - Phư c Th ng (1.060 ha, g m các khu Chí Linh - R ch Bà; R ch Bà - C u Cháy; C u Cháy - Ông T ) ư c b trí t i các phư ng 9, 10, 11 và phư ng Th ng Nh t, phát tri n theo quy ho ch và d án ng b v i các khu cao t ng, quy mô dân s kho ng 190.000 - 210.000 ngư i. Khu sinh thái c a ngõ thành ph - B c Phư c Th ng ư c b trí t i phư ng 12 (250 ha), phát tri n các khu th p t ng phù h p v i c thù vùng duyên h i, b o v h sinh thái t nhiên, quy mô dân s kho ng 22.000 - 25.000 ngư i. Khu Long Sơn ư c b trí t i o Long Sơn thu c xã Long Sơn (375 ha), phát tri n các khu cao, th p t ng và mô hình làng nông nghi p, quy mô dân s kho ng 50.000 - 60.000 ngư i. Khu Gò Găng ư c b trí t i o Gò Găng thu c xã Long Sơn (250 ha), phát tri n các khu th p t ng, quy mô dân s kho ng 25.000 ngư i, trong ó khu dân cư ngh cá kho ng 8.000 - 10.000 ngư i. - Các khu du l ch, ngh ngơi (1.150 ha) bao g m các khu du l ch Bãi Trư c - Bãi Sau - Bi n ông (220 ha) và Chí Linh - C a L p (470 ha); khu gi i trí Vũng Tàu - Paradise (200 ha); khu du l ch sinh thái h C a L p (260 ha).
  3. Ngoài ra, k t h p khai thác các vùng c nh quan thiên nhiên h C a L p và các lâm viên: khu c n cát, r ng dương ven tr c 51 C (110 ha), lâm viên Núi L n (610 ha), Núi Nh (198 ha) và Núi N a (240 ha); k t h p khai thác làng Long Sơn; khai thác vùng sinh thái ng p m n C a L p (4.109 ha). - Các khu công nghi p, kho tàng và c ng (1.710 ha): + Khu công nghi p d ch v hàng h i B n ình (30 - 50 ha); + Khu công nghi p ông Xuyên (160 ha); + Khu công nghi p Long Sơn (500 - 600 ha) bao g m: nhà máy l c d u (400 ha), khu công nghi p ph tr (100 ha), khu công nghi p óng s a tàu (100 ha); + Khu công nghi p, ti u th công nghi p a phương t i Phư c Th ng (160 ha); + Khu c ng cá, b n cá và công nghi p ch bi n h i s n t i Gò Găng (kho ng 250 - 300 ha, k c t d phòng phát tri n); + Khu công nghi p a phương g n khu công nghi p ông Xuyên (30 ha); + Khu c ng t ng h p Sao Mai - B n ình (245 ha); + Khu c ng và công nghi p d ch v d u khí B n ình (100 ha); + Khu c ng Cát L (50 ha); + Kho d u Cù Lao Tàu (15 ha). - H th ng các trung tâm ô th (272 ha) bao g m: + Trung tâm hành chính, văn hoá, d ch v thương m i, du l ch c a thành ph (90 ha) b trí t i khu v c Bãi Trư c n i v i ư ng 51B; + Trung tâm ô th m i Chí Linh - Phư c Th ng là trung tâm thương m i, văn hoá, th thao, du l ch (110 ha) b trí phía u tuy n 51B; + Trung tâm d ch v t ng h p (42 ha) b trí t i o Long Sơn; + Các trung tâm khu v c bao g m: trung tâm B n ình, Chí Linh, phư ng 7, phư ng 10 và H i ăng là trung tâm d ch v công c ng c p khu (30 ha). - Các trung tâm chuyên ngành (258 ha) bao g m: + Trung tâm thương m i, d ch v tài chính, ngân hàng, h i ch , h i ngh (125 ha), b trí t i khu t sân bay Vũng Tàu hi n h u (th c hi n sau năm 2010); + Trung tâm ào t o g m i h c dân l p, i h c c ng ng, trư ng Du l ch (50 ha), b trí t i khu v c trung tâm ô th m i Phư c Th ng;
  4. + Trung tâm y t - ngh dư ng g m b nh vi n, khu ngh dư ng b trí t i trung tâm ô th m i Phư c Th ng và các khu du l ch; + Trung tâm d ch v hàng không (30 ha) b trí t i Gò Găng; + Các khu văn phòng chuyên ngành (53 ha) b trí t i Phư c Th ng; + Các khu an ninh qu c phòng (120 ha) ư c gi nguyên quy mô và v trí; b sung 40 ha b trí H i oàn 125 t i o Long Sơn. - H th ng cây xanh, m t nư c và công viên (640 ha) bao g m: + Công viên văn hoá th thao Bàu Trũng (230 ha); + Công viên văn hoá Bàu Sen (60 ha); + Công viên R ch Bà và h i u hoà (100 ha); + Công viên trung tâm Phư c Th ng t i C u Cháy (70 ha); + Công viên trung tâm Long Sơn (180 ha). Ngoài ra có h th ng cây xanh và công viên n m trong các khu du l ch sinh thái và các lâm viên. + Vùng d tr phát tri n và ngo i vi ô th : bao g m ngo i thành c a thành ph và m r ng ngoài ranh gi i thành ph n i k t v i c m ô th Bà R a - Phú M bao g m o Long Sơn, khu Phư c Cơ, ngo i vi th xã Bà R a và khu Long H i - Phư c T nh v i ch c năng là vùng phát tri n các ô th v tinh, công nghi p, vùng m, sinh thái và phát tri n du l ch. c) V ki n trúc và c nh quan ô th : - Khu v c b o t n di s n ki n trúc và h n ch phát tri n (khu trung tâm ô th ): gi m m t xây d ng, tăng di n tích cây xanh, tăng t ng cao trung bình, b o t n, tôn t o các công trình ki n trúc có giá tr , k t h p b o v các vùng c nh quan quan tr ng như Núi L n, Núi Nh , Bãi Trư c, Bãi Sau. - Khu v c c nh quan, b o t n thiên nhiên và các khu v c sinh thái ng p m n: gi l i khu dân cư Long Sơn hi n có (làng trên o k t h p b o t n khu ng p m n, t nông nghi p và nuôi tr ng thu s n phía ông - ông Nam o); khu Phư c Cơ là vùng sinh thái ng p m n c a sông ven bi n ư c b o t n v i ch c năng là vùng m xanh c a thành ph . - Khu phát tri n m i: phát tri n ki n trúc hi n i, cao t ng v i kho ng lùi h p lý k t h p không gian xanh d c các tr c 51B, 51C và t i các khu m i. 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t a) Giao thông:
  5. - Giao thông ư ng b i ngo i C i t o, m r ng Qu c l 51 v i quy mô 6 làn xe; xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Vũng Tàu quy mô t 4 n 6 làn xe; hoàn ch nh tuy n ư ng H i ăng - Phư c T nh và c u qua h C a L p i Long H i - Phư c T nh. - ư ng s t Xây d ng ư ng s t v n t i hành khách và hàng hóa n i Vũng Tàu v i Biên Hòa - thành ph H Chí Minh; xây d ng ga trung tâm Vũng Tàu t i khu v c ven R ch B n ình. - ư ng hàng không Sau năm 2010, xây d ng sân bay Vũng Tàu m i t i Gò Găng, là sân bay dân d ng k t h p quân s v i chi u dài ư ng băng 2,0 km, di n tích kho ng 250 - 300 ha. Chuy n i ch c năng s d ng t sân bay hi n có thành trung tâm thương m i m i c a thành ph . - ư ng thu : + C i t o nâng c p các c ng hi n có ven b sông Dinh; xây d ng m i c ng cá và khu neo u tàu thuy n trú bão t i o Gò Găng; + u tư xây d ng c ng t ng h p Sao Mai - B n ình; + Xây d ng b n tàu h u c n cho Côn o t i khu v c c ng Cát L ; + Xây d ng c ng Long Sơn là c ng chuyên dùng ph c v chính cho khu công nghi p Long Sơn; + Nâng c p b n tàu khách du l ch t i khu v c Bãi Trư c. - Giao thông in i i u ch nh m ng lư i ư ng thành ph trên cơ s Quy ho ch chung thành ph ư c phê duy t năm 1993 v i các tr c ư ng d c, ngang và vành ai t o thành m ng lư i ư ng hoàn ch nh. - Các ch tiêu chính: + Di n tích t giao thông 1.833 ha, trong ó giao thông i ngo i 670 ha; giao thông ô th 1.163 ha v i ch tiêu g n 24 m2/ngư i; m t ư ng chính kho ng 2,7 km/km2; +T l t giao thông ô th chi m 25% t xây d ng thành ph , trong ó giao thông tĩnh 2,5%. - Các công trình u m i giao thông:
  6. + Các nút giao c t gi a các ư ng vành ai v i ư ng qu c l , ư ng cao t c là nút khác c t. M r ng các nút giao c t cùng c t gi a các ư ng ph chính ô th v i các o cây xanh trung tâm và o d n hư ng; + Xây d ng các c u: n i gi a n i thành v i o Gò Găng và Long Sơn và n i t Long Sơn i c ng Cái Mép - Phú M ; + Xây d ng b n xe liên t nh m i g n nút giao Ông T (5 ha), c i t o b n xe hi n có thành b n u m i c a h th ng giao thông công c ng và bãi xe. b) ChuNn b k thu t t ai: - Hư ng ch n t: các h m trong thành ph ư c ph c h i và ư c n i v i các c ng h p l n lưu thông nư c thoát ra R ch Bà. Tôn t o và tr ng phi lao trên các c n cát d c bi n nh m xanh hoá ô th và làm ê ch n gió cát xâm nh p t ven bi n. H n ch xây d ng nhà cao t ng t i m t s khu v c ng p m n. - Gi i pháp san n n: cao n n xây d ng phù h p v i t ng khu v c và khu ch c năng ô th ; m b o thoát nư c m t t t, n n không b ng p, không gây s t l trong các khu v c xây d ng. d c n n l n hơn ho c b ng 0,4%. N o vét h B u Sen, B u Trũng, h R ch Bà, h C a L p làm h i u hoà k t h p t o c nh quan môi trư ng. - Gi i pháp thoát nư c mưa: + H th ng thoát nư c: khu v c thành ph cũ hi n ã có h th ng c ng chung thoát nư c mưa và nư c bNn, xây d ng c ng bao và tr m x lý. T i các khu v c xây d ng m i (k c khu công nghi p) xây d ng h th ng thoát nư c mưa riêng; + Khu v c trung tâm hi n dùng h th ng c ng chung, hư ng t i c i t o và nâng c p tách riêng h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn. Các khu v c xây m i có h th ng thoát nư c mưa riêng, dùng m ng lư i mương n p an, mương xây h và m t s tuy n c ng trên các tr c ư ng chính; + Hành lang ch gi i b o v b sông là 50 m. c) C p nư c: - Nhu c u dùng nư c: t u (2010): 120.000 m3/ngày và dài h n (2020): 264.000 m3/ngày. - Ngu n nư c: + S d ng ngu n nư c sông Dinh và nư c h á en; + Các công trình u m i: nhà máy nư c sông Dinh công su t 42.000 m3/ngày; nhà máy nư c á en công su t 50.000 m3/ngày (năm 2005) và 100.000 m3/ngày (năm 2010). Giai o n dài h n dùng ngu n nư c sông La Ngà b sung c p cho thành ph Vũng Tàu và áp ng cho nhu c u nư c nông nghi p, thu s n trong toàn t nh. d) C p i n:
  7. - Ph t i i n: t u (2010) 171.206 KW và dài h n (2020) 356.309 KW. - Ngu n i n: lư i i n qu c gia 220 KV và 110 KV: + Khu v c Vũng Tàu: xây d ng tr m 220/110 KV Vũng Tàu và ư ng dây i n n i 220 KV m ch kép t nhà máy i n Bà R a vào, v trí tr m 220 KV t t i Chí Linh. Công su t tr m t u 2 x 125 MVA, dài h n 2 x 250 MVA. + Khu v c Long Sơn: c p i n tr c ti p t nhà máy i n Bà R a, thông qua tuy n i n 110 KV n i m ch kép n tr m 110/22 KV Long sơn. ) Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng - Nư c th i sinh ho t: + Khu v c Vũng tàu: xây d ng 2 tr m làm s ch: R ch Bà và c u Cây Kh ; + Khu v c Gò Găng: xây d ng 1 tr m làm s ch. Nư c th i sau khi x lý x ra sông Dinh; + Khu v c Long Sơn: xây d ng 2 tr m làm s ch cho khu v c ô th Long Sơn và khu v c công nghi p d u khí. Nư c th i sinh ho t sau khi x lý x ra nhánh c a sông R ng, nư c th i công nghi p sau khi x lý x ra sông B n i p. Giai o n dài h n, nư c th i sau x lý ư c tái s d ng cho vi c tư i cây, r a ư ng và các nhu c u khác. - Nư c th i công nghi p: + Nư c th i c a các nhà máy, xí nghi p n m trong thành ph ph i x lý c c b t tiêu chuNn v sinh theo gi i h n B trư c khi th i ra h th ng c ng. T i các khu công nghi p xây d ng khu x lý t p trung, t tiêu chuNn v sinh theo gi i h n A trư c khi x ra môi trư ng; + Nư c th i b nh vi n: ph i x lý c c b và kh trùng trư c khi x ra h th ng thoát nư c ô th . - V sinh môi trư ng: + Ch t th i r n sinh ho t: xây d ng khu x xý m i t i Phư c Hoà, Huy n Tân Thành (công su t 400 m3/ngày). Khu x lý Phư c Cơ ph c v cho n i thành trong giai o n u, giai o n dài h n s di d i kh i thành ph ; + Ch t th i r n công nghi p d u khí: ch t th i r n sinh ho t ưa vào b , v khu x lý Phư c Hoà; ch t th i r n nguy h i ư c thu gom và x lý t i nhà máy x lý ch t th i d u khí t i Phư c Hoà; + Ch t th i r n b nh vi n có tính ch t c h i ph i x lý c c b b ng các lò t nhi t cao;
  8. + Nghĩa trang: t p trung ưa v công viên nghĩa trang ư c xây d ng m i phía B c th xã Bà R a, trong ó có nhà ho táng. Nghĩa trang hi n h u ã ng ng s d ng và lâu dài c n có k ho ch di d i xây d ng ô th . e) Các bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái bi n và r ng ng p m n phía B c sông Cây Kh : - Không khai thác xây d ng ô th và công nghi p. - Không m r ng các vùng nuôi tr ng thu s n. - Khai thác các lo i hình du l ch sinh thái vùng c a sông - bi n. - Di chuy n nghĩa a H i ăng và có gi i pháp x lý làm s ch khu bãi rác Phư c Cơ. - Qu n lý và không khai thác qu t ng p m n hai bên tuy n ư ng cao t c Biên Hoà - Vũng Tàu. 7. Quy ho ch xây d ng t u và các chương trình, d án ưu tiên a) Khu trung tâm ô th : - Tri n khai xây d ng các d án h t ng k thu t ô th như các tuy n giao thông i ngo i, nâng c p các tuy n i n i; chuNn b k thu t, c p nư c, thoát nư c bNn v sinh môi trư ng khu n i thành. - C i t o trung tâm ch cũ, khu qu ng trư ng du l ch; xây d ng hoàn ch nh khu trung tâm Ch m i, khu trung tâm thương m i phư ng 7; c i t o các công trình d ch v công c ng. - u tư xây d ng cáp treo du l ch Núi L n - Núi Nh ; hoàn ch nh trung tâm du l ch Bãi Trư c và Bãi Sau, công viên Bàu Sen. b) Khu Chí Linh - Phư c Th ng: - Xây d ng khu nhà và trung tâm Chí Linh. - Xây d ng và hoàn ch nh tr c chính ô th 51B. - Xây d ng công viên R ch Bà và công viên th thao Bàu Trũng. - Hoàn ch nh xây d ng h t ng và thu hút u tư vào khu công nghi p ông Xuyên. - u tư xây d ng khu du l ch ven bi n Chí Linh - C a L p. c) Khu v c ngo i th : - Xây d ng o n ư ng n i thành ph Vũng Tàu và trung tâm hành chính m i c a t nh t i th xã Bà R a thu c tuy n ư ng cao t c thành ph H Chí Minh i Vũng Tàu.
  9. - Xây d ng c u Gò Găng n i khu v c Phư c Th ng v i o Gò Găng. - ChuNn b u tư h t ng k thu t khu ch bi n h i s n và khu dân cư ngh cá t i Gò Găng. - Xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p t i phía Tây o Long Sơn và khu dân cư m i. - ChuNn b i u ki n v t ai và h th ng công trình u m i h t ng ti p nh n d án l c hoá d u t i Long Sơn. i u 2. yban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu: - Phê duy t h sơ thi t k i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Vũng Tàu n năm 2020. - Công b nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t. - Ban hành Quy nh v qu n lý Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vũng Tàu n năm 2020. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành, tri n khai d án u tư xây d ng phát tri n ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản