intTypePromotion=3

Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 236/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 157/2004/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v bưu chính; Căn c Quy t nh s 158/2001/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông t i T trình s 2075/BBCVT- VCL ngày 27 tháng 10 năm 2004 và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 4543/BKH-T &GS T ngày 08 tháng 7 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi t Nam n năm 2010” v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu Quy ho ch a) Phát tri n m ng lư i bưu chính Phát tri n bưu chính Vi t Nam theo hư ng cơ gi i hóa, t ng hóa, tin h c hóa, nh m t trình hi n i ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c. T ch c tách bưu chính và vi n thông, ho t ng c l p có hi u qu cung c p các d ch v a d ng theo tiêu chuNn qu c t . Năm 2010 t m c ph c v bình quân dư i 7.000 ngư i dân trên m t i m ph c v , bán kính ph c v bình quân dư i 3 km, s lư ng i m ph c v trên toàn qu c t hơn 13.000 i m g m nhi u hình th c bưu c c, i lý, i m bưu i n văn hóa xã, ki t ho t ng n nh trên toàn qu c. t 100% s xã có i m ph c v bưu chính ho t ng (Ph l c s 1). b) Phát tri n d ch v
 2. Phát tri n Bưu chính theo hư ng nâng cao ch t lư ng d ch v , k t h p cung c p các d ch v công ích v i các d ch v thương m i; a d ng hóa các lo i hình d ch v ; phát tri n nhi u d ch v m i nh m áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và chuy n i bưu chính tr thành ngành kinh t ho t ng c l p có hi u qu . c) Phát tri n th trư ng Phát huy m i ngu n l c c a t nư c, t o i u ki n cho nhi u thành ph n kinh t tham gia phát tri n d ch v chuy n phát thư trong môi trư ng c nh tranh công b ng, minh b ch. Phát tri n nhanh, chi m lĩnh và ng v ng th trư ng trong nư c, ng th i ch ng vươn ra ho t ng kinh doanh trên th trư ng qu c t . Tích c c khai thác th trư ng trong nư c, ng th i vươn ra ho t ng trên th trư ng qu c t . Ch ng h i nh p kinh t qu c t theo l trình ã ư c cam k t a phương và song phương. d) Phát tri n công nghi p bưu chính Khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công nghi p bưu chính; các hình th c u tư nư c ngoài có chuy n giao công ngh cao, k c hình th c 100% v n nư c ngoài. Tăng cư ng ti p thu chuy n giao công ngh hi n i; t ng bư c ti n t i làm ch công ngh c ph n c ng và ph n m m, s n xu t các s n phNm có ch t lư ng qu c t . Nâng cao năng l c s n xu t thi t b trong nư c, năm 2005 áp ng 60% và năm 2010 t 80% nhu c u s d ng thi t b bưu chính, vi n thông và tin h c c a Vi t Nam. Ny nhanh ti n trình nâng cao hàm lư ng giá tr lao ng Vi t Nam trong các s n phNm: năm 2005 t 30 – 40%, năm 2010 t 60 – 70%. Tăng cư ng h p tác trao i, tham gia th trư ng phân công lao ng qu c t , th c hi n chuyên môn hóa s n xu t m t s s n phNm t i Vi t Nam; Ny m nh th trư ng xu t khNu ra nư c ngoài. ) Phát tri n ngu n nhân l c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có chuyên môn lành ngh , có phNm ch t; làm ch công ngh , k thu t hi n i; v ng vàng v qu n lý kinh t . Năm 2010, t ch tiêu v năng su t, ch t lư ng lao ng ph c v bưu chính Vi t Nam ngang b ng trình trung bình các nư c tiên ti n trong khu v c. 2. N i dung và quy mô các y u t chính c a quy ho ch a) M ng bưu chính - M ng các i m ph c v Xây d ng m ng, i m ph c v bưu chính r ng kh p có bán kính ph c v ngày càng gi m. Ưu tiên phát tri n các hình th c i lý a d ch v , i m bưu i n văn hóa xã, h n ch phát tri n Bưu c c, t o i u ki n gi m lao ng chính th c, t n d ng lao ng xã h i, nâng cao năng su t lao ng bưu chính.
 3. - M ng v n chuy n trong nư c và qu c t Nâng cao năng l c m ng v n chuy n trong nư c và qu c t , u tư phương ti n v n chuy n chuyên ngành áp ng nhu c u v n chuy n bưu chính và chuy n phát thư. Nhà nư c ưu tiên, h tr và t o i u ki n thu n l i cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam v n chuy n bưu chính trong nư c, qu c t b ng máy bay và ti n t i có chuy n bay riêng cho bưu chính thông qua s h p tác, óng góp c ph n v i các hãng hàng không trong nư c và nư c ngoài. - Trung tâm khai thác chia ch n: T ng hóa các khâu chia ch n và khai thác bưu chính, ph n u n 2005 có 2 trung tâm chia ch n t ng t i Hà N i và thành ph H Chí Minh, n 2010 có t 3 n 5 trung tâm chia ch n t ng phân theo vùng a lý và phù h p v i vùng lưu lư ng. Các bưu g i trên toàn qu c ư c x lý chia ch n t ng n c p huy n, qu n. b) D ch v bưu chính - D ch v bưu chính cơ b n Duy trì t c tăng trư ng s n lư ng bình quân 10 – 12%/năm i v i d ch v bưu phNm thư ng trong nư c, 8-10%/năm i v i d ch v bưu phNm qu c t , 10-15%/năm i v i d ch v bưu ki n trong nư c, 10-12%/năm i v i d ch v bưu ki n qu c t và 4-6 thư/01 u ngư i/năm. - D ch v bưu chính c ng thêm D ch v bưu chính c ng thêm ngày càng chi m t tr ng cao và ư c cung c p kèm theo các d ch v bưu chính cơ b n, có t c tăng trư ng hàng năm t 10 n 20%. - D ch v bưu chính công ích và th c hi n nhi m v công ích khác Giai o n t nay n năm 2010, m b o cung c p d ch v bưu chính công ích n t t c các i m ph c v , áp ng nhu c u s d ng d ch v c a m i ngư i dân và th c hi n t t nhi m v ph c v thông tin c a ng, Nhà nư c, Chính ph và chính quy n các c p. Căn c vào yêu c u c a Nhà nư c, tình hình phát tri n kinh t - xã h i và bưu chính trong t ng th i kỳ, Nhà nư c quy nh c th vi c cung c p d ch v bưu chính công ích. Nhi m v công ích: n năm 2010, t ch tiêu 100% s xã ng b ng và h u h t các xã mi n núi có báo ng n trong ngày. i m bưu i n văn hóa xã óng vai trò quan tr ng trong vi c cung c p các d ch v bưu chính công ích và th c hi n các nhi m v công ích khác góp ph n nâng cao i s ng văn hóa, tinh th n c a ngư i dân. Căn c tình hình phát tri n kinh t - xã h i và bưu chính trong t ng th i kỳ, B Bưu chính, Vi n thông trình Th tư ng Chính ph quy t nh c th v các lo i d ch v bưu chính công ích. - D ch v khác
 4. T nay n năm 2010, tăng cư ng phát tri n các d ch v bưu chính m i có kh năng mang l i l i nhu n như bưu phNm chuy n phát nhanh, Datapost, bưu chính y thác, bưu phNm không a ch nh m nâng cao ch t lư ng d ch v , kh năng c nh tranh, tăng doanh thu, l i nhu n c th : + D ch v chuy n phát nhanh: d ch v chuy n phát nhanh trong nư c tăng trư ng s n lư ng bình quân t 15 n 20%/năm, d ch v chuy n phát nhanh qu c t tăng trư ng bình quân t 15 n 20%/năm. + D ch v Datapost: u tư thi t b Datapost cho khu v c mi n Trung, mi n Nam m r ng kinh doanh d ch v . Giai o n t nay n 2010, m c tiêu tăng trư ng doanh thu d ch v bình quân là t 40 n 50%/năm. + D ch v bưu chính y thác: ti p t c m r ng ph m vi kinh doanh d ch v trong nư c n t t c các bưu c c c p II, m t s bưu c c c p III và ra th trư ng qu c t . Nâng cao ch t lư ng d ch v thông qua vi c phát tri n d ch v thương m i i n t . M c tiêu tăng trư ng doanh thu bình quân t nay n 2010 t t 15% n 18% m i năm. + D ch v bưu phNm không a ch : phát tri n d ch v bưu phNm không a ch áp ng nhu c u khu v c th trư ng doanh nghi p. T c tăng trư ng s n lư ng bình quân t 40 – 50%/năm. + D ch v tài chính: u tư trang thi t b , m ng lư i, c bi t là công ngh thông tin nh m phát tri n và nâng cao ch t lư ng các d ch v tài chính như d ch v ti t ki m bưu i n, d ch v chuy n ti n. D ch v chuy n ti n truy n th ng trong nư c và qu c t duy trì t c tăng trư ng s n lư ng bình quân 10-12% hàng năm, d ch v chuy n ti n nhanh tăng trư ng hàng năm 15-20%, d ch v ti t ki m bưu i n tr thành kênh thu hút ti n g i trong dân quan tr ng t c tăng trư ng 20-25%/năm. Giai o n t nay n 2010 th c hi n m c tiêu ưu tiên tăng doanh thu, tăng l i nhu n nh m h tr cho vi c cung c p các d ch v bưu chính công ích và th c hi n các nhi m v công ích khác, ti n t i cân b ng thu chi các d ch v và có lãi. ưa vào cung c p các d ch v m i như: d ch v thanh toán, b o hi m, các d ch v i lý cho ngân hàng, d ch v mua, bán hàng qua m ng bưu chính; i lý cung c p d ch v cho vi n thông; các d ch v bưu chính lai ghép (E-post)… i u 2. nh hư ng và gi i pháp ch y u nh m th c hi n quy ho ch ư c duy t 1. nh hư ng a) i m i t ch c và phát tri n m ng và d ch v bưu chính Tách bưu chính và vi n thông vào năm 2007; bưu chính ho t ng c l p có hi u qu . Phát tri n các i m ph c v bưu chính, bưu c c, i m Bưu i n văn hóa xã, chú tr ng phát tri n hình th c i lý nh m gi m chi phí u tư, chi phí nhân công và huy ng các ngu n l c nhàn r i trong xã h i tham gia phát tri n bưu chính.
 5. Phát tri n m ng khai thác và v n chuy n t i ưu và phi a gi i hành chính. Ti p t c u tư, phát tri n bưu chính theo hư ng cơ gi i hóa, t ng hóa, tin h c hóa, m b o tăng năng su t lao ng năm 2010 lên g p ôi so v i năm 2003. Nâng cao ch t lư ng các d ch v bưu chính hi n có và phát tri n các d ch v bưu chính m i bao g m các d ch v tr n gói hàng hóa (chia ch n, óng gói, s p x p), d ch v kho bãi, d ch v qu n lý chu trình cung c p hàng hóa, d ch v mua bán hàng hóa qua bưu chính t o ra kênh phân ph i và thanh toán hàng hóa phù h p v i nhu c u phát tri n thương m i c a t nư c và góp ph n thúc Ny phát tri n thương m i i n t . Phát tri n các d ch v tài chính như: d ch v tr lương hưu, d ch v thanh toán; d ch v nh thu, phát cho các doanh nghi p cung ng d ch v (thu ti n b o hi m nhân th , thu ti n i n, i n tho i, nư c)… Tham gia cung c p các d ch v vi n thông thông qua các hình th c bán l i d ch v , i lý cho vi n thông như: phát hoá ơn, thu cư c, ti p nh n yêu c u cung c p d ch v , cung c p các d ch v vi n thông giá tr gia tăng, d ch v internet. S d ng m ng bưu chính công c ng kinh doanh các d ch v tài chính, ti t ki m, chuy n ti n, phát hành báo chí và các d ch v khác theo quy nh c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông. Ti p t c cung c p cho ngư i s d ng các d ch v bưu chính ch t lư ng cao, an toàn v i giá cư c th p hơn ho c tương ương m c bình quân c a các nư c trong khu v c. Nâng cao ch t lư ng tem bưu chính ph c v cho vi c thanh toán cư c phí các d ch v bưu chính trên m ng bưu chính công c ng; phát tri n th trư ng tem bưu chính áp ng nhu c u sưu t p tem nh m t o l p m t th trư ng tem lành m nh và khuy n khích phong trào sưu t p tem lành m nh trong nư c và ngoài nư c. b) H tr doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính công ích Nhà nư c áp d ng chính sách h tr cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam th c hi n cung c p các d ch v bưu chính công ích và th c hi n m t s nhi m v công ích khác thông qua cơ ch d ch v bưu chính dành riêng, và các cơ ch h tr khác. Trong giai o n u c a quá trình i m i Bưu chính, d ch v chuy n phát thư trong nư c và qu c t n 2kg v i m c cư c do B Bưu chính, Vi n thông quy nh ư c xác nh là d ch v bưu chính dành riêng cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. Ph m vi d ch v bưu chính dành riêng s ư c i u ch nh gi m d n t ng bư c m c a th trư ng chuy n phát thư. Các doanh nghi p ư c phép cung c p d ch v chu n phát thư n m ngoài ph m vi d ch v bưu chính dàng riêng trên cơ s gi y phép c a B Bưu chính, Vi n thông. K t khi thành l p, T ng công ty Bưu chính Vi t Nam s ư c h tr kinh phí t T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam (cơ s là T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam). Ph n h tr này s gi m d n trong các năm ti p theo. M c h tr và th i gian h tr s ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Bưu chính, Vi n thông. c) ng d ng khoa h c công ngh
 6. ng d ng công ngh m i trư c tiên ph i nh m m c ích i m i h th ng qu n lý, khai thác nâng cao năng su t lao ng và gi m giá thành như: ng d ng mã a ch bưu chính, mã v ch trong vi c chia ch n, các h th ng truy tìm, nh v và các h th ng thông tin qu n lý bưu chính. ng d ng khoa h c công ngh trong bưu chính ph i k t h p ư c i m m nh v m ng ph c v r ng kh p c a bưu chính v i s linh ho t và t c c a phương ti n i nt cung c p các d ch v bưu chính lai ghép m i như: l p hóa ơn và thanh toán i n t , d ch v tra c u thông tin, e-mail an toàn… Th c hi n chuNn hóa các lo i bao bì bưu chính như phong bì, túi gói bưu chính m b o kh năng chia ch n t ng, ph bi n và hoàn thi n áp d ng mã a ch bưu chính, s d ng mã v ch trong khai thác các d ch v bưu phNm, bưu ki n. ng d ng công ngh thông tin phát tri n m ng tin h c bưu chính n t t c các bưu c c và i m ph c v . S d ng các ph n m m ph c v khai thác, kinh doanh, tra c u, truy tìm bưu g i. Xây d ng và áp d ng các chương trình ph n m m ph c v công tác qu n lý, khai thác, kinh doanh t t c các d ch v , xây d ng h th ng theo dõi, nh v , tri n khai cung c p d ch v bưu chính và các d ch v khác trên m ng internet. Phát tri n công nghi p bưu chính theo hư ng m b o cung c p t t các s n phNm công nghi p ph c v nhu c u bưu chính trong nư c k t h p v i phát tri n các s n phNm áp ng nhu c u th trư ng. d) Phát tri n ngu n nhân l c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có chuyên môn lành ngh , có phNm ch t t t; làm ch công ngh hi n i; v ng vàng v qu n lý kinh t . Coi tr ng ào t o i ngũ cán b có trình chuyên môn và tinh th n trách nhi m cao áp ng nhu c u phát tri n ngành, c bi t chú tr ng ào t o i ngũ k sư, chuyên gia gi i áp ng nhu c u phát tri n bưu chính trong nư c và h i nh p kinh t khu v c và qu c t trong lĩnh v c bưu chính. i m i ho t ng s n xu t, kinh doanh bưu chính theo hư ng không tăng lao ng, có ch tuy n d ng h p lý trên cơ s năng su t, hi u qu , xây d ng ch sát h ch thi nâng b c, nâng ng ch nâng cao ch t lư ng lao ng. i u ch nh cơ c u ngu n nhân l c cho phù h p v i vi c phát tri n các d ch v bưu chính m i nh m th a mãn và áp ng t i a nhu c u s d ng d ch v bưu chính c a xã h i. ) nh hư ng th trư ng chuy n phát, chuy n phát thư Phát tri n th trư ng chuy n phát theo hư ng m c a, khuy n khích nhi u thành ph n kinh t tham gia, th ng nh t và nâng cao vai trò qu n lý nhà nư c. M c a th trư ng chuy n phát thư theo hư ng c nh tranh, khuy n khích u tư phát tri n m ng chuy n phát thư v i trang thi t b , công ngh hi n i và cung c p các d ch v ch t lư ng cao, chú tr ng ng d ng tin h c và t ng hóa làm tăng th ph n khai thác các d ch v chuy n phát thư trong tương lai.
 7. Nhà nư c cho phép và t o i u ki n nhi u thành ph n kinh t tham gia cung c p d ch v chuy n phát thư trong nư c theo tinh th n Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông và Ngh nh s 157/2004/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v bưu chính, m b o quy n l i s d ng. M c a th trư ng chuy n phát thư theo cam k t h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam, cho phép các doanh nghi p nư c ngoài tham gia cung c p d ch v chuy n phát thư qu c t thông qua các hình th c u tư như liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh (BCC), i lý. 2. Gi i pháp a) Hoàn thi n cơ ch chính sách qu n lý - Hoàn ch nh h th ng văn b n pháp lu t v bưu chính. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông và Ngh nh s 157/2004/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v bưu chính theo nh ng n i dung cơ b n sau: + Chính sách h tr cung c p d ch v bưu chính công ích và th c hi n các nhi m v công ích khác: Trong năm 2005 ban hành các văn b n v ph m vi d ch v bưu chính công ích, ph m vi d ch v bưu chính dành riêng, xác nh các cơ ch h tr khác: bù p chi phí, ưu ãi thu , v n u tư… t o thu n l i cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam th c hi n t t nghĩa v cung c p d ch v bưu chính và th c hi n m t s nhi m v công ích khác. + Ch h ch toán các d ch v bưu chính i v i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. Trong hai năm 2006 và 2007, B Tài chính và B Bưu chính, Vi n thông hư ng d n T ng công ty Bưu chính Vi t Nam xây d ng và ban hành ch h ch toán các d ch v bưu chính theo hư ng: m b o kh năng h ch toán riêng các d ch v , c bi t là d ch v bưu chính công ích, d ch v bưu chính dành riêng, xác nh ư c chi phí, giá thành các d ch v bưu chính công ích, các d ch v bưu chính ti n t i xác nh ư c giá thành công o n t ng d ch v . - Phát tri n th trư ng chuy n phát thư Khuy n khích nhi u thành ph n kinh t tham gia cung c p d ch v chuy n phát thư, m b o s c nh tranh bình ng và quy n l i c a ngư i s d ng d ch v . Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c phép tham gia th trư ng chuy n phát thư phù h p v i l trình m c a th trư ng chu n phát c a Vi t Nam và các cam k t c a Vi t Nam trong các hi p nh song phương và a phương. - Chính sách giá cư c bưu chính i v i các d ch v bưu chính công ích do Nhà nư c quy nh giá cư c, m c cư c các d ch v ư c xác nh trên cơ s giá thành, n 2007 i u ch nh m c cư c các d ch v bưu chính hi n nay còn th p hơn gia thành m b o hi u qu kinh doanh lĩnh v c bưu chính. Nhà nư c có cơ ch h tr và bù l cho T ng công ty Bưu chính Vi t
 8. Nam trong vi c th c h ên cung c p d ch v bưu chính công ích và các nhi m v công ích khác. - i m i t ch c qu n lý s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. i m i t ch c qu n lý s n xu t, kinh doanh bưu chính trên cơ s m r ng quy n h n và trách nhi m c a các ơn v thành viên, nâng cao hi u qu kinh doanh, nâng cao ch t lư ng ph c v , t o môi trư ng c nh tranh bình ng gi a các doanh nghi p. M r ng lĩnh v c kinh doanh, tăng cư ng liên k t d ch v v i các i tác trong và ngoài nư c phù h p v i môi trư ng kinh doanh trong cơ ch th trư ng. Ti n hành a s h u m t s doanh nghi p trong T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam thông qua hình th c c ph n hóa, liên doanh, liên k t theo hư ng v n Nhà nư c óng vai trò ch o v i m c và bư c i thích h p. - i m i qu n lý và kinh doanh tem Quy ho ch ch , tài phát hành tem bưu chính nh m k ho ch hóa công tác phát hành tem bưu chính, khai thác m t cách khoa h c các ch , tài ph c v m c ích tuyên truy n chính tr c a ng và Nhà nư c. a d ng hóa m u tem bưu chính áp ng nhu c u ngày càng cao c a ngư i tiêu dùng. Nâng cao giá tr và uy tín tem bưu chính Vi t Nam trên th trư ng qu c t thông qua vi c u tư công ngh s n xu t tem bưu chính và ào t o chuyên môn nghi p v . - Tăng cư ng qu n lý nhà nư c và trách nhi m ph i h p các B , ngành và a phương. Tăng cư ng s ph i h p v i các ngành, các a phương tri n khai ng b quy ho ch phát tri n bưu chính v i các quy ho ch phát tri n c a các ngành khác ( c bi t là ngành giao thông v n t i, xây d ng) và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương. b) Huy ng và s d ng hi u qu ngu n v n u tư cho bưu chính Nhà nư c có cơ ch h tr v n u tư cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam và có cơ ch khuy n khích vi c u tư phát tri n d ch v bưu chính và chuy n phát thư. Khuy n khích u tư theo h p ng h p tác kinh doanh, liên doanh (trong lĩnh v c chuy n phát thư), mua c ph n c a doanh nghi p chu n phát thư, c bi t i v i các d án phát tri n d ch v m i. Ny m nh thu hút v n u tư trong nư c b ng các hình th c phát tri n m nh hình th c i lý, phát hành trái phi u doanh nghi p, c phi u ( i v i doanh nghi p chuy n phát thư) hay các hình th c phù h p khác, c) Tri n khai th c hi n các án, d án tr ng i m
 9. Tri n khai các án, d án u tư tr ng i m nh m t o ng l c và n n t ng phát tri n lĩnh v c bưu chính (Ph l c s 2). d) H p tác qu c t Tăng cư ng h p tác v i các t ch c qu c t v bưu chính, v chuy n phát, tham gia các chương trình hành ng c a Liên minh Bưu chính th gi i UPU và Liên minh Bưu chính khu v c. Tìm ki m cơ h i tr giúp v công ngh , ào t o ngu n nhân l c bưu chính c a các t ch c bưu chính qu c t phát tri n công ngh cho bưu chính Vi t Nam. Ch ng h p tác v i các hãng bưu chính qu c t m d ch v m i, c bi t các d ch v ph c v thương m i i n t . Tăng cư ng h p tác liên k t d ch v bưu chính song phương, c bi t là i v i các nư c ASEAN. Tăng cư ng vi c ti p xúc và qu ng bá v hình nh c a bưu chính Vi t Nam i v i bưu chính các nư c và các i tác. i u 3. Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch 1. B Bưu chính, Vi n thông Xây d ng trình Chính ph ho c ban hành theo thNm quy n các cơ ch chính sách nh m th c hi n thành công quy ho ch phát tri n bưu chính Vi t Nam n 2010. Ph i h p v i B N i v , B Tài chính hư ng d n và ch o xây d ng T ng công ty Bưu chính Vi t Nam tr thành doanh nghi p h ch toán c l p trong T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam theo Quy t nh s 58/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , hoàn thành tách bưu chính và vi n thông vào năm 2007 và m b o thu bù chi vào năm 2010. Ph i h p v i B Tài chính xây d ng và ban hành quy nh ch h ch toán i v i các d ch v bưu chính công ích và các chính sách tài chính, cơ ch h tr t ng công ty Bưu chính Vi t Nam cung c p d ch v bưu chính công ích và th c hi n các nhi m v công ích khác. Xây d ng h th ng ch tiêu ánh giá hi u qu cung c p d ch v bưu chính công ích h p lý trên cơ s l i ích kinh t - xã h i có cơ s ánh giá hi u qu u tư lĩnh v c bưu chính công ích. Ch o vi c tri n khai án thí i m hình thành T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, thành l p T ng công ty Bưu chính Vi t Nam theo Quy t nh s 58/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Ph i h p v i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát và các B , ngành liên quan xây d ng l trình m c a th trư ng chuy n phát thư. T ch c t t công tác th c thi pháp lu t nh m m b o môi trư ng c nh tranh lành m nh trong lĩnh v c chuy n phát thư. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i
 10. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông ch o T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam và T ng công ty Bưu chính Vi t Nam tri n khai th c hi n công tác các án, d án tr ng i m nêu Ph l c s 2. Nghiên c u, xem xét cơ ch h tr v n cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam th c hi n các án, d án phát tri n m ng lư i cung c p d ch v bưu chính công ích và th c hi n các nhi m v công ích khác. B Tài chính ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông hư ng d n T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam xây d ng h th ng h ch toán theo lĩnh v c, theo d ch v , m b o phân tách ho t ng kinh doanh d ch v công ích, d ch v bưu chính dành riêng và d ch v bưu chính thương m i, ti n t i xác nh giá thành c a t ng d ch v bưu chính. B Tài chính ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông ch o T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam nghiên c u xây d ng, thNm nh giá cư c d ch v bưu chính công ích, d ch v bưu chính dành riêng và cơ ch bù p, h tr T ng công ty Bưu chính Vi t Nam cung c p d ch v bưu chính công ích. B Tài chính ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông và B K ho ch và u tư nghiên c u xây d ng gi i h n m c v n u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p chuy n phát thư. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông hư ng d n T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam xây d ng cơ ch lương thư ng phù h p. 3. Các B , ngành, a phương Các ngành, các a phương ch u trách nhi m theo ch c năng, nhi m v ư c giao và tuỳ theo c i m c th c a ngành mình, a phương mình ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông, T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam, T ng công ty Bưu chính Vi t Nam th c hi n quy ho ch phát tri n ngành. y ban nhân dân các t nh, thành ph thông qua S Bưu chính, Vi n thông, ch o xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch bưu chính trên a bàn t nh, thành ph ph trách, qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c bưu chính và chuy n phát thư áp ng ư c các yêu c u sau: T o i u ki n T ng công ty Bưu chính Vi t Nam (cơ s là VNPT) phát tri n m ng lư i, cung c p d ch v bưu chính công ích và th c hi n nhi m v công ích, c bi t i v i khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên và t o i u ki n thu n l i cho xe bưu chính i, n, nh ng nơi có i m giao d ch bưu chính m b o cung c p d ch v bưu chính ph c p n m i ngư i dân. T ng công ty Bưu chính Vi t Nam ư c ưu tiên thi t l p i m ph c v , l p t các thùng thư, h p thư t i nơi công c ng và khu dân cư, các công trình xây d ng chung cư có v trí l p t các h p thư cho t ng h t ng 1.
 11. Hàng không Vi t Nam ưu tiên v n chuy n thư, bưu phNm bưu ki n, m b o áp ng nhu c u chuy n phát d ch v bưu chính c a T ng công ty Bưu chính Vi t Nam và các doanh nghi p chuy n phát thư. 4. T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam Xây d ng k ho ch phát tri n bưu chính phù h p v i quy ho ch phát tri n bưu chính Vi t Nam n năm 2010. Tri n khai các d án tr ng i m nêu trong Ph l c s 2. Áp d ng và xây d ng tiêu chuNn, ch tiêu ch t lư ng d ch v bưu chính phù h p v i các tiêu chuNn do B Bưu chính, Vi n thông ban hành. Th c hi n nhi m v h p tác qu c t theo phân công c a B Bưu chính, Vi n thông. T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam th c hi n vi c tách bưu chính và vi n thông và xây d ng án thành l p T ng công ty Bưu chính Vi t Nam theo Quy t nh s 58/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 3 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , xây d ng phương án giá thành các d ch v bưu chính và báo cáo Chính ph vào năm 2007 làm cơ s quy t nh giá cư c các d ch v bưu chính công ích và áp d ng cơ ch h tr tài chính cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. 5. Các doanh nghi p chuy n phát thư Xây d ng k ho ch phát tri n d ch v chuy n phát thư phù h p v i quy ho ch phát tri n bưu chính Vi t Nam n năm 2010. Các doanh nghi p chuy n phát thư có quy n và nghĩa v tham gia cung c p d ch v bưu chính công ích theo yêu c u và chính sách c a Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi t Nam, Giám c doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư và Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Phan Văn Kh i - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , c c, ơn v tr c thu c, Công báo;
 12. - Lưu: Văn thư, CN(5b).Hà (310b). PH L C S 1 CÁC CH TIÊU PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI T NAM N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 236/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ch tiêu phát tri n m ng bưu chính TT Ch tiêu ơn v 2005 2010 1 T ng s i m ph c v i m 12.500 13.500 2 Bán kính ph c v bình quân/ i m ph c km 3,85 3,00 v 3 S dân ph c v bình quân/ i m ph c v ngư i
 13. CÁC ÁN, D ÁN U TƯ TR NG I M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 236/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Danh m c d án u tư giai o n 2006 - 2010 TT Tên d án M c tiêu c a d án Th i gian Kinh phí (t ng) A. Danh m c các d án u tư c ng 1 D án phát tri n cơ s u tư xây d ng hoàn 2005- 145 h t ng dài h n giai thi n cơ s h t ng cho 2007 o n 1. Trung tâm d li u – công ngh Bưu chính u tư h t ng m ng, ph n c ng và các thi t b chuyên d ng cho toàn b các i m khai thác thu c Bưu c c 1, 2 và 500 Bưu c c c p 3. 2 D án phát tri n cơ s u tư h t ng m ng, 2006- 174 h t ng dài h n giai ph n c ng và các thi t b 2010 o n 2. chuyên d ng cho kho ng 2000 Bưu c c c p 3 còn l i 3 M ng các i m ph c v Phát tri n các i m ph c 2006- 150 v bưu chính trên toàn 2010 qu c 4 M ng v n chuy n u tư h th ng qu n lý 2006- 200 và phương ti n chuyên 2010 ngành ch t lư ng cao ph c v v n chuy n B. Danh m c các d án u tư m m 1 D án xây d ng m ng và u tư phát tri n m ng 2005- 125 chương trình máy tính, ph c bưu chính n m c 2006 v kinh doanh khai thác huy n ưa trên m ng d ch v chuy n ti n. i u hành s n xu t kinh doanh. Phát tri n h th ng chuy n ti n theo quy nh m i thay th toàn b các h th ng IT cung c p các d ch v chuy n ti n. 2 D án phát tri n h th ng t Phát tri n m i m t h 2005- 132 ng hóa giao d ch th ng t ng hóa giao 2007 d ch. Tri n khai cho các
 14. qu y giao d ch thu c Bưu c c c p 1, 2 và 500 Bưu c c c p 3 có s n lư ng cao. Thay th các h th ng ơn l ang ư c khai thác t i m t s i m giao d ch c a các thành ph l n như thành ph H Chí Minh. 3 D án phát tri n h th ng Phát tri n m i m t h 2005- 68 theo dõi nh v và qu n lý th ng theo dõi, nh v và 2007 chuy n thư. qu n lý óng chuy n thư tri n khai thay th toàn b các h th ng có liên quan. Tri n khai cho toàn b các Trung tâm chia ch n. 4 D án phát tri n chương Phát tri n m i chương 2007- 30 trình qu n lý ti t ki m bưu trình qu n lý ti t ki m 2008 i n. bưu i n. Tri n khai cho các qu y giao d ch ã ư c tri n khai h th ng t ng hóa giao d ch thay th toàn b các h th ng ơn l ang ho t ng. 5 D án phát tri n chương Tri n khai cho các qu y 2005- 40 trình qu n lý phát hành báo giao d ch ã ư c tri n 2006 chí. khai h th ng t ng hóa. Thay th các h th ng cũ ang ho t ng, cung c p giao di n giao ti p v i h th ng qu n lý d li u t p trung. 6 D án phát tri n h th ng k Xây d ng các giao di n 2008- 40 toán t p trung ti p v i các h th ng 2010 cung c p d ch v ang ư c khai thác, cung c p d li u cho h th ng TKB -98. Tri n khai t i t t c các bưu i n qu n/huy n. 7 D án phát tri n h th ng Kh o sát t p h p các yêu 2006- 15 thông tin qu n lý. c u v qu n lý, t ó 2010 xu t và phát tri n các báo cáo, th ng kê ph c v i u hành s n xu t kinh
 15. doanh c a t nh/thành ph , các công ty d c và toàn ngành Bưu chính. Tri n khai t i t t c các Trung tâm t nh/thành ph . 8 D án tri n khai tin h c hóa Tri n khai các s n phNm 2007- 190 bưu chính cho toàn qu c d ch v ã ư c phát 2010 tri n cho toàn b các Bưu c c c p 3 ã ư c u tư h t ng m ng trong giai o n 2. Kho ng 2000 Bưu c c 3. 9 D án phát tri n h th ng Phát tri n ph n m m 2006- 28 qu n lý doanh nghi p bưu nh m tích h p v i h các 2010 chính (ERP) h th ng ph n m m ã ư c phát tri n trong các d án phát tri n ph n m m ã tri n khai trư c ó như ph n m m qu n lý nhân s , qu n lý i tác, qu n lý công văn,… 10 u tư nghiên c u tri n u tư nghiên c u ng 2006- 50 khai các d ch v m i d ng, i m i phương 2010 th c s n xu t, tri n khai các d ch v m i T ng kinh phí cho toàn b các d án u tư 1,387 (B ng ch : m t nghìn ba trăm tám mươi b y t ng ch n) 2. Danh m c án u tư giai o n 2006 - 2010 TT Tên án N i dung Th i gian Ch trì Ph i C p phê th c hi n h p duy t 1 án mô hình t - Xây d ng mô 2005- T p B ch c và ho t hình t ch c, 2006 oàn BCVT ng T ng công ho t ng và BCVT ty Bưu chính Vi t xu t tri n khai VN Nam thành l p T ng công ty Bưu chính 2 án bóc tách - Th c hi n 2006 T p B TC, chi phí t ng khâu h ch toán c oàn trong chu trình l p theo d ch BCVT B
 16. khai thác các d ch v công o n VN BCVT v bưu chính khai thác d ch v bưu chính 3 án c i cách - Xây d ng 2006- T p n i dung, chương chương trình 2007 oàn trình ào t o các ào t o các c p BCVT c p trình bưu b c và ch c VN chính danh lao ng bưu chính 4 án cơ ch h - Xây d ng 2006 B T p Chính tr tài chính cho chính sách h BCVT oàn ph bưu chính n tr d ch v bưu BCVT 2010 chính công ích VN 5 án s n phNm - Xác nh ơn 2006 T p T p và cơ ch phân giá, t l óng oàn oàn chia cư c gi a góp c a các BCVT BCVT các ơn v trong ơn v h ch VN VN kh i h ch toán toán ph thu c t p trung vào giá thành t ng th d ch v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản