Quyết định số 24/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 24/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2004/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm dịch thực vật vùng IV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 24/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A CHI C C KI M DNCH TH C V T VÙNG IV B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí ch c năng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV là ơn v tr c thu c C c B o v th c v t, có ch c năng qu n lý nhà nư c v ki m d ch th c v t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo qui nh c a pháp lu t. Ph m vi ho t ng c a Chi c c g m các t nh Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, c L c. Tr s c a Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV t t i 66 Lê H ng Phong, thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n ki m d ch th c v t i v i các v t th thu c di n ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh và x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t theo qui nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t v ki m d ch th c v t mà Vi t Nam ã ký k t và tham gia; 2. C p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; gi y ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng theo quy nh c a pháp lu t;
  2. 3. Thu phí và l phí v công tác ki m d ch th c v t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Qu n lý và th c hi n kh trùng theo quy nh c a pháp lu t; 5. Hu n luy n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ki m d ch th c v t, kh trùng cho Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph trong vùng ph trách; 6. Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác ki m d ch th c v t n i a i v i các t nh, thành ph trong vùng ph trách; 7. Th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành theo phân c p và gi i quy t khi u n i, t cáo v ki m d ch th c v t theo thNm quy n; 8. Tham gia xây d ng tiêu chuNn, qui trình và th c hi n kh o sát th c nghi m v ki m d ch th c v t; 9. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v ki m d ch th c v t; 10. Qu n lý công ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao; 11.Th c hi n nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Chi c c Lãnh o Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV g m có Chi c c trư ng và các Phó Chi c c trư ng do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m theo qui nh. Chi c c trư ng i u hành các ho t ng c a Chi c c, ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c B o v th c v t và trư c pháp lu t v ho t ng c a Chi c c và nhi m v ư c giao. Phó Chi c c trư ng giúp vi c Chi c c trư ng ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó Chi c c trư ng không quá 02 ngư i. 2. B máy qu n lý c a Chi c c 2.1 Các phòng giúp vi c: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng K thu t; c) Phòng Ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu. 2.2 Các Tr m Ki m d ch th c v t tr c thu c: Các Tr m có con d u riêng th c hi n nhi m v ki m d ch th c v t theo quy nh c a pháp lu t.
  3. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph , Quy t nh này thay th Quy t nh s 74/NN-TCCB/Q ngày 08 tháng 02 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B , Chi c c trư ng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản