intTypePromotion=3

Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
15
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 24/2008/qđ-ttg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 24/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I I V I CÁC T NH VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 8409/TTr-BKH ngày 15 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010 (g m các t nh, thành ph ven bi n t Thanh Hóa n Bình Thu n), v i n i dung ch y u sau: 1. M t s m c tiêu, ch tiêu ch y u c a Vùng: -T c tăng trư ng GDP t bình quân hàng năm 10 - 11%; - T ng kim ng ch xu t khNu t hơn 5 t USD, bình quân tăng 22 - 23%/năm; - Gi i quy t vi c làm cho kho ng 2,5 - 3 tri u lao ng; - T l lao ng qua ào t o 30 - 35%; - Gi m t l h nghèo dư i 12% (theo chuNn m i); - T l dân dùng nư c s ch thành ph 95%; nông thôn 75%; - Nâng che ph c a r ng t 44 - 45% di n tích t nhiên; b o m môi trư ng sinh thái, phát tri n b n v ng. 2. Nhi m v tr ng tâm phát tri n m t s ngành, lĩnh v c ch y u. a) Ngành công nghi p: Ưu tiên u tư phát tri n m t s ngành công nghi p chính như: ch bi n nông, lâm, th y s n; v t li u xây d ng; d t may, da gi y; luy n cán thép; ch t o cơ khí; óng tàu bi n t i tr ng l n; l c hóa d u; b t gi y và gi y,… T p trung u tư m t s d án tr ng i m trong th i kỳ 2006 - 2010 như: nâng c p, xây d ng m i các nhà máy ch bi n nông, lâm, h i s n; m r ng các nhà máy s n xu t xi măng hi n có, xây d ng m t s nhà máy xi măng công su t 1,4 tri u t n/năm, u tư xây d ng nhà máy nhi t i n Vũng Áng
  2. 1.200MW, khai thác s t Th ch Khê, nhà máy luy n cán thép Vũng Áng và Dung Qu t, nhà máy l c hóa d u Dung Qu t và Nghi Sơn, nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hóa,…. Các t nh, thành ph ti p t c rà soát, b sung quy ho ch, huy ng các ngu n v n u tư xây d ng h t ng các khu kinh t , các khu công nghi p hi n có, phát tri n m t s khu c m công nghi p c n thi t t o i u ki n cho các doanh nghi p Ny nhanh ti n u tư các d án trên a bàn. b) Ngành d ch v : B sung quy ho ch, u tư xây d ng các cơ s d ch v thương m i như trung tâm thương m i, trung tâm h i ch tri n lãm, siêu th theo hư ng hi n i, văn minh và có h th ng t t nh, huy n, trung tâm c m xã; phát tri n m ng lư i ch nông thôn mi n núi, ven bi n, h i o, t o thu n l i cho vi c mua bán, trao i hàng hóa c a ng bào các dân t c khu v c c bi t khó khăn. Phát tri n các khu kinh t c a khNu ng b v i h th ng giao thông hai bên biên gi i; ưu tiên u tư khu kinh t thương m i c bi t Lao B o m r ng giao lưu buôn bán, phát tri n du l ch, tăng cư ng d ch v v i các nư c trong khu v c. Ti p t c u tư m r ng quy mô s n xu t và nâng cao ch t lư ng các m t hàng xu t khNu ch l c c a Vùng b o m tiêu chuNn xu t khNu vào th trư ng khu v c và th gi i như th y h i s n, tinh b t s n, chè, cà phê, g , s n phNm d t may, v t li u xây d ng, khoáng s n. u tư nâng cao năng l c d ch v v n t i hàng hóa, hành khách b ng các phương th c ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, hàng không; phát tri n các cơ s d ch v tài chính, ngân hàng, bưu chính vi n thông, công ngh thông tin theo hư ng ng b , hi n i; xây d ng công ngh thông tin thành ngành công nghi p mũi nh n c a Vùng. Phát tri n ngành du l ch d a trên cơ s khai thác các ti m năng, l i th c a Vùng như du l ch bi n, ngh dư ng, thăm quan các di s n thiên nhiên, di tích l ch s , văn hóa; ưu tiên u tư phát tri n du l ch theo tuy n hành lang ông - Tây, tham gia du l ch ti u vùng sông Mê Kông. c) Ngành nông lâm ngư nghi p: - V nông nghi p: các a phương ti p t c nghiên c u phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa, nâng cao hi u qu trên m i ha canh tác, a d ng hóa cây tr ng, b o m an toàn s n xu t, phòng tránh thiên tai. n nh di n tích tr ng lúa 1,2 tri u ha, phát tri n m t s cây công nghi p ng n ngày như mía, l c, thu c lá; cây công nghi p dài ngày như i u, cà phê, d a, cao su, chè, h tiêu và cây ăn qu thành các vùng chuyên canh quy mô l n, ưu tiên s n xu t nông nghi p cung c p nguyên li u cho các nhà máy ch bi n. T p trung xây d ng m t s công trình thu l i: C a t, B n M ng, Ngàn Trươi, Sông Nghèn, T Tr ch, Rào Quán, nh Bình. Phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m theo hình th c trang tr i và gia ình, tăng cư ng phát tri n chăn nuôi bò th t, l n n c, dê, c u quy mô l n các t nh có i u ki n. - V lâm nghi p: ti p t c i u ch nh quy ho ch r ng c d ng, r ng phòng h và r ng kinh t . Chuy n m t ph n di n tích r ng c d ng và r ng phòng h giao cho h dân ho c c ng ng t qu n. K t h p công tác tr ng, b o v , chăm sóc r ng thư ng xuyên v i chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng, nh m góp ph n chuy n d ch cơ c u s n xu t, tăng m t hàng xu t khNu, t o thu nh p b o m cu c s ng cho ngư i làm ngh r ng. Ti p t c b o v , khoanh nuôi, tu b các khu b o t n thiên nhiên, vư n qu c gia, r ng ng p m n, r ng phòng h u ngu n và ven bi n, c ng c h th ng r ng phòng h u ngu n, c bi t nh ng vùng có d c cao ã m t r ng t ng bư c h n ch thi t h i do thiên tai gây ra. Hàng năm tr ng m i r ng t p trung kho ng 70.000 ha, ch y u là r ng phòng h , r ng ch n gió, ch n cát và ch ng xói l b bi n. Ti p t c giao t, giao r ng cho nhân dân và các doanh nghi p qu n lý, khuy n khích và h tr dân tr ng r ng nguyên li u k t h p phát tri n kinh t lâm, nông, trang tr i.
  3. - V ngư nghi p, diêm nghi p: m c tiêu lâu dài ph n u xây d ng ngành th y s n thành ngành kinh t mũi nh n c a các t nh duyên h i Trung B ; trong th i kỳ 2006 - 2010 t p trung u tư 3 lĩnh v c chính ph c v i s ng và cung c p nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu: n nh vi c nuôi tr ng, ánh b t v i b o v môi trư ng, khai thác h p lý vùng bãi ngang, m phá ven bi n và h i o; phát tri n các i tàu ánh b t xa b hi n i nh m khai thác k t h p v i b o v an ninh lãnh h i; ti p t c u tư xây d ng c ng cá, khu d ch v h u c n ngh cá và khu neo u tránh bão cho tàu, thuy n. Tăng nhanh s n lư ng mu i cho tiêu dùng, cho s n xu t công nghi p và xu t khNu, t p trung xây d ng m i và m r ng m t s ng mu i các a phương d a trên cơ s quy ho ch, nhu c u và kh năng u tư c a a phương. d) Các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa xã h i, b o v môi trư ng: - V giáo d c ào t o, quy ho ch m ng lư i trư ng h c các c p g m c trư ng dân t c n i trú các huy n, trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao; m b o m i xã có 01 trư ng ti u h c, 01 trư ng trung h c cơ s , m i thôn có l p ti u h c, l p m u giáo, m m non; m i trung tâm c m xã có 01 trư ng trung h c cơ s bán trú; m i huy n, th xã có t 02 trư ng trung h c ph thông tr lên. u tư h th ng trư ng d y ngh c p t nh và c p huy n n năm 2010 t t c các t nh, thành, qu n, huy n, th xã u có trư ng d y ngh theo hư ng a ngh , khuy n khích xây d ng trư ng dân l p và tư th c. Xây d ng m t s trư ng trung h c chuyên nghi p, trung tâm d y ngh k thu t cao theo quy ho ch nh m ào t o công nhân k thu t cho các khu kinh t , khu công nghi p. - V y t , chăm sóc s c kh e nhân dân, các a phương ti p t c th c hi n Quy t nh s 225/2005/Q - TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c giai o n 2006 - 2010, b o m n năm 2010 m i huy n có m t b nh vi n a khoa t tiêu chuNn b nh vi n lo i I quy mô t 100 - 200 giư ng. Xây d ng b nh vi n vùng quy mô 600 - 700 giư ng t i Vinh, Hu , à N ng, Quy Nhơn, Nha Trang, c ng c và phát tri n các b nh vi n chuyên khoa: s n, nhi, tâm th n và y h c c truy n c a các t nh. B o m các xã có tr m y t t chuNn qu c gia, ư c trang b d ng c , thi t b theo quy nh c a ngành và có bác s chăm lo khám, i u tr cho dân. - V văn hoá - thông tin, ti p t c Ny m nh xây d ng cơ s v t ch t i ôi v i nâng cao ch t lư ng ho t ng văn hóa - thông tin. Nhi m v công tác th i gian t i là ưa ho t ng văn hóa, thông tin v cơ s , tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c t i m i ngư i dân các vùng ven bi n, h i o, mi n núi, vùng sâu vùng xa. Tăng cư ng công tác phát thanh truy n hình, b o m n năm 2010 t t c các xã, các h dân trong Vùng có kh năng xem ư c truy n hình, nghe ư c ài ti ng nói Vi t Nam. u tư ng b cơ s ho t ng văn hóa - thông tin các c p, ưu tiên u tư cho ho t ng văn hóa c ng ng thôn, b n, xã; b o v , tôn t o các khu di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh, k t h p vi c b o t n g n v i t o c nh quan du l ch, tăng cư ng cơ s v t ch t cho h at ng văn hóa c a nhân dân t ng a phương. - Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t k thu t th d c th thao, b o m n năm 2010 m i t nh có ít nh t 03 công trình cơ b n c p t nh là sân v n ng, b bơi, nhà thi u ph c v phát tri n th thao chuyên nghi p thành tích cao, k t h p v i Ny m nh phong trào th thao qu n chúng hư ng vào các môn có kh năng phát tri n như bóng á, bơi l i, i n kinh, võ dân t c,…. - Khoa h c công ngh và môi trư ng: Tri n khai ph i h p 04 chương trình khoa h c công ngh c a Nhà nư c (công ngh sinh h c, công ngh thông tin, công ngh v t li u m i và t ng hóa) trên các lĩnh v c s n xu t kinh doanh, d ch v , qu n lý. Xây d ng và phát tri n ti m l c khoa h c công ngh c a Vùng. B i dư ng, ào t o và phát huy vai trò i ngũ cán b qu n lý, khoa h c, công ngh và công nhân lành ngh . Ny m nh các h at ng nghiên c u, ào t o và ph bi n thông tin; nhân r ng các mô hình làng kinh t , mô hình s n xu t nông nghi p, ngành ngh th công.
  4. Qu n lý khai thác và s d ng h p lý các lo i tài nguyên thiên nhiên, c nh quan và b o v môi trư ng sinh thái. Xây d ng chính sách và bi n pháp ng b gi i quy t v n ô nhi m môi trư ng m t cách ch ng và có hi u qu . ) Phát tri n ng b k t c u h t ng c a Vùng: Quy ho ch h th ng k t c u h t ng b o m phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng. Ti p t c u tư xây d ng các công trình c ng bi n, sân bay, h th ng ư ng b , ư ng s t; các công trình th y l i u m i k t h p th y i n và kiên c hóa h th ng công trình hi n có; phát tri n h th ng c p, thoát nư c ô th và nông thôn; phát tri n m ng lư i ô th c a Vùng theo Quy t nh s 148/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m mi n Trung n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Quy t nh s 113/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW c a B Chính tr và các quy t nh liên quan khác c a Th tư ng Chính ph . Phát tri n các khu kinh t , các ô th l n làm trung tâm phát tri n c a Vùng, xây d ng thành ph Vinh thành trung tâm kinh t , văn hoá vùng B c Trung B , xây d ng thành ph à N ng thành trung tâm kinh t - xã h i l n c a khu v c mi n Trung, xây d ng các khu kinh t Dung Qu t, Chu Lai, Nhơn H i, Vân Phong, Chân Mây - Lăng Cô, Vũng Áng, ông Nam Ngh An, Nghi Sơn thành các khu kinh t t ng h p a ngành; xây d ng khu kinh t thương m i c bi t Lao B o theo quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. e) V qu c phòng an ninh: Các a phương trong Vùng ph i h p v i B Qu c phòng, B Công an xây d ng cơ s h t ng ph c v nhu c u qu c phòng, an ninh k t h p dân sinh kinh t trên các huy n o, xã o, xã biên gi i như các khu neo u tàu, thuy n tránh trú bão, công trình c ng và d ch v h u c n ngh cá; m t s o n, tuy n ư ng cơ ng ven bi n; các trung tâm tìm ki m c u n n ư ng bi n, ư ng không; các n biên phòng; ư ng tu n tra biên gi i; n nh s p x p c m dân cư g n v i n biên phòng; xây d ng các khu kinh t qu c phòng t i nh ng a bàn chi n lư c. Ny m nh phong trào qu n chúng, b o v T qu c, xây d ng th tr n an ninh nhân dân k t h p ch t ch v i n n qu c phòng toàn dân; xây d ng khu v c phòng th v ng ch c t ng t nh, thành ph . Phòng, ch ng có hi u qu các lo i t i ph m, t n n xã h i. i u 2. Ti p t c th c hi n và b sung các cơ ch , chính sách và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh c a Vùng 1. Ti p t c th c hi n các cơ ch , chính sách hi n hành th c hi n các m c tiêu, nhi m v ch y u c a Vùng, trong ó có: - Ti p t c tri n khai Quy t nh s 150/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n c nư c n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; - Chính sách h tr t s n xu t, t , nhà , nư c sinh ho t cho ng bào dân t c thi u s theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . Các t nh rà soát, b o m h tr úng m c tiêu, nh m c, i tư ng, công khai minh b ch; ph n u n h t năm 2008 gi i quy t xong t s n xu t, t , nhà , nư c sinh h at cho ng bào; - Chính sách h tr các m t hàng thi t y u cho ng bào dân t c thi u s vùng khó khăn theo Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . Rà soát, i u ch nh các ho t ng tr giúp theo hư ng giao a phương ch ng ch n m c tiêu, qu n lý ch t ch hàng hóa tr c ti p n tay ngư i s d ng; - Chính sách tín d ng ưu ãi i v i h nghèo, các i tư ng chính sách khác, h s n xu t kinh doanh mi n núi, ven bi n, h i o g i chung là vùng khó khăn và vùng c bi t khó khăn v i lãi su t ưu ãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã h i và các t ch c tín d ng vi mô khác;
  5. - Ti p t c th c hi n Ngh nh s 134/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh ch c tuy n vào các trư ng i h c, cao ng, trung c p thu c h th ng giáo d c qu c dân. T ch c ào t o và ào t o l i cán b qu n lý nhà nư c các c p, nh t là c p cơ s ; Các ngành, các t nh, huy n, xã, phư ng có k ho ch ào t o, ào t o l i và s d ng cán b qu n lý nhà nư c cho ngành, c p mình. Ưu tiên th c hi n chính sách s d ng h c sinh c tuy n ngư i dân t c thi u s sau ào t o v a phương công tác tham gia vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. - Ti p t c th c hi n chính sách khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và ngư i thu c di n chính sách xã h i theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 2. i u ch nh, b sung m t s cơ ch , chính sách sau: a) Chính sách v s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và phát tri n nông thôn: - Cho phép áp d ng Quy t nh s 231/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v h tr doanh nghi p nông, lâm nghi p nhà nư c, Ban qu n lý r ng c d ng, Ban qu n lý r ng phòng h s d ng lao ng là ngư i dân t c thi u s i v i các huy n mi n Tây c a các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; - Cho phép áp d ng Quy t nh s 304/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v thí i m giao r ng, khoán b o v r ng cho h gia ình và c ng ng trong buôn, làng là ng bào dân t c thi u s i v i các huy n mi n Tây các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; - i v i s dân di cư t do sinh s ng trong các khu r ng c d ng, r ng phòng h , r ng qu c gia, các a phương c n b trí xen ghép vào các vùng dân cư còn t s n xu t ho c có i u ki n phát tri n ngành ngh khác ho c xây d ng các d án tái nh cư b t bu c theo Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình b trí dân cư các vùng thiên tai, c bi t khó khăn, biên gi i, h i o, di cư t do, xung y u và r t xung y u c a r ng phòng h , khu b o v nghiêm ng t c a r ng c d ng giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2015. b) Chính sách i v i vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s : - Khuy n khích các doanh nghi p t tuy n d ng lao ng và t ào t o lao ng vào làm vi c n nh t i doanh nghi p, ch y u là các doanh nghi p tr ng cây công nghi p, tr ng r ng, khai thác h i s n thì ư c Nhà nư c tr c p m t kho n kinh phí b ng m c tr c p kinh phí ào t o ngh cho doanh nghi p t t ch c d y ngh cho ngư i lao ng m i; - i v i h c sinh dân t c thi u s nghèo thu c di n h c trư ng dân t c n i trú mà theo h c các trư ng công, bán công thì ư c c p h c b ng b ng 50% s h c b ng c a h c sinh n i trú; - i v i h c sinh sau khi t t nghi p trung h c ph thông dân t c n i trú, ư c ưu tiên c tuy n vào các trư ng i h c, d b i h c, các trư ng chuyên nghi p tăng cư ng i ngũ cán b cơ s , n u không vào h c t i các trư ng chuyên nghi p thì ư c ào t o chuyên môn, nghi p v , k thu t theo th i gian 3, 6, 9 tháng phù h p v i yêu c u ngành, ngh th c t và ư c b trí v làm t i a phương. Các t nh s d ng các trung tâm ào t o ngh t nh, huy n ti n hành ào t o, Nhà nư c h tr 100% kinh phí cho công tác ào t o này; - Chính sách s d ng và ch ãi ng i v i cán b công tác mi n núi, vùng dân t c: các t nh ti p t c công tác quy ho ch, l p k ho ch ào t o, tăng cư ng i ngũ cán b cho các huy n, xã. khuy n khích s h c sinh, sinh viên v a t t nghi p các trư ng chuyên nghi p v làm vi c t i mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa, nh t là i v i c p xã, các t nh l p k ho ch tuy n d ng ph i h p v i B N i v xu t chính sách tuy n ngư i, b i dư ng các ki n th c v pháp lu t, k năng qu n lý hành chính nhà nư c, nghi p v qu n lý kinh t , v n ng qu n chúng, công ngh thông tin nh m giúp chính quy n c p xã, huy n phát tri n kinh t - xã h i, n nh tr t t tr an a bàn;
  6. - i u ch nh nh m c ti n thu c và tiêu hao v t tư y t thông d ng cho các tr m y t xã, tăng m c ph c p cho giáo viên m m non, m u giáo và cán b y t thôn, b n b ng 50% so v i m c lương cơ b n. H tr chi phí ăn , i l i c a b nh nhân n i trú ( ư c i u tr b nh vi n huy n tr lên). c) Chính sách h tr u tư: - Nâng m c h tr v n ngân sách trung ương t i a không quá 70 t ng cho vi c u tư khu công nghi p i v i các a phương áp ng tiêu chí c a Quy t nh s 183/2004/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph (bao g m c ư ng gom ho c ư ng, c u vào khu công nghi p); - H tr v n ngân sách trung ương cho vi c xây d ng h t ng khu công nghi p th 2 do a phương l a ch n, t i a không quá 70 t ng, i v i các a phương áp ng tiêu chí c a Quy t nh s 183/2004/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; - Nhà nư c h tr m t ph n v n xây d ng các công trình phòng, ch ng, gi m nh thiên tai như ê, kè ch n sóng, âu, bãi tránh bão cho tàu, thuy n; kiên c nhà , xây d ng h m trú n cho các vùng dân cư t p trung ven bi n. 3. Gi i pháp u tư: a) Huy ng và s d ng v n u tư: th c hi n nh hư ng k ho ch và các cơ ch , chính sách, gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010, c n huy ng t ng h p các ngu n v n u tư phát tri n thu c các thành ph n kinh t u tư trên a bàn: - V n ngân sách nhà nư c (bao g m c v n ODA); - V n tín d ng u tư; - V n doanh nghi p nhà nư c; - V n doanh nghi p dân doanh và dân cư; -V n u tư nư c ngoài; - Các ngu n v n h p pháp khác. Ưu tiên v n ngân sách nhà nư c u tư k t c u h t ng (hoàn thi n các công trình ang làm; b o dư ng, duy tu, s a ch a k t c u h t ng ã xây d ng; xây d ng công trình m i theo úng quy ho ch). Yêu c u các B , ngành, a phương b trí k ho ch h p lý, u tư t p trung, b o m úng ti n và ng b phát huy hi u qu các công trình u tư, nh t là các công trình như h ch a, h th ng tư i, tiêu, các công trình th y l i nh và ư ng ô tô n xã. Các B , ngành, các t p oàn, các t ng công ty, các doanh nghi p và các a phương liên quan c n có cơ ch huy ng v n t các thành ph n kinh t trong và ngoài Vùng tham gia u tư vào các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, d ch v , h t ng kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . Các ngân hàng t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và dân cư trong vùng vay v n u tư vào s n xu t, kinh doanh c bi t là v n ưu ãi u tư vào phát tri n công nghi p ch bi n trên a bàn c a Vùng. b) K ho ch phân b , s d ng ngu n l c: trên cơ s nh hư ng phát tri n và k ho ch 5 năm 2006 - 2010, t ng a phương, t ng ngành b trí k ho ch u tư hàng năm theo quy nh t i Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành các nguyên
  7. t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c giai o n 2007 - 2010. i u 3. T ch c th c hi n 1. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng ph i h p rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh phù h p v không gian, th i gian và tình hình m i; xây d ng k ho ch 5 năm 2006 - 2010 và k ho ch hàng năm; xác nh danh m c chương trình, d án ch y u u tư 5 năm và k ho ch hàng năm; giám sát vi c th c hi n u tư phát tri n theo quy ho ch. 2. Các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph hoàn thành xây d ng chương trình hành ng theo nhi m v ư c phân công t i Quy t nh s 113/2005/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v Chương trình th c hi n Ngh quy t 39/NQ-TW c a B Chính tr ; thành l p Ban Ch o th c hi n; phân công cán b lãnh o ch u trách nhi m các chương trình d án; nghiên c u, biên so n và trình Th tư ng Chính ph v các cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c th c hi n các m c tiêu; tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c th c hi n các chương trình, d án. 3. nh kỳ 6 tháng, hàng năm các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph trong Vùng báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Quy t nh này. 4. Giao B K ho ch và u tư hàng năm ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph trong Vùng t ch c sơ, t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vùng B c Trung B và duyên h i Trung B và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph thu c Vùng B c Trung Nguy n T n Dũng B và duyên h i Trung B ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản