intTypePromotion=3

Quyết định số 2420/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 2420/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Thăng Long – bến xe Nam Thăng Long), Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2420/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2420/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T CH TRƯƠNG U TƯ D ÁN H NG M CÁC TUY N CÁP VÀ Ư NG DÂY I N, THÔNG TIN HI N ANG I N I TRÊN TUY N PH M VĂN NG ( O N T C U THĂNG LONG – B N XE NAM THĂNG LONG), HÀ N I – PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/04/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Quy t nh s 1595/Q -UBND ngày 07/04/2009 c a y ban Nhân dân Thành ph v vi c phê duy t danh m c các D án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i tri n khai th c hi n năm 2009 ( t 1/2009); Xét ngh c a S Giao thông v n t i t i T trình s 441/TTr-GTVT ngày 29/04/2009 v vi c xin phê duy t ch trương u tư D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long), Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình 628/TTr-KH& T ngày 18/05/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ch trương u tư D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long), Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long), Hà N i. 2. Ch u tư: S Giao thông v n t i Hà N i 3. a i m d ki n xây d ng công trình: Tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long), Hà N i. 4. M c tiêu u tư: Góp ph n th c hi n m c tiêu xây d ng phát tri n Th ô Hà N i; gi m thi u s c tai n n; c i t o c nh quan ô th và t o d ng tuy n ph văn minh hi n i k ni m i l 1000 năm Thăng Long – Hà N i. 5. Quy mô u tư d ki n: H ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long). Các tuy n cáp và ư ng
  2. dây thông tin: Xây d ng tuy n c ng b ; Ph n cáp i n l c: xây d ng tuy n cáp tr c chính, t Fillar, h p phân dây …(ph n chi u sáng ã có d án riêng). T ng chi u dài toàn tuy n: 1.900 m; i m u: c u Thăng Long; i m cu i: B n xe Nam Thăng Long. 6. N i dung chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; o c t l 1/500; Kh o sát ph c v l p d án và thi t k cơ s ; Th a thu n các s li u k thu t; Kh o sát a hình, i u tra h th ng công trình h ng m ph c v l p d án u tư; L p d án u tư; ThNm nh d án u tư; chi phí cho qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. 7. D ki n t ng m c u tư: 47.600 tri u ng. 8. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 420 tri u ng (B n trăm hai mươi tri u ng) Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 9. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph c p. 10. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quý II/2009. i u 2. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i: T ch c tri n khai l p d án u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng; Kh o sát c th hi n tr ng tuy n ư ng, các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Ph m Văn ng ( o n t c u Thăng Long – b n xe Nam Thăng Long), phương án phá d các công trình hi n có khi trình phê duy t d án; Ph i h p ch t ch v i các S , Ngành Thành ph th a thu n các s li u v k thu t, m b o tính th ng nh t, m quan ô th trong tri n khai th c hi n. Cơ c u ngu n v n ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Lưu ý v n i dung u tư tránh trùng l p v i D án khác trên a bàn. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin & Truy n thông, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Công thương, Ch t ch UBND huy n T Liêm; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - PCT UBND TP – Nguy n Văn Khôi; - PVP Ph m Chí Công; - /c Nguy n M nh Cư ng – Ban Ch o 1.000 năm Thăng Long – Hà N i; Nguy n Văn Khôi - GT, GTH i (2 b n), TH; - Lưu VT, KH& T.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản