intTypePromotion=3

Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 251/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH KHÁNH HÒA N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i T trình s 4650/TT-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2005 và T trình s 2314/UBND-SKH T ngày 08 tháng 5 năm 2006 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 5696/BKH-T &GS T ngày 03 tháng 8 năm 2006 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Khánh Hòa n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Khánh Hòa n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Khánh Hoà n năm 2020 b o m nguyên t c phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c, c a Vùng mi n Trung; xây d ng Khánh Hoà tr thành trung tâm c a khu v c Nam Trung B và Tây Nguyên; b o m m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n xã h i, c bi t là gi i quy t vi c làm, gi m t l h nghèo, làm t t công tác dân t c, tôn giáo; gi a phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng, c ng c h th ng chính tr , n n hành chính nhà nư c và b o v môi trư ng. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; hình thành nh ng ngành s n xu t và d ch v có năng su t và hàm lư ng giá tr gia tăng cao, nh ng vùng ng l c phát tri n c a T nh; nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t .
 2. Phát tri n kinh t - xã h i trên cơ s phát huy các th m nh, l i th c a T nh; huy ng t i a n i l c i ôi v i thu hút m nh các ngu n l c bên ngoài, nh t là v n u tư, khoa h c - công ngh và phát tri n th trư ng. Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n s n xu t, kinh doanh. u tư phát tri n toàn di n, k t h p Ny nhanh t c ô th hoá và phát tri n nông thôn; gi m d n s chênh l ch v phát tri n gi a các vùng trong T nh. Th c hi n chi n lư c phát tri n con ngư i, nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c; không ng ng c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, nh t là ng bào vùng mi n núi và các i tư ng chính sách. II. M C TIÊU PHÁT TRI N. 1. V phát tri n kinh t : Duy trì và Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t cao hơn so v i m c bình quân chung c a c nư c. T c tăng GDP th i kỳ 2006 - 2010 kho ng 12%/năm, th i kỳ 2011 - 2015 kho ng 12,5%/năm, th i kỳ 2016 - 2020 kho ng 13%/năm. T ng GDP c a t nh (giá so sánh 1994) t 13.226 t ng vào năm 2010; t 23.834 t ng vào năm 2015 và t 43.913 t ng vào năm 2020. GDP bình quân u ngư i (giá hi n hành) t 19,477 tri u ng vào năm 2010, t 32,777 tri u ng vào năm 2015 và t 56,71 tri u ng vào năm 2020. Cơ c u kinh t chuy n d ch nhanh theo hư ng tăng t tr ng d ch v và công nghi p. Cơ c u kinh t năm 2010 là công nghi p - xây d ng 43,5%; nông - lâm - ngư nghi p 13%; d ch v 43,5%. Năm 2015 là: công nghi p - xây d ng 45%; nông - lâm - ngư nghi p 8%; d ch v 47%. n năm 2020 là: công nghi p - xây d ng 47%; nông - lâm - ngư nghi p 6%; d ch v 47%. T l huy ng vào ngân sách nhà nư c th i kỳ 2006 - 2010 kho ng 22% GDP, th i kỳ 2011 - 2015 kho ng 22-23% GDP, th i kỳ 2016 - 2020 kho ng 24% GDP. Kim ng ch xu t khNu tăng bình quân 18%/năm giai o n 2006 - 2010, tăng 15 - 16%/năm giai o n 2011 - 2020. Ph n u n năm 2010, kim ng ch xu t khNu t 1 t USD và n năm 2020 t kho ng 3,2 - 3,5 t USD. T ng v n u tư toàn xã h i th i kỳ 2006 - 2010 t 38 - 40% GDP, th i kỳ 2011 - 2020 kho ng 40 - 45% GDP. 2. V phát tri n xã h i: T l tăng dân s th i kỳ 2006 - 2010 là 1,6 - 1,7%, th i kỳ 2011 - 2020 kho ng 1,4 - 1,5%. Gi i quy t vi c làm, gi m t l th t nghi p thành th xu ng 4,2% vào năm 2010 và xu ng dư i 4% vào năm 2020, nâng cao t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn. Ph n u n năm 2020, t l ô th hóa t kho ng 68,5 - 70%, t l lao ng phi nông nghi p kho ng 70%; m c s ng bình quân u ngư i, cơ c u kinh t và k t c u h t ng kinh t - xã h i t tiêu chuNn c a ô th lo i I. Ny m nh các chương trình qu c gia v văn hóa, y t , nâng cao ch t lư ng giáo d c, hoàn thành ph c p trung h c cơ s . Xã h i hóa giáo d c, tăng cư ng u tư trư ng l p, a d ng hóa các lo i hình ào t o. Nâng cao ch t lư ng ngu n lao ng, ưa t l lao ng qua ào t o năm 2010 t kho ng 40%; năm 2020 t kho ng 60 - 70%. n năm 2010, có 80% lao ng sau khi ào t o có vi c làm, t l h nghèo còn dư i 3%. 3. V b o v môi trư ng:
 3. Phòng ng a có hi u qu ô nhi m môi trư ng, gi gìn môi trư ng bi n và ven bi n phát tri n du l ch. C i thi n ch t lư ng môi trư ng, b o m ngu n nư c h p v sinh và n năm 2010, kho ng 96% dân s ư c s d ng nư c s ch, thu gom và x lý 100% rác th i sinh ho t, qu n lý và x lý 100% ch t th i công nghi p nguy h i, ch t th i y t . B o t n và s d ng h p lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o v a d ng sinh h c. Tăng cư ng giáo d c, nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng. Tăng cư ng năng l c qu n lý môi trư ng. III. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C VÀ CÁC S N PH M CH L C. 1. Phát tri n du l ch. Phát tri n du l ch thành m t ngành kinh t có óng góp quan tr ng vào s phát tri n kinh t c a T nh. Duy trì tăng trư ng doanh thu du l ch bình quân 16%/năm, tăng trư ng v lư t khách du l ch bình quân 10%/năm. Phát tri n m nh du l ch qu c t , l y du l ch qu c t làm ng l c thúc Ny du l ch n i a và các ngành d ch v phát tri n. a d ng hóa các s n phNm du l ch, trong ó t p trung vào du l ch văn hóa Chàm và văn hóa Sa Huỳnh; du l ch ngh ngơi gi i trí và th thao, du l ch cu i tu n; du l ch c nh quan ven bi n, trú ông ngh dư ng; du l ch sinh thái; du l ch k t h p v i h i ngh , h i th o. Ny m nh xúc ti n và ti p th du l ch, xây d ng và qu ng bá thương hi u du l ch Khánh Hòa ra th trư ng th gi i, tìm ki m m r ng th trư ng m i. Chú tr ng u tư t i Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh,... m t s khu, i m du l ch t m c qu c t , có kh năng c nh tranh v i m t s trung tâm du l ch bi n l n c a các nư c lân c n. u tư phát tri n ng b h th ng h t ng, d ch v ph c v du l ch. T ch c các tuy n du l ch và n i các tuy n du l ch trong t nh v i các tuy n du l ch c a c nư c. T ng bư c nâng cao tiêu chuNn c a ngành du l ch ngang t m qu c t . 2. Phát tri n các ngành d ch v : huy ng m i kh năng, ngu n l c phát tri n các ngành d ch v . Nh p tăng trư ng kh i ngành d ch v bình quân th i kỳ 2006 - 2010 là 13,8%/năm, th i kỳ 2011 - 2015 là 13,1%/năm, th i kỳ 2016 - 2020 là 12,8%/năm. Trong ó, t p trung phát tri n các ngành d ch v ch y u sau: - D ch v v n t i: u tư xây d ng c ng trung chuy n qu c t Vân Phong có th ti p nh n tàu container tr ng t i t 4.000 - 6.000 TEU. Năng l c hàng hóa thông qua t 500 nghìn TEU trong giai o n trư c năm 2010, t 1,0 tri u TEU trong giai o n t 2010 tr i và t kho ng 4,5 tri u TEU vào năm 2020. M r ng, nâng c p sân bay Cam Ranh thành sân bay qu c t ; có th ón 1 tri u lư t khách vào năm 2010 và kho ng 2 tri u lư t khách vào năm 2020. - Thương m i và kinh doanh xu t nh p khNu: phát tri n thương m i, t ng bư c hi n i, b o m lưu thông hàng hóa nhanh, thu n ti n, kích thích s n xu t phát tri n. T p trung c ng c m ng lư i thương nghi p toàn khu v c. Khuy n khích m i thành ph n kinh t kinh doanh theo cơ ch th trư ng và úng pháp lu t. Xây d ng các trung tâm thương m i - d ch v hi n i t i Nha Trang và Cam Ranh. Hoàn thi n m ng lư i ch , c bi t là các ch trung tâm thành ph Nha Trang và các huy n. Hình thành khu v c ch u m i t i phía Tây thành ph Nha Trang. Xây d ng m i huy n t 1 - 2 ch trung tâm và khu v c, hoàn ch nh h th ng ch nông thôn. V xu t khNu, chuy n d ch theo hư ng tăng các s n phNm công nghi p ch bi n có giá tr gia tăng cao. Nghiên c u quy ho ch xây d ng trung tâm giao d ch thương m i qu c t t i Nha Trang.
 4. - Các ngành d ch v khác như: tài chính, ngân hàng, b o hi m, d ch v tư v n, công ngh thông tin và ph n m m, nghiên c u và chuy n giao ti n b khoa h c k thu t, cung ng v t tư k thu t ph c v s n xu t nông nghi p.v.v… 3. Phát tri n công nghi p. Phát tri n công nghi p v i nh p cao và n nh. Nh p tăng trư ng bình quân hàng năm tính theo giá tr gia tăng th i kỳ 2006 - 2010 là 14%, th i kỳ 2011 - 2020 là 14,6%. Cơ c u công nghi p chuy n d ch theo hư ng t p trung phát tri n m nh 8 nhóm ngành s n phNm: ch bi n th y s n; ch bi n nông s n; ch bi n lâm s n và s n xu t hàng th công m ngh ; khai thác - ch bi n khoáng s n, s n xu t v t li u xây d ng; d t may, ph li u may, giày dép; s n xu t bia, nư c gi i khát nư c khoáng; cơ khí, i n t , óng và s a ch a t u bi n; công ngh thông tin và các ngành công nghi p khác. Phát tri n m nh công nghi p nông thôn, ti u th công nghi p truy n th ng. Khuy n khích các doanh nghi p i m i công ngh , nâng cao trình qu n lý, tăng nhanh t l s n phNm công nghi p ã qua ch bi n, nâng cao giá tr các s n phNm. T nay n năm 2010, hình thành 5 khu công nghi p trên a bàn: su i D u, Ninh Th y, Nam Cam Ranh, B c Cam Ranh, V n Ninh. Hình thành m t s khu công nghi p v a và nh có quy mô 40 - 50 ha như: khu d ch v h u c n ngh cá B c Hòn Ông và khu công nghi p c L c t i thành ph Nha Trang, khu công nghi p Diên Phú t i huy n Diên Khánh, khu công nghi p Ninh Xuân t i huy n Ninh Hòa, KCN Sông C u t i huy n Khánh Vĩnh. 4. Nông - lâm - ngư nghi p và phòng ch ng thiên tai. - Nông nghi p: u tư phát tri n nông nghi p theo hư ng a d ng hóa các lo i cây tr ng, v t nuôi; g n v i công nghi p ch bi n và th trư ng tiêu th , phù h p v i i u ki n th c t c a a phương. Chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng nâng cao t tr ng giá tr s n phNm ngành chăn nuôi, tăng các lo i nông s n hàng hóa có l i th c a t nh. B o m nhu c u lương th c, th c phNm cho tiêu dùng n i b và khách du l ch. - Lâm nghi p: n năm 2010, toàn t nh có 231.812 ha r ng, chi m 44,6% t ng di n tích t t nhiên. Chăm sóc b o v di n tích r ng hi n có, tr ng m i, khoanh nuôi tái sinh, nuôi dư ng và khai thác r ng h p lý. - Th y s n: ti p t c u tư phát tri n nuôi tr ng th y, h i s n và phát tri n khai thác xa b ; Ny m nh ti n u tư xây d ng cơ s h t ng ngh cá. K t h p ch t ch gi a phát tri n khai thác và b o v ngu n l i th y s n. n năm 2010, s n lư ng khai thác t 100 - 110 nghìn t n, s n lư ng nuôi, tr ng t 30 - 35 nghìn t n. Di n tích nuôi, tr ng th y s n kho ng 5.000 - 5.500 ha. - Phòng ch ng thiên tai: tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, trang thi t b làm t t công tác d báo, c nh báo thiên tai, hi n i hóa các thi t b tìm ki m c u n n, kh c ph c h u qu thiên tai. u tư tr ng r ng ng p m n, r ng ch ng cát bay, u tư ê sông, ê bi n, h th ng tiêu thoát lũ. 5. Xây d ng k t c u h t ng. - Giao thông: + Hàng h i và ư ng th y n i a: xây d ng c ng trung chuy n container qu c t Vân Phong t i khu v c vũng m Môn; nâng c p, m r ng c ng Ba Ngòi; phát tri n c ng, b n ư ng th y n i a; phát tri n i tàu v n t i bi n và ư ng th y n i a.
 5. + ư ng b : c i t o và nâng c p o n qu c l 1A i qua a bàn t nh t tiêu chuNn k thu t c p I ng b ng. M r ng ư ng t chân èo C Mã n m Môn thành ư ng 4 làn xe. Chuy n o n qu c l 1A thu c th xã Cam Ranh ra ngoài v phía Tây th xã. Xây d ng các tuy n ư ng n i th xã Cam Ranh v i bán o Cam Ranh và ư ng t sân bay Cam Ranh n i t i thành ph Nha Trang (04 tuy n). C i t o và nâng c p o n qu c l 26 i qua a bàn t nh t tiêu chuNn ư ng c p I ng b ng. Nâng c p c i t o các tuy n ư ng t nh l 1A, 1B, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9 t tiêu chuNn ư ng c p IV. N i m t s tuy n ư ng huy n, ư ng xã thành tr c ư ng liên huy n, liên xã. Phát tri n m ng lư i giao thông ô th hi n i ng th i v i phát tri n m ng lư i giao thông nông thôn. Xây d ng các b n xe t i trung tâm các huy n và các i m ô th . + ư ng s t: c i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Th ng Nh t và các nhà ga trên a bàn. Nghiên c u theo hư ng ga Nha Trang ph c v v n t i hành khách, xây d ng nhà ga m i t i Vĩnh Lương (Nha Trang) ph c v v n t i hàng hóa. Xây d ng tuy n ư ng s t n i c ng trung chuy n qu c t Vân Phong v i ư ng s t Th ng Nh t, xây d ng ga l p tàu t i Tu Bông và ga m i t i V n Giã. C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t t Ba Ngòi n ga Ngã Ba n i v i ư ng s t Th ng Nh t. Nghiên c u xây d ng 1 ga m i trên tuy n ư ng s t Th ng Nh t t i xã Cam Nghĩa. + ư ng hàng không: ti p t c xây d ng và nâng c p c ng hàng không Cam Ranh thành c ng hàng không qu c t . - C p i n: Tiêu chuNn hóa m ng lư i phân ph i; nâng cao ch t lư ng ngu n i n và ph m vi cung c p i n. Nghiên c u phát tri n năng lư ng s ch (gió, a nhi t, năng lư ng m t tr i). Ti p t c chương trình ph i n nông thôn; n năm 2010, có 100% s xã v i 90 - 95% s h dùng i n t lư i i n qu c gia. i v i các xã vùng bi n o, u tư phát tri n th y i n nh , dùng năng lư ng m t tr i, s c gió. u tư phát tri n ngu n cung c p i n cho các khu kinh t Vân Phong, Cam Ranh. - C p thoát nư c, x lý rác th i và v sinh môi trư ng: T p trung xây d ng d t i m các công trình ang thi công; tu s a, nâng c p, kiên c hóa các công trình hi n có. Xây d ng thêm các công trình m i, chú ý liên k t các công trình h ch a, p dâng và tr m bơm t n d ng t i a ngu n nư c t nhiên, nâng cao hi u qu s d ng ngu n nư c. Hoàn ch nh và t ng bư c kiên c hóa h th ng kênh mương. Xây d ng h th ng tiêu nư c, ê kè ngăn m n. u tư xây d ng h th ng c p nư c t h Hoa Sơn ra v nh Vân Phong, t h Su i D u và h Cam Ranh cho khu v c Nha Trang và B c th xã Cam Ranh; xem xét phương án h p tác v i t nh Phú Yên có ngu n c p nư c quy mô l n l y t lưu v c sông Ba. V c p nư c sinh ho t : n năm 2010, t tiêu chuNn c p nư c s ch là: thành ph Nha Trang: 150 lít/ngư i/ngày, êm; th xã Cam Ranh: 120 lít/ngư i/ngày, êm; các th tr n:100 lít/ngư i/ngày êm; các khu dân cư nông thôn: 60 - 80 lít/ngư i/ngày êm. Nâng c p nhà máy nư c Võ C nh lên 100.000 m3/ngày êm. + i v i khu v c các huy n phía B c: u tư xây d ng m t s công trình th y l i và c p nư c tr ng i m như: các h ch a nư c Hoa Sơn, Tiên Du, Tà R c, Sông C n, ng i n Nam; h th ng tư i nư c sau th y i n Ekrongru. + i v i khu v c Nha Trang, Diên Khánh: hoàn thành vi c xây d ng h Su i D u, ti p t c xây d ng h ch a c L c.
 6. + i v i khu v c các huy n phía Nam: u tư nâng c p c i t o nhà máy nư c Cam Ranh hi n có lên 6.000 m3/ngày êm. Xây d ng h Cam Ranh Thư ng và nhà máy nư c s 2 công su t kho ng 24.000 m3/ngày êm. + Phát tri n c p nư c s ch nông thôn; n năm 2010, 100% dân cư n i th và 90% dân cư nông thôn ư c dùng nư c s ch. - Thoát nư c và thu gom x lý rác th i: + Xây d ng h th ng c ng thoát nư c riêng hoàn toàn và bán riêng. Nư c bNn c a thành ph Nha Trang, th xã Cam Ranh và các th tr n, th t ư c thu v tr m x lý t p trung x lý làm s ch trư c khi x ra ngoài. + Tùy theo tính ch t c a t ng vùng có gi i pháp x lý rác th i riêng. Rác ư c x lý t i các bãi rác chôn l p h p v sinh. - Khi quy ho ch xây d ng các ô th , i m dân cư, dành qu t thích áng m r ng và xây d ng các nghĩa trang, nghĩa a. - Bưu chính - vi n thông, phát thanh - truy n hình: Hi n i hóa m ng lư i thông tin bưu i n toàn t nh; hoàn thi n m ng lư i thông tin liên l c vùng ven bi n và h i o. n năm 2010, t bình quân t 32 - 35 máy i n tho i/100 dân; n năm 2020, t bình quân 50 máy i n tho i/100 dân. u tư, nâng c p các t ng ài i n tho i. Phát tri n các lo i hình d ch v m i. Hi n i hóa công ngh phát thanh - truy n hình. n năm 2010, 100% s xã ư c ph sóng phát thanh - truy n hình và 100% xã, phư ng có tr m truy n thanh. 6. Phát tri n các ngành, lĩnh v c xã h i. - Dân s và lao ng: + Phát tri n dân s : ti p t c Ny m nh công tác dân s - k ho ch hóa gia ình. Cùng v i chuy n d ch cơ c u kinh t , k t h p b trí l i dân cư h p lý; t l dân s ô th tăng lên 59 - 60% vào năm 2010 và 68,5 - 70% vào năm 2020. + Tích c c gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng c thành th và nông thôn, trong ó quan tâm lao ng ã qua ào t o. - Giáo d c và ào t o: + n năm 2010, cơ c u quy mô phát tri n h c sinh cho t ng b c h c, c p h c như sau: ti u h c 52%, trung h c cơ s 30 - 35%, trung h c ph thông 12 - 15%. 100% s xã có trư ng m m non, 68% tr em t 3 - 5 tu i n nhà tr , 98% s cháu 5 tu i vào m u giáo; 99% tr em t 6 - 11 tu i h c c p ti u h c, 85% tr em t 11 - 15 tu i h c c p trung h c cơ s , 58% tr em t 16 - 18 tu i h c trung h c ph thông; xóa mù ch cho các i tư ng l n tu i. n năm 2010, có 40% trư ng h c ph thông th c hi n gi ng d y tin h c trong nhà trư ng và có k t n i Internet; n năm 2020, các ch tiêu này u là 80%. + u tư phát tri n h th ng trư ng l p các c p h c; xây d ng kiên c , nâng c p và hi n i hóa cơ s v t ch t, trang thi t b trư ng l p theo hư ng t chuNn qu c gia. u tư m r ng các trung tâm k thu t th c hành hư ng nghi p c p t nh, huy n giáo d c hư ng nghi p cho h c sinh trung h c ph thông. C ng c trư ng ph thông dân t c n i trú t nh. T n d ng cơ s v t ch t các trư ng h c m các l p h c, t o i u ki n cho m i con em ngư i dân t c thi u s , vùng xa, vùng khó khăn có i u ki n ti p t c h c lên. C i t o và xây d ng m i các trung tâm giáo d c thư ng xuyên.
 7. Thành l p các trung tâm h c t p c ng ng phư ng, xã; n năm 2010, t 50% s phư ng, xã có lo i hình trung tâm này. + Tăng cư ng u tư, m r ng quy mô ào t o ngh . n năm 2010, t l lao ng qua ào t o ngh t 35%; n năm 2020, t l này t 50 - 55%. n năm 2010, kho ng 80% lao ng sau khi ào t o có vi c làm. + n năm 2010, 80% công ch c s nghi p ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v . Hàng năm, có 20 - 30% cán b chính quy n cơ s ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình lý lu n chính tr , ki n th c qu n lý nhà nư c, pháp lu t, chuyên môn nghi p v , tin h c. + Nâng c p Trư ng Trung h c k thu t và nghi p v thành Trư ng Cao ng công ngh Khánh Hòa. u tư trang thi t b , cơ s v t ch t cho các trư ng trung h c Y t , Kinh t , Văn hóa ngh thu t. Hình thành Trư ng công nhân k thu t Cam Ranh, Trư ng k ngh Khánh Hòa. u tư nâng c p các trung tâm d y ngh các huy n, th xã. Hình thành các trung tâm d ch v vi c làm. Tăng cư ng công tác xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ào t o. - Y t và b o v s c kh e nhân dân: + C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , t o i u ki n m i ngư i dân u ư c ti p c n và ư c cung c p các d ch v y t . n năm 2010, 100% thành ph , huy n, th xã có trung tâm y t ư c nâng c p, xây d ng m i, có quy mô phù h p; 100% s c m xã có phòng khám a khoa khu v c ư c xây d ng kiên c , có trang thi t b c n thi t khám, ch a b nh; 100% phư ng, xã có tr m y t ư c xây d ng theo mô hình chuNn qu c gia; 100% thôn, b n, khu ph có nhân viên y t . + n năm 2010, t 8 bác s và 1,5 dư c s /1v n dân; t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng dư i 10%; s giư ng b nh t 24 giư ng b nh/1v n dân. Gi m t l m c và t vong do các b nh truy n nhi m; kh ng ch t i m c th p nh t các lo i b nh d ch. Phòng và qu n lý có hi u qu các b nh xã h i, b nh ngh nghi p, tai n n. + u tư xây d ng b nh vi n t nh v i quy mô 700 giư ng; nghiên c u u tư xây d ng m i b nh vi n Ph s n, b nh vi n Nhi ng, b nh vi n Y h c c truy n, b nh vi n M t, b nh vi n du l ch Bãi dài; trung tâm ki m d ch qu c t , trung tâm s c kh e môi trư ng và b nh ngh nghi p; u tư nâng c p b nh vi n Da li u, Lao, Tâm th n, b nh vi n Cam Ranh, b nh vi n Ninh Hòa; nâng c p các chuyên khoa tuy n t nh; nghiên c u xây d ng m i trư ng Y t t nh, nâng c p trư ng i h c Y - Dư c. tuy n huy n, 100% có i Y t d phòng và i B o v s c kh e bà m , tr em và k ho ch hóa gia ình có trang thi t b c n thi t. Tăng cư ng công tác xã h i hóa trong lĩnh v c y t . - Văn hóa - thông tin, th d c - th thao: + Phát tri n phong trào văn hóa cơ s , th c hi n t t phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá; m r ng các hình th c d ch v văn hóa. a d ng hóa các lo i hình ho t ng văn hóa thông tin. Th c hi n chương trình ph sóng truy n hình trong toàn t nh. Tăng thêm s gi phát hình và ch t lư ng chương trình c a ài Phát thanh - Truy n hình Khánh Hòa. n năm 2010, có 95% s cơ quan t tiêu chuNn văn hóa, 100% a bàn dân cư ư c ph sóng phát thanh - truy n hình; có 60% s làng, thôn, p, b n, buôn có Nhà văn hóa thông tin cơ s t chuNn qu c gia; có 80% s xã, phư ng, th tr n có Nhà văn hóa thông tin cơ s t chuNn qu c gia. n năm 2020, có 100% s làng, thôn, p, b n, buôn, xã, phư ng, th tr n có Nhà văn hóa thông tin cơ s t chuNn qu c gia.
 8. n năm 2010, xây d ng Trung tâm Văn hóa, thông tin và H i ch t i Nha Trang. Tăng cư ng công tác xã h i hóa trong ho t ng văn hóa - thông tin. + Phát tri n s nghi p th d c - th thao qu n chúng. Xây d ng và phát tri n các môn th thao mang tính c thù c a t nh, t ng bư c u tư và ào t o phát tri n các môn th thao thành tích cao. Quy ho ch phát tri n cơ s v t ch t, h t ng ph c v cho s nghi p th d c - th thao. Tăng cư ng công tác xã h i hóa trong lĩnh v c th d c - th thao. - Khoa h c - công ngh , b o v môi trư ng: + Phát huy và ng d ng có hi u qu các chương trình khoa h c - công ngh , áp d ng ti n b k thu t, chuy n giao công ngh . Xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, chuy n giao công ngh m i. S d ng ph bi n các công ngh , thi t b , h th ng i n t , tin h c trong công tác lãnh o, qu n lý, giáo d c - ào t o. Hình thành và phát tri n ngành s n xu t kinh doanh, d ch v m t s s n phNm trong các lĩnh v c i n t , tin h c, v t li u m i, năng lư ng m i, công ngh sinh h c.v.v… + Phát tri n nông nghi p sinh thái b n v ng. B o v và làm giàu v n r ng t nhiên hi n có, tr ng m i r ng và cây phân tán. Vi c m r ng di n tích nuôi tr ng th y s n ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t chung c a t nh. Ki m soát vi c s d ng và x lý các lo i hóa ch t có ch a các y u t gây ô nhi m môi trư ng trong nông - lâm - ngư nghi p. Có k ho ch t ng th , h p lý vi c s d ng tài nguyên nư c. Giám sát thư ng xuyên, ch t ch các bi n pháp x lý nư c th i, ch t th i, rác th i. Phát tri n mô hình s n xu t khép kín VAC, RAC; chú tr ng vi c x lý ch t th i nông nghi p. Tăng cư ng công tác qu n lý v môi trư ng, b o v a d ng sinh h c. K th a và phát huy hi u qu d án thí i m Khu b o t n bi n Vi t Nam - d án Hòn Mun. - K t h p phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh: K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i và c ng c qu c phòng - an ninh và i ngo i, xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân, biên phòng nhân dân. Ph i h p ch t ch , ng b gi a các cơ quan quân s , biên phòng, công an và các s , ban, ngành, m t tr n và toàn dân t o thành s c m nh t ng h p, xây d ng t nh v ng m nh v chính tr , giàu v kinh t , m nh v qu c phòng - an ninh. T p trung xây d ng h th ng chính tr v ng m nh, tăng cư ng ti m l c kinh t - xã h i, văn hóa, qu c phòng, an ninh. IV. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH . 1. Phát tri n h th ng ô th và các khu dân cư nông thôn. 2. u tư phát tri n tr ng i m. - Khu v c thành ph Nha Trang và ph c n. - C ng trung chuy n qu c t và Khu kinh t t ng h p Vân Phong. - Khu kinh t Cam Ranh. 3. Phát tri n kinh t - xã h i khu v c mi n núi. V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ. (Ph l c kèm theo) VI. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH.
 9. 1. Xây d ng chính quy n các c p v ng m nh Ny m nh ti n trình c i cách hành chính, nâng cao năng l c i ngũ cán b , công ch c và phân nh rõ thNm quy n gi a các cơ quan các c p, tăng cư ng k lu t hành chính, ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí i ôi v i b o m quy n làm ch c a nhân dân; qua ó nâng cao hi u qu qu n lý kinh t - xã h i c a các c p chính quy n, t o môi trư ng thu n l i thu hút các ngu n l c cho u tư phát tri n. 2. Huy ng v n u tư Nhu c u v n u tư c a T nh trong giai o n 2006 - 2020 là r t l n so v i ngu n l c và kh năng cân i c a T nh và s h tr c a Trung ương; vì v y, T nh c n xu t phương án huy ng v n cho t ng giai o n, s p x p l a ch n các d án ưu tiên nghiên c u u tư, phân kỳ u tư h p lý và có nh ng gi i pháp c th , thi t th c nh m thu hút v n u tư, b o m th c hi n ư c các m c tiêu ã ra. - i v i ngu n v n ngân sách: ngoài các ngu n v n u tư cho các d án c a Trung ương trên a bàn, T nh s d ng ngu n v n ngân sách trung ương h tr t p trung xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i thi t y u, trong ó có các công trình thu l i và c p nư c sinh ho t, m r ng m ng lư i giao thông nông thôn, lư i i n. - Trong khuôn kh c a pháp lu t v t ai, có bi n pháp phù h p huy ng t i a ngu n v n t qu t cho phát tri n ô th , công nghi p - ti u th công nghi p. - i v i các ngu n v n bên ngoài: cùng v i vi c làm t t công tác thu hút v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, c n tranh th các ngu n v n ODA u tư cho các chương trình, d án tr ng i m, ưu tiên cho h t ng nông thôn, chú ý u tư cho xã nghèo, vùng khó khăn. - Có cơ ch , chính sách ng viên, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư v n phát tri n kinh t , nh t là phát tri n s n xu t, kinh doanh trên a bàn nông thôn. - Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c và ào t o, y t , văn hoá - thông tin, th d c - th thao, nh m huy ng m i ngu n l c xã h i cho u tư phát tri n các lĩnh v c này. 3. Gi i pháp v quy ho ch ưa công tác quy ho ch vào n n n p, tr thành công c c l c c a Nhà nư c trong qu n lý n n kinh t . Tri n khai phân c p công tác l p, thNm nh, phê duy t, th c hi n và giám sát quy ho ch. Th c hi n u tư theo quy ho ch, phù h p v i kh năng cân i v v n và các ngu n l c khác. 4. i m i, s p x p và phát tri n các thành ph n kinh t Th c hi n t t Lu t Doanh nghi p; tháo g khó khăn c a doanh nghi p; s p x p, i m i t ch c s n xu t, kinh doanh i v i các doanh nghi p qu c doanh. Nghiên c u, ban hành m t s chính sách ưu ãi phát tri n m t s ngành ch l c, ngành có ti m năng l i th ; hoàn thi n chính sách phát tri n công nghi p, t o môi trư ng thu n l i, h p d n nhà u tư. Khuy n khích và h tr , c bi t là h tr b ng vi c b o m hành lang pháp lý và s công b ng cho các doanh nghi p ngoài qu c doanh phát tri n. 5. Chính sách khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng Ny m nh vi c ng d ng ti n b khoa h c - k thu t vào các ngành s n xu t công, nông nghi p, xây d ng và d ch v ; nâng cao ch t lư ng công tác hu n luy n, chuy n giao công ngh , s d ng có hi u qu i ngũ cán b khoa h c - k thu t. Chú tr ng
 10. vi c b o v môi trư ng và gi cân b ng sinh thái, b o m phát tri n kinh t - xã h i b n v ng. 6. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c Coi tr ng công tác giáo d c - ào t o, nâng cao dân trí; có k ho ch ào t o l c lư ng lao ng phù h p v i nh hư ng phát tri n ngành ngh s n xu t, kinh doanh; t o ng l c khuy n khích ngư i lao ng phát huy s c l c, trí tu nh m nâng cao hi u qu lao ng. Xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c. Có chính sách thu hút ngu n lao ng ch t lư ng cao t các a phương khác n làm vi c t i T nh. 7. Tăng cư ng h p tác v i các t nh và m r ng th trư ng Tăng cư ng h p tác kinh t v i các a phương trong c nư c, c bi t là thành ph H Chí Minh và các t nh mi n Trung, Tây Nguyên, hình thành cơ ch riêng phù h p v i quy nh c a pháp lu t kêu g i các nhà u tư n v i Khánh Hoà; xây d ng chương trình v n ng ngu n v n ODA, FDI ưu tiên u tư phát tri n h t ng ô th và nông thôn, y t , giáo d c, xoá ói, gi m nghèo. Quan tâm m r ng th trư ng trong nư c và ngoài nư c. Nâng cao ch t lư ng, i m i m u mã s n phNm, tăng kh năng c nh tranh và phát tri n th trư ng m t cách v ng ch c; quan tâm hơn n a vi c t o d ng và qu ng bá thương hi u cho các s n phNm hàng hoá, d ch v có ti m năng phát tri n. 8. T ch c th c hi n Công b r ng rãi Quy ho ch ư c phê duy t; nghiên c u, tri n khai th c hi n Quy ho ch ng b và toàn di n; xây d ng các k ho ch th c hi n Quy ho ch t k t qu và hi u qu cao; thư ng xuyên c p nh t ngh i u ch nh Quy ho ch khi c n thi t. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn T nh theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân t nh Khánh Hoà căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, b o m s phát tri n t ng th , ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a nhà nư c trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. - L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. - Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung quy ho ch này k p th i, phù h p tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch.
 11. i u 4. Giao các B , ngành Trung ương liên quan h tr y ban nhân dân t nh Khánh Hoà nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô l n, có t m nh hư ng liên vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u, trình c p có thNm quy n phê duy t vi c i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án u tư ư c nêu trong Quy ho ch. H tr T nh tìm và b trí các ngu n v n u tư trong nư c và ngoài nư c th c hi n Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hoà, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 251/2006/Q -TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. Chương trình phát tri n và u tư xây d ng các d án theo nh hư ng quy ho ch c ng trung chuy n qu c t và Khu kinh t t ng h p Vân Phong. 1. Khu c ng trung chuy n qu c t Vân Phong. 2. Khu kinh t t ng h p Vân Phong.
 12. II. Chương trình phát tri n và u tư các d án theo nh hư ng quy ho ch Khu kinh t Cam Ranh. 1. Nhà máy nư c Cam Ranh Thư ng và h th ng c p nư c ô th . 2. Nâng c p c i t o sân bay Cam Ranh. 3. H th ng ư ng n i b B c bán o Cam Ranh. 4. Nâng c p c ng Ba Ngòi và c ng cá Cam Ranh. 5. C i t o, nâng c p h th ng c p i n Cam Ranh. 6. H th ng thoát nư c ô th t i Cam Ranh. 7. Xây d ng tư ng rào, b o v và di d i các công trình quân s B c bán o Cam Ranh. 8. Các khu công nghi p Ba Ngòi và Cam Th nh ông. 9. Nâng c p nhà máy ch bi n h i s n xu t khNu Ba Ngòi. 10. Xí nghi p óng, s a ch a tàu thuy n Ba Ngòi. 11. Nhà máy th y tinh và kính xây d ng Cam Thu n. 12. Nhà máy s n xu t th c ăn tôm, cá Cam Th nh ông. 13. Các nhà máy may m c và giày da xu t khNu. 14. Nhà máy bê tông thương phNm Cam Th nh ông. 15. Nhà máy h p, ch bi n nông s n Cam Th nh ông. 16. Nhà máy óng tàu Cam Ranh. 17. Nhà máy xi măng Cam Ranh. 18. Trung tâm du l ch - gi i trí bi n Bãi Dài. 19. Trung tâm thương m i - h i ngh qu c t B c bán o Cam Ranh. 20. Khu công viên vui chơi gi i trí và cây xanh c nh quan. 21. Khu du l ch sinh thái Cam L p. 22. C i t o khu v c bãi t m t i cây s 4 Cam Ranh. 23. Nâng c p d ch v t m nư c nóng t i Ba Ngòi. 24. Các trung tâm thương m i - d ch v khu v c t i th xã Cam Ranh. 25. Trung tâm thông tin du l ch t i sân bay Cam Ranh. 26. Trư ng trung h c nghi p v du l ch t i Nha Trang. 27. Khu thương m i thu quan và phi thu quan t i Vân Phong. 28. Trung tâm h i ch tri n lãm và h i th o. 29. Trung tâm thương m i - siêu th bán l . 30. H th ng thương m i bán l , c a hàng mi n thu t i c ng hàng không Cam Ranh. 31. Khu thương m i t ng h p t i huy n Ninh Hòa, th xã Cam Ranh. 32. D án s n xu t tôm gi ng Cam L c, quy mô 1.000 ha. 33. D án nuôi tôm cao tri u Cam H i ông, quy mô 30 ha.
 13. 34. D án nuôi tr ng th y s n Cam H i ông, quy mô 40 - 50 ha. 35. D án vùng nuôi tôm công nghi p Cam Th nh ông, quy mô 390 ha. 36. D án phát tri n ánh b t xa b . 37. C i t o và xây d ng m i m ng lư i trư ng h c, d y ngh . 38. Nâng c p phòng khám a khoa t i các th t m i. 39. C i t o và xây d ng tr m y t các phư ng, xã. 40. Xây d ng các khu dân cư m i cho các khu v c n i th . 41. Xây d ng các trung tâm c m xã. 42. Xây d ng vư n hoa trung tâm th xã Cam Ranh và sân chơi các phư ng, xã. 43. Xây d ng m ng lư i ch khu v c và các ch phư ng, xã. III. Chương trình phát tri n k t c u h t ng và u tư xây d ng m r ng thành ph Nha Trang. 1. Các d án v giao thông. 2. Các d án v xây d ng khu ô th m i trên quy mô khu v c m r ng c a thành ph Nha Trang. 3. Các d án v c p nư c ô th và nông thôn. 4. Các d án v xây d ng các trung tâm thương m i và d ch v . 5. Các d án v k t c u h t ng xã h i. IV. Chương trình phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao. V. Ti p t c th c hi n chương trình phát tri n kinh t mi n núi Khánh Hòa giai o n 2006 - 2010: nghiên c u ưa vi c phát tri n cây mì vào chương trình. VI. Chương trình phát tri n và các d án kêu g i u tư phát tri n công nghi p. 1. Nhà máy s n xu t mu i công nghi p, t i Ninh Diêm, Ninh Hòa, công su t 50.000 - 200.000 t n/năm. 2. Nhà máy s n xu t l p ráp ng cơ, máy công c , ph tùng cơ khí. 3. Nhà máy s n xu t chơi tr em. 4. Nhà máy s n xu t th y tinh cao c p. 5. Nhà máy s n xu t v t tư y t . 6. Nhà máy s n xu t ph ki n ngành d t may. 7. Nhà máy s n xu t h t Nix ã qua s d ng t ch t th i c a Nhà máy tàu bi n Hyun ai - Vinasin, t i khu công nghi p Ninh Th y. 8. Nhà máy s n xu t hàng kim khí tiêu dùng. 9. Nhà máy s n xu t c n công nghi p, c n th c phNm. 10. Nhà máy ch bi n s n phNm th y s n t nhuy n th 2 m nh. 11. Xư ng ch t o các thiêt b b ng v t li u Composite ph c v óng m i và s a ch a tàu thuy n.
 14. 12. Nhà máy s n xu t phân vi sinh và ch phNm sinh h c, công su t 350 -400 t n/ngày. 13. Nhà máy ch bi n th t gia súc, gia c m. 14. Nhà máy s n xu t g nhân t o. 15. Nhà máy cưa x , s n xu t các s n phNm t á Granite. 16. C ng trung chuy n container qu c t . 17. Nhà máy s n xu t linh ki n và l p ráp máy vi tính. 18. Nhà máy s n xu t các thi t b và l p ráp i n t , i n l nh. 19. Nhà máy s n xu t thi t b và d ng c th d c, th thao. 20. Nhà máy s n xu t văn phòng phNm và d ng c h c ư ng. 21. Nhà máy s n xu t l p ráp xe t i nh ph c v nông nghi p. 22. Kêu g i u tư khu công nghi p B c Cam Ranh. Ghi chú: V v trí, quy mô, di n tích chi m t, t ng m c u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên, s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản