Quyết định số 252/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 252/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 252/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 252/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 252/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU I U CH NH, B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N KH U HAO CƠ B N VÀ PH THU TI N I N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4903/KH T-TH ngày 04 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n v i t ng s v n i u ch nh gi m 197,51 t (m t trăm chín mươi b y t , năm trăm mư i tri u) ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm); trong ó : + i u ch nh gi m (73 d án) : gi m 212,29 t (hai trăm mư i hai t , hai trăm chín mươi tri u) ng ; + i u ch nh tăng (06 d án) : tăng 1,04 t (m t t , b n mươi tri u) ng ; + B sung m i (28 d án) : tăng 13,74 t (mư i ba t , b y trăm b n mươi tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n, các s , cơ quan ngang s và các T ng Công ty (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c
  2. thành ph , Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s , T ng Giám c các T ng Công ty và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : Các PVP - T T- B, T, CNN, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản