Quyết định số 2585-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 2585-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2585-BYT/QĐ về việc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2585-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2585-BYT/Q Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH NĂM 1996 V VI C GIAO NHI M V KI M NGHI M, XÁC NNH CH T LƯ NG M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11-7-1989 và i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh 23/H BT ngày 24-01-1991 c a H i ng B trư ng. Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Y t . Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8-12-1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá. Căn c Thông tư liên B Y t - Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng s 07/TTLB ngày 01-7-1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP ngày 8-12-1995 c a Th tư ng Chính ph . Căn c Quy t nh s 2063/BYT-Q ngày 4-11-1996 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành danh m c các lo i m ph m b t bu c ăng ký ch t lư ng. Theo ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Giao cho Vi n ki m nghi m, Phân vi n ki m nghi m, Tr m ki m nghi m, Trung tâm ki m nghi m dư c phNm c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n ki m tra ch t lư ng các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i theo danh m c B Y t công b hàng năm. i u 2. Vi n ki m nghi m, Phân vi n ki m nghi m có trách nhi m ch o v chuyên môn, k thu t, nghi p v cho Tr m ki m nghi m dư c phNm, Trung tâm ki m nghi m dư c phNm các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong vi c t ch c ki m tra xác nh ch t lư ng các m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i theo danh m c ã quy nh. i u 3. ThNm quy n k t lu n v ch t lư ng m phNm ư c th c hi n như thNm quy n k t lu n v ch t lư ng thu c theo quy nh t i i u 39 i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh 23/H BT ngày 24-01-1991 c a H i ng B trư ng.
  2. i u 4. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, t o i u ki n trang thi t b và nhân l c cho Trung tâm, Tr m ki m nghi m dư c phNm th c hi n ch c năng ki m tra và giám sát ch t lư ng m phNm theo danh m c ã quy nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01-01-1997. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 6. Các ông: Chánh Văn phòng B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Vi n trư ng Vi n ki m nghi m, Phân vi n trư ng Phân vi n ki m nghi m B Y t , Tr m trư ng Tr m ki m nghi m dư c phNm, Giám c Trung tâm ki m nghi m dư c phNm c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản