intTypePromotion=3

Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
17
download

Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N MÍA Ư NG N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n mía ư ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung chính sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Phát tri n s n xu t mía ư ng trong th i gian t i ph i m b o hi u qu kinh t - xã h i và b n v ng, b o v môi trư ng sinh thái, phù h p v i quy ho ch chuy n i cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. 2. Phát tri n s n xu t mía ư ng trên cơ s phát tri n ng b t s n xu t mía nguyên li u, nhà máy ch bi n, s n xu t các s n phNm sau ư ng n lưu thông và tiêu th s n phNm; t ng bư c m r ng công su t các nhà máy ư ng hi n có theo hư ng công ngh hi n i, thi t b tiên ti n. 3. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n mía ư ng, g n l i ích gi a nhà ch bi n và ngư i s n xu t nguyên li u, thúc Ny xây d ng nông thôn m i. 4. Nhà nư c h tr m t ph n u tư phát tri n cơ s h t ng giao thông, th y l i vùng mía t p trung; nghiên c u, chuy n giao ti n b khoa h c và công ngh , nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t mía ư ng. II. CÁC CH TIÊU PHÁT TRI N 1. n năm 2010 a) S n xu t ư ng:
  2. - S n lư ng ư ng: 1,5 tri u t n, trong ó, ư ng công nghi p là 1,4 tri u t n (670.000 t n ư ng luy n và 730.000 t n ư ng tr ng), ư ng th công là 100.000 t n (quy ư ng tr ng). - T ng công su t thi t k c a các nhà máy: 105.000 t n mía ngày, trong ó: b n vùng tr ng i m phát tri n mía ư ng cò t ng công su t các nhà máy là 86.000 t n mía ngày (chi m trên 82% công su t c nư c). C th : + Vùng B c Trung B : t ng công su t nhà máy là 35.000 t n mía ngày; + Vùng Duyên h i mi n Trung và Tây Nguyên: t ng công su t nhà máy là 16.300 t n mía ngày; + Vùng ông Nam B : t ng công su t nhà máy là 14.900 t n mía ngày; + Vùng ng b ng sông C u Long: t ng công su t nhà máy là 19.800 t n mía ngày. b) V s n xu t mía nguyên li u: - T ng di n tích tr ng mía: 300.000 ha, trong ó vùng nguyên li u t p trung là: 250.000 ha. - Năng su t mía bình quân: 65 t n/ha. - Ch ư ng bình quân: 11 CCS. - S n lư ng mía: 19,5 tri u t n. - B n vùng tr ng i m phát tri n mía ư ng có t ng di n tích tr ng mía là 222.000 ha (chi m 74,0% di n tích mía c nư c). C th : + Vùng B c Trung B : t ng di n tích tr ng mía là 80.000 ha; + Vùng duyên h i mi n Trung và Tây Nguyên: t ng di n tích tr ng mía là 53.000 ha; + Vùng ông Nam B : t ng di n tích tr ng mía là 37.000 ha; + Vùng ng b ng sông C u Long: t ng di n tích tr ng mía là 52.000 ha. 2. nh hư ng phát tri n n năm 2020 n năm 2020 s n xu t ư ng áp ng cho tiêu dùng trong nư c và xu t khNu, m c s n xu t kho ng 2,1 tri u t n, trong ó: ư ng luy n là 1,5 tri u t n, ư ng tr ng 500.000 t n, ư ng th công 100.000 t n. u tư thâm canh di n tích mía hi n có, m r ng di n tích nơi có i u ki n theo hư ng: tr ng gi ng mía m i, áp d ng công ngh canh tác tiên ti n và u tư có tư i. n năm 2020 t ng di n tích tr ng mía kho ng 300.000 ha, năng su t mía bình quân t 80 t n/ha, ch ư ng bình quân 12 CCS, s n lư ng mía t 24 tri u t n; t ng công su t thi t k c a các nhà máy kho ng 120.000 t n mía ngày.
  3. III. CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. Quy ho ch: a) y ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o vi c rà soát i u ch nh, phê duy t quy ho ch phát tri n nguyên li u c a t nh; i u ch nh, b sung, quy ho ch vùng nguyên li u c a t ng nhà máy phù h p v i quy ho ch phát tri n cơ s ch bi n; b) Không xây d ng m i nhà máy ư ng. Các nhà máy ư ng t ng bư c u tư chi u sâu, hi n i hóa, m r ng công su t hi n có m t cách h p lý phù h p v i vùng nguyên li u và th trư ng; nâng cao hi u su t t ng thu h i, ch t lư ng s n phNm, gi m ô nhi m môi trư ng, góp ph n h giá thành s n phNm, nâng cao hi u qu s n xu t và s c c nh tranh; a d ng hóa s n phNm như c n, i n, phân vi sinh, bánh, k o,… nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh. 2. Xây d ng vùng nguyên li u: a) Th c hi n các gi i pháp ng b v gi ng, k thu t thâm canh, u tư cơ s h t ng, áp d ng cơ gi i hóa… tăng nhanh năng su t, ch t lư ng mía; b) y ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng ch o các nhà máy và các c p phát tri n vùng nguyên li u mía theo quy ho ch ã ư c phê duy t, b o m nguyên li u theo công su t ép c a các nhà máy; nhân nhanh di n tích mía gi ng m i có năng su t, ch ư ng cao; Ny m nh thâm canh, c i ti n k thu t canh tác, tri n khai phương pháp tr ng mía có tư i nơi i u ki n; ch o hư ng d n nhà máy l p d án u tư phát tri n vùng nguyên li u phù h p v i quy ho ch; có chính sách h tr u tư cơ s h t ng (th y l i, giao thông) vùng nguyên li u; h tr khuy n khích nông dân d n i n i th a hình thành vùng s n xu t nguyên li u t p trung; c) Các nhà máy, cơ s ch bi n mía ư ng ph i có k ho ch phát tri n vùng nguyên li u mía c a ơn v phù h p v i quy ho ch ã ư c phê duy t; có gi i pháp và chính sách c th h tr ngư i tr ng mía phát tri n vùng nguyên li u t p trung, áp d ng k thu t thâm canh và cơ gi i hóa vào s n xu t, nâng cao năng su t ch t lư ng mía và ký h p ng tiêu th mía v i ngư i tr ng mía ho c t ch c c a ngư i tr ng mía. 3. V khoa h c và công ngh : a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m tri n khai và hoàn thành án nhân gi ng mía 3 c p "Phát tri n gi ng mía cho vùng nguyên li u các nhà máy ư ng giai o n 2003 – 2008"; xây d ng h th ng vi n nghiên c u và các trung tâm gi ng mía i u ki n trang thi t b và năng l c cán b ch ng s n xu t gi ng t t, có năng su t, ch ư ng cao áp ng yêu c u s n xu t. ng th i v i vi c nghiên c u, ch n t o gi ng, có chương trình, k ho ch nh p khNu gi ng mía có năng su t, ch ư ng cao kh o nghi m và nhân nhanh các gi ng mía qua kh o nghi m ư c ánh giá t t phù h p v i Vi t Nam; b) Tăng cư ng công tác khuy n nông (khuy n nông nhà nư c, khuy n nông c a doanh nghi p), ào t o, hư ng d n, xây d ng mô hình chuy n giao nhanh gi ng m i, phương pháp canh tác tiên ti n, ti n b khoa h c và công ngh cho nông dân. B
  4. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương dành ngu n kinh phí ngân sách t chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi và gi ng th y s n cho vi c phát tri n gi ng mía theo d án ã ư c phê duy t và khuy n nông cây mía; c) Xây d ng và ban hành quy trình thâm canh phù h p v i t ng vùng sinh thái, t ch c hư ng d n chuy n giao nhanh vào s n xu t, tăng cư ng u tư thâm canh, nâng cao năng su t, ch t lư ng mía; d) Các nhà máy s m hoàn thi n h th ng qu n lý s n xu t, ch t lư ng các nhà máy ư ng theo hư ng hi n i, m b o an toàn v sinh th c phNm, phù h p v i h i nh p kinh t th gi i. n năm 2010, t t c các nhà máy s n xu t ư ng u t tiêu chuNn qu n lý theo ISO. 4. V u tư: a) Ngân sách nhà nư c h tr : nh p khNu và nhân gi ng mía m i; u tư h ch a nư c, các công trình th y l i u m i (kênh c p 1, 2) và giao thông trong vùng nguyên li u t p trung. y ban nhân dân t nh có k ho ch s d ng ngu n ngân sách a phương u tư h t ng ngoài nhà máy và ngoài vùng nguyên li u; b) Th c hi n chính sách huy ng v n t các ngu n v n h p pháp khác cùng v i ngu n v n h tr c a Nhà nư c u tư xây d ng ng b cơ s h t ng (giao thông, th y l i, c i t o ng ru ng…) cho vùng nguyên li u t p trung, tăng năng su t, ch t lư ng và gi m chi phí v n chuy n mía. u tư tư i di n tích mía nơi có i u ki n và ngu n nư c, ph n u n năm 2010, di n tích mía ư c tư i t trên 40%; c) Khuy n khích các nhà máy ư ng h tr nông dân u tư cơ gi i hóa các khâu t làm t n thu ho ch mía,… nâng cao năng su t lao ng và gi i quy t tình tr ng thi u lao ng. 5. V tiêu th và xúc ti n thương m i: a) Hàng năm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo k ho ch cân i gi a s n xu t và tiêu dùng có gi i pháp i u ch nh s n xu t phù h p; B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam có bi n pháp i u hành vi c tiêu th ư ng trong nư c phù h p không bi n ng giá c ; b) Các nhà máy ư ng th c hi n t t vi c ký h p ng v i ngư i tr ng mía theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Quy ch ph i h p trong s n xu t, tiêu th mía và ư ng gi a các nhà máy, công ty ư ng. c) Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n các nhà máy, công ty mía ư ng xây d ng thương hi u, nhãn mác hàng hóa và tăng cư ng xúc ti n thương m i mía ư ng. 6. V t ch c s n xu t: a) Hoàn thành d t i m vi c chuy n i s h u và x lý tài chính i v i các nhà máy ư ng theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ;
  5. b) Khuy n khích và t o i u ki n thành l p h p tác xã s n xu t, d ch v và tiêu th mía c a nông dân; i m i và nâng cao hi u qu h p tác xã hi n có trong ngành mía ư ng; c) Nâng cao vai trò và hi u qu ho t ng c a Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam th c hi n t t vi c ph i h p các nhà máy ư ng trong các lĩnh v c tiêu th , thông tin, d báo th trư ng, xúc ti n thương m i, khoa h c, công ngh và tiêu th mía, ư ng, ti n t i ch ng i u ti t, bình n th trư ng, m b o l i ích cho c doanh nghi p, nông dân và ngư i tiêu dùng; xây d ng qu b o hi m s n xu t mía ư ng. IV. T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh hư ng d n, ch o, ki m tra vi c tri n khai quy ho ch; k p th i c p nh t thông tin v th trư ng, ti n b khoa h c, công ngh có s i u ch nh quy ho ch phù h p. 2. y ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng ch u trách nhi m phê duy t ch o tri n khai quy ho ch mía ư ng c a t nh phù h p v i quy ho ch này; ch o, ki m tra vi c ký và th c hi n h p ng gi a nhà máy và ngư i tr ng mía và th c hi n quy ch ph i h p trong s n xu t, tiêu th mía và ư ng gi a các nhà máy trên a bàn; x lý các trư ng h p tranh mua, tranh bán nguyên li u, gi n nh tr t t t i a phương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản